П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

У зв'язку з швидким розвитком та вдосконаленням життя сучасного суспільства, мова також піддається зна­чним змінам. Суспільство намагається зробити свою мову більш лаконічною, стислішою та емоційно забарвлені-шою у різних сферах своєї діяльності, використовуючи при цьому різні засоби мовної економії. На сьогоднішній день саме телескопізм являється одним із найактуальніших та вдалих засобів "стиснення" мови. Телескопізми є популярними словотворчими одиницями не лише в формуванні сленгових слів, а й у таких сферах як засобах масової інформації (simulcast(ing) (1940)* = simultaneous + broadcasting - одночасна трансляція по радіо та теле­баченні: There are clear signs that the BBC will not be allowed to go on simulcasting; machinima (early 21st century)* = machine + cinema - практика або технологія виробництва анімаційних фільмів через маніпуляції графіки ві-деоігри; nouse (21st century)*= nose +mouse - нова форма комп'ютерної миші;); рекламі (edutainment (1980)*= education + entertainment - комп'ютерні ігри або телевізійні програми, які мають освітні та розважальні функції; infotainment (1980)*= information + entertainment - радіо- або телепрограма, призначена для отримання інформації та розваги: Many here have sniffed that the seamless mix of promo-clips, adverts and infotainment is intellectually and, ultimately, morally numbing.; науці (anacronym (1980)*= anachronism + acronym: URL is becoming an anacronym as no one can remember what the letters stand for; faction = fact + fiction - фракція; мистецтві, літературі та сфері роз­ваг (dancercise = dance + exercise - танцювальна аеробіка: ... first, tune into reality with Lola Stechkin, bringing you The Pre-Breakfast Bulletin from the comfort of her dancercise studio sitcom = situation + comedy - комедія поло­жень; космонавтиці та авіації (avionics = aviation + electronics - авіаційна радіоелектроніка: Provided all avionics engineers are meticulous in checking the origin and the proper paperwork relating to any radios.; медичній сфері (affluenza = affluence + influenza - афлюенца, депресивний стан молодих людей; adtevac process = adsorption temperature + vacuum - особливий спосіб виготовлення сироваток для внутрішніх вливань; globesity = global + obesity - глобальне ожиріння; diffability = different + disability - фізичні вади, які змушують особу розвивати інші здібності). Особливо кількість телескопізмів зросла в галузі використання комп'ютерів та Інтернету (bit (1945)* = binary + digit - біт:; emoticon (1980)* = emotion + icon - використання схематичного зображення людського обличчя для передачі емоцій в електронних текстах; freeware (1980)* = free + software - комп'ютерне програмне забезпечення, яке розповсюджується безкоштовно: the majority of" pd " programs, however, are actually freeware.; Internet (1970)* = inter + network - глобальна комп'ютерна мережа (інтернет); modem (1958)* = modulator + demodulator - модем, модулятор-демодулятор: the equipment consists of, perhaps, four word processors, a modem, a laser printer able to produce artwork-quality output, a fax and a photocopier.; pixel (1965)*= picture + element - пік сель, найменший елемент зображення; sysop = system + operator - системний оператор; Weblish = web + English - комп'ютерна мова, з використанням англійської мови та її граматичних та лексичних особливостей), а також у побуті (carjack (1990)* = car + hijack - крадіжка автомобіля з використанням зброї: Carjack killers held THREE men have admitted the carjack execution of two pals who were stripped and shot in the head.; globesity (21st century)* = global + obesity - світова проблема ожиріння; jeggings (21st century)*=jeans + leggings - еластичні штани фасону джинсів для жінок; smog (early 20th century)*= smoke + fog - смог: In the fifties, doctors treated a number ofpeople for the effects ofsmog in places like London and Birmingham;). Досить значну роль відіграють телескопізми у виник­ненні власних назв: торгівельних марок (Adidas = скорочення імені Adi Dassler, засновника компанії по випуску спортивного одягу та взуття: He wears the obligatory half-a-ton of metal round his neck and backwards basebell cap, and the album sleeve even includes the credit Footwear by Adidas - which gives a good idea of the priorities involved here.; Microsoft (1975)* = microcomputer + software - велика та популярна компанія програмного забезпечення; Nicorette (1989)*= nicotine + cigarette - відомий бренд жувальної гумки проти паління: After 12 weeks of using the Nicorette Patch, 41 per cent of smokers gave up compared with only 10 per cent who used a dummy patch.; назв свят (Chrismukkah = Christmas + Hanukkah - відзначення свята, яке поєднує елементи Різдва та Ханука в змішаних сім'ях, де сповідають християнство та іудаїзм); території країн (Calexico = California + Mexico - прикордонні території Каліфорнії та Мексики; Eurabia = Europe + Arabia - європейські країни, де живуть вихідці з арабських країн); назв мов (Europanto = European + esperanto - загальноєвропейська мова; Ebonics = Ebony + phonics -мова афро-американців) [10, c. 299].

Використовуючи наукову літературу та матеріали Британського Корпусу, можна зробити висновок, що теле­скопія як явище словотворення займає значне місце у процесі творення неологізмів сучасної англійської мови, являється важливим засобом мовної економії. Продуктивність телескопії як одного з популярних новітніх спосо­бів словотворення сучасної англійської мови зростає, а лаконічність та стислість телескопічних слів прискорю­ють темп мови без шкоди для її логіко- та ефективно-комунікативної функції у різноманітних сферах діяльності суспільства.

Перспективним є й подальше дослідження перекладу телескопічних одиниць як неологічного явища та актив­ного процесу поповнення словникового запасу англійської мови.

Література:

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. - М.-Л. : Высшая школа, 1966. - 295 с.

2. Бортничук Е. Н., Василенко И. В, Пастушенко Л. П. Словообразование в современном английском языке. - К. : Вища школа, 1988. - 261 с.

3. Деякі тенденції у розвитку телескопійних слів сучасної англійської мови / [Омельченко Л. Ф., Максимчук Н. М., Бех П. О., Биркун Л. В]. - К. : НМК ВО, 1992. - 59 с.

4. Єнікєєва С. М. Телескопія як основа утворення нових дериваційних засобів англійської мови // Вісник Запо­різького державного університету. Серія : Філологчні науки. - Запоріжжя, 1998. - № 1. - С. 46-48.

5. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. -Запоріжжя : Запорізький ун-т, 1998. - 429 с.

6. Зацний Ю. А. Шляхи і способи збагачення сучасної розмовної лексики англійської мови / Ю. А. Зацний // Нова філологія. - 2009. - Вип. 34. - Запоріжжя : ЗНУ- С. 189-195.

7. Зацний Ю. А., Янков А. В. Нова розмовна лексика і фразеологія : Англо-український словник. / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 224 с.

8. Клименко Л., Мицкан А. Продуктивні моделі творення неологізмів // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківськ, 2001 - Вип. 7. - С. 71.

9. Омельченко Л. Ф. Телескопійні слова сучасної англійської мови та їх структурно-семантична характеристика // Збірник Львівського університету. Іноземна філологія. - Л., 2003 - Вип. 15. - С. 49.

10. Олексеенко Н. Г. Неологизмы в современном английском языке периода 1939-1945 гг. (На материале газеты "Дейли Уоркер", Лондон) : Дис. канд. филол. наук : 10.02.04. - М., 1954. - 336 с.

11. Тимошенко Т. Р. Телескопия в словообразовательной системе современного английского язика : Дис. канд. филол. наук : 10.02.04. - К., 1975. - 176 с.

12. Longman Dictionary of Contemporary English. New Words / Harlow Essex : Pearson Education Limited, 2001. -P. B24-B86.

13. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. - Oxford : Macmillan Publishers Ltd., 2002. - 1692 р.

14. Widdowson H. G. Linguistics. - Oxford, 2002. - 134 p.

15. http://corpus.byu.edu/bnc/

16. http://oxforddictionaries.com/

17. http://dic.academic.ru/

УДК 811.111:81'367.4

Семенюк І., Ящук С.,

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

АПОЗИТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються апозитивні словосполучення. Автори досліджують визначення прикладки й вважа­ють наголос у цьому словосполученні чинником визначення власне прикладки.

Ключові слова: апозитивне словосполучення, базовий іменник, прикладка, наголос в апозитивному словоспо­лученні.

Данная статья рассматривает аппозитивные словосочетания. Авторы исследуют определение приложения и считают ударение в этом словосочетании фактором определения собственно приложения.

Ключевые слова: аппозитивное сочетание, базовое имя существительное, приложение, ударение в аппози­тивном словосочетании.

The article deals with the appositive phrases in English. The authors investigate the definition of the apposition and consider the phrase stress as the factor to determine the apposition itself.

Key-words: appositive phrase, base noun, apposition, appositive phrase stress.

Проблема апозитивних словосполучень є однією з найскладніших у англійській граматиці [14, с. 102]. Однак чи не найважчою можна вважати визначення власне прикладки, яке допомогло б по-іншому подивитися на кла­сифікацію видів прикладки (невідокремлену й відокремлену) та дало б можливість більш обґрунтовано змоделю-вати апозитивні словосполучення тощо. Слід зазначити, що в граматиках англійської мови автори або взагалі не розглядають прикладку [11; 19; 22; 24], або розглядають так звану відокремлену, яку ми не вважаємо прикладкою [10, с. 55; 1, с. 366; 17, с. 42; 21, с. 61]. У деяких джерелах вчені не дають ніякого визначення прикладки [18, с. 22; 23, с. 240; 16, с. 22; 20, с. 184]; якщо й дають його, то в дуже формалізованому, абстрактному вигляді на рівні опису структури [17, с. 42; 21, с. 61]. Відсутність чіткого, адекватного визначення прикладки призводить до до­сить широкого її трактування.

Так, окремі автори зараховують до прикладки приєднання [20, с. 184], відокремлені члени речення [5, с. 291] або приєднання й відокремлені члени речення [3, с. 272; 8, с. 257; 10, с. 55; 1, с. 366; 9, с. 70]. R. Quirk відно­сить до прикладки також частки, вставні слова, словосполучення, ба навіть приєднання [23, с. 222, 241, 244]. G. Broughton [17, с. 42] і R. Close [18, с. 43] розглядають апозитивні підрядні речення як елементи прикладки.

У даній статті ми обмежимо свій аналіз розглядом питань: 1) визначення власне прикладки; 2) з'ясування при­кладки в апозитивному словосполученні.

Відомо, що в англійській граматиці немає єдиного визначення прикладки. Так, В.А. Ганшина й Н.М. Васи-левська визначають прикладку як особливий вид означення, виражений іменником (іноді займенником), який означає ту ж саму особу або предмет, що й головний іменник [4, с. 377]. Такої ж думки дотримуються Л.П. Ви­нокурова [3, с. 272], В.Л. Каушанська [8, с. 256], Б.С. Хаймович, Б.Й. Роговська [13, с. 267] Л.С. Бархударов, Д.А. Штелінг [1, с. 365]. В.Н. Жигадло називає її окремим випадком означення, але зазначає, що "вона не вказує на якість або властивість означуваного, а дає йому іншу назву й часто уточнює його зміст [5, с. 290].

Як вище згадувалося, переважна більшість граматистів у тій або іншій формі зараховує прикладку до озна­чення. Це ми бачимо не тільки в граматиках англійської мови але й інших мов. Так, наприклад, в українській граматиці різні автори також вважають, що прикладка це специфічний різновид означення [6, с. 337] або різновид означення [12, с. 497; 15, с. 517]: Див. рис.1:

1

Функція прикладки

Автори, які висловлюють цю точку зору

 

означення

Й. Вахек

2

особливий вид означення

М. Ганшина, Н. Василевська, Л.П. Винокурова, В.Л. Каушанска

3

окремий випадок означення

В.Н. Жигадло

4

особливий вид пост постпозитивного відокремлено­го означення

Л.С. Бархударов, Д.А. Штелінг

5

член речення, подібний до означення

Н.А. Кобрина

7

слово або словосполучення, що належить до члена речення; окремий другорядний член речення

Б.О. Ілліш

Як бачимо, окремі вчені у тій або іншій формі зараховують прикладку до означення [2, с. 171]. Однак пере­важна більшість граматистів вважає прикладку окремим випадком, особливим видом означення [4, с. 377; 3, с. 272; 8, с. 256; 5, с. 290; 1, с. 365]. Б. Ілліш та Н.А. Кобрина вважають, що немає достатніх підстав вважати при­кладку "особливим видом означення". На їх думку, є достатньо підстав, щоб вважати її окремим другорядним членом речення, тому що вона завжди виражена іменником або іменниковим словосполученням і характеризує особу або предмет інакше, ніж означення [7, с. 231; 9, с. 72].

Розглянемо, чи справді прикладка виступає у функції означення (або його різновиду) в англійській мові: And front and rear, and either flank, there ride the yeomen of the Barons, and in the midst King John [23, с. 127].

© Семенюк І., Ящук С., 2012

Якщо ми вилучимо з речення прикладку "John", то отримаємо граматично некоректну (невідмічену) структу­ру: ... there ride the yeomen of the Barons, and in the midst King. Якби прикладка "John" справді була означенням, то дане речення залишилось би граматично коректним. Отже, із синтаксичної точки зору ми можемо вважати прикладку лише членом аппозитивного словосполучення.

Відомо, що прикладка не є самостійним лінгвістичним елементом, вона існує в апозитивному словосполучен­ні. Це словосполучення складається зазвичай з двох (або більше) елементів, головними з яких є базовий іменник й власне прикладка. Слід зазначити, що з визначенням прикладки як окремої синтаксичної одиниці тісно пов'язане питання, де саме знаходиться прикладка, а де базовий іменник і за допомогою чого (якими іменниками) вони мо­жуть бути виражені. Так, наприклад, Н.А. Кобрина хоч й наводить приклади з прикладкою, але не пояснює, що є прикладкою, а що головним іменником [9, с. 72]. Див. рис. 2:

_Прикладка виражена_

загальним іменником власним іменником

Captain Butler (B. Ilyish) Aunt Ann, Professor Sommerville (В.Л. Каушанска)

-

President Roosevelt (Л.П. Винокурова)

the river Don, Mount Everest (Л.П. Винокурова)

Uncle Rodger, Cousin Jolyon, Mrs Heron, Doctor Crocus (В.Н. Жигадло)

Mount Etna, the river Thames (В.Н. Жигадло)

Як бачимо, одні автори вважають, що прикладкою може бути лише загальний іменник [7, с. 231; 8, с. 256 ], інші ж вважають, що прикладкою може бути як загальний, так і власний іменники [3, с. 272; 5, с. 290]. М. Ганши­на і Н. Василевська вважають, що в апозитиному словосполученні є головний іменник і власне прикладка. Голо­вним є той іменник, який є власним іменником, назвою особи, а той іменник, який виражає звання (посаду), про­фесію, родинні зв'язки, є прикладкою [4, с. 378]. Інакше кажучи, невідокремлена прикладка виражена загальним іменником і передує власному іменнику: Aunt Augusta. Однак автори вимушені визнати винятки: фразеологічні сполучення, де прикладка йде за головним словом: William the Conquerer, Richard the Lion Hearted.

Далі автори, так само бездоказово, вирішують, що у "географічних назвах прикладка йде за головним іменни­ком: the River Thames, Lake Leman, Mount Everest". Також за головним іменником прикладка йде у деяких інших випадках: назвах опер, поем, пароплавів, газет: The poem "Ode to the Skylark". Б. Хаймович і Б. Роговська також вважають, що прикладкою є загальний іменник, хоча у словосполученні the city of Moscow вони визнають, що прикладкою є "Moscow" [13, с. 267].

Фонологічний аспект відіграє важливу роль при визначені різниці між базовим іменником та прикладкою. Ці­кавою, на наш погляд, є думка, висловлена М. Ганшиною та Н. Василевською. Вони пишуть, що невідокремлена прикладка так тісно пов'язана з головним іменником, що вони утворюють сполучення з одним наголосом [4, с. 378]. Автори зазначають, що наголос падає на власний іменник: Aunt Augusta, Major Sarson, Nurse Lloyd.

На нашу думку, не тільки речення має свій наголос (sentence stress, logical stress), але й словосполучення (іменникове, або апозитивне) мають свій наголос (the phrase stress). Цей наголос завжди падає на ту частину такого словосполучення, яка є більш вагомою, він існує на мовному рівні і не змінює свого місця у цій моделі. Наприклад, в апозитивних сполученнях the river Thames, Doctor Manso наголос завжди падає на прикладку та не залежить від емоційного ставлення мовця, тобто він є фіксованим. Навіть у такій емоційно забарвленій моделі, як "a flower of a girl" phrasal stress падає лише на прикладку, а не на базовий іменник. Отже, phrasal stress є, на наш погляд, вагомим чинником оформлення й визначення власне прикладки в апозитивному словосполученні. Таким чином, прикладка 1) це - член (частина) апозитивного словосполучення, 2) виражений іменною частиною мови, 3) який передає назву чи іншу додаткову характеристику живої істоти чи предмета, 4) на який падає phrasal stress.

Література:

1. Бархударов Л. С., Штелинг Д. А. Грамматика английского языка. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1973. - 423 с.

2. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской лингвистической школы. - М. : Прогресс, 1964. - 350 с.

3. Винокурова Л. П. Грамматика английского языка. - Л. : Учпедгиз, 1954. - 344 с.

4. Ганшина М., Василевская Н. English Grammar. - М. : Высшая школа, 1964. - 548 с.

5. Жигадло В. Н., Иванова И. П., Иофик Л. Л. Современный английский язык. - М. : Изд. лит. на ин. яз., 1956.

- 350 с.

6. Зубков М. Українська мова. - Х. : ВД ШКОЛА, 2007. - 496 с.

7. Ильиш Б. А. Строй современного английского языка. - 2-е изд. - Л. : Просвещение, 1971. - 363 с.

8. Каушанская В. Л., и др. Грамматика английского языка. - М. : Айрис-Пресс, 2009. - 319 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26