П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

1) Stay with Lacey, will you? (C. Barker - Book of Blood. Part 1);

2) Let's go and run up a few expenses, shall we? (D. Adams - Mostly Harmless).

Інші дієслова, використані в питальному конституенті, є дієсловами-репрезентантами, які повторюють дієслова-зв'язки, допоміжні та модальні дієслова головного конституента. Наприклад:

3) Butyou'vemethim, haven'tyou? (P.G. Wodehouse - Piccadilly Jim);

4) Can't be much further, can it? (J.K. Rowling - Harry Potter and the Chamber of Secrets).

Водночас, дієслова do/does/did,will/wouldі shall/should можуть виступати репрезентантами, наприклад:

5) No one would refuse me a kitten, would they? (B. Stocker - Dracula);

6) You do know I'm a Yankee, Coffman, don't you? (B. Cornwell - Battle Flag);

7) I'll put you in, then, shall I? (D. Francis - Banker).

Дієслова, у питальних конституентах (див. приклади 3-7), - дієслова-репрезентанти, оскільки повторюють і, відповідно, репрезентують дієслова головного конституента.

У ході дослідження визначена частота використання кожного дієслова в питальному конституенті, див. таблицю 1.

Таблиця 1

Кількісні характеристики дієслів у дієслівному питальному конституенті

Тип дієслова

Кількість

Відсотковий склад

1.

Is/am/are/was/were

2010

42,6%

2.

Have/has/had

386

8,2%

3.

Do/does/did

1408

29,8%

4.

Will/would

598

12,7%

5.

Can/could

225

4,8%

6.

Shall/should

71

1,5%

7.

Ought to

4

0,08%

8.

Must

11

0,2%

© Ковбаско Ю. Г., 2012

Наукові записки. Серія "Філологічна"

9.

May/might

6

0,1%

10.

Need

1

0,02%

11.

Dare

 

 

12.

Used to

 

 

Разом

4 720

100%

У таблиці 1 наведені основні типи дієслів, що вживаютьсяв питальному конституенті розділового запитання. До них належать допоміжні дієслова, модальні дієслова і дієслова-зв'язки.

Серед допоміжних дієслів найвищу частоту використання має дієслово do, оскільки може виконувати у пи­тальному конституенті як функцію заміщення (див. приклад 8), так і репрезентації (див. приклад 9), наприклад:

8) That Stan really drives, doesn't he? (D. Westlake - Bank Shot);

9) I guess we do_ have to go back again, don't we? (J. Heller - Catch 22).

Висока частота використання дієслова have пояснюється утворенням за його допомогою часових форм "доко­наного" типу в англійській мові, яке в питальному конституенті виконує роль дієслова-репрезентанта, наприклад:

10) You've messed it up good and proper this time, haven't you? (R. Dahl - Charlie and the Great Glass Elevator);

11) And he has seen the signs, hasn't he? (S. King - Black House).

З-поміж дієслів-зв'язок питального конституента найчастіше вживається дієслово be - 42.6%, оскільки його основною функцією є вираження факту в об'єктивній реальності [8, с. 187], а також використання при утворенні елементарних речень (за І.Р. Вихованцем):

12) It's really not much of a choice, is it? (C. Spector - World without End);

13) You're new around here aren't you? (J. Higgins - The Last Place God Made).

Серед модальних дієслів частотним є дієслово can, чому сприяє реалізація ним низки значень [10, с. 232]: позначення фізичних чи розумових можливостей і вмінь, вроджених чи набутих:

14) You can't hardly tell, can you? Jack? (C. Hiaasen - Basket Case); вираження можливості, зумовленої обставинами:

15) I think we can trust him to do the job thoroughly this time, can't we Maurice? (J. Gardner - Seafire); вираження сумніву, здивування тощо:

16) You can't have fingerprints on cloth, can you? (J. Clavell - Noble House); вираження ввічливого прохання, наприклад, у формі could:

17) Couldn't make us a cup o' tea, could yeh? (J.K. Rowling - Harry Potter and the Philosopher's Stone). Найменш частотними є модальні дієслова need - 0,02%, та ought to - 0,08%, що пояснюється обмеженими

функціями, які вони реалізують, невідповідністю цих функцій питальним реченням, а також можливістю їхнього заміщення допоміжними словами, наприклад дієсловом do.

Аналіз синтаксичної структури дієслівної групи питального конституента розділового запитання показав, що вона представлена 22 дієслівними формами з 24 можливих. Щодо форм, які не були зареєстровані, то ними є dare і used. Г.А. Вейхман та І.С. Шевченко пояснюють їхню відсутність тим, що вони підлягають структурному за­міщенню в питальному конституенті [1, с. 32-33; 5, с. 5-6].

Номінативна група складається з двох синтаксичних позицій: підмета (обов'язкової) і not-оператора (факуль­тативної). Тип підмета питального конституента залежить від підмета головного конституента, представленого іменником чи займенником. У питальному конституенті функціонує відповідний їм займенник, тобто відбува­ється часткова прономіналізація:

18) She won't turn him into stone too, will she? (C.S. Lewis - The Lion, the Witch and the Wardrobe);

19) Spring onions, you've been pinching from Jon's garden at night, haven't you? (G. N. Smith - Throwback).

Застосування часткової прономіналізації дає змогу стверджувати, що підмет питального конституента пред­ставлений однією з 8 синтаксичних позицій - суб'єктною формою особового займенника: I, you (sing.), he, she, it, you (pl.), we, they.

Окрім суб'єктних форм особового займенника, підмет головного конституента розділового запитання може виражатись займенником there у конструкції there + be, наприклад:

20) There wasn't any permanent harm done, was there? (J.R.R. Tolkien - The Fellowship of the Ring);

21) There're a lot of drug companies, aren't there? (C. Willeford - The Shark-Infested Custard).

Аналіз номінативної групи питального конституента вказав на функціонування неозначеного займенника one у ролі підмета, наприклад:

22) One couldn't know someone that well, and yet not know them at all. Could one? (D. Francis - Come to Grief);

23) I mean, one doesn't just guess something as clever asthis, does one? (B. Lumley - Necroscope).

Для визначення основного типу підмета питального конституента розділового запитання проведено кількіс­ний аналіз, див. таблицю 2.

Таблиця 2

Кількісні характеристики засобів вираження підмета в дієслівному питальному конституенті

Засоби вираження підмета

Кількість

Відсотковий склад

1.

Особові займенники

4625

98%

2.

Вказівний займенникthere

88

1,9%

3.

Неозначений займенник one

7

0,1%

Разом

4 720

100%

Дані проведеного аналізу вказують на те, що традиційним є використання особових займенників у питальному конституенті - 98%. Вживання вказівного займенника there не поширене - 1,9%. Щодо використання неозначено­го займенника one, то аналіз фактологічного матеріалу не засвідчив існування значної кількості розділових запи­тань із займенником one - 0,1%. У питальному конституенті для підсилення ефекту ситуації та привернення уваги разом з особовими займенниками чи десемантизованим there використовуються імена та звертання. Наприклад:

24) Well, I think we can talk about this. Can t we, Ron? (J. David - Footprints of Thunder);

25) But there wouldn t be any problem about owner identification this time, would there, Heissman? (A. MacLean -Bear Island).

Другою складовою номінативної групи питального конституента розділового запитання є not-оператор, кіль­кісні дані використання якого наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Кількісні характеристики not-оператора в дієслівному питальному конституенті

Наявність иоґ-оператора

Кількість

Відсотковий склад

1.

Присутній

2 706

57,3%

2.

Відсутній

2 014

42,7%

Разом

4 720

100%

Згідно з вибіркою перевага надається використанню заперечних конструкцій у питальному конституенті - 57,3% від загальної кількості розділових запитань регулярної субпарадигми. Факультативність not-оператора залежить від синтаксичних, прагматичних і семантичних факторів. Адресант вибирає ту мікропарадигму, яка найбільше відпові­дає його комунікативним прагненням, намірам та контексту ситуації. Наявність not-оператора в питальному консти-туенті надає мовцю ширші можливості впливу на читача, оскільки створює атмосферу іронії, сарказму чи недовіри.

Основною характеристикою not-оператора є його форма - повна Vaux+Pr+NOT, наприклад:

26) He is a great friend of Peter Guillam, is he not? (J. Le Carre - The Spy Who Came in from the Cold); чи редукована Vaux+NOT+Pr, наприклад:

27) You saw his club jacket, didn't you? (E. McBain - See Them Die). Кількісні характеристики форм not-оператора подані в таблиці 4.

Таблиця 4

Кількісні характеристики моделей not-оператора в дієслівному питальному конституенті

Модель not-оператора

Кількість

Відсотковий склад

1.

Vaux+NOT+Pr

2 584

95,5%

2.

Vaux+Pr+NOT

122

4,5%

Разом

2 706

100%

Дані таблиці 4 свідчать, що частотність редукованої заперечної форми у питальному конституенті вища і складає 95,5% у порівнянніз інверсованими конструкціями. Згідно з англійською граматикою, інверсовані кон­струкції використовуються у формальному мовленні та в деяких північних діалектах британської англійської [9] і вживаються письменниками, наприклад, з метою створення напруги в дискурсі.

Г. Андерсен відзначає існування розмовних варіантів і скорочень питальних конституентів, варіантів запе­речної форми дієслова be у 1-й особі однини, наприклад: шотландський - amn't I?; американський - ain't I?; британський - aren't I?; британський/американський - іпп it?[7, с. 4]. Дослідження Г. Андерсен та аналіз факто­логічного матеріалу дозволив виокремити розмовні інварінати питального конституента:

28) Got a couple of shiners, ain't he? (have)[7, с. 4-5];

29) She's got a bit of smelly breath though, int she? (have) [7, с. 4-5];

30) You are all ready for the Brewer Bash, ain'tcha? (be) (S. King - Black House);

31) You believe me, don'tcha? (do)(N.A. Collins - Sunglasses After Dark);

32) You're my death, en'tyou? (be)(P. Pullman - Anber Spy Glass);

33) That wouldn't have been effing difficult ...bleedin' gave it away, di'n' I? (do) (J.K. Rowling - Harry Potter and the Deathly Hallows);

34) Yer expect accidents, don' yeh? (do)(J.K. Rowling - Harry Potter and the Half-Blood Prince).

Існування нестандартних питальних конституентів не дає підстав стверджувати про утворення окремої мі-кропарадигми розділового запитання, а виключно вказує на можливі розбіжності у варіантах мови. Наведені конструкції належать до регіональних діалектів та вживаються, наприклад, для передачі мовлення неосвіченої людини чи мешканця перифері.

Отже, питальний конституент розділового запитання складається з двох груп - дієслівної та номінативної, кожна з яких має власний набір елементів, що використовуються для утворення питального конституента розді­лового запитання. Дієслівна група представлена 22-ма дієсловами, номінативна - 10-ма синтаксичними позиція­ми підмета і факультативним not-оператором.

Перспективним є дослідження синтаксичної структури недієслівного питального конституента та взаємо­зв'язку між головним і питальним конституентами розділового запитання.

1. Вейхман Г. А. Новое в английской грамматике : учеб. пособие / Г. А. Вейхман. - М. : Высшая школа, 1990. -128 с.

2. Кививяли Г. Б. Предложения с присоединенной вопросительной частью в английском языке : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Г. Б. Кививяли. - Л., 1969. - 18 с.

3. Ковбаско Ю. Г. Структура, семантика, прагматика розділового запитання: синхронно-діахронний аспект : ав­тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. Г. Ковбаско. - К., 2011. - 20с.

4. Рочикашвили Л. М. Функционально-семантические и прагматические аспекты высказываний с присоединен­ной вопросительной частью : автореф. дис на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Герман­ские языки" / Л. М. Рочикашвили. - Л., 1990. - 16 с.

5. Шевченко И. С. Сегментированные вопросы в современном английском языке (структурно-коммуникативный анализ) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. С. Шевченко. - Одесса, 1988. - 16 с.

6. Alexander L. G. Longman English Grammar / L. G. Alexander. - Harlow : Edinburgh Gate, 2006. - 374 p.

7. Andersen G. I Goes You Hang It Up in Your Shower, Innit? He Goes Yeah. The Use and Development of Invariant Tags and Follow-ups in London Teenage Speech / G. Andersen // First UK Language Variation Workshop. - Bergen : ReadmgUmversity, 1997. - P. 1-16.

8. Biber D. The Longman Grammar of Spoken and Written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech, S. Conrad. -London : Longman, 1999. - 1204 p.

9. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Grammar / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvic. -London : Longman, 2000. - 1779 p.

10. The American Heritage Dictionary of the English Language.- Boston : Houghton Mifflin Company, 2000. - 2116 p.

УДК 821.111(73)-31.091

Копач О. О.,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯНЬ У РОМАНІ С. КІНГА "ТУМАН"

Стаття присвячена дослідженню стилістичних функцій порівнянь у романі С. Кінга "Туман". Особлива увага приділяється функції створення образності, оціночній та експресивній функціям.

Ключові слова: порівняння, стилістична функція, оціночна функція, експресивна функція.

Статья посвящена исследованию стилистических функций сравнений в романе С. Кинга "Туман". Особенное внимание уделяется функции создания образности, оценочной и экспрессивной функциям.

Ключевые слова: сравнение, стилистическая функция, оценочная функция, экспрессивная функция.

This article is devoted to the investigation of the stylistic functions of simile in Stepfen King's novel "The Mist". The main functions such as the function of imagery creating, the function of evaluation and expressive function are singled out. Key words: simile, stylistic function, the function of evaluation, the expressive function.

Останнім часом такий компаративний троп як порівняння стає предметом уваги мовознавців і літературознав­ців. Це не дивно, оскількицей cтилістичний прийом є одним з головних засобів створення образності.

Порівняння розглядаються дослідниками з різних позицій: на матеріалах різних мов, на прикладі творчості письменників та поетів тощо. Наприклад, В.В. Виноградов у своїх працях обґрунтовує функціонально-стиліс­тичний підхід до вивчення порівнянь, і розглядає порівняння на фоні інших образних засобів мови. Р.О. Будагов вивчає проблему залежності порівняння від семантики цілісної оповіді [1].

Цікавить дослідників й таке питання, як класифікація порівнянь, але їх погляди на цю проблему різняться. Так, Б.В. Томашевський класифікує порівняння в залежності від того, в якій мірі розвинений той чи інший еле­мент порівняння [4].Т.А. Туліна виокремлює ряди смислових груп порівнянь на основі психологічного методу [5]. О.А. Некрасова розглядає порівняння за принципом, в основу якого покладений характер сприйняття по­рівнянь адресатом [3]. Але майже всі дослідники визнають наявність двох груп порівнянь: порівнянь точних, що вживаються у нейтральному стилі, та порівнянь, що містять оціночний елемент.

Щодо функцій порівнянь у мові окремих письменників, існує незначна кількість праць, присвячених цьому питанню (наприклад, В.П. Вомперський аналізує функції порівнянь у прозі М.Ю. Лермонтова [2]). Таким чином, актуальність обраної нами теми зумовлена тим, що найважливішою ознакою порівняння є елемент новизни, нео-чікуваності, а це обумовлює індивідуальний підбір та використання стилістичних засобів у кожного автора.

Метою даної статті є виявлення стилістичних функцій порівнянь у романі С. Кінга "Туман".

Об'єктом дослідження є порівняння у романі С. Кінга "Туман".

Предмет дослідження - стилістичні функції порівнянь у творі С. Кінга.

Проаналізувавши текст, ми виявили декілька головних стилістичних функцій порівнянь в романі "Туман" С. Кінга. По-перше, це функція створення образності - головна стилістична функція всіх видів порівнянь. В її основі лежить використання схожості далеких один від одного предметів з метою утворення несподіваного порівняння. Стівен Кінг часто залучає подібні порівняння у пейзажних замальовках. Наприклад, потужність вітра, що приніс бурю, передається шляхом порівняння із швидкісними транспортними засобами (поїздом та літаком): ".. .the wind can come off the lake like an express train" [6]; "Then the wind came. It was as if the house had taken off like a 747" [6]. Описуючи шторм, що наближається, автор активно використовує войовничі порівняння, що змушують читача не­покоїтись: "In the west, great purple thunderheads were slowly building up, massing like an army" [6]. Чорноту льоду на озері Кінг порівнює з гнилим зубом: "It's one they like to pass around up here - if the spring is cold enough, the ice on the lakes will eventually turn as black as a rotted tooth" [6].

Для того, щоб зобразити наслідки туману - нестачу сонячного світла, тьмяність - автор неодноразово викорис­товує порівняння сонця з монетою: "Where the sun had been there was now a silver coin in the sky, like a full moon in winter seen through a thin scud of cloud" [6], "You could only see the sun through the mist as a little silver coin. It was like being on Venus" [6]. Тишу наступного ранку автор теж передає за допомогою порівняння: "The morning was bright and as clear as a bell" [6]. Наслідки стихії теж зображуються С. Кінгом за допомогою порівнянь: "Trees had fallen across the drive in four different places, one of them small, two of them middling, and one old baby that must have been five feet through the middle. Moss was crusted onto it like a moldy corset" [6], "The huge old pine that had guarded our boat cove had been sheared off halfway up. What was left looked like a brutally sharpened pencil..." [6].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26