В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках - страница 2

Страницы:
1  2  3 

(l + %k (t - Tk)) + (D0 + a %d (t) + ld (t)) - (D0 + a %d (t - Td) + ,(7) + ld (t - Td)) (l + %d (t - Td))

x(t0) = x0

Процентний дохід як різниця отриманих процентів від кредитів і виплачених процентів за депозити отримаємо в такому вигляді:

t

x2 (t) = \ ((K0 - b %k (t - Tk) + lk (t - Tk)) %k (t - Tk) -

- (d0 + a %d (t - Td) +    (t - Td)) %d (t - Td))dT або у вигляді диференційного рівняння:

xX2(t) = (K0 - b %k(t - Tk) +   (t - Tk)) %k(t - Tk) -

- (D0 + a %d (t - Td) +    (t - Td)) %d (t - Td) ,

X2(t0) = 0 ^

Введемо нові позначення:

wl(t) = %k (t), и2 (t) = %d (t) процентні ставки (ul є Mk, м2 є Md); 9l(t) = ^k (t), 92(t) = E,d (t) збурення зовнішнього середовища. Запишемо описану модель комерційного банку у канонічному вигляді об'єкта керування:

•    _      Г ul(t) ^ вектор керуючих впливів: u (t) =

^ U2(t).

г-        ~ T6l(t) ї

вектор збурюючих впливів: 9(t) = 1

\§2(t)

, • -      Г xl(t) ї

вектор фазової змінної: x (t) = 1

I. X2(t),

Система диференційних рівнянь стану ОК:

Xl(t) = -( K0 - b Ul(t) + 9l(t)) + (K 0 - b Ul(t - Tk) +

+ 9l(t - Tk)) (l + Ul(t-Tk)) ; + (D0 + a u2(t) + 92(t)) - (D0 + a u2(t - Td) + 92(t - Td)) ; (l + u2(t - Td)) X2(t) = (K0 -b ul(t-Tk) + 9l(t-Tk)) ul(t -Tk) -- (D0 + a u2(t - Td) + 92(t - Td)) u2(t - Td) Початкові умови:

xl(t, t < t0) = 0 x2(t,t < t0) = 0 ul(t, t < t0) = 0 u2(t,t < t0) = 0 ' 9l(t, t < = 0^ 92(t,t < О = 0 K(t,t < t0) = 0 D(t,t < t0) = 0

На рис. 4 продемонстровано кілька імітацій еволюції деякого бан-

ку з зафіксованими керуючими впливами ul (t)

: const, u2 (t) = const.

58 57­56­55­53­52-5l 50 49 48 47 46 45 ' - 44 ^ 43

42 4l 40

1?

e-

000000000000000000 000000000000000000 505050505050505050

Часові періоди (робочі дні)

Рис. 4. Імітація еволюцій деякого банку без зміни керуючих впливів

Траєкторія еволюції банку на рис. 5 демонструє активний про­цес менеджменту, а саме, підвищення процентних ставок як по депозитам, так і по кредитам (1000-ий часовий період) призво­дить до різкого підвищення капіталу банку. Але це підвищення було фактично зроблено за рахунок залучених депозитів, виплати за якими «з'їдають» весь дохід банку — у середньому капітал бан­ку не змінюється, навіть зменшується. На момент 5500 часового періоду прийнято рішення сильно зменшити ставки по кредитам і депозитам. Приваблива кредитна ставка по кредитам призвела до величезного відтоку кредитних коштів (період з 5500 до 6000 ча­совий проміжок) на фоні недостатньої кількості депозитів, попит по яким знизився. Зниження процентних ставок призвів до того, що з 6000-го часового періоду банк починає отримувати суттєвий

дохід.

/5Г

е­я

ш

а і

ооооооооооооооооос ооооооооооооооооос

Часові періоди (робочі дні) Рис. 5. Активне керівництво комерційним банком

Дана модель є досить спрощеною і являє собою узагальнену основу для подальшого розвитку. На даному етапі розвитку мо­дель дозволяє вивчати такі питання, як управління ризиком ліквід­ності, управління ризиком зміни процентної ставки, управління активами і пасивами.

Неважко зробити розширення даної моделі в різних напрям­ках, а саме:

• розподіл прибутку;

управлінням кредитним ризиком (чутливість до випадкового запізнення щодо повернення кредитів);

управління каналами збуту (відкриття та закриття філій, роз­будова засобів електронного банкінгу, витрати на маркетинг тощо);

• приватний та інвестиційний банкінг;

управління капіталом (що сформований зі звичайних та при­вілейованих акцій);

• позабалансові статті (умовні зобов' язання, секьюритизація, свопи, фінансові деривативи).

У майбутньому модель може стати основою програмного за­безпечення для використання у навчальних цілях, а саме:

• створення основних рішень, що приймаються в банках на сьогоднішній день;

• надання користувачу загальне уявлення про те, як саме вза­ємодіють різні напрямки бізнесу, визначаючи сукупні бізнесові та фінансові показники діяльності банку;

• забезпечити розуміння користувачами загальної стратегії їх­ньої фінансової установи.

Кожний користувач програми (і відповідно моделі) матиме можливість відчути на собі, що саме являє сьогодні управління універсальним банком, який надає повний набір послуг.

Працюючи з моделлю користувачу доведеться зіткнутися:

• з ключовими управлінськими рішеннями, що ухвалюються нині в банках;

• з основними ризиками, з котрими зараз стикаються фінансо­ві установи;

• з основними факторами змін у секторі фінансових послуг.

Національний банк щорічно проводить семінар для українсь­ких банківських менеджерів з залученням іноземних спеціалістів з міжнародної фінансової корпорації ING. На цьому семінарі са­ме такі задачі якісного характеру закладаються в основу навчан­ня. У процесі навчання інтенсивно використовується програмне забезпечення, в основі якого покладена подібна до описаної в статті модель комерційного банку — точніше один з багатьох час­тинних випадків загальної моделі.

Представлена модель дозволяє проводити імітації сценаріїв з використанням різних керуючих алгоритмів в умовах часткової невизначеності зовнішнього середовища. Допускається моделю­вання зовнішнього економічного середовища через відповідні функції попиту.

Модель комерційного банку як об'єкту керування дає можли­вість чітко формалізувати цільовий критерій розвитку з часом бан-ківської установи в термінах теорії керування. Навчальна методика з використанням програмного забезпечення, в основі якого лежить отримана модель, дозволяє розширити горизонти фінансової інтуіції банківського працівника (навіть без попереднього досвіду роботи в банку) і в подальшому служити ефективним засобом для аналізу поточного стану конкретного банку на фінансовому ринку.

Література

1. Joseph F. Sinkey Jr. Commercial Bank Financial Management (6th Edi­tion). Prentice Hall, New Jersey; 6 edition 2002 (Originally published 1984).

2. Х. Квакернаак, Р. Сиван. Линейные оптимальные системы управ­ления. М.: Мир, 1977.

3. А.А.Первозванский. Курс теории автоматического управления.М.: Наука, 1986.

4. Morris De Groot, Optimal Statistical Decisions. Wiley Classics Library. — 2004. (Originally published), 1970.

5. В.М. Антонов, Г.К. Яловий. Фінансовий менеджмент: сучасні ін­формаційні технології. — К., 2005.

6. Andreu Mas Colell, Michael D. Whinston, Gerry R. Green, Microeconomics Theory. NY.: Oxford Univ. Press, 1995. — 890 с.

7. Егорова Н. Е., Смулов А. С. Предприятия и банки: взаимодейст­вие, экономический анализ и моделирование. М.: Дело, 2002.

8. Чернов М. Имитационная модель банка основа аналитической системы // Банковские технологии. — №4. — 1997. — С. 28.

Стаття надійшла до редакції 16.06.2011 р.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Гришин - До управління фінансами в комерційних банках