П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Лексичний діапазон правобічної об'єктної синтаксеми предикатів знищення досить широкий - це як конкрет­на, так і абстрактна лексика. З огляду на те, що в ролі об'єкта можуть виступати істоти й неістоти, всі одиниці аналізованої групи поділяємо на дві підгрупи: 1) дієслівні предикати знищення об'єкта-неістоти; 2) дієслівні предикати знищення об'єкта-істоти.

Дієслівні предикати знищення неістоти репрезентовані вербативами (нім. abloschen, anschmelzen, einreiien, einschlagen, niederbrechen, verdampfen, verfluchtigen, wegfressen, zerbrechen, zerstorem под. та укр. виламувати, виморозити, знищувати, зносити, зрізати, нівечити, плюндрувати, розбивати, розвалювати, спустошувати тощо), які містять у своїй структурі сему перехідності деструктивної дії на неживий предмет. Семантичним цен­тром, що актуалізує концептуальну тему аналізованого континууму, в німецькій мові є zerstoren, vernichten, а в українській - руйнувати, знищувати.

Особливістю предикатних одиниць досліджуваної підгрупи є те, що вони утворюють можливу валентну рам­ку, яку заповнює інструментальна синтаксема, напр.: нім. Das Kind hat die chinesische Vase mit dem Ball zerbrochen; укр. Гнат порубав сокирою її весільну сукню.. .(Г. Пагутяк). У німецькій мові трапляються випадки, коли в одній синтаксемі поєднано семантику інструмента дії із семантикою місця руйнування, напр.: нім. Sie erstickten das Feuer unterm Schnee (S. Lenz). Показником такого дифузного (просторово-інструментального) значення є Dativ із прийменником unter.

Значно рідше дієслівні предикати знищення об'єкта-неістоти виявляють валентну спроможність приєднувати адресатну синтаксему: S - Praed - Obj - Adr: нім. Der Junge pfluckte eine Rose fur die geliebte Katrin; укр. Хтось розбив у храмі двері Льодяної чистоти Для жагучої Венери, для живої красоти (Г. Чупринка). Морфологічний варіант адресатності - Akkusativ іменника з прийменником fur у німецькій мові та форма родового відмінка із прийменником для - в українській.

Периферійну площину становлять тримісні предикати, які прогнозують у правобічній позиції локатив - S -Praed - Obj - Loc: нім. Der Mann zerbricht die Streichholzschachtelin der Faust (P. Handke); укр. А я на полум'ї розлуки Назавше спалюю роки (Є. Маланюк). Морфологічний варіант статичної локалізації - Dativ іменника з прийменником in у німецькій мові та місцевий відмінок іменника з прийменником на - в українській.

Ознакові слова аналізованої підгрупи - потенційно чотиривалентні. Їхня модель може мати таку форму - S -V Praed - Obj - Instr - Adr: нім. DasMadchen schnittBlumenfur seine Schwestermit der Schere; укр. Дідусь зрубав сокирою ялинку в лісі для малих онуків (Розм.).

Центральне поняття дієслівних предикатів знищення об'єкта-істоти виражене в німецькій мові вербативом toten, з яким корелюють morden, ermorden, umbringen, exekutieren, hinrichten^ в українській - убивати,до якого приєднуються забивати, замордувати, знищувати, страчувати й под.,що характеризуються цілеспрямованістю дії, напр.: нім.Inzwischen hat er seine Einbrecherin Therese ermordet (E. Canetti); укр. Ой забили ляхи нашого геть­мана, Нашого гетьмана, пана Стефана (М. Костомаров).

Ця підгрупа представлена також різними стилістичними варіантами - abmucken, abmurksen, beseitigen, erledigen, liquidieren, totmachen тощо - у німецькій мові, гробити, давити, зачавлювати, кінчати, рішати і под. - в українській, напр.: нім. ...sie schlagen drei von seinen sieben Kindern tot (L. Feuchtwanger); укр. ...Коли всіх не­вільників звільнили від кайданів, тоді зразу прикінчили й останніх турків (П. Панч).

За характером об'єкта виокремлюємо дієслова зі словотвірним значенням "дистрибутивність дії": в укра­їнській мові це - вигубляти / вигубити, вирізати, вистрілювати / вистріляти, перебити, передавити, пострі­ляти, потруїти й ін. (напр.: Перси почали забивати коней та вже непотрібних в'ючних ослів (І. Білик)), а в німецькій - ausschiefien, erlegen, massakrieren, metzeln тощо(напр.: Allein in den Stadten Kraljevo und Kragujevac massakrierten die Wehrmachtskommandos mehr als 4000 Menschen (M. Haidinger)).

Префікси та перші компоненти вносять у семантику дієслів значення знищення, загибелі (kaputt-, nieder-, tot-, um-, zer— у німецькій мові; ви-, з-, за-, пере-, у/в— в українській), відокремлення, вилучення (нім. aus-, ent-, weg-;укр. роз-, обез-), результату дії, досягнення мети (нім. ab-, er-; укр. за-, до-, у/в-). У лінгвогерманістиці відзначають здатність префіксів і перших компонентів er-, ver-, hin-, nider-, tot- поєднуватися із субстантивними основами, що вказують на інструмент, речовину, за допомогою яких жива істота позбавлена життя, або на дію, процес, що спричиняють загибель [143].

Для більшості одиниць цієї підгрупи характерна двовалентна рамка, напр.: нім. Lawine erdruckte vier Schifahrer (Duden); укр. Адже мибратів своїх вбиваємо! (А. Кащенко). При деяких дієслівних предикатах правобічну по­зицію може посідати т. зв. "розчленований об'єкт". Зосібна, такі вербативи, як-от: нім. abbeiien,abtun, hacken, kopfen, schlachten, укр. відбивати, відрубувати, відсікати, різати, рубати,вказують на ситуацію відокремлення частини від цілого, прогнозованим наслідком якого є мертва істота, напр.: ...denn mit diesem Schwerthabe ich ihm das Haupt abgeschlagen (Nibelungen); Тріска першому стрічному татаринові відрубав голову (А. Чайковський). Морфологічним засобом експлікації "розчленованого об'єкта" в зіставлюваних мовах є відмінкова форма Dativ іменника чи його еквівалента, яка позначає істоту, та форма Akkusativ назв частин тіла й органів істоти. Нато­мість в українській мові в різних реченнєвих конструкціях простежуємо своєрідне скорочення "розчленованого об'єкта". Відтак носієм об'єктної ознаки є форма знахідного відмінка зі значенням частини тіла або органу іс­тоти, напр.: Він махнув ножем і відрізав голову (А. Чайковський).

В українській мові, на відміну від німецької, поширені моделі речень, у яких дієслівні предикати знищення істоти функціонують із додатковими невалентними елементами, зумовлюваними різнооб'єктністю, пор. : У тієї Емілії нареченого замордували опирі (Г. Пагутяк) - Еміліїного нареченого замордували опирі.

Близько третини одиниць аналізованої підгрупи в німецькій та українській мовах потенційно тривалентні та прогнозують у правобічній позиції наявність не лише об'єктної, а й інструментальної синтаксеми - нім. Der Polizei-Oberwachtmeister Herbert S. hatte seine gleichaltrige Ehefrau mit seiner Dienstpistole getotet (VALBU); укр. Свого часу тим ножем вона відрізала голову свого чоловіка (О. Жовна).

Отже, комплексне вивчення в зіставно-типологічному аспекті семантики й валентної структури предикатів зі значенням "припинення існування" в німецькій та українській мовах засвідчують, що вони становлять досить чисельний тематичний підклас деструктивів. Їхніми основними категорійно-семантичними ознаками, які реа­лізуються в різних синтаксичних моделях, є орієнтованість на суб'єкт / об'єкт, цілеспрямованість / нецілеспря-мованість, контрольованість / неконтрольованість, волюнтивність / неволюнтивність, активність / пасивність, результативність, каузативність, спосіб дії, знаряддя (засіб) дії. Дієслова, що репрезентують досліджуваний під­клас у німецькій та українській мовах, функціонують у реченнях як предикати дії, процесу, стану, а також як синкретичні предикатні одиниці процесу-стану.

Література:

1. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. - К. : Наук. думка, 1992. - 222 с.

2. Даугатс Э. Ю. Исследование семантической области слов, выражающих понятие прекращение жизни челове­ка в современном немецком языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Эдуард Юрьевич Даугатс. - Минск, 1973.

- 189 с.

3. Кильдибекова Т. А. Глаголы действия в современном русском языке : Опыт функционально-семантического анализа / Т. А. Кильдибекова. - Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1985. - 160 с.

4. Морозова Т. С. Структура словообразовательных парадигм природных деструктивных глаголов / Т. С. Моро­зова // Актуальные проблемы русского словообразования. - Ташкент : Ташкентск. гос. пед. ин-т им. Низами, 1978.

- С. 152-156.

5. Нариси з основоцентричної дериватології / [В. В. Ґрещук, Р. О. Бачкур, І. Ф. Джочка, Н. М. Пославська] ; за ред. Василя Ґрещука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. - 348 с.

6. Пославська Н. М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об'єкта : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Наталя Михайлівна Пославська. - Івано-Франківськ, 2006. - 266 с.

7. Потапенко Т. А. Лексико-семантическая характеристика глаголов с общим значением разрушительного воз­действия на объект / Т. А. Потапенко // Филол. науки. - 1983. - № 2. - С. 50-56.

8. Силаева Т. А. Системная организация и структурно-семантические отношения глагольных префиксальных элементов современного немецкого языка : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тамара Алексеевна Силаева. -Минск, 1983. - 219 с.

9. Скорнякова Р. М. Лексико-фразеологическое поле с общим значением "разрушение" в современном немецком языке : дис. ... кан. филол. наук : 10.02.04 / Р. М. Скорнякова. - Л., 1987. - 189 с.

10. Schumacher H. VALBU - Valenzworterbuch deutscher Verben / H. Schumacher, J. Kubczak, R. Schmidt, V Ruiter.

- Tubingen : GUnter Narr Verlag, 2004. - 1040 S.

УДК 811.133.1'36

Онасенко К. В.,

Київський національний лінгвістичний університет

ПРАГМАТИЧНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКА-КВАНТИФІКАТОРА UNPEU У ФУНКЦІЇ ОПЕРАТОРА НИЗЬКОГО СТУПЕНЮ ОЗНАКИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена вивченню текстових функцій оператора unpe^ французькому публіцистичному дискурсі. Автор досліджує прагматичні особливості даного оператора.

Ключові слова: прагматика, оператор, текстові функції, тематичні групи.

Статья посвящена изучению текстовых функций оператора unpeu в французском публицистическом дискур­се. Автор исследует прагматические особенности данного оператора.

Ключевые слова: прагматика, оператор, текстовые функции, тематические группы.

The article considers the study of textual functions of the operator un peu in French publicistic discourse. The author researches the pragmatic peculiarities of the said operator.

Keywords: pragmatic, operator, textualfunctions, thematic groups.

Актуальність. Характеристика іменників-квантифікаторів може здійснюватись у різних аспектах: граматич­ному, семантичному і прагматичному. При цьому прагматичний (функціональний) аспект протистоїть статичним аспектам мови (семантичному та граматичному) і характеризується наявністю власних складових (стилістичних і соціолінгвістичних).

Комплексне багатоаспектне дослідження іменників-квантифікаторів дозволить відтворити цілісну картину світу і роль даних іменників-квантифікаторів серед інших мовних одиниць з неозначено-кількісним значенням, виявити специфіку їх вживання у сучасному публіцистичному дискурсі та представити сукупність їх текстових функцій.

Мета нашої розвідки полягає в комплексному виявленні і описанні особливостей іменника-квантифікатора unpeu у прагматичному аспекті.

Завданням є виявити прагматичні особливості unpeu, визначити і описати його текстові функції у сучасному французькому публіцистичному дискурсі.

Текстові функції іменників-квантифікаторів проявляються у сфері прагматики. Прагматична складова ви­словлення містить відношення мовця до його змісту (впевненість, припущення, оцінка, надія, бажання, тощо). Як зазначає вітчизняний учений М.М. Попович, прагматика сконцентрувала свою увагу на комунікативній пове­дінці людини, що спілкується, на відношеннях, що складаються, з одного боку, між мовою та її користувачами, а з іншого - між самими користувачами в процесі їх спілкування засобами мови. На думку вченого, ".прагматика цікавиться інтенсивно умовами, в яких відбувається комунікативний акт" [4, с. 16].

Прагматику цікавить не стільки значення слів та їх поєднання, скільки те, що хоче сказати мовець. Інтерпре­тувати висловлення в рамках теорії прагматики - це означає визначити "непрямий зміст", який міститься в ньому [3, с. 3].

Прагматика полягає в орієнтації на фактор адресата. У прагматичному аналізі точка зору адресата береться за відправну [2, с. 358].

На прагматичну складову слів низького ступеню ознаки вказує Ю.Д. Апресян. Під прагматикою вчений ро­зуміє закріплене в мовній одиниці (лексемі, афіксі, грамемі, синтаксичній конструкції) відношення мовця: 1) до дійсності; 2) до змісту висловлення; 3) до адресата. Властивостями прагматичної інформації є: 1) переферійність засобів її вираження; 2) її розподіл між різними мовними засобами, тобто не локалізованість в якій-небудь одній одиниці мови; 3) її пов'язаність з семантичною інформацією [1, с.136-140].

Теоретичні гіпотези прагматичних досліджень знаходять підтвердження у французькому мовознавстві у меж­ах інтегрованої і когнітивної прагматики через дослідження акта висловлювання (enonciation) і висловлюван­ня (enonce). У концепції інтегрованої прагматики вихідним визнається положення про те, що мова має фунда­ментальну здатність представляти дійсність, створювати її образ. Завдяки цьому створюються описи світу, які модифікуються суб'єктивними відношеннями, пов'язаними, у першу чергу, з вивченням перформативних ви­словлювань, пресупозиції, негативних висловлювань, дискурсивних слів, прагматичних конекторів і операторів, тлумачення яких набуває в концепції О. Дюкро лінгвістичне звучання [5].

Дана теорія пов'язана з вивченням peu, peu a peu, unpeu, untoutpetitpeu, sipeu, peuapres, a peupres, unpeupartout, pourunpeuтощо, які описуються через їх вплив на аргументативний потенціал, а також аргументативних конекторів puisque, meme, mais, justement тощо, які враховують аргументативний потенціал з'єднуваних ними речень. Їх осно­вні властивості визначаються двома функціями: поєднанням мовних актів або інших одиниць прагматичної приро­ди (аргументативні конектори) і реалізацією акта аргументації, тобто акта, який змушує співбесідника інтерпрету­вати висловлювання як аргумент для певного заключення, часто імпліцитного, яке має за мету мовець (оператори).

Існують різні види операторів, у даній розвідці розглядається оператор, який є одним зі способів зробити ви­словлення менш жорстким, прямолінійним.

Лінгвістичний аналіз публіцистичного матеріалу дозволяє виокремити такі тематичні групи поєднання опе­ратора у функції зниження негативної конотації слова і/або висловлення, а також для передачі незначної ознаки, нечітких станів, складних відносин:

© Онасенко К. В., 2012

1) тематична група поєднань оператора з найменуваннями психологічних станів, а саме на позначення:

- терпіння: "J'ai du un peu patienter dans la ligne droite et il finit tres correctement" [6 a];

- розчарування: "Un peudegu par sa medaille d'argent sur 50 m dos, Camille Lacourt a promis dimanche de ne plus se laisser submerger par les sollicitations et de se concentrer a 100% sur la natation en vue des Jeux olympiques de Londres l'anprochain" [9 a];

- страху: "Ce qui est sur, c'est qu'apres une longue absence il y a forcement un peu d'apprehension et cela cree des tensions musculaires" [6 b];

- смутку: "Ce soir je suis un peu triste, mais ga va quand meme" [6 c].

- хвилювання: "J'ai essaye de jouer la victoire d'etape mais ga n'a pas tres bien collabore dans le groupe et j'etais peut-etre un peu trop nerveux" [6 d];

- невпевненості, розгубленості: "Au debut, on a eu un peu de mal a cohabiter mais apres, on a commence a travailler ensemble, en groupe, a discuter, et maintenant tout va bien" [9 b];

- образи: "Je suis meme un peu vexe que moi, il ne m'ait rien propose" [9 c];

- станів, складних відносин: "Et souvent quand on est dans le rouge, on a du mal a faire preuve d'efficacite en etant un peu plus pragmatique" [6 e].

- характеристика поведінки: "C'est un peu fou", declare Gina a l'AFP a la fin de la rencontre. "C'est incroyable de savoir qu'ils se soucient de nous" [9 d];

- міжособисті відношення: "Peut-etre que, lui, il a eu un peu plus de chance aujourd'hui, moi un peu moins" [6 c];

2) тематична група поєднань оператора з найменуванням фізичних станів:

- "J'ai ete blesse pendant la preparation et j'etais un peu court pour le match contre Sochaux" [9 e];

- "Je suis content de le voir, mais il a l'air un peu fatigue" [9 f].

3) тематична група поєднань оператора зі словами, які вказують на неозначеність місцезнаходження: "Jemebaladeunpeupartout" [10];

4) тематична група поєднань оператора зі словами, які передають неозначений ступінь ознаки погоди: "C'etait fin fevrier, debut mars, il faisait un peu mauvais" [10]; "[...] le traite se trouve rendu a l'etat de courageuse pelouse municipale un dimanche de rugby un peu pluvieux" [8 a].

5) тематична група поєднань оператора зі словами, які передають часові віднонієння^пє heure, unesemaine, un mois, un an, більш абстрактне позначення часу):

- "Le chef de l'Etat est reste un peu moinsd'une heure avec l'ancien secretaire general de l'Elysee, qui a ete opere mardi" [9 g];

- "Il s'agissait de leur second entretien en un peu plus de deux semaines " [9 g];

-"Le Clermontois Thomas Domingo, victime d'une rupture du ligament croise anterieur du genou en avril, n'a pas ete juge suffisamment pret un peu moins de cinq mois apres son operation" [9 h];

- "Le Neerlandais Anton Geesink, premier non-Japonais a etre devenu champion du monde, en 1961, puis champion olympique des lourds, a Tokyo, en 1964, a pour sa part ete elu legende du judo un peu moins d'un an apres son deces" [9 i];

-"Il a egalement confirme la capture de Saif al Islam, le plus jeune fils du colonel libyen, qui avait ete annoncee un peu plus tot par le chef de file du CNT, Moustafa Abdeldjeil" [9 j].

Іменник-квантифікатор unpeuвказує на неозначеність ситуації, мотивів, поведінки, її приблизну характерис­тику: "Cela peutparaitre un peu beta de le rappeler mais en vertu de ce principe qui n'accepte pas la contradiction, ily a un brin de logique que Nancy, l'equipe qui est arrivee - et de loin - le plus souvent en finale (5) depuis qu'elle est disputee en un match sec (2005), soit aussi la premiere qui soit sacree deux fois a Paris-Bercy" [6 f]; "Ne pas avoir de smartphone en 2011, dans le milieu de la presse, c'est un peu comme ne pas avoir de tele en 1981" [9 k]. Un peuвикористовується для пом'якшення неприємної ситуації: "C'est un peu decevant mais on sent qu'il y a une volonte d'agir" [9 l].

Деяким текстам економічного напрямку не властива конкретна оцінка ситуації: "Les recettes du mois ont un peu augmente pour atteindre 159 milliards, contre 156 milliards en juillet 2010, tandis que les depenses ont nettement recule a 288 milliards, contre 321 milliards un an plus tot" [9 m]; "Pour l'instant, le projet compte un peu moins d'un millier de contributeurs" [9 n]; "InterDigital, qui s'est mis en vente, pese un peu moins de trois milliards de dollars (2,08 milliards d'euros) en Bourse" [9 o].

Іменник-квантифікатор unpeu у сучасному французькому публіцистичному дискурсі слугує для передачі не­завершеності дії: "J'ai deja parle un peu avec Kevin sur ce sujet" [6 g]; "Dans la soiree, Brest a gache un peu la fete a Valenciennes, qui inaugurait son stade flambant neuf du Hainaut" [9 p]; "J'ai un petit peu change de mentalite"[6 h].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26