П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Конверсія, однак, стала однією з головних характеристик англійської мови, починаючи лише з XIII ст. [16, с.49]. Вона утвердилась в результаті розпаду флексивної системи на початку середньоанглійського періоду. До цього, розрізняючись за звуковою структурою багаточисленні пари близьких за значенням іменників і дієслів уподібнилися за формою. Саме фонетичний збіг цілого ряду іменників та дієслів одного і того ж кореня, який утворився в результаті втрати інфінітивного суфікса, і став причиною для розвитку конверсії. Надалі нові імен­ники від дієслів чи дієслова від іменників, - так і зміни в межах інших частин мови утворювались за аналогією. З 1150 р. збільшується число похідних дієслів, утворених конверсією від прикметників, а з XIII-XIV ст. - похідних дієслів від прислівників і вигуків [12, с. 56].

© Рубанець Т. В., 2012

Граматична омонімія багатьох англійських дієслів та іменників, яка виникла в результаті втрати флексій є лише однією з декількох причин зародження конверсії як нового способу словотворення. В результаті збігу за формою різних слів з'явилась можливість утворювати нові слова аналогічно. Ч. Барбер відзначає п'ять різнови­дів дії аналогії, яка сприяла розвитку конверсії на той період:

а) уже в давньоанглійській мові існували слабкі дієслова, утворені від іменників (типу lufu - lufian, fyr- fyrian) разом з іменниками, які виникли в результаті чергування голосних кореня сильних дієслів (wyrcan -- weorc, sniwan snaw). Такі нари слів співпали за формою аналогічно тим парам, які стали омонімами в результаті втрати флексій.

б) іменник, який не мав однокореневого дієслова, одержав можливість утворювати його, а дієслово - іменник.

в) пізніше виникли конверсійні похідні дієслова зі значенням "завершити дію, характерну для даної особи".

г) формальна аналогія, за якою утворюються іменники від дієслів to affright, тому що імен. Fright звучало так, як і дієслово to fright. За даним типом були утворені іменники aggrace, arise, avow, avail (за аналогією з існуючи­ми в мові парами (n) - grace (v), rise (v) - rise (n), vow (v) - vow (n), vail (n) - vai (v).

д) утворення за конверсією дієслів to fer, to ferret, поряд з існуючими дієсловами to firk "бити, вдаряти" [15, с. 61]. Третьою причиною, яка сприяла виникненню конверсії, є так зване "зворотнє словотворення" (backformation).

Процес "зворотнього словотворення" виявився однією з причин утворення омонімічних пар слів, які вплинули на розвиток конверсії. Так, наприклад, в результаті зворотнього словотворення виникло дієслово to wing від при­кметника winged, яке було утворено від іменника wing за допомогою суфікса ^d.

В середньоанглійський період (до XV ст.) утворення дієслів від іменників і прикметників різко зменшується з появою великої кількості запозичень дієслів і іменників з французької мови. Запозичувались такі пари слів, як, наприклад, joye "радість" і joyen "радіти". В англійській мові вони адаптувались під дією аналогії з омоні­мічними парами слів. Подібні запозичені граматичні омоніми також створювали умови для розвитку конверсії. Морфологічним засобом утворення інфінітива в цей період був суфікс -en(n). В процесі загального порушення флексії, суфікс -en легко відкидався. Цей суфікс не вживався при конверсійному утворенні дієслів від іменників і прикметників.

А.І. Смирницький не бачив в омонімії характерної особливості конверсійного способу словотворення. Він помітив, що загальний принцип словотворення один і той самий і в сучасному love - love і в староанглійському lufu - lufian; в двох випадках слова відрізняються лише своїми парадигмами [11, с. 132].

Парадигма - морфологічне оформлення слова, яке відіграє активну роль і є єдиним словотворчим засобом при конверсії. Парадигма - це система його граматичних змін, вона є як граматичне явище, так як вона розглядається "з середини" з точки зору відношень і розрізнень між окремими формами, які входять в неї. Парадигма харак­теризує слово в цілому по відношенню до інших слів. Парадигма є дериваційною, за якою набір словотворчих морфем є однаковим чи подібним в словах, які належать до одного і того ж словотворчого ряду, і словотворча або композиційна - це набір основ, з якими гармонізується досліджувана основа [12, c. 182].

Висвітлюючи проблему парадигми проф. В.М. Ярцева зазначає, що сильно розвинена міжпарадигматичиа омонімія як результат часто спостережливої звукової рівності кореня основи і навіть форми слова, є однією з характерних рис сучасної англійської мови, що і послужило одною з основ для розвитку в новоанглійській мові морфолого-синтаксичного способу утворення частин мови, який одержав в лінгвістичній літературі назву "кон­версії". Звукова рівність вихідних форм іменника (прикметника, прислівника) і дієслова, дієслова і іменника ви­ступає необхідною умовою конверсії, як способу словотворення [14, с. 48].

Як зазначалося, конверсія - один з основних продуктивних способів поповнення словникового складу сучас­ної англійської мови. Причиною широкого розповсюдження конверсії в сучасній англійській мові є майже від­сутність морфологічних показників частин мови. Корінь, основа і граматична форма слова можуть співпадати за формою (звучання і писання) і тільки внутрішні показники, наприклад артикль, допомагає визначити значення і функцію слів в реченні. Конверсії інколи уникають слова, які при зміні парадигматичного статусу виявляють семантичну невідповідність іншій частині мови. З цієї причини, не конвертуються іменники типу an area, а задля морфологічних потреб входять до відповідних словосполучень, наприклад: to have an area оf.

Native "місцевий" - a native "корінний мешканець";

Private "особистий" - a private "рядовий(вояк)";

Public "суспільний" - a public "публіка";

Senior "старший" - a senior "старший за посадою або віком".

Цей тип конверсії позначають терміном "категорійна конверсія". Категорійна конверсія передбачає дублю­вання когнітивної позиції мотиватора при транспозиційній похідності, конверсії, які опосередкують творення синтаксичних дериватів (укр. горіти - горіння, англ. to snow - snow; rain - to rain).

До процесу конверсії прикметника належить часткова або повна субстантивація. Субстантивація - процес словотвору, при якому прикметник набирає характерних ознак іменника. Субстантивація власних назв - явище, досить поширене в англійській мові. Внаслідок опредмечування утворені назви мешканців країн, міст, конти­нентів, наприклад: Algerian а - Algerian n, African а - African n. Проте серед таких прикладів існують і винятки: вважається, що в парі Arab n - Arab а вихідною формою є іменник. За порядком розташування елементів у поді­бних конвертованих парах розділяється національна приналежність: так Indian а - Indian n означає "індійський" та "індус" (житель Індії) поряд з Indian a - Indian n "індіянський" та "індіянин" (корінний мешканець Америки).

Серед займенників конвертуватися може безособовий займенник it, наприклад: In her new dress she was it [18. с. 46]. Конверсія, як тип словотвору, спонукала до виникнення значної кількості неологізмів: e.g. extracurricular, n (an extracurricular activity).

Дієслова можуть конвертивно утворюватись від скорочень, наприклад: to bach "вести парубоцьке життя" від bachelor, to adlib "імпровізувати" від лат. Ad lib "за власним бажанням". Серед дієслів, утворених від другоряд­них частин мови, як to up, to down, to ouch, to pooh, і дієслова, утворені для даного випадку, наприклад: to zoom "летіти із дзижчанням (про кулю)". Після Другої світової війни з'явилися конвертовані іменники, що утворилися від дієслівних фраз. Від дієслова з прийменником походить іменник a black-out. У час війни словосполучення to black out означало "затемнення"; іменникове ж похідне значення - "тимчасова втрата свідомості", а пізніше "часткове скорочення робочих місць". Подібним чином конвертовані іменники a hold up "пограбування банку", a pin-up "вирізка із журналу" (яка приколюється до стіни), a teach-in "університетський семінар, що його веде державний діяч". Незвичайний випадок конверсії складає іменник, утворений від дієслова із сполучником: до іменника входять складові частини головного і підрядного речень, наприклад: know-how, що означає "технічне значення".

Серед модальних дієслів іменникові функції переймає дієслово must, наприклад: This is a must [18, с. 163]. Утворення іменника від прикметника - процес, складніший ніж конвертування прикметника від іменника. Це пов'язано зі змінами семантичної структури прикметника. Проте випадки такої конверсії не поодинокі, наприклад: Agrarian "сільськогосподарський" - an agrarian "сільський господар"; Auxiliary "допоміжний" - "помічник"; Blank "пустий" - a blank "пропуск"; Grand "великий, помпезний" - a grand "тисяча доларів"; Local "місцевий" - a local "місцевий шинок"; Main "головний" - a main "електричний дріт"

Однією з актуальних проблем сучасного словотвору є дослідження структурних параметрів різних видів мов­них утворень та їх мотиваційних механізмів. Поняття мотивації виникло у словотворі й розглядалося як відпо­відник формальної та семантичної похідності слів, тобто як процес формування семантичного й формального зв'язку похідного слова із твірним. Мотивація диференціюється на такі типи: 1) пропозиційну; 2) асоціативну; 3) модусну; 4) концептуально-інтеграційну.

Пропозиційна мотивація не є однорідною, адже у процесі номінації здійснюється перенесення позначень од­ного компонента на інший, імені класу об'єктів на об'єкт цього класу, позначення частини на ціле й цілого на частину за суміжністю в межах однієї ситуації. У складі цього типу мотивації можна виокремити гіперонімічний, еквономічний, категорійний, опозитивний і предикатно-аргументний різновиди [див. 4, с. 78].

У перспективі необхідно буде детальніше - з урахуванням кількісних даних, отриманих на матеріалі сучасних словників, визначити як типи конверсій за частинами мови,так і за мотивацією.

Література:

1. Андерш Й. Ф. Особливості адвербіалізації іменників // Мовознавство. - № 1. - 1999. - С. 3-7.

2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. - М : Высшая школа, 1991. - 140 с.

3. Балла М. І. Новий англо-український словник. - Понад 600000 та словосполучень - 5-те стереотип. видання -К. : Чумацький шлях, 2008. - 668 с.

4. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. - М., 1977. - 340 с.

5. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. - М., 1981. - 336 с.

6. Карпенко Ю. О. Ще раз про критерії виділення частин мови // Мовознавство. - 2001. - № 3. - С. 76-80.

7. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 592 с.

8. Клименко Н. Ф. Конверсія // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Вид-во "Укр. Енци­клопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. - С. 265-266.

9. Крылова О. А. Лингвистическая стилистика. - М. : Высшая школа, 2006. - 319 с.

10. Кубійович В. Конверсія // Енциклопедія українознавства (у 10 томах). - Париж, Нью-Йорк : "Молоде життя", 1954-1989. (укр.)

11. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. - М. : 1957. - 284 с.

12. Федина М. Р. Дієслівна конверсія як основне джерело поповнення словникового складу сучасної англійської мови дієсловами / М. Р. Федина // Третій український педагогічний конгрес : зб. наук. пр. - Львів : Сполом, 2010. -380 с .

13. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М. 6 : Изд. Дом "Филология", Филологический факультет СПбГУ, 2002. - 416 с.

14. Ярцева В. М. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языков : Исследования по общей теории грамматики / В. М. Ярцева. - М., 1968. - С. 5-57.

15. Barber Charles Laurence. Linguistic change in present-day English. - University of Alabama Press, 1964. - 154 р.

16. Konkol, Evelyn Mayer. Die Konversion im Fruhneuenglischen in der Zeit von etwa 1580 bis 1600 : ein Beitrag zur Erforschung der sprachlichen Neupragungen bei Kyd, Marlowe, Peele, Greene, Spenser und Nashe, 1960. - 49 s.

17. Lee D. W. Functional Change in Early English. Columbia University dissertation. Menasha, Wisc., 1948. - P. 4.

18. Maugham W. S. Theatre. - М. : Высш. Шк., 1985. - 163 c.

УДК 811.111373.61122:003.292.3

Сабан О. В.,

НУ "Львівськаполітехніка"

DIGITS IN TECHNOLOGY-MEDIATED COMMUNICATION SHORTENINGS

У статті розглянуто особливості такого способу словотвору як скорочення з цифровими символами в англій­ській мові, які широко використовують у процесі комунікації за допомогою техніки. Описано функції цифрових символів та специфічні механізми скорочення. Розглянуто лінгвістичний статус лексем, утворених шляхом ско­рочення за допомогою цифрових символів.

Ключові терміни: акроніми, комунікація за допомогою техніки, скорочення, словотвір, цифрові символи.

В статье рассматриваются особенности такого способа словообразования как сокращения c цифровыми символами в английском языке, которые часто используют в процессе коммуникации с помощью техники. Подано описание функций цифровых символов и специфические механизмы сокращения. Рассматривается лингвистичес­кий статус лексем, созданных с помощью цифровых символов.

Ключевые термины: акронимы, коммуникация с помощью техники, сокращение, словообразование, цифровые символы..

The article deals with the features of shortenings with the help of digits in the English language technology-mediated discourse. Digits functions and specific shortening methods were described. Linguistic status of lexemes shortened with the help of digits was also studied.

Key terms: acronyms, technology-mediated discourse, shortening, word-formation, digits.

The development of new technology of every generation gives rise to the development of new rules that govern the language and as David Crystal pointed out: "it has immediate linguistic consequences" [4, p. 228]. It demands new knowledge and skills as well as new ideas and methods. This primarily concerns word-building processes.

Present article is dedicated to the study of English language shortenings formed with the help of digits that are used in technology-mediated discourse. The problem of identification of their linguistic status and functions of digits are the core of our investigation.

Seething development of telephone and computer-mediated state-of-the-art communication technologies demands rules of the language to adapt accordingly to needs of the time. These technologies are nowadays the most efficient ways to quickly communicate. The new forms of written communication include texting, online chat, instant messaging, email, blogs, newsgroup postings, etc. Texters, users, gamers and computer-programmers are gradually changing the rules of word-building, thus creating new semantics due to certain constraints of time and space. Almost all the words are shortened, phrases and sentences are abbreviated, and sound structure is changed. This determines the topicality of the study.

It goes without saying that such a development gave start to a comprehensive study of technology-mediated discourse by linguists from the point of view of discourse analysis, sociolinguistics, and pragmatics. Text/online/instant messages and emails are considered to be pragmatic phenomenon in scholarly literature. Their forms and functions are continually being modified from simple interpersonal communications to the vivid ones with graphics, pictures and photos. Text messages, for example, "are also increasingly being used to interact with automated systems (e.g. buying products, participating in television contests, recruiting voters). One interesting 'convergence' phenomenon is the use of short messaging services with interactive television, which confuses the boundary between interpersonal and broadcast messaging. As is usually the case, the technology is being continually transformed" [9].

Among the researches dedicated to cyber language are those of Sproull & Kiesler, Baron, Cherny, Crystal, Werry and others. Texting attracted attention of Bergs, Herring, Lopez Rua, Kul, etc. Their studies not only focus on structural and discourse oriented features, but demonstrate how widely it is implemented in numerous spheres of life such as business and commerce (Hsu, Wang and Wen), medicine (Robinson, et al.), media (Enli), etc.

The term "shortening" is a neutral term for all forms of lexical shortening strategies. Shortenings in the sense of this study are all lexemes that are formed with the help of fewer characters than the full form of a word, combination of words or a sentence. Initialisms, clippings, contractions, letter/number homophones, phonetic spellings, and word-value characters are the categories that cover the types of shortenings used in the technology-mediated communication.

2BZ4UQT is only one of the miscellaneous examples of online jargon taken from the Lingo Dictionary, which means "Too Busy For You Cutey". This is a vivid example of how different word-building methods are merging when creating a new form (2 is a homophone number substitution of the word "too", BFY - is an acronym for a phrase "Busy For You", while Q and T are the letter homophones to the corresponding syllables [kju:] and [ti]).

Unusual letter and number combinations are particularly interesting. According to Markus Bieswanger they are "among the most salient features of text messaging" [3]. They are obviously used for the sake of shortening and codification, which is determined by a concise nature of technology-mediated communications. Shortening is primarily a feature of "Textspeak" [5, p. 179] while codification is more adamant to Leetspeak (variants of spelling: "leet", "lite", "elite", "eleet", "1337", "3l337", "l33t", "3l33t"). The term "leetspeak" could also be written as "!337$p34k" ("!" is used instead of the letter L, "3" looks like a backwards letter E, and "7" is the letter T, etc.).

To investigate this phenomenon more thoroughly we will base our study on different lists of abbreviations and dictionaries available on the Internet, namely Netlingo dictionary, Abbreviations.com, Health Care, Business, Training, Medical, Military, Technical, Funny Acronyms, Backronyms and Abbreviations, Dictionary of Custom License Plate Names, Girls Forum Acronyms. However, this is list could be extended with, for example, Text talk abbreviations,

© Сабан О. В., 2012

Texting Abbreviations And Twitter Slang Translation Dictionary, Commonly Used SMS Abbreviations, different lists of gamers' slang. There is even a so-called Urban Dictionary - "a Web-based dictionary of slang words which contained over 6 million definitions as of October 2011. Submissions are regulated by volunteer editors and rated by site visitors" [10]. The very fact of existence of different dictionaries of this type testifies that there is no single attitude to coining new words within technology-mediated discourse and that there exists considerable ambiguity when interpreting the meanings of shortenings.

As a result of a selection of words formed with the help of digits it was revealed that digits can be a part of shortenings that stand for the whole sentences, collocations and single words. Moreover, they have different functions that can be observed in the Table 1 hereafter:

0 - Letter "O" (w00t We Own the Other Team), Combination "00" substitutes sound "u:" (d00d dude).

1 - Digit "1" (1-to-1 1:1), Cardinal numeral substitution based on homophony "one" (14AA41 One For All And All For One), Ordinal numeral substitution "First" (1LT First Lieutenant), Syllable substitution based on homophony (every1 everyone), Part of a syllable substitution based on homophony (1CE Once), Personal pronoun "I" substitution based on visual similarity (1DR I wonder), Past participle of "win" substitution based on homophony ("won").

2 - Letter "Z", Digit "2" (Y2K Year 2000), Cardinal numeral "two", Ordinal numeral substitution "2nd" (A2LD Alternative Second Level Domain), Adverb "twice" (RTQ2 Read The Question Twice), Preposition and adverb "to", adverb "too" (2G2BT Too good to be true), Part of a syllable substitution based on homophony (2TH tooth), Syllable substitution based on partial similarity of pronunciation (2LY truly).

3 - Letters "E" (l33t elite) and "Z", Combination "|3" stands for letter "B", Cardinal numeral "Three", Ordinal numeral "Third" substitution (3GPP Third Generation Partnership Project), Adjective "triple" (3BL Triple Bottom Line), Part of a syllable is substituted by a part of a pronunciation pattern (3dom freedom), Part of a graphical image - combination <3 substitutes "heart" (sweet<3 sweetheart), Shorthand manner indicating the number of words with a common initial letter repetition (E3 Electronic Entertainment Expo).

4 - Letter "A" (m4d mad), Cardinal numeral "four", Preposition "for" (S4L Spam For Life) and conjunction "for" (P2U4URAQTP Peace To You For You Are A Cutie Pie), Syllable substitution based on homophony (thr4 therefore).

5 - Letter "S" (5x1llz skills), Digit "5" (5FS 5 Finger Salute), Cardinal numeral "five" (Hi 5/л5 High Five), Part of a syllable is substituted by a part of a pronunciation pattern (5n fine).

6 - Letter "G", Noun "sex" based on similarity of pronunciation (CU46 See You For Sex), Syllable substitution based on homophony (BA6 basics), Syllable substitution based on partial similarity of pronunciation (6S success).

7 - Letter "T" (3l337 elite).

8 - Cardinal numeral "eight", Verb "eat" in Past Simple (OICU812 Oh I See, You Ate One Too), part of a syllable substitution based on homophony (AAR8 At Any Rate), Ending and beginning of the two neighbouring syllables substitution based on homophony (word segment substitution) (sk8er/sk8r skater).

9 - Digit "9" (CD9 Code 9, which refers to "parent in room"), Syllable substitution based on homophony (K9 Canine), Part of a syllable is substituted by a part of a pronunciation pattern (f9/fi9 fine).

10 - Digit "10" (BI10 Back In 10 minutes), Cardinal numeral "ten" (G10 Group of Ten), Syllable substitution based on homophony (B10 = beaten), Part of a syllable substitution based on partial similarity of pronunciation (10X thanks, X-I-10 Exciting).

There are also a number of other digits used in such lexemes (e.g., 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 36, 40). They are mostly used to indicate the number of words with a common initial letter repetition (P40 Procedural Practices and Protocols Permitting, Perspicuous Persistent Painstaking Proper Prior Planning and Purposeful Patient Preparation Potentially Promotes and Predicates Perfect Pristine Perspective, Principally Presenting Positive and Precise Performance, Perhaps Preventing, Primarily, Problematic, Pernicious Piss Poor Perfunctory Projects and Production Processes, and Perennially Plummeting Pre-tax Profits, Period).

There does not exist a single commonly accepted term that could be assigned to the lexemes formed by shortening with the help of letters and digits. C. Thurlow terms these digits as "letter-number homophones" [8, p. 20] (though digits are not homophones of letters, but of the whole words), D. Crystal calls such neologisms as "letter-plus-number combinations" [4, p. 85] and compares them with "rebuses", J. Munat understands such combinations as "phonetic shorthand" [6, p. 165], O.L. Harmash refers to them as "a result of creolization" [1], and S.M. Fesenko considers them to be "abbreviations with digital symbols" [2, p. 195]. There is a general tendency to name shortenings combining digits and letters as acronyms. However, the newly formed lexemes are far from the prototypical view of an acronym that is "a word formed from the first letters of a group of words" [7, p. 11], as digits substitute not only the beginning letters of words (w00t - We Own the Other Team), but are also used instead of sounds ("u:" in d00d - dude), cardinal and ordinal numbers (Hi 5Л5 - High Five; 3GPP - Third Generation Partnership Project), syllables (K9 - Canine), part of a syllable (AAR8 - At Any Rate), part of a syllable with similar, not identical pronunciation (10X --thanks), words ("I", "too", "for", etc.). Digits are also used in combination with other symbols to form a graphical image (sweet<3 - sweetheart), to indicate a number of words with the same beginning letter (E3 - Electronic Entertainment Expo), and as a code with a hidden meaning (CD9 - Code 9 "parent in room"). Thus, we may refer to them as shortenings formed with the help of functionally, phonetically and visually motivated substitutions of letters, sounds, syllables, word segments and words with digits.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26