П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26 - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРАДОКСА

У ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРАХ КАНАДСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ......................................

Жарикова М. В.

ГРУППЫ ОНИМНОЙ ЛЕКСИКИ, ОТРАЖАЮЩЕЙСЯ В ОЙКОНИМИИ ДОНЕТЧИНЫ...........................................

Захарченко Н. І.

МОРФОСИНТАКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПІВМОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ..............................................................................................................................

Звягіна Г. О.

РІЗНОВИДИ ПРОСТОРІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА...........................

Зербіно А. Д.

СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ........................................................................................................................................................................

Ищенко Н. Г.

ОБРАЗНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ КОННОТАЦИИ..........................................................................................................................................

Калиновська І. М., Процик М. М.

АБРЕВІАЦІЯ ЯК ПРОЯВ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ.....................................................................................................................................................

Киричук Л. М.

МАНІПУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМПЛІЦИТНОЇ ОЦІНКИ В РЕКЛАМІ..............................................................................

Кицак Г. В.

ПРЕЦЕДЕНТНІ ОДИНИЦІ В ТЕКСТАХ АКАДЕМІЧНОГО ЖАНРУ (на матеріалі німецької мови)...................

Кірковська І. С.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ПОЛЯРНА КАТЕГОРІЯ МОВИ.........................................................................................................................................

Клименко О. О.

106

108

112

115

118

121

124

126

128

131

135

138

141

145

147

ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ.......................................................................................................

Ковбанюк М. І.

УКРАЇНСЬКИЙ ДІЄПРИСЛІВНИК І ФРАНЦУЗЬКІЙ ГЕРУНДІЙ

НА ПОЗНАЧЕННЯ УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ ВІДНОШЕНЬ.......................................................................................................

Ковбаско Ю. Г.

СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВНОГО ПИТАЛЬНОГО КОНСТИТУЕНТА

РОЗДІЛОВОГО ЗАПИТАННЯ.........................................................................................................................................................................................

Копач О. О.

ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯНЬ У РОМАНІ С. КІНГА "ТУМАН"...............................................................................................................................

Костик В. М.

СПЕЦИФІКА СИНТАКСИСУФАХОВИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІКИ......................................................................................................

Костусяк Н. М.

СИНТАКСИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ...........................................................................................

Крайчинський Е. О.

АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО "МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР

ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ". ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ.............................................................................................................

Крилова Т. В., 160

КОМУНІКАТИВНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СИНТАКСИЧНИХ СИНОНІМІВ.................................................................................................160

Кузнецов М. І.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ СТИЛІСТИКИ ОПОВІДАННЯ

Ч. ДІККЕНСА "РІЗДВЯНА ПІСНЯ".........................................................................................................................................................................................163

Лазебна О. А.,

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕМОЦІЙНУ ОЦІННІСТЬ МЕТАФОРИЧНИХ СЛІВ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

(на матеріалі німецької мови та австрійського національного варіанту німецької мови).........................................................167

150

153

Лимаренко О. А.

ЗВ'ЯЗКОВІ ЗАСОБИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ЯК ПРЕДИКАТИ ВИЩОГО РІВНЯ АБСТРАКЦІЇ..............................169

Лужецька О. Б.

СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ У МІКРОТОПОНІМІЇ БЕРЕЖАНЩИНИ

І ПІДГАЄЧЧИНИ У МЕЖАХ ПРОСТОЇ СТРУКТУРИ..........................................................................................................................................173

Масицька Т. Є.

CT МАНТИЧНІ РІЗНОВИДИ СУБ'ЄКТНОЇ СИНТАКСЕМИ....................................................................................................................................176

Маслова Т. Б.

ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКСТУ...........................................................................................................................................179

Матанцева А. О.

ПРЕФІКС ВІД- ЯК ЗАСІБ УТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ДОКОНАНОГО ВИДУ...............................................................................................182

Матковська О. Й.

ОРВЕЛІВСЬКА НОВОМОВА ТА СУЧАСНИЙ ДИСКУРС.........................................................................................................................................185

Мацкевич А. Р.

НАПРЯМКИ АРАБСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ У ДОСЛІДЖЕННІПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 189 Медвідь Н. С.

АНТРОПОМОРФІЗМ ФЛОРОНОМЕНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ.............................................................193

Межов О. Г.,

СПЕЦИФІКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-СУБ'ЄКТНОЇ МІНІМАЛЬНОЇ

СИНТАКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ..........................................................................................................195

Мельник І. А.

ВІДЧИСЛІВНИКОВА СИНТАКСИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ............................................................................................................................................198

Мельник О. В.,

МОВНА КАРТИНА СВІТУ КАЗОК Е.Т.А. ГОФМАНА

ЯК ВИРАЖЕННЯ РОМАНТИЧНОГО СВІТОБАЧЕННЯ.....................................................................................................................................202

Миронова Т. Ю.

О СЛУЧАЕ ОСОБОГО СМЫСЛОВОГО ЭФФЕКТА НЕИСЧИСЛЯЕМЫХ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ АВТОРСКОМ ТЕКСТЕ................................................................................................207

Місінькевич О. М.

КОНЦЕПТ "ВОДА" У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ НЕОКЛАСИКІВ

(ТРАДИЦІЙНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКЕ)............................................................................................................................................214

Мойсеенко С. М.

МЕТАФОРА ТА МЕТОНІМІЯ ЯК ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ МОВИ

В КОМП'ЮТЕРНОМУ ДИСКУРСІ..........................................................................................................................................................................................218

Монахова Т. В.,

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ТЕКСТОТВОРЕННЯ..........................................................................................................................................................222

Морозова И. Б.

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЖНОЙ ЛИЧНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (на материале современного английского романа)..........................................................................................224

Мудринич С. Ю.

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ СТАНУ

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ...............................................................................................................................229

Муляр С. П.

ПЕРЕКЛАДИ КОЛОРИЗМІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ..................................................................................................232

Насталовська І. В.,

ДЕРИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПОРОДЖЕННЯ ВТОРИННОГО ТЕКСТУ................................................................................................................234

Науменко Л. О.

ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ...............................................................................................................................................238

Новикова Ю. М.

КУЛЬТОВА ЛЕКСИКА В ОСНОВАХ СУЧАСНИХ

УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ МЕШКАНЦІВ ДОНЕЧЧИНИ.................................................................................................................................241

Нуждак Л. В.

ЛЕКСИКО-ПРАВОПИСНІ ПОРУШЕННЯ

У СФЕРІ УКРАЇНСЬКОГО УРБОНІМІКОНУ ПОСТ Т ОТАЛІТАРНОЇ УКРАЇНИ........................................................................244

Ожоган А. В.

СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ І ВАЛЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄСЛІВНИХ ПРЕДИКАТІВ

ЗІ ЗНАЧЕННЯМ "ПРИПИНЕННЯ ІСНУВАННЯ" В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ....................................246

Онасенко К. В.

ПРАГМАТИЧНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКА-КВАНТИФІКАТОРА UNPEU У ФУНКЦІЇ ОПЕРАТОРА НИЗЬКОГО СТУПЕНЮ ОЗНАКИ

У ФРАНЦУЗЬКОМУПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ...................................................................................................................................250

Онищук М. І.

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ЛАКУН АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ...................................254

Орендарчук О. Л.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СПОЛУЧУВАНОСТІ

ТА ВАЛЕНТНОСТІ В АСПЕКТІ ЛЕКСИЧНОЇ ТА СИНТАКСИЧНОЇ КОМБІНАТОРИКИ 258

Палій В. П.

УТВОРЕННЯ ТАКСИСНИХ ВІДНОСИН У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ Пасекова Н. В.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛАМБУРА

В РОМАНЕ В. НАБОКОВА "ЗАЩИТА ЛУЖИНА".............................................................................................................................

Піхтовнікова Л. С., Яремчук І. М.

ДИСКУРС ПРИТЧІ У СИНЕРГЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ............................................................................................................................

Пожарицкая Е. А.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР

ПЕРСОНАЖНОЙ РЕЧИ (на материале американского вестерна)............................................................................................

Поліщук В. Л.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАЗЕО-ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ

"СТЕРЕОТИПИ РИТУАЛЬНО-ЕТИКЕТНОЇ ПОВЕДІНКИ" В НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ..........................................................................................................................................................................................

Полховська М. В.

КРИТЕРІЇ РОЗРІЗНЕННЯ МЕДІАЛЬНИХ

ТА ЕРГАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ......................................................................................................

Просяннікова Я. М.

ІНДЕКСАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗНАКОВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ...............................

Radkina V.

LES EMPRUNTS FRANCAIS DANS LE BULGARE D' UKRAINE....................................................................................................

Рубанець Т. В.

КОНВЕРСІЯ ЯК ЗАСІБ СЛОВОТВОРУ: ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТИПІЗАЦІЯ Сабан О. В.

DIGITS IN TECHNOLOGY-MEDIATED COMMUNICATION SHORTENINGS.....................................................................

Савчин І. М.

ТЕЛЕСКОПІЯ ЯК ОДИН ІЗ СЛОВОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Семенюк І., Ящук С.

АПОЗИТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.....................................................................................................

Совтис Н. М.

ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ЦИКЛІ ПОЕЗІЙ "PIESNI WOJACKIE"

ЗІ ЗБІРКИ "PIESNI OD ZNOJU IZ BOJU" Л. ВЕНГЛІНСЬКОГО..............................................................................................

Солтис М. О.

СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЇ СКОРОЧЕНИМ СЛОВОМ...............................................................................................................................

Сприса О. Б.

261

264

266

270

272

277

281

284

287

290

293

297

300

304

ВЛАСНЕ ІМ'Я ЯК ПРЕЦЕДЕНТ В ЕНІГМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ (УКРАЇНО-АРАБОМОВНІ ПАРАЛЕЛІ).................307

Станіслав О. В.

ЯВИЩЕ СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СИНТАКСИСІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ.....................................................................310

Сторожук І. Ю.

ЗАЙМЕННИКОВИЙ ПРИСЛІВНИК HIN У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ..........................................................................................313

Стрельнікова О. В.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИДИ ЕЛІПСИСУ В ГАЗЕТНОМУ СТИЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ................................................................316

Строкаль О. М.

СУБСТАНТИВНІ НОВОТВОРИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

ВОЛОДИМИРА КОЛОМІЙЦЯ ТА ПАВЛА МОВЧАНА.......................................................................................................................................319

Тележкіна О. О.

ВАРВАРИЗМИ ЯК ОРГАНІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ВІРШОВОГО ТЕКСТУ

(на прикладі поетичного доробку Д. Павличка).............................................................................................................................................................322

Третьякова К. В.

ЕЛІПТИЧНІ РЕЧЕННЄВІ СТРУКТУРИ В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 325 Тхір М. Б.

КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ ОПОНЕНТА У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ ПРЕЗИДЕНТА ТА ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі промов президента США Б.Обами).........................................................................................................................................................327

Уділова К. П.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОРІВНЯЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

В ІСПАНСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ...............................................................................331

Уманець А. В.

THE WORD-GROUP THEORIES...........................................................................................................................................................................................................334

Федорів М. І.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВІРНИХ ОСНОВ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ З ЛАТИНСЬКИМИ СУФІКСАМИ

НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ................................................................337

Фрумкина А. Л.

ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИСТУПОВ ГЛАСНЫХ В НЕМЕЦКОМ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ......................341

Цуркан М. В.

СЛОВА-РЕЧЕННЯ ЯК КОНСТАНТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ

(на матеріалі творів Марії Матіос)..............................................................................................................................................................................................345

Чеберяк А. М.

ЕПІСТОЛЯРНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ...............................................................................................352

Чолан В. Я.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СИНТАКСИЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТОВИХ ОДИНИЦЬ

У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ФАХОВОГО КОЛЕКТИВУ............................................................................................................355

Чудовская Т. С.

НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТРОПОЭТОНИМОВ

"ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ" О. БАЛЬЗАКА.........................................................................................................................................................358

Чумак Н. А.

ФОНЕТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЕТНОРЕАЛІЙ-ГАЛЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ...................................360

Шарабуряк А. А.

ROZSZERZENIE KLASY GRAMATYCZNEJ RZECZOWNIKOW ZYWOTNYCH

WE WSPOLCZESNYM JEZYKU POLSKIM......................................................................................................................................................................362

Шиляева Т. В.

ПРИСТАВКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕГАЦИИ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОПОВЕДИ...................................................365

 

Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 26

Головний редактор Пасічник І. Д.

Відповідальний за випуск Коцюк Л. М.

Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Крайчинська Г. В., Новоселецька С. В.

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Комп'ютерна верстка КрушинськоїН. О.

Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

Підписано до друку 19. 04. 2012. Формат 42х30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 22,75. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] Перевод с французского М. Столярова © Чудовская Т. С., 2012

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 26