М І Диба - Генезис інвестиційних теорій - страница 2

Страницы:
1  2 

Література

1. Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності / За ред.. д-ра екон. наук В.М.Фещенко. Упоряд.: В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. — К.: КНЕУ, 2006. — 528 с.

2. Сазонець І. Л. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний по­сібник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова.- К.: Центр учбової літератури,

2007. — 272 с.

3. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методо­логії): Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 312 с.

4. Реферат-дайджест творів Дж. М. Кейнса «Трактат про грошову реформу», «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» / Рефе-рент-укладач В. М. Фещенко. — К.: АУБ, 1999. — 189 с.

5. Економічне зростання і сталий розвиток. — Економіка України. — 2008. — № 3—4.

6. Історія економічних учень: Підручник: У 2ч. — Ч.1 / [3а ред. В.Д. Базилевича]. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання, 2005. — 567 с.

7. Горбач Д. Традиционная экономическая мисль сегодня дошла до предела/ Д. Горбач// Бизнес. — №10 (945). — 2011. — С. 24—26.

8. Горбач Д. Налогоплательщики должны получить свою долю до­ходов/ Д. Горбач// Бизнес. — №13 (948). — 2011. — С. 29—31.

Статтю подано до редакції 26.07.11 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М І Диба - Генезис інвестиційних теорій

М І Диба - Механізм державного регулювання регіональної економіки

М І Диба - Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії

М І Диба - Причини виникненя фінансових та маркетингових ризиків у діяльності підприємств

М І Диба - Структура і механізм взаємодії елементів системи регулювання