В Б Ігнатьєва - Визначення умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності підпоняття «парасольковий патент» - страница 1

Страницы:
1 

УДК 347.78

В.Б. Ігнатьєва,

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПОТРАПЛЯННЯ ПАТЕНТУ НА ОБ'ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД

ПОНЯТТЯ «ПАРАСОЛЬКОВИЙ ПАТЕНТ»

У статті проведено аналіз умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності під поняття «парасольковий патент» та побудовано алгоритм їхнього визначення. Рис. 1. Табл. 2. Дж. 5.

Ключові слова: парасольковий патент, ознаки пропонованого рішення, формула винаходу, узагальнені ознаки, умови потрапляння патенту під поняття «парасольковий патент», алгоритм.

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової конкуренції постійно виникають ситуації масштабної інтелектуальної протидії конкуруючих суб'єктів, а отже, існує проблема захисту інноваційних розробок від пред'явлення до них претензій.

Наразі одним з найефективніших механізмів патентного захисту інновацій в галузі техніки і технології є парасольковий патент.

Парасольковий патент - це патент, сукупність суттєвих ознак якого орієнтована на концентрацію максимальної кількості ознак пропонованого рішення в їхньому найбільш узагальнюючому виді. Крім основного патентно-правового поля, що безпосередньо захищає інноваційну розробку, парасольковий патент забезпечує також додаткові об'єми патентно-правового поля, що охоплюють, як правило, всі можливі варіанти, модифікації і навіть перспективу удосконалення запатентованого об'єкта [1-2].

Комерційна цінність парасолькового патенту полягає, по-перше, у здатності ефективно блокувати можливість отримання конкуруючих патентів, перекриваючи всі шляхи для «обходу» патенту, по-друге, у підвищенні комерційної вартості запатентованого об' єкта завдяки додатковій цінності надлишкового всеохоплюючого обсягу прав. Саме тому існує стійкий інтерес винахідників та патентовласників до особливостей створення комерційно орієнтованих парасолькових патентів. Зокрема актуальними є проблеми, пов' язані з розробкою ефективних схем і механізмів створення парасолькових патентів, а також питання визначення умов потрапляння патенту на об' єкт промислової власності під поняття «парасольковий патент».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій показав, що чимало робіт вітчизняних і зарубіжних вчених присвячені питанням створення і комерціалізації парасолькових патентів. Так, термін «парасольковий патент» введений Л. М Лиником у 2000 р. Публікація присвячена особливостям і проблемам створення парасолькових патентів [2]. Войтович Е. І., Тимофеєнко Л. П., Самгін Ю. С. та ін. розділяють позицію автора теорії парасолькових патентів Л. М. Линника [1-4] стосовно ефективності захисту інноваційних розробок за допомогою парасолькових патентів та необхідності дослідження особливостей їхнього створення та механізмів комерціалізації. У публікаціях ряду науковців, зокрема Буча В. І., Джермакяна В. Ю., Ревинського О. В., Ємандиков А. М. [5-9], відображені положення стосовно можливості зловживання виключним правом, яке надає парасольковий патент, фактично дискредитуючи їх.

В деяких роботах [6-7] поняття «парасольковий патент» плутають з поняттям «локальний патент», протилежним за значенням, таким чином підміняючи захисну спрямованість парасолькового патенту агресивною.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на те, що сьогодні на вітчизняному і зарубіжному ринках послуг в галузі інтелектуальної власності є чимало пропозицій стосовно створення парасолькових патентів на об' єкти промислової власності або підсилення комерційної складової уже поданих заявок конкретні рекомендації стосовно визначення умов потрапляння конкретного патенту під поняття «парасольковий патент» відсутні. Тому зазвичай процедура визначення факту належності/неналежності патенту до класу парасолькових патентів викликає серйозні труднощі у заявників через відсутність чіткого плану дій.

Постановка задачі. З огляду на сказане вище побудова алгоритму визначення умов потрапляння патенту на об' єкт промислової власності під поняття «парасольковий патент» є важливим завданням.

Виклад основного матеріалу. Сформулюємо умови потрапляння патенту на винахід під поняття «парасольковий патент».

Для цього перш за все необхідно виділити характерні ознаки парасолькових патентів на винаходи, що дозволяють відрізнити їх від інших охоронних документів.

До загальних ознак парасолькового патенту, пов' язаних із самою сутністю об' єкта патентування, належать такі [2]:

як правило, технічне рішення, захищене парасольковим патентом, завжди є перспективним і покладене в основу виробництва нового виду продукції або прогресивного технологічного процесу;

захищена не тільки суть самого рішення, а й всі його можливі варіанти і модифікації , а також перспектива удосконалення.

Оскільки обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі), у якій наводиться сукупність істотних ознак розробки, достатніх для досягнення вказаного заявникомтехнічного результату [10], то досліджувати на предмет виявлення ознак парасолькового патенту необхідно саме формулу.

Однією з ознак парасолькового патенту є концентрація у формулі максимальної кількості ознак пропонованого рішення [11]. Це дозволяє захистити не тільки сам винахід (корисну модель), а й можливі його модифікації та вдосконалення і таким чином виключити появу конкуруючого патенту. Проте слід пам' ятати, що при включенні до складу формули великої кількості несуттєвих ознак завжди є ризик визнання винаходу (корисної моделі) таким, що не відповідає умовам патентоспроможності.

Наступною ознакою парасолькового патенту є максимальне узагальнення ознак пропонованого рішення [2]. При цьому чим вищим є рівень узагальнення ознак, тим надійніше забезпечується охороноспроможність підготовлених формулювань і, відповідно, самого винаходу (корисної моделі).

Формула парасолькового патенту має виконувати одночасно кілька важливих функцій:

1) всебічно охоплювати велику кількість ознак пропонованого рішення;

2) забезпечувати неможливість знайти шляхи для обходу патенту конкурентами;

3) сприяти досягненню максимально великого об'єму правової охорони. Через це на практиці такі формули виглядають досить складно.

Ряд ознак парасолькових патентів стосується структури формули.

Як відомо, за структурою формула може бути одноланковою, що складається з одного пункту, або багатоланковою, що складається з декількох пунктів, які йдуть один з одним в певній залежності. Багатоланкова формула, якщо вона застосовується для характеристики одного винаходу, має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожен з яких характеризує одну з розробок групи. При цьому кожен винахід групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, що підлегають відповідному незалежному [10].

Розглянемо особливості парасолькових патентів, пов' язані зі структурою формули патенту.

Характерною ознакою парасолькових патентів з одноланковою формулою є матиматизований вираз ознак винаходу.

У багатьох випадках ознакою парасолькового патенту є багатоланкова структура формули. При цьому слід зауважити, що не кожен патент, що має багатоланкову формулу, є парасольковим. Характерною рисою багатоланкової формули парасолькового патенту є те, що максимальна кількість узагальнених ознак (як правило, тільки суттєвих) наводяться у її незалежному пункті, а решту ознак, що стосуються конкретних варіантів виконанання пристрою або способу, зазначають у залежних пунктах. Такий підхід до складання багатоланкової формули парасолькового патенту забезпечує значний об' єм прав. Проте слід звернути увагу на одну особливість парасолькових патентів з багатоланковими формулами: з одного боку, вони надійно захищають запатентоване рішення від появи конкуруючих патентів завдяки можливості вказувати безліч ознак (навіть несуттєвих) у залежних пунктах, проте погано захищають його від неправомірного використання конкурентами через те, що згідно з чинним законодавством для встановлення факту використання винаходу достатньо лише використання кожної ознаки незалежного пункту, а залежні пункти формули, в яких часто описують варіанти або перспективу удосконалення винаходу, до уваги не беруться.

На основі виділених ознак парасолькового патенту можна сформулювати умови, за яких патент на винахід (корисну модель) потрапляє під поняття «парасольковий патент».

Отже, патент на винахід можна вважати парасольковим, якщо він формально задовольняє таким вимогам:

патент захищає перспективне технічне рішення, покладене в основу інноваційного продукту, а також всі його можливі варіанти, модифікації і перспективу розвитку;

у формулі патенту сконцентрована максимальна кількість ознак технічного рішення в найбільш узагальненому виді:

а) при одноланковій структурі формули ознаки виражаються в найбільш узагальнюючому та всеохоплюючому переважно математизованому виді;

б) при багатоланковій структурі формули переважна більшість узагальнених ознак наводиться у її незалежному пункті, а решта ознак - в залежних пунктах.

При визначенні умов потрапляння патенту під поняття «парасольковий патент» в кожній конкретній ситуації пропонуємо використовувати такий алгоритм (рис. 1).

Перший крок: необхідно дати відповіді на контрольні запитання анкети, наведені разом з можливими варіантами відповідей на них у табл. 1.

Контрольні запитання складені з урахуванням можливих комбінацій умов, що визначають в кожній конкретній ситуації факт потрапляння або не потрапляння певного патенту під поняття «парасольковий патент».

Другий крок: відповіді на контрольні запитання записати у виді чисел (кодів), присвоєних кожному варіанту відповіді.

Третій крок: за результатами відповідей скласти загальний код у виді послідовно зростаючих чисел.

\ Початок ]

Відповісти на контрольні запитання

Відповіді записати у виді кодів [n]

Скласти загальний код [n,n,n,n,n]

Патент

потрапляє під

поняття

«парасольковий

патент», але порушує права

інших

Патент не

потрапляє під

поняття

«парасольковий

патент», не

відповідає критерію

,3,5,7,9;

1,3-

4,6,8,9;

2,3,5,7,9; 2,3,5,7,10;

Виснов

ок

2,4,6,8,9;

Кінець

Рис.1. Алгоритм визначення умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності під поняття «парасольковий

патент»

Контрольні запитання та варіанти відповідей алгоритму визначення потрапляння патенту на винахід під поняття «парасольковий патент»

Контрольні запитання

Чи покладене запатентоване технічне рішення в основу виробництва нового виду продукції або прогресивного технологічного

процесу?_

Чи захищає патент всі можливі варіанти і модифікації технічного рішення, а також перспективу його удосконалення?

Яку кількість ознак запропонованого рішення включено до формули патенту?

Варіанти відповідей

Так, передбачений випуск нового конкурентоспромо жного товару (реалізація технології) [код 1]

Ні, в основі патенту вже відоме технічне рішення [код 2]

 

Так, патент

захищає варіанти

і/або перспективу

розвитку

заявленого

рішення

[код 3]

Ні, заявлено саму суть технічного рішення без конкретних варіантів виконання (удосконалення) [код 4]

 

Формула містить максимальну кількість ознак, в т. ч. несуттєві ознаки [код 5]

У формулі наведена обмежена кількість виключно суттєвих ознак [код 6]

 

Ознаки виражені в найбільш узагальненому виді, наприклад, математизованому [код 7]

Ознаки виражені конкретно, відповідно до очікуваного обсягу правової охорони [код 8]

 

Вся сукупність ознак наведена у єдиному пункті одноланкової формули [код 9]

Незалежний пункт містить максимальну кількість ознак, а решта ознак, в основному несуттєвих, наведена у залежних пунктах [код 10]

Незалежний пункт містить тільки суттєві ознаки, необхідні для реалізації рішення, а решта

другорядних ознак наведена у залежних пунктах [код 9]

Як виражені ознаки у формулі?

Яким чином сукупність ознак розподілена у пунктах формули?

Четвертий крок: складену комбінацію чисел порівняти з кодами відповідей, в результаті чого виявити умови, що визначають факт потрапляння або не потрапляння конкретно вказаного патенту під поняття «парасольковий патент». Коди відповідей наведені у табл. 2.

Розроблений алгоритм визначення умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності під поняття «парасольковий патент» не претендує на остаточність, оскільки передбачає появу нових умов, що впливають на ідентифікацію парасольковий патентів внаслідок природного розвитку даного поняття в сучасній системі інтелектуальної власності. Однак на сьогоднішній день запропонований алгоритм дозволяє визначити умови, що впливають на факт приналежності конкретного патенту до класу парасолькових патентів.

Коди варіантів відповідей

ключа

запитання

Умови

Результат

Примітка

 

1   1   1 1

 

 

 

 

Коди варіантів відповідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патент захищає нову перспективи розвитку; формула містить максимальну кількість ознак у найбільш узагальненому виді

Патент потрапляє під поняття «парасольковий патент»

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

-4

 

 

 

Заявлена нова розробка без перспектив удосконалення; у формулі наведена обмежена кількість конкретно виражених суттєвих ознак

Патент не потрапляє під

поняття

«парасольковий патент»

 

 

 

-4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основі патенту вже відоме технічне рішення, формула містить максимальну кількість ознак, при цьому відомі ознаки виражені в найбільш узагальненому переважно

математизованому виді

Формально патент потрапляє під

поняття

«парасольковий патент»,   але при цьому порушує права інших патентовласників, і тому    може бути анульований

Завдяки високому ступеню узагальнення ознак запропонованого технічного рішення у формулі такий патент може накрити «парасолькою» деякі вже відомі конкретні варіанти його реалізації, але при цьому за умови доведення відсутності патентної чистоти він буде визнаний недійсним

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основі патенту вже відоме технічне рішення, без перспектив удосконалення; у формулі наведена обмежена кількість вже відомих суттєвих ознак

Патент не потрапляє під поняття «парасольковий патент», при цьому може бути визнаний

недійсним через невідповідність

запатентованого рішення критерію «новизна»

 

Висновки. Даний алгоритм може бути використаний заявниками або будь-якими іншими зацікавленими особами при підготовці заявок на винайдені об' єкти промислової власності, зокрема винаходи і корисні моделі, з метою виявлення обсягу правової охорони та перевірки приналежності патенту на вказані об'єкти до класу парасолькових.

Також даний алгоритм буде корисним на етапі зміни (доповнення) матеріалів поданих заявок з метою підсилення їхньої комерційної складової, а саме розширення обсягу прав, і отримання парасолькового патенту.

Література

1.Войтович Е. И. Поражающие патенты, их виды и особенности создания [Електронний ресурс] / Е. И. Войтович, Е. Л. Давыдова, И. Б. Кирилко, А. Л. Линник, Л. Н. Линник, Л. П. Тимофеенко - Режим доступу: http://www.linnik-patent.com/article0009.html

2. Линник Л. Н. Особенности создания зонтичных патентов на изобретения / Л. Н. Линник // Интеллектуальная собственность: Научно-практический журнал. - 2000. - № 5. - С. 34-36.

3.Войтович Е. И. Некоторые итоги дискуссии о зонтичных патентах, а также высоких и крамольных патентных технологиях / Е. И. Войтович, И. Б. Кирилко, Л. Н. Линник, Ю. С. Самгин, Л. А. Экпеньонг // Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности: междунар. конф., 6-11 сентября 2004 г. - Крым. - 2004. - С. 64-66.

4. Самгин Ю. С. и др. Есть ли защита от злоупотребления патентным правом? / Л. П. Тимофеенко, Л. Н. Линник, А. Б. Роскин, А. И. Ткаченко // Изобретательство. - Т. II. - №2. - 2002. - С. 18 -22.

5. Буч В. И. Неуловимый Джо / В. И. Буч // Патенты и лицензии. - 2006. - № 8. - С. 21 -23.

6. Джермакян В. Ю. Открытое использование, или «правовой чехол» для зонтичных патентов. / В. Ю. Джермакян // Интеллектуальная собственность: Научно-практический журнал. - 2000. - № 8. - С. 16 - 21.

7. Джермакян В. Ю. Кто сядет на иглу Зингера? / В. Ю. Джермакян // Патенты и лицензии. - 2000. - № 8. - С. 15 -

18.

8. Ревинский О. В. Еще раз о «высоких патентных технологиях» и «зонтичных патентах». / О. В. Ревинский //

Изобретательство. - Т. II. - № 12. - 2002. - С. 36 -37.

9. Емандыков А. М. Театр зонтичных патентов / А. М. Емандыков // Изобретательство. - Т. II. - № 2. - 2002. - С.

29 -30.

10. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: за станом на 13 березня 2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

11. Линник Л. Н. Перспективы и особенности создания специализированных патентов на изобретения [Електронний ресурс] / Л. Н. Линник - Режим доступу: http://www.linnik-patent.com/article0004.html.

Аннотации

В статье проведен анализ условий попадания патента на объект промышленной собственности под понятие «зонтичный патент» и построен алгоритм их определения. Рис. 1. Табл. 2. Ист. 5.

Ключевые слова: зонтичный патент, признаки предлагаемого решения, формула изобретения, обобщенные признаки, условия попадания патента под понятие «зонтичный патент», алгоритм

The article describes The article analyzes the conditions for getting a patent for industrial property under the concept of "umbrella patent", and an algorithm for their determination. Fig. 1. Tabl. 2. Source. 5.

Key words: umbrella patent, the signs of the proposed solutions, claims, generalized symptoms, the conditions of getting a patent under the concept of "umbrella patent", the algorithm

Сведения об авторах

Ігнатьєва В.Б. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доцент кафедри «Управління проектами та прикладна статистика», доц., к. т. н.

Рецензент: Старченко В.М., док. тех. наук

Стаття подана 27.04.2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

В Б Ігнатьєва - Визначення умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності підпоняття «парасольковий патент»

В Б Ігнатьєва - Визначення умов потрапляння патенту на об'єкт промислової власності під поняття парасольковий патент