П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Серед досліджуваної лексики, зафіксованої у словнику як застаріла помічені слова, марковані як розмовна застаріла: "І не тому, що подруги безпремінно співчували їй, обіцяючи влаштувати на чисту роботу й оддати заміж" [7, c. 83] ([3, с. 141], розм, застар. - неодмінний, обов'язковий) та застаріла лайлива: "А щоб ти була здохла, зануда проклята-окаянна-анахтемська! Альга-льга-льга-а-а... І-і, щоб тобі добра не стало/" [6, c. 36] ([3, с. 43], застар., лайлив.- проклятий, жахливий).

Частим явищем у художніх творах письменника є вживання розмовної лексики в іншому значенні, ніж це зафіксовано у словнику:"Тут, понад голою кам'янкою, ще гостріший вітер бриє, то йшов, зігнувшись у три по­гибелі" [6, c. 168] ([3, с. 237], голити, гостро ганити. У Т. - сильно, різко дути), "Отоді й ліпи: "Чи не знайшлося б у вас, тіточко (або дядечку), чогось перекусити?" [6, c. 10] ([3, с. 350], розм. - приклеювати, чіпляти, несподі­вана дія. У Т. - казати). "Ти, як я купила отоді поросятко, казав, що воно хороше буде, їстівне і веселе, а воно ні к трясці - гурчить та й гурчить, що не понесу, не їсть, а тільки смокче" [6, c. 214] ([3, с. 307] - лайлив., подано вирази: "бери його трясця", "хай йому трясця" - недобрі побажання, вираження злості. У Т. - спокійніше, ви­раження жалю).

Отже, в межах української загальнонародної мови як один із її структурно-функціональних різновидів ви­діляється просторіччя, яке об'єднує в собі територіальні та соціальні діалекти. Воно формується насамперед на основі тих елементів загальнонародної мови, які з різних причин не ввійшли до складу її літературної мови або ж вийшли з її складу на пізніших етапах розвитку. Серед слів, що перебувають на межі між літературною мовою та просторіччям виділяємо лайки (в тому числі контекстуальні), переважна більшість яких виходить за межі літе­ратурного слововжитку. Досліджені русизми, що значною мірою витіснили у просторіччі власне українську лек­сику на рівні побутового спілкування, а також групи розмовних слів за родом занять, рисами характеру, на озна­чення фамільярності, зневажливості, збірні поняття. Встановлено різновиди стилістично маркованих розмовних дієслів на позначення: фізичного стану, руху, зорового, звукового сприйняття, переміщення, назв почуттів, дій,вжиті в переносному значенні. Зафіксовано способи актуалізації розмовної лексики з метою впливу на читача, що засвідчують своєрідність індивідуально-авторської манери письменника.

Література:

1. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників/ Леся Ставицька - К. : Критика, 2008.- 454 с.

2. Українська мова: Енциклопедія. - К. : "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. - 824 с.

3. Словник української мови в 11 томах / за ред. Білодіда І. К., Бурячка А. А. - К. : Наукова думка, 1970-1982.

4. Товстенко В. Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / В. Р. Товстенко - К., 2000. - 16 с.

5. Тютюнник Г. Твори у 2-х т. / Г. Тютюнник - К. : Молодь, 1984-1985. - Т. 1. - 327 с., Т. 2 - 327 с.

УДК 811.111'06'367.3'37

Зербіно А. Д.,

Львівський національний університет ім. І.Франка

СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена вивченню типових синтаксичних моделей, що використовуються для побудови вислов­лювань згоди/незгоди у сучасній англійській мові. Матеріалом дослідження слугували 68 романів американських та британських письменників кінця XX ст. - початку ХХІ ст., на основі котрих було здійснено суцільну вибір­ку, що становить 3400 одиниць. Приклади згоди/незгоди були також запозичені з комп'ютеризованих корпусів BritishNationalCorpus (BNC) та Corpus of Contemporary American English (COCA).

Ключові слова: синтаксичні моделі, структурно-семантичні особливості згоди/незгоди, комунікативні типи речень.

Статья посвящается изучению типичных синтаксических моделей, используемых в реализации высказываний согласия/несогласия в современном английском языке. Материалом исследования послужили 68 романов аме­риканских и британских писателей конца XX ст. - начала XXI ст., на базе которых была осуществлена сплошная выборка, составляющая 3400 единиц. Примеры согласия/несогласия были также заимствованы из компьютеризированных корпусов British National Corpus (BNC) и Corpusof Contemporary American English (COCA).

Ключевые слова: синтаксические модели, структурно-семантические особенности согласия/несогласия, коммуникативные типы предложений.

The article is devoted to the research of typical syntactic models, which are used for the realization of agreement/ disagreement in modern English. The corpus of agreement/disagreement, which comprises 3400 units, was compiled on the basis of 68 novels of American and British writers of the end of XX - the beginning of the XXI centuries. Samples of agreement/disagreement were also borrowed from the computerized corpora British National Corpus (BNC) and Corpus of Contemporary American English (COCA).

Key words: syntactic models, structural-semantic characteristics of agreement/disagreement, communicative types of sentences.

Актуальність цього дослідження визначається загальною спрямованістю лінгвістичних досліджень на роз­гляд мовних одиниць з погляду їх структурно-семантичних та прагматичних особливостей та функцій у процесі комунікації. Даний аналіз зосереджений на вивченні структурно-семантичних особливостей засобів вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові, а саме дослідженні синтаксичних моделей, що використовуються для позначення згоди/незгоди.

Вивченню засобів вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові присвячені праці таких дослідників як І. М. Рудик [3], Л. Л. Нейленко [2], Н. А. Храмова [4] та Т. П. Щедрина [5].Однак, досі дослідження не зосеред­жувались детально на вивченні синтаксичних моделей, що використовуються для позначення згоди/незгоди у сучасній англійській мові, тому сьогодні ця проблема залишається невирішеною.

Структурні особливості мовних засобів вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові сприяють утво­ренню певних синтаксичних моделей. Їх структурна цілісність ґрунтується на основі семантичних та категорі­альних ознак лексичних одиниць, що передають згоду/незгоду. Засобами синтаксичних структурмовець передає своєму співрозмовникові як явища дійсності, так і внутрішні почуття, які переживає в момент комунікації.

Аналіз мовного матеріалу показав, що для вираження згоди/незгоди можуть використовуватися різні комуні­кативні типи речень: розповідні, питальні, спонукальні, окличні. Висловлення згоди/незгоди можуть бути пред­ставлені різними синтаксичними моделями, що відображають типи речень, різні за комунікативною метою та емоційним забарвленням. До найтиповіших моделей вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові на­лежать наступні моделі:

Синтаксичні моделі, що використовуються лише для позначення незгоди:

Модель That + V be + N: 'She's too old to join us.' 'That'snonsense." [6, с. 275] / 'He's not your biological brother.' 'That's, that's just absolutely rubbish.''[10, с. 176]

Модель N, яка представлена одночленним номінативним реченням. Ця модель складається з іменника та не має присудка. Наприклад: 'Ilookstupidinalltheseclothes.' 'Nonsense, old girl.' [13, с. 204] / 'You don't love me any more,' she said crying. 'Rubbish!' [11, с. 423]

Незгода може виражатися за допомогою модальних конструкцій. За даними великого енциклопедичного словника В.Н. Ярцевої модальність - "це функціонально-семантична категорія, яка виражає різні види відношен­ня висловлювання до дійсності, а також різні види суб'єктивної кваліфікації повідомлення" [1, с. 303] Ірреальна модальність виражається за допомогою модальних дієслів та умовного способу. Модальні дієслова англійської мови утворюють складну семантичну систему, елементи якої здатні виражати різноманітні відтінки модальності. Згідно з результатами аналізу фактичного матеріалу, модальне дієслово should є найбільш уживаним з усіх мо­дальних дієслів для вираження незгоди. Воно виражає суб'єктивну думку мовця стосовно мовленнєвих дій свого співрозмовника.

Модель (No) + N/Pron + should (shouldn't) + V (+ Pron/N): У висловлюваннях зі структурами should + Indefinite Infinitive та should + Continuous Infinitive заперечна форма модального дієслова should слугує для вира­ження незгоди у формі поради. Наприклад: 'I just wanted to explain him everything that had happened.' 'Such things should be done differently, dear. Thoroughly and with no haste" [15, с. 127]

© Зербіно А. Д., 2012

Висловлювання незгоди з модальним дієсловом should + Perfect Infinitive виражає необхідність, що стосується минулого. За допомогою даної моделі можна визначити незгоду навіть поза контекстом. Наприклад: 'I said we had no future.' 'No, you shouldn't have said that, Jane.' [14, с. 267]

Модель N/Pron + might + V (Perfect Infinitive) У даній моделі модальне дієслово might+ Perfect Infinitive озна­чає, що бажана дія могла бути здійснена, але не здійснилася: 'I didn't want any body to know about thse problems.' 'No, You might have told her about it. She's your mum. She would understand you.' [12, с. 155]

Модель N/Pron + can + Adv + V: 'New economic reforms are the only way out.' 'I can hardly agree with you about this issue.' [9, с. 431]

Модель If + Pron + Past Subjunctive II + Pron + Past Conditional. У загально-семантичному плані підрядне умовне речення є виразником реальної чи ірреальної модальності, тобто умови, за якої відбувається чи могла б відбутися предметна ситуація, позначувана головним реченням. У реченнях зі значенням ірреальної умови оби­дві ситуації є такими, які не можуть здійснитися, в той час як у реченнях зі значенням реальної умови і умова, і наслідок можуть реалізуватися. : 'I don't believe any thing he says about the accident. He is the only person to blame in this terrible situation.' 'IfI were you, I wouldn't judge him so seriously,' he argued. [12, с. 267]

Під час реалізації незгоди мовець відповідно до своїх комунікативних цілей може використовувати спону­кальні речення з метою впливу на співрозмовника.

Модель V + Pron/N: 'The defence was just not as good as it might have looked at first glance.' 'Cut the crap" [7] / 'But now I can understand why you were lying all the time.' 'No, shut your mouth, let me tell you,' he said angrily [6, с. 318].

Модель Don't + V/ Don't + V be + Adj: 'It was he who murdered her, I'm sure.' 'Don'tbe absurd.''[8, с. 245] / 'But it's really strange, isn't it?' 'Don't tell me that you believe all that nonsense too.' [16]

Питальні речення для вираження незгоди використовуються головно у формі риторичних запитань, що міс­тять у собі твердження або заперечення і не вимагають безпосередньої відповіді співрозмовника. Вони слугують експресивним засобом вираження незгоди у сучасній англійській мові.

Модель Why on earth/what the devil/(why)what the hell + Aux V + Pron/N +V? є емотивною структурою-кліше, що має форму питального речення. Висловлюванням такого роду характерна грубість та неввічливість, а іноді можуть свідчити про агресивне налаштування мовця: 'Mike, this is exactly the work you have been dreaming of for solong. You can't miss this chance.' 'Why on earth would I agree to work _ for you?' [8, с. 98] / 'I've been thinking about all what'd happened. I can't go on hiding the truth.' 'No, I damn well don't know what the hell is going on in that pretty little head of yours, but I'm fast losing patience. [12, с. 137] / 'I think the government must solve the problems like that.' 'But why the hell should disabled people not be given the chance to run things themselves?' [15, с. 298]

Модель Why/what + Aux V + Pron/N + V?:'I couldn't have called you before because of the work, really.' 'Great heavens, woman, what sort of idiot do you take me for? [7]

Синтаксичні моделі, що використовуються для позначення як згоди, так і незгоди:

Модель (Yes/No) + Pron + V be + Adj: 'It is worth briefly discussing the work of this important unit.' 'Yes, you're absolutely right.' [8, с.11] / 'It is fabulous, isn't it?' Yes, it's brilliant.' [11, с. 217]/ 'You didn't even want to discuss the matter.' 'No, you're wrong' [6, с. 93]

Модель Yes/No + Pron + V be: 'It's wonderful.' 'Yes, it is.' [13, с. 46] / 'It was so lovely, wasn't it?' 'No, it wasn't.' [8, с. 114]

Модель (Yes/No) + Pron + V+ (Prep + N/Pron): 'I mean in retrospect, looking back on it, it seems crazy to me.' 'Yes, I totally agree with you, it does seem crazy.' [10, с. 55] / 'I disagree,' he said softly. [13, с. 161]

Модель (Yes/No) + Adv (not): 'Would you like to join us?' 'Yes, certainly.' [8, с. 110] / 'Are you staying here for the whole summer?' 'No, of course not,' I said pityingly. [15, с. 258] / 'TheysayweallhavetocomeinforthemeetingonSatu rday.' 'Whatever.' [7] / 'I'll join you tomorrow.' 'Allright.' [11, с. 57]

Окличні речення слугують для експресивного вираження як згоди, так і незгоди.

Модель What + N!: 'I'm going to Switzerland for two weeks and I'm taking your mother with me.' ' What a great idea/' [6, с. 82] / 'Such an interpretation places the propagandists, as it were, outside the thoughtworld of those they addressed.' 'What a nonsense!' she muttered darkly.[7]

Модель How + dare + Pron + (V)! є важливим емотивним індикатором та здебільшого підкреслює інтенсив­ність прояву незгоди. У даній моделі можна простежити часткову інверсію:'Yourhusbandisaliar.' 'How dare you! Constance wanted to shout, 'How dare you touch my husband?' 'How dare you say such a wicked thing?' [15, с. 231]

Аналіз синтаксичних засобів вираження згоди/незгоди у сучасній англійській мові демонструє широке варі­ювання структурно-семантичних моделей. У результаті проведеного дослідження було виявлено 5 спільних син­таксичних моделей, які використовуються для позначення згоди і незгоди, а також 10 синтаксичних моделей, які використовуються виключно для позначення незгоди.Таким чином вираження незгоди в синтаксичному плані характеризується більшою різноманітністю форм. Очевидно, мовці намагаються виражати свою незгоду різними шляхами, у той час як згоду вони виражають більш одноманітним способом.

В результаті дослідження було встановлено, що частотність використання синтаксичних моделей вислов­лювань згоди/незгоди у сучасній англійській мові різна. Однак з поміж розглянутих синтаксичних моделей, що позначають незгоду (див. Таблицю 1.), найчастіше зустрічаються такі синтаксичні моделі: That + Vbe + N (11,8 %), N (12,2%). Дещо рідше зустрічаються моделі: V + Pron/N (9,8 %), (No) + Adv (not) (9,2 %), No + Pron + V be (9,0 %), Don't + V/ Don't + V be + Adj (8,1 %), Why/what + AuxV + Pron/N + V? (8,6 %). Найрідше зустрічаються наступні синтаксичні моделі: Pron + might + V (Perfect Infinitive) (1,2 %), Pron + can + Adv + V (1,5%), Why on earth/what the devil/ (why)what the hell + Aux V + Pron/N +V?(1,9 %). При аналізі синтаксичних моделей, що позначають згоду було встановлено, що показники найбільшої частотності притаманні двом синтаксичним моделям: Yes + Pron + Vbe (28,3 %) та (Yes) + Adv (30,8 %), в той час як найнижчі показники частотності вико­ристання властиві моделям (Yes) + Pron + V + (Prep + N/Pron) (10,7%) та What+N! (12,6 %) (див. Таблицю 2.).

Таблиця 1.

Синтаксичні моделі висловлювань незгоди

Синтаксичні моделі висловлювань незгоди

Частотність використання

 

абсол. к-ть

відн. к-ть

1. That + V be + N

51

11,8

2. N

53

12,2

3. (No) + N/Pron + should (shouldn't) + V (+ Pron/N)

17

4,0

4. N/Pron + might + V (Perfect Infinitive)

5

1,2

5. N/Pron + can + Adv + V

7

1,5

6. If + Pron + Past Subjunctive II + Pron + Past Conditional

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26