П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

- літери, що позначають ненаголошені голосні звуки : centime - ненаголошене замість англійського на­голошеного [ai]; foulard - ['-a:-] замість типово англійського прикінцевого [э] тощо;

- нетипове для англійської мови читання диграфів: gaucho - [au] замість [o:]; bavarois(e) - [wa] замість англійського [oi]; boudin - [u:] замість англійського [au] тощо;

- читання носових звуків в наголошених і ненаголошених складах: blanquette [blr'ket]; mrdon bleu [,ko:dr 'bla:]; boudin ['bu:da]; coq au vin [,krk au 'va].

Вочевидь, система голосних англійської мови настільки специфічна і відрізняється від системи голосних французької мови, що саме тут ЕГ проявляють найсильніший спротив нормам мови-рецептора. Невідповідності в системі буквосполучень, які позначають приголосні, нечисленні:

1) невідповідність в читанні деяких буквосполучень: а) в буквосполученні qu - читання звуку [k] замість типово англійського [kw], наприклад: blanquette [blr'ket]; quiche [ki:J]; б) в буквосполученні ge - читання звуку [3] замість типово англійського звуку [d3], наприклад: gendarme ['3rnda:m, 3a'daRm]; gougere [gu:' 3e(a)r,];

2) нечитання деяких літер: а) -s, -t, -c в кінці слова, наприклад: cassoulet ['kasulei]; Camembert ['kamambe:]; Champs-Elysees [frz ei'li:zei, Jaz elize]; foiegras [fwa: 'gra:]; б) -f-, -c- в середині слова, наприклад: blancmange(r) |Ъ1э'гггоп3(э), -'ггго:п3(э)]; Neufchdtel [na:fa'tel];

3) нетипове читання деяких буквосполучень: а) -ill - замість наприклад: rillettes ['ri:jet]; б) -th - [t] замість [9], наприклад: pithivier [>piti'vjei]; в) -ture в кінці слова позначає [tjua] замість [tfa], наприклад: haute couture [,aut ku'tjua].

Таким чином, аналізуючи фонетичні особливості нашого фактичного матеріалу, ми відмічаємо багато роз­ходжень з загальноприйнятими нормами англійської мови на цьому рівні. Притаманна певним ЕГ фонетична ва­ріативність, яка фіксується словниками, а також незвичність звукової форми свідчить про неповну адаптованість даного прошарку лексики в англійській мові на фонетичному рівні.

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є вивчення лексичної асимільованості етнореалій-гал-ліцизмів у сучасній англійській мові на словотвірному та семантичному рівнях.

Література:

1. Бутина Р. М. К проблеме контактов языков (на материале тюркских лексических элементов в англ. языке) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германськие языки" / Р. М. Бутина. -Алма-Ата, 1971. - 26 с.

2. Новый французско-русский словарь [сост. В. Г. Гак, К. А. Ганшина]. - 6-е изд., стереотип. - М. : Рус. яз., 2001. - 1195 с.

3. Longman Pronunciation Dictionary [Compiled by J.C.Wells]. - 2d impression. - Harlow : Longman, 2000. - 870 p.

4. Rheingold H. They have a word for it / H. Rheingold. - Los Angeles, 1988. - P. 4-9.

5. Larousse. Dictionnaires francais [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/

6. Oxford dictionaries [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://oxforddictionaries.com

УДК 811.162.1367.622.11

Шарабуряк А. А.,

Херсонський державний університет

ROZSZERZENIE KLASY GRAMATYCZNEJ RZECZOWNIKOW ZYWOTNYCH WE WSPOLCZESNYM JEZYKU POLSKIM

У статті аналізуються випадки використання синкретизму знахідного відмінка з родовим в однині іменників чоловічої відміни польської мови. Мова сучасної польської преси свідчить про те, що процес переходу іменників чоловічого роду з лексико-граматичного розряду неістот до розряду істот відбувається стрімкими темпами просто на очах сучасників. Це новий етап розвитку категорії істот/неістот у слов'янських мовах.

Ключові слова: загальні іменники, категорія істот/неістот, польська мова, знахідний відмінок, родовий відмінок.

В статье проводится анализ случаев употребления синкретизма винительного падежа с родительным в един­ственном числе имен существительных мужского склонения польского языка. Язык современной польской прессы свидетельствует о том, что процесс перехода имен существительных мужского рода из лексико-грамматичес-кого разряда неодушевленных в разряд одушевленных происходит стремительными темпами просто на глазах современников. Это новый этап в развитии категории одушевленности/неодушевленности в славянских языках.

Ключевые слова: нарицательные имена существительные, категория одушевленности/неодушевленности, польский язык, винительный падеж, родительный падеж.

The article deals with the use of the accusative and genitive cases syncretism of the singular masculine nouns of the Polish language. The language of modern Polish press proves that the transition of masculine nouns from the lexical and grammatical category of inanimate to the category of animate is witnessed nowadays by contemporaries. This is a new stage in the development of animate / inanimate category in the Slavic languages.

Key words: common nouns, animate/inanimate categories, Polish language, Accusative case, Genetive case.

Kategoria zywotnosci / niezywotnosci rzeczownikow jest charakterystyczna dla wielu jezykow slowiafiskich. Jest ona takze w jezyku polskim. Coraz czesciej w tym jezyku slowa, ktore oznaczaja rzeczy natury martwej lub koncepcje myslenia, w mowie wspolczesnych Polakow nabywaja wlasciwosci gramatycznych nazw istot zywych.

Niniejszy artykul zostal poswiecony temu zagadnieniu. Jego znaczenie praktyczne polega na mozliwosci szerokiego zastosowania materialu badawczego w nauczaniu jezyka polskiego w szkolach srednich i wyzszych, zwlaszcza przygotowywaniu roznego rodzaju materialow dydaktycznych do nauki jezyka polskiego jako obcego.

Material artykulu opiera sie na badaniach wybitnych wspolczesnych polskich jezykoznawcow A. Markowskiego, J. Miodka, A. Nagorko i in., badaczy rosyjskich W.W. Winogradowa, N.S. Walginy, D.E. Rozentala, jak rowniez specjalistow w dziedzinie jezykoznawstwa ogolnego i anglistyki O. Espersena, G.N. Woronowa, B.Je. Ziernowa, I.G. Koszowa.

Obecna klasa rzeczownikow zywotnych powstala w wyniku rozpowszechnienia synkretyzmu form dopelniacza i biernika z rzeczownikow osobowych na rzeczowniki zywotne (w najszerszym rozumieniu tego znaczenia, tzn. calego swiata zoologicznego).

Wyroznienie rzeczownikow w kategorii zywotnosci / niezywotnosci w systemie gramatyki rosyjskiej nie jest w pelni zgodne z naukowymi przedstawieniami o zywej i martwej naturze. To znaczy, ze wszystkie nazwy roslin odnosza sie do swiata rzeczy, a wyrazy мертвец, покойник, валет i niektore inne - do swiata istot.

W jezyku ukraiiskim zasady odnoszace rzeczowniki do klasy zywotnosci albo niezywotnosci w zasadzie zbiegaja sie z podobnymi zasadami w jezyku rosyjskim.

Jezyk polski nalezy do grupy jezykow slowiafskich indoeuropejskiej rodziny jezykowej. Poniewaz kategoria zywotnosci / niezywotnosci rozwijala sie na etapie istnienia indoeuropejskiej wspolnoty jezykowej, jest nadal typowa dla wiekszosci jezykow, ktore pochodza od niej. Jezeli w jezyku ukraifskim oraz rosyjskim jest ta kategoria nieproduktywna, klasa rzeczownikow zywotnych praktycznie nie rozszerza sie, to w jezyku polskim w ostatnich latach mozna obserwowac proces szybkiego jej rozwoju [10, s. 197].

Tak samo jak w jezyku rosyjskim i ukraifskim, w jezyku polskim swiat istot i swiat rzeczy roznia sie przede wszystkim gramatycznie. Wedlug A. Nagorko "opozycja zywotnosc:niezywotnosc stanowi kategorie jezykowa, a nie rzeczywista" [11, s. 142].

Najdokladniej opisuje to zjawisko prof A. Markowski. Twierdzi on, ze ogolna zasada w jezyku polskimjest to, ze nazwy istot rodzaju meskiego w bierniku beda mialy kofcowki dopelniacza, a rzeczowniki nalezace do klasy rzeczownikow niezywotnych rodzaju meskiego - kofcowke mianownika. Mowimy wiec widze (kogo? co? Biernik) wujka, komendanta, pieska, wfza, dlatego ze nie ma (kogo? czego? Dopelniacz) wujka, komendanta, pieska, wgza, ale: widze dom, samochod, patyk, noz (Biernik), poniewaz: to jest dom, samochod, patyk, noz (Mianownik).

Jednakze od tej zasady jest wiele wyjatkow, sprowadzajacych sie zawsze do tego, ze rzeczowniki traktowane jak niezywotne semantycznie maja forme biernika taka sama, jak dopelniacz, a wiec zachowuja sie jak rzeczowniki zywotne. Jest wiele grup znaczeniowych takich rzeczownikow, przy czym w pewnych z nich wystepuje tylko forma dopelniaczowa biernika, w innych mamy oboczne formy dopelniaczowa i mianownikowa, a w jeszcze innych forma dopelniaczowa jest charakterystyczna dla polszczyzny potocznej, a mianownikowa dla oficjalnej. Ponadto w pewnych grupach wyrazow w polszczyznie potocznej niepoprawnie uzywa sie formy dopelniaczowej zamiast mianownikowej [9, s. 115]. W materiale mozna wyroznic grupy wyrazow, ktore naleza do kategorii semantycznej niezywotnych, gdzie biernik jest rowny dopelniaczowi (jak zywotne).

Na podstawie prac J. Miodka lista rzeczownikow - nazw przedmiotow, ktore sa uzywane jako nazwy istot, moze byc uzupelniona. Mianowicie do klasyfikacji tej warto dodac nazwy nowych rodzaji komunikacji: maila, SMS-a. Prof J.

© Шарабуряк А. А., 2012

Miodek podkresla, ze w tej dziedzinie norma nie jest jeszcze ustabilizowana. Razem z formami maila, SMS-a w bierniku przytacza formy mail, SMS, a takze formy wymienne sygnai, sygnaia [10, s. 196-197].

Naukowcy rowniez zwracaja uwage na obecnosc wahaf w synkretyzmie kofcowek rzeczownikow rodzaju meskiego, zaznaczajac, ze w tych przypadkach forma na -a w bierniku nalezy do stylistycznie obnizonej formy, potocznej [9, s. 7].

Badania polskich naukowcow prowadza do wniosku, ze grupa rzeczownikow zywotnych rodzaju meskiego w jezyku polskim jest o wiele szersza, niz w jezyku rosyjskim i ukraifskim.

Pokaze przyklady, ktore wybralem z prasy polskiej potwierdzajac przejscie rzeczownikow z klasy semantycznej niezywotnosci do klasy zywotnosci we wspolczesnym jezyku polskim. Material ten zostal wybrany z polskich czasopism "Polityka", "Wprost", "Przekroj", "Zwierciadlo", a takze gazet "Gazeta Wyborcza", "Reczpospolita", "Gazeta Prawna", "Focus", "Metro" z lat 1999-2009.

Zebrane przyklady mozna pogrupowac wedlug kryteriow tematycznych. Tak wiec wsrod rzeczownikow rodzaju meskiego liczby pojedynczej - nazw przedmiotow swiata rzeczy i pojec myslenia, ktore maja wlasciwosci gramatyczne nazw swiata istot, mieszcza sie w nastepujacych grupach.

Nazwy niegdys istot zywych.

Przyklady: "Najpierw trzeba zabic cziowieka w cziowieku, czyli pozbawic go nadziei, doprowadzic do osomotnienia, a potem tego trupa cziowieczego poddac zabiegowi za pomocq zastrzyku potasu lub zwielokrotnonego srodka przeciwbolowego" [Marek Krol, Paszportzycia [w:] Wprost 2004, nr 13, str. 5].

Nazwy seryjnych wyrobow przemyslowych.

Nazwy samochodow, motocykli i innych pojazdow: "Rodzinie zostawii starego cadillaca, akcje na 200 dolarow oraz 25 dolarow w gotowce" [***, ZPrusprzezMorawy do Ameryki [w:] Gazeta Wyborcza 2004-03-12].

Nazwy broni: "Zoinnierz opowiada dalej: - Miai w torbie granaty, telefon, kalacha i kamere wideo z filmem" [Adam Zadworny, Marcin Gorka [w:] Gazeta Wyborcza 2008-04-29].

Nazwy papierosow: "Wypaliies wiasnie skreta z marihuanq, jestes w biogim nastroju i nie masz ochoty zawracac sobie giowy rakiem piuc?" [tom, reuters, Marihuana gorsza nizpapieros [w:] Gazeta Wyborcza 2008-01-30].

Nazwy urzadzef elektronicznych: "Turcy bardzo chcieli kupic Grundiga" [Hubs, Grundig ogiosii niewypiacalnosc [w:] Gazeta Wyborcza 2003-04-14].

Nazwy artykulow spozywczych.

Nazwy slodycze, ciastek etc. : "Do tego klienci mogq sie zdecydowac na ciasto, np. jogurtowq kostke, jeden z tortow lub eklerd" [Agnieszka Kurka, Kawiarnia Gruszecki [w:] Gazeta Wyborcza 2008-09-24].

Nazwy napojow: "Jak otwierac szampana?" [АС, Jak otwierac szampana [w:] Gazeta Wyborcza 2002-12-30]. Nazwy tafcow, muzyki do nich, utworow muzycznych, plyt.

"Tanczy tam krakowiaka, prasuje obrusy na Wielkanoc, piecze ciasta i rozmawia z dziecmi o Bogu" [Red, Kim jest ksiqdz biskup Antoni Diugosz? [w:] Gazeta Wyborcza 2006-05-29]. Nazwy gier i z nimi zwiazane.

"W sali sportowej Gimnazjum nr 1 rozegrano Otwarty Turniej Badmintona o Mistrzostwo KR-S TKKF"Hutnik"" [С\у, Badminton. Tylko dla pan [w:] Gazeta Wyborcza 2005-03-16]. Nazwy walut.

"Jesli euro stanieje jeszcze o 1 centa, to znajdzie sie na najnizszym poziomie w swojej historif [AM, Tylko 1 cent dzieli kurs euro odnajnizszego w historiipoziomu [w:] Gazeta Wyborcza 2000-08-10]. Nazwy grzybow.

"Turysta znalazi 1,5-kilogramowego borowika" [МJS, Turysta znalazi 1,5-kilogramowego borowika [w:] Gazeta Wyborcza 2007-09-23].

Potoczne nazwy czesci ciala ludzkiego (czasami wulgarne) i nazwy z nimi zwiazane.

"Najpierw ucinajq ci piers, jqdro, kawai jelita - byle ratowac zycie - a potem musisz odpowiadac na zdziwienia sqsiadki: no i co, odcieto tego cycka?" [Pawel Walewski, Gorycz zwycifstwa [w:] Polityka 2007, nr 13, str. 4]. Nazwy chorob i ich objawow.

"Aktorka Daria Trafankowa zmaria w wieku 51 lat na raka trzustki, ktorego wykryto dopiero, gdy doszio do przyrzutow do wqtroby" [Marek Krol, Wykrywacz raka [w:] Wprost 2004, nr 25, str. 4]. Nazwy mikroorganizmow.

"W czwartekpotwierdzono, ze w jego organizmie wykryto wirusa " [PAP, Kalisz. Pacjent zakazony wirusem A.H1N1 czuje sie dobrze i wkrotce opusci szpital [w:] Gazeta Wyborcza 2009-05-18].

Nazwy fizycznych czynnosci czlowieka w odniesieniu do innych osob albo zwierzat.

"Od nowego tygodnia rodzice bedq mogli dac tylko buziaczka i pomachac na pozegnanie przed drzwiami" [MAG, Poczqtek roku szkolnego [w:] Gazeta Wyborcza 2006-09-04]. Nazwy obiektow astronomicznych.

"Moze by go na Tytana posiac, niech autograf Michnika lustruje?" [Zdaje sie, ze Jozef ... [w:] Wprost 2004, nr 26, str. 16].

Nazwy nowych rodzaji komunikacji.

"Napisz maila do papiezd" [RPS, Napisz maila do papieza [w:] Gazeta Wyborcza 2005-04-21]. Nazwy programow komputerowych.

"Caikowite przejscie na Linuksa zapowiedziai m. in. IBM" [Pingwin atakuje [w:] Wprost 2004, nr 26, str. 37]. Rzeczowniki meskoniezywotne wystepujace w utartych albo stalych polaczeniach wyrazowych. "Straz w obliczu napierajqcego tiumu daia drapaka i lud stolicy wdari sie do wiezienia" [Dariusz Lukasiewicz, Splqtany obrazpolskiego Koscioia [w:] Polityka 2007, nr 34, str. 11].

Tak wiec z moich badaf wynika, ze rzeczowniki rodzaju meskiego liczby pojedynczej, ktore sa nazwami przedmiotow

swiata rzeczy i pojec szeroko sa uzywane w polskiej prasie, majac wlasciwosci gramatyczne nazw swiata istot. W znalezionych przeze mnie fragmentach tekstow okreslono czternascie grup tematycznych takich rzeczownikow (z podgrupami), w tym niektore z nich nie sa opisane w znanej mi literaturze lingwistycznej.

W jezyku polskim klasa rzeczownikow zywotnych funkcjonuje prawie tak samo, jak w innych jezykach slowiafskich (ukraifskim i rosyjskim).

Kategoria zywotnosci / niezywotnosci w jezyku polskim nie jest czysto logiczna kategoria, czyli rzeczowniki - nazwy przedmiotow nie zawsze sa odnoszone do klasy niezywotnosci. Glowna zasada rozroznienia rzeczownikow swiata istot a rzeczownikow swiata rzeczy jest oparcie na wlasciwosciach gramatycznych wyrazow. W tym synkretyzm formy biernikowej i formy dopelniaczowej rzeczownikow rodzaju meskiego w liczbie pojedynczej swiadczy o przynaleznosci do klasy rzeczownikow swiata istot - jak rowniez w jezyku rosyjskim i ukraifskim. Ale jesli w jezyku ukraifskim i rosyjskim taki synkretyzm dla rzeczownikow - nazw swiata rzeczy jest reprezentowany kilkoma wyjatkami, w jezyku polskim charakter gramatyczny kategorii zywotnosci / niezywotnosci jest bardziej widoczny.

Profesor Jan Miodek, obserwujac we wspolczesnej polszczyznie omowione w danym artykule zjawisko, uwaza, ze proces rozszerzenia klasy rzeczownikow zywotnych kosztem klasy rzeczownikow niezywotnych nadal trwa. Swiadczy o tym przede wszystkim jezyk, ktorym mowia dzieci. A przeciez jest to "projekcja jezyka jutra" [10, 198]. Tak wiec dzieciece konstrukcje skladniowe typu wytrzyj nosa, zawiqz buta, pozycz rowera, kup komputera niedlugo moga stac sie norma.

Perspektywa dalszych badaf ma byc proces rozwoju kategorii zywotnosci/niezywotnosci w oparciu na material form liczby mnogiej oraz rzeczownikow rodzaju zefskiego i rodzaju nijakiego.

Література:

1. Виноградов В. В. Русский язык / В. В. Виноградов. - М., 1972. - 616 с.

2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. - М. : Наука, 1981. - 139 с.

3. Лингвистический энциклопедический словарь. - М. : Советская энциклопедия, 1990. - 685 с.

4. Мацюсович Я. В. Морфологический строй современного польского литературного языка / Я. В. Мацюсович. -Ч. 1. - Ленинград : ЛГУ, 1975. - 162 с.

5. Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. - М. : Наука, 1973. -264 с.

6. Grek-Pabisowa I., Sudnik-Owczuk W. Kieszonkowy slownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski / I. Grek-Pabisowa, W. Sudnik-Owczuk. - W. : Wiedza Рowszechna, 2004. - 706 s.

7. Doroszewski W. Podstawy gramatyki polskiej / W. Doroszewski. - Cz. I. - Wyd. drugie. - Warszawa : PWN, 1963. - 320 s.

8. Jadacka H., Markowski A. Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN / Red. naukowy Andrzej Markowski. -Warszawa : PWN, 2002. - S. 1613-1786.

9. Markowski A. Jezyk polski : Poradnik / A. Markowski. - Warszawa : WILGA, 2004. - 496 s.

10. Miodek J. Slowo jest w czlowieku : Poradnik jezykowy / J. Miodek. - Wroclaw : Wydawnictwo Dolnoslqskie, 2007. - 326 s.

11. Nagorko A. Zarys gramatyki polskiej / A. Nagorko. - Warszawa : PWN, 2005. - 331 s.

12. Wrobel H. Gramatyka jezyka polskiego / H. Wrobel. - Krakow : Od Nowa, 2001. - 331 s.

УДК 811.111 - 81'42

Шиляева Т. В.,

Измаильский государственный гуманитарный университет

ПРИСТАВКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕГАЦИИ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОПОВЕДИ

В статье рассматриваются особенности употребления префиксальных единиц со значением негации в тек­сте англоязычной проповеди. В ходе исследования выделены основные группы слов разных частей речи, употре­бляющихся для концептуализации неязыковой действительности. На конкретных примерах раскрыта роль слов с негативными приставками в построении текстов проповедей.

Ключевые слова: категория, негация, отрицание, приставка, проповедь, религиозный, текст.

У статті розглядаються особливості вживання префіксальних одиниць зі значенням негаціїу тексті англо­мовної проповіді. В ході дослідження були виокремлені основні групи слів різних частин мови, які вживаються для концептуалізації нелінгвістичної дійсності. На конкретних прикладах розкрита роль слів з негативними префік­сами у побудові текстів проповіді.

Ключові слова: категорія, негація, заперечення, префікс, проповідь, релігійний, текст.

The article describes the peculiarities of the use of negative prefixes in texts of English sermons. The investigation singled out the basic groups of words belonging to different parts of speech and used to conceptualize the non-linguistic reality. The role of words with negative prefixes in the text structure of a sermon is shown on the concrete examples.

Key words: category, negation, prefix, religious, sermon, text.

Отрицание (негация) - одна из значимых категорий языка, обусловленная стремлением человека к диффе­ренциации явлений действительности. Лингвистическое отрицание относится к сложным языковым категори­ям. Оно пронизывает всю лексику и грамматику, имеет различные средства и способы выражения, сложную семантико-синтаксическую структуру. Как одна из универсальных категорий языка отрицание также позволяет пролить свет на один из самых интересных векторов лингвистических направлений - языковую картину мира.

Интерес к проблеме отрицания объясняется многими причинами. Одна из причин - упомянутая выше универ­сальность категории отрицания, что и обуславливает актуальность исследования. Среди других причин, способ­ствующих привлечению внимания лингвистов, можно отметить, с одной стороны, сложность выработки дефини­ции самой категории отрицания; ее многоаспектность; трудность отграничения категории отрицания от других категорий, например, субъективной модальности; с другой стороны, потенциальные возможности категории отрицания, актуализуемые в акте коммуникации, при реализации этой категории в тексте [11].

Следует отметить, что лингвистическая природа отрицания являлась предметом исследования многих ученых. Определенный вклад в изучение этой проблемы внесли такие лингвисты, как А.М. Пешковский, Е.И. Шендельс, Н.А. Булах, Е.В. Падучева, К.Д. Дондуа, А.И. Бахарев, В.Н. Бондаренко, А.В. Бондарко и многие другие. Однако до сих пор в научной литературе нет единства мнений относительно категориальной принадлежности отрицания. Оно определяется как логико-грамматическая (В.Н. Бондаренко, А.И Бахарев) [2; 1], грамматическая (Е.И. Шен­дельс, Н.Г.Озерова) [6; 12], синтаксическая (Н.А. Булах, Е.И. Шендельс) [3; 12], понятийная (О. Есперсен, А.М. Пешковский) [4; 9], категория. Новый взгляд на категорию отрицания, ее изучение с точки зрения когнитивной лингвистики стал возможен в последние десятилетия в связи с бурным развитием когнитивных исследований и, в первую очередь, разработки теории концепта, чему посвящены новые диссертационные исследования [7].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26