С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Відмінок

Н. Р.

Д.

Зн. Ор.

М.

Зразки відмінювання

чотириста двадцять дев' ять чотирьохсот двадцяти дев' яти чотирьомстам двадцяти дев' яти

як у Н. в.

чотирмастами двадцятьма дев' ятьма ... чотирьохстах двадцяти дев'яти п' ятсот сорок п' ятисот сорока п' ятистам сорока

п' ятьмастами сорока ... п' ятистах сорока

У дробових числівниках перша частина відмінюється, як кількісний числівник, а друга - як порядковий.

Відмінок Н.

Р.

Д.

Зн. Ор.

М.

Зразки відмінювання

одна шоста

дві треті

однієї (одної) шостої

двох третіх

одній шостій

двом третім

одну шосту

дві треті

однією шостою

двома третіми

.   одній шостій

... двох третіх

Увага! Числівники половина, третина, чверть відмінюються як іменники. Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.

Відмінювання порядкових числівників

1. Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками як прикметники твердої групи: перший - першого, першому, першим, ...першому. Числівник третій відмінюється як прикметник м' якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється лише остання частина.

Відмінок

Зразки відмінювання

Н.

вісімдесят другий

сто двадцять третя

Р.

вісімдесят другого

сто двадцять третьої

Д.

вісімдесят другому

сто двадцять третій

Зн.

Н.або Р.

сто двадцять третю

Ор.

вісімдесят другим

сто двадцять третьою

М.

... вісімдесят другому

... сто двадцять третій

Правопис складних числівників та відчислівникових утворень

Правила__Приклади

1. У складних числівниках у кінці пер­шої частини м'який знак не пишеться

шістдесят,    вісімдесят, сімсот, дев 'ятсот;

2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, при цьому перша частина стоїть у Р.в., крім сто

двохсотий, тридцятишеститисяч-ний, трьохсотшістдесятимільйон-ний,

але: стотисячний;


3. У порядкових числівниках, утворе­них від назв десятків перша частина не змінюється

п 'ятдесятий, шістдесятий, сімде­сятий, вісімдесятий;

4. На початку складних прикметників числівники від одного до чотирьох мають форми:

а) одно-, дво-, три-, чотири-, якщо друга частина починається на приго­лосний;

б) двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частина починається на голосний

двокімнатний,  трифазовий, чоти­риповерховий;

двохактний, трьохелементний, чо-тирьохетапний

Вправа 138. Провідміняйте числівники.

Тисяча, сто, багато, обидва, кільканадцять, дев' ять десятих, п' ятсот вісім­десят чотири, шість, мільярд, дванадцять, семеро, двадцять вісім, сімдесят шос­тий, десятеро, сімсот дев'яносто три, сорок сьома, тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім, дві тисячі третій, десятий, п' ятдесят два, чверть, обидві, кількасот, три четвертих.

Сполучення кількісних числівників з іменниками

Правила

1. Після числівників два (обидва), три, чотири, а також складених числівників, останнім компонентом яких виступають названі, іменник вживається у множині в тому відмінку, що й числівник.

2. Числівники 5 - 20, назви десятків, сотень, збірні числівники, а також складені, останнім компонентом яких є 5 - 9, у Н. в. сполучаються з іменниками у формі Р. в. множини.

3. Після числівників тисяча, мільйон, мільярд та дробових числівників іменник завжди стоїть у родовому відмінку.

4. Назви місяців у датах завжди сто­ять у родовому відмінку.

_Приклади_

два менеджери, три студенти, тридцять чотири рядки, сто два депутати

сім зошитів, двадцять учнів, четверо штанів, сорок вісім рядків, сто шістдесят сім учасників

дві сьомі відра, двох сьомих відра, двома сьомими відра; півтора року, півтора місяця, тисяча років, тисячі

років, але: три з половиною місяці_

третє вересня, третього вересня, третьому вересня, з другим жовтня, з двадцять третім лютого_

Вправа 139. Перепишіть, розкриваючи дужки. Числа запишіть словами. Поясніть вживання відмінкових форм іменників.

Зібралося 42 (артист), виступили 24 (депутат), навчався 0,5 (рік), посадили 5 (каштан), зустрілося 2 (друг), довжина від 70 до 85 (кілометр), у фойє 40 (студент), вага до 485 (кілограм), брали участь 63 (представник), полагодили 32

(станок), чекали 2,5 (місяць), температура від +27 до + 33 (градус), виготовили понад 100 (прилад), присвячено 25 (річниця), більше 90 (сторінки), приїхали з 6 (області), спілкувалися з 27 (абітурієнти).

Вправа 140. Запишіть числівники українською мовою.

Одна восьмая, семьсот, миллион, четверо, две шестых, шестьдесят девять, сто сорок два, миллиард, девяносто, ноль целых пять десятых, полтораста, две­сти семьдесят три.

Вправа 141. Утворіть від кількісних числівників, записаних цифрами, порядкові, запишіть іх словами.

2000, 1300000, 1000, 80, 26, 1998, 175011, 27000, 305, 16132, 48000, 99.

Вправа 142. Утворіть на основі поданих сполучень складні прикметники, замінивши цифри словами. Поясніть їх правопис.

4 дні, 2 кімнати, 3 поверхи, 173 мільйони, 4 яруси, 250 роки, 1 тиждень, 9 поверхів, 25 градусів, 2 акти, 1,5 місяці, 3 доби.

Вправа 143. Провідміняйте сполучення числівників з іменниками, вкажіть на особ­ливості відмінювання.

Троє качат, кільканадцять дітей, обидва хлопці, обидві слухачки, 57,6 мільйона тонн, 70,3 процента, 2 кілограма, тисяча днів, 2,5 яблука, півтори години, три ясени, 6 кілометрів, кілька будинків, 1941 рік, 84 абітурієнти, 996 випускників.

Вправа 144. Перекладіть українською мовою.

Пяти полей, шестидесяти рабочих, о семистах тридцати девяти городах, двумстам восьмидесяти семи студентам, пятью деревьями, двух компьютеров, двум знакомым, двумя тетрадями, о двух способах, на девяноста четырёх скамейках, пятьюдесятью иностранцами, пятерым посетителям.

Вправа 145. Визначте, до яких частин мови належать подані слова.

Шестеро, одиниця, трохи, кілька, багато, натроє, троє, утроє, двійко, вдруге, подвійний, сімка, сімдесятирічний, сімсот, півтораста, чвертка, четверо, учотирьох, чотирилітній, третина, трійка, п' ятий, п' ятірка, п' ятак, п' ятдесят, п' ятдесятимільйонний, шістнадцятиповерховий, двадцятка, двадцятеро.

Морфологічний розбір числівника

Схема розбору

1. Аналізоване слово.

2. Початкова форма, на яке питання відповідає.

3. Розряд за значенням.

4. Група за будовою.

5. Відмінок.

6. Рід і число (для порядкових числівників та для числівника один)

7. Синтаксична роль у реченні.

На будівництво греблі неподалік Полтави місцевий полковник Іван Чертяк 1675року найняв 20 чоловік здалека, окрім мешканців Решетилівки (В. Ск.).

Тисяча шістсот сімдесят п 'ятого - числівник, початкова форма - тисяча шістсот сімдеят п 'ятий, відповідає на питання котрий? Порядковий, складе­ний, родовий відмінок, чоловічий рід, однина, входить до складу обставини.

Двадцять - числівник, початкова форма - двадцять, відповідає на питання скільки? Кількісний, простий, знахідний відмінок, входить до складу додатка.

Вправа 146. Зробіть морфологічний аналіз числівника за схемою.

1. Зима без трьох підзимків не буває (Н. тв.). 2. Де багато пташок, там нема мурашок (Н. тв.). 3. Надувся, як півтора нещастя (Н. тв.). 4. За одного вченого десять невчених дають, та й то не беруть (Н. тв.). 5. Працює до сьомого поту (Н. тв.). 6. Найбільша глибина Байкалу становить 1 кілометр 741 метр, довжина 630 кілометрів, найбільша ширина 79,4 кілометра (З журн.). 7. Назва "Україна" зустрічається уперше в Київському літописі під 1187 роком для позначення земель на межі Переславського князівства і степу, в якому кочували половці. 8. Мерехтять зорі - кілька днів буде ясно і сухо. (Н. тв.)

Тестові завдання №18

1. Знайдіть рядок, у якому всі числівники відмінюються однаково.

А

Кількасот, триста, шістсот, дев'ятсот

Б

Дев'ять, три, чотири, шестеро

В

Шістнадцять, сімдесят, сім, кілька

Г

Вісімсот, двісті, п'ять, двадцять

Д

Декілька, чотириста, восьмеро, дев'ятеро

2. Знайдіть рядок, у якому всі числівники записано правильно.

А

Семидесяти дев'ятьох, мільйона п'ятдесяти

Б

Вісьмастами шістдесятьма, тридцятьом шістьом

В

Двадцятерьох п'ятьох, трьох десятих

Г

Вісімдесяти шістьма, сорока чотирьох

Д

Двомастами сіми, десятьома

3. У якому рядку допущено помилку в сполученні числівника з іменником?

А

Над проектом працювали три з половиною місяці

Б

Четверо учнів нашого класу взяли участь у змаганнях з тенісу

В

До бюджету надійшло понад два з половиною мільйони гривень

Г

Довжина присадибної ділянки 23 метри

Д

До зустрічі лишилося два тижня

4. У якому реченні виділене слово - числівник?

А

На кущі червоніло з десяток ягід

Б

Усі в класі сиділи по двоє

В

Новенька сотня лежала на столі

Г

З математики в Оксани була п 'ятірка

Д

З гори спускалося кількадесят лижників

5. Числівники якого рядка змінюються за родами, числами та відмінками?

А

Сорок п'ятий, один, триста п'ятдесят шоста

Б

Дванадцяте, тридцять четвертий, сімдесят один

В

Двохсотий, тисяча триста, сімнадцята

Г

Десятий, чотирьохмільйонний, вісім тисяч

Д

Вісімдесят дев'ятий, одинадцять, шістнадцятий

6. Укажіть рядок, у якому всі числівники складні за будовою.

А

Шістсот, сімдесятий, кільканадцять, трьохсотий

Б

Дванадцять, шістдесят, чотири, дев'яносто

В

Одна друга, тридцять, вісімдесят, п'ятеро

Г

Триста, шістнадцять, сорок, сімдесятий

Д

Дванадцятеро, півтораста, восьмий, дев'ятсот

7. Визначіть рядок, у якому всі числівники пишуться окремо?

А

Дев'яти/сотий, п'ять/сьомих, тридцяти/мільйонний

Б

Вісімдесят/чотири, шістнадцяти/тисячний, дві/цілих три/четвертих

В

Півтора/мільярда, шістдесят/друга, сім/десятих

Г

Шістсот/третій, семи/сотий, трьох/мільйонний

Д

Восьми/мільярдний, п'ятдесят/перший, двох/тисячна

8. У якому рядку всі числівники незмінювані?

А

Кількадесят, дев'яносто, троє, мільйон

Б

Багато, немало, четверо, ніскільки

В

Обидва, дев'ятеро, чимало, чверть

Г

Трійко, семеро, декілька, нуль

Д

П'ятірко, півтори, мало, півтораста

9. У якому рядку всі числівники належать до кількісних?

А

Дев'ять, вісімнадцятеро, другий, тринадцять

Б

Семеро, одна шоста, кілька, дев'яносто один

В

Дев'яносто, тридцять четвертий, восьмеро, три

Г

П'ятимільйонний, дві тисячі, семисотий, сорок

Д

Триста, сімнадцять, одинадцятий, шістсот

10. Визначте рядок, у якому всі числівники вжито у формі орудного відмінка.

А

Третім, сорок восьмим, шести, двадцятьох

Б

Чотирьох, багатьох, двох, одного

В

Шістьма, тридцять другим, п'ятьмастами, одинадцятьома

Г

Сьомій, шостому, дев'ятьом, вісімнадцятьом

Д

Двохсотим, п'ятдесят шостим, дванадцятим, сімнадцятого

ЗАЙМЕННИК

Займенник - це самостійна частина мови, яка не називає предмети, їх оз­наки і кількість, а лише вказує на них.

Ознаки займенника

Значення

Граматичні категорії

Синтаксичні функції

Виконує вказівну функцію

Рід та число (особові, вказівні, означальні, присвійні та пита­льно-відносний чий), відмінок (усі займенники). Але: стільки (вказ.) не має роду і числа; себе (звор.) не має Н.в.

Підмет, додаток, означення

Вправа 147. Перепишіть уривок з вірша, підкресліть займенники. Укажіть, з якою час­тиною мови співвідносний кожен з них.

Калино, напиши мені про все,

Як твої роси Рось мені несе

І як твоє коріння калинове

Напоює моє пагілля нове .

Твою росу несе мені Дніпро,

У кров твою вмочаю я перо,

Пишу твоєю і своєю кров' ю,

Тож будь мені, калино, при здоров' ю.

Калинолистом ти відповідай

На Прип' ять, на Севан і на Алтай,

Куди мій кінь крилатий поспіша,

Ти - совісте моя, моя душа.

Пиши мені, калино, будь здорова,

Ніколи не продам тебе на дрова,

За цілий світ, за всесвіт не продам,

Тож клекоти назустріч всім вітрам,

Тож крила підіймай свої тугії

Безсмертним цвітом правди і надії.

І. Драч


Неозначені

дехто

дещо

деякий

хтось

щось

якийсь

хто-небудь

що-небудь

будь-хто

будь-який

казна-хто

хтозна-що

абихто

абищо

абиякий

Заперечні

ніхто ніщо ніякий нічий

нікотрий

Питально-відносні

хто

що

який

чий

котрий

скільки

Означальні

весь

всякий

кожний

(кожен)

жодний

(жоден)

інший

сам

самий

Вказівні

той (отой) цей (оцей) такий (отакий)

Ami ТТТ   ¥ л 11

стільки

е

м д

е р п

б о с о

о р п

Пн

кГ со ^ О

Вправа 148. У поданих словосполученнях визначте розряди займенників за значенням, з'ясуйте їх граматичні значення (рід, особу, число, відмінок).

З моєю подругою, прийти до неї, цього літа, скількох днів, деяким часом, помітити собі, у нашому листі, іншим разом, сказати їм, з цими учнями, чиїмось порадам, якихось помилок, послухати декого, привітати кого-небудь, запросили до себе, неабиякі вчинки, з усією родиною, нічого не знали.

Відмінювання особових займенників та зворотного займенника себе

Відмінок__Однина__Множина

Н.

я

ти

ми

ви

Р.

мене

тебе

нас

вас

себе

Д.

мені

тобі

нам

вам

собі

Зн.

мене

тебе

нас

вас

себе

Ор.

мною

тобою

нами

вами

собою

М.

... мені

... тобі

... нас

... вас

... собі

Відмінок__Однина__Множина

 

Чоловічий рід   Середній рід Жіночий рід

 

Н.

він воно

вона

вони

Р.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Д.

йому

їй

їм

Зн.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Ор.

ним

нею

ними

М.

... ньому (нім)

... ній

... них

Відмінювання присвійних займенників

Відмінок

Однина

 

Множина

 

Чоловічий рід    Середній рід

Жіночий рід

 

Н.

мій моє

моя

мої

Р.

мого

моєї

моїх

Д.

моєму

моїй

моїм

Зн.

Н. або Р. моє

мою

моїх

Ор.

моїм

моєю

моїми

М.

... моєму (моїм)

... моїй

... моїх

Увага! За таким же зразком відмінюються займенники твій, свій. Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи, а зай­менник їхній - як прикметник м'якої групи.

Відмінювання вказівних займенників

Відмінок

Множина

 

Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід

 

Н.

той     цей      те    це         та ця

ті ці

Р.

того   цього             тієї цієї

тих цих

Д.

тому цьому            тій цій

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник