С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Вправа 191. З'ясуйте, від яких слів утворено подані похідні. Визначте в їхній структурі твірну основу та словотворчий афікс. Зразок: березовий - «який має відношення до берези», твірна основа берез-, словотворчий суфікс -ов-ий.

Столяр, липняк, студентство, квітникарство, лікарський, вчителювати, левеня, золотистий, вітерець, надписати, тенісист, соусник, прегаряче, шко­лярський, ніжність, сніданок, навчений, передрімати, заквітчаний, вихованість, глиняний, морозище, довгуватий, неправда, пральний, плюшевий, рідненький, лісникувати, синець, добряк.

Вправа 192. Визначте спосіб творення поданих слів.

Товстун, машиніст, надлюдина, оксамитовий, міжсезоння, глибочінь, міцність, медсестра, НГУ, промова, фізик, прамова, сталевар, гордість, сусідство, підпис, блакить, лісосмуга, прохання, неправда, довіра, старість, невільник, вимикач, киянин, нелюб, підгрупа, БЮТ, хлібопекарня, старостиха, наколінник, пресмачний, подорожник, студрада, генерал-майор, грітися.

Вправа 193. Поділіть подані слова на групи: а) утворені префіксальним способом; б) утворені префіксально-суфіксальним способом.

По-селянськи, поперчити, узаконити, розтрощити, ощасливити, озвучити, міжсезонний, заозерний, підполковник, підліток, підситок, підтасувати, прадід, перевінчати, перегвинчувати, передмова, передобідок, передгрозяний, недогризок, неправота, безкозирка, неістотний, надписувати, наднизький.

Увага! Низка спільнокореневих слів утворює словотвірний ланцюжок, у

якому кожен попередній член є твірним для наступного, наприклад: пекти пекар пекарський; білий білок білковий білковина.

Вправа 194. Доберіть до поданих слів спільнокореневі. Побудуйте від них словотвірні ланцюжки.

Писати, море, школа, ліс, зелений, читати, картопля, сіль, лікувати, теплий, сад, пекти, осінь, мак, гість.

Словотвірний аналіз слова

Схема розбору

1. Визначити твірну основу.

2. Визначити словотворчу морфему.

3. Установити спосіб творення.

Привокзальний (який знаходиться при вокзалі) вокзал + при- +н-ий Твірна основа - вокзал-.

Словотвірні елементи - префікс при-, суфікс --н-. Спосіб творення - префіксально-суфіксальний.

Тестові завдання №24

1. Виберіть рядок, що складається тільки з похідних слів.

А

Присмак, пролісок, вечір, креслення

Б

Чавунний, змелений, піднебесся, хід

В

Молодець, вітальня, моряк, вчити

Г

Соковитий, солити, різати, випікати

Д

Новий, лобатий, гостювати, крик

2. У якому рядку, в усіх словах правильно виділено основу?

А

Безводд/я, безвус/ий, веслува/ти, наслухати/ся

Б

Місяць/, свідомо/, пшон/о, метр/о

В

Озерц/е, шос/е, безлісс/я, подорож/

Г

Масельц/е, вік/, серпнев/ий, роздумував/

Д

Пенальт/і, танцювальн/ий, хор/, жнив/а

3. У якому рядку всі слова спільнокореневі?

А

Вода, багатоводдя, водити, безводний

Б

Родина, породичатися, народ, родовід

В

Швидко, швиденько, швидкість, найшвидше

Г

Майстер, майструвати, майстерня, майстровито

Д

Мер, мерія, мерівський, мери

4. У якому рядку всі похідні слова утворено від прикметникових основ?

А

Синіти, доброта, гаряче, пришкільний

Б

Хитрун, хвастун, широчінь, білявка

В

Ультрамодний, зелень, по-святковому, малеча

Г

Жовток, білизна, крутій, водій

Д

Дикун, ніжність, теплінь, голосистий

5. У якому рядку правильно побудовано словотвірний ланцюжок?

А

Ходити - переходити - проходити

Б

Весело - веселий - веселішати

В

Писати - записати - запис

Г

Шия - шийний - нашийник

Д

Смак - смакувати - смачний

6. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчень.

А

Пізно, запропоновано, бюро, зранку

Б

Астролог, розум, заметіль, свідок

В

Ліворуч, фламінго, духовність, бістро

Г

Осінь, небокрай, серпантин, маестро

Д

Поні, лібрето, пальто, пенальті

7. Знайдіть рядок, що містить слова, утворені однаковим способом.

А

Підфарник, надбрівний, заколесник, намордник

Б

Підобідати, підверстатник, підпекар, підвечірок,

В

Нагрудник, наглядач, надпалубний, підсвічник

Г

Надклепати, розтрусити, найтепліше, осиротіти

Д

Нафтосховище, семирічний, лісостеповий, рибопродукти

8. У якому рядку слова правильно поділено на морфеми?

А

Лік-ар-к-а, піс-еньк-а, вчит-ель, кисл-уват-ий

Б

Чита-в, прац-юва-л-и, гірк-от-а, при-круч-ен-ий

В

По-дорож-ник, при-чал, чужи-нець, ран-ок

Г

Пра-ліс, по-сміх-а-ти-ся, зим-ов-ий, гітарист-к-а

Д

Шкіль-н-ий, роз-топ-и-вши, береж-ечок, міс-ив-о

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Синтаксис - це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень, смислові відношення в них та засоби їх вираження. Основними одиницями синтаксису є словосполучення та речення.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Словосполучення - це мінімальна синтаксична одиниця, що утворюються поєднанням двох або більше повнозначних слів, з яких одне є головним, а інше - залежним (зелені поля, написавши листа, познайомились увечері).

Типи словосполучень

За морфологічними ознаками головного слова словосполучення бувають:

Іменникові

Прикметникові

Числівникові

Дієслівні

Прислівни­кові

Щасливе ди­тинство, перша зуст­річ, зів'ялі квіти

Сильний ду­хом, високий на зріст, дуже гарний

Сорок п'ять

соток, сім днів

Складати

іспити, іти вулицею, спо­стерігаючи уважно, сидя­чи в класі

Надзвичайно весело, зовсім недавно

Увага! Охарактеризовані словосполучення в мовознавчій науці називають синтаксичними. Синтаксичні словосполучення слід відрізняти від фразео­логічних та лексичних. Синтаксичні словосполучення - це вільне поєднання повнозначних слів, компоненти яких можна замінити (святковий вечір, святковий настрій, святкова вечеря). Фразеологічні сполучення є стійкими зворотами та виразами, які позначають переважно єдине поняття, заміна їх компонентів не допускається (пасти задніх - відставати, водити за ніс -обманювати). До лексичних словосполучень належать власні назви геогра­фічних, астрономічних, історичних об'єктів, свят (Чорне море, Жовті Води, Чумацький шлях, Куликове поле), термінологічні та професійні назви (закон Ома, ціаністий калій, кручені паничі), назви людей за професією та родом діяльності (старший лейтенант, гвардії капітан).

Не становлять словосполучень:

- поєднання слів повнозначних частин мови зі словами службових частин мови (під березою, повз хату, через хворобу);

- складені форми слів (дієслів, прикметників) (хочу знати, будемо вчитися, більш сміливий);

- поєднання слів за допомогою сурядних сполучників (день і ніч, сніг або дощ);

- поєднання підмета та присудка (зв' язок між ними називають не підрядним, а координаційним ).

Способи зв'язку слів у словосполученні

1. Узгодження

Підрядний зв' язок, при якому залежне

слово вживається в тій же формі (роду,

числа, відмінка), що й головне, тобто

узгоджується з головним.

Повним називається узгодження, при

якому  залежне  слово  узгоджується з

головним в усіх формах.

Неповним     називається узгодження

залежного слова з головним в деяких

формах.

рідна ненька, рідний батько, рідні діти;

холодна зима, мій товариш, третій день; лікар Ярова (у відмінку та числі)

2. Керування

Підрядний зв' язок, при якому головне слово керує залежним, тобто вимагає від нього певної відмінкової форми. Сильним  називається керування, при якому головним є перехідне дієслово, що вимагає від залежного форми знахідного чи родового відмінка без прийменників. Слабке керування не вимагає тільки певної відмінкової форми, здійснюється за  допомогою  прийменника,   тобто є посереднім.

зустріти подругу

готувати сніданок, запросити батьків

стояти біля вік­на, стояти під дверима

3. Прилягання

Підрядний зв' язок, при якому залежне слово є морфологічно незмінним (прислівником, дієприслівником, інфіні­тивом) і поєднується з головним тільки за змістом._

читати вголос, уміння переко­нувати, сидів схилившись

Синтаксичний розбір словосполучення

Схема розбору

1. Виділіть словосполучення з речення і запишіть.

2. Визначте головне і залежне слово.

3. Визначте тип словосполучення за морфологічними ознаками головного слова (іменникове, прикметникове, дієслівне...).

4. Укажіть спосіб синтаксичного зв' язку: узгодження (повне чи неповне); керування (сильне чи слабке, безпосереднє чи посереднє); прилягання.

Зразок розбору

Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав (П. Панч). 1-2. Степ (який?) оповитий.

3. Іменникове.

4. Узгодження повне (в роді, числі, відмінку). 1-2. Оповитий (чим?) тишею.

3. Прикметникове.

4. Керування безпосереднє, слабке. 1-2. Дихав (чим?) пахощами.

3. Дієслівне.

4. Керування безпосереднє, слабке. 1-2. Пахощами (чого?) трав.

3. Іменникове.

4. Керування безпосереднє, сильне. 1-2. Трав (яких?) росяних.

3. Іменникове.

4. Узгодження повне.

Вправа 195. Визначте поєднання слів, які не утворюють синтаксичні слово­сполучення.

Наслухавшись розмов, дати відкоша, Велика Вітчизняна війна, серпанкові мрії, дуже солодко, з року в рік, потреба відпочити, жили душа в душу, цвітуть вишні, десять відсотків, менш уважний, задирати носа, ламати голову над завданням, поряд з будинком, протягом року, двоє приятелів, двадцять три, багато читають, Максим і Тетяна, стримувати радість, весняні квіти, Північний полюс, військове звання, зібрати врожай, скласти подяку, чекаючи зустрічі, гордіїв вузол, прибули пізно, Президент України, лісова квітка.

Вправа 196. Погрупуйте словосполучення за морфологічним вираженням головного слова (іменникові, прикметникові, дієслівні, числівникові).

Талановита дитина, йти вулицею, сьогодні вранці, звернення до присутніх, дуже здивований, дощове літо, говорити пошепки, потреба порадитися, вітер з півдня, сховавшись від спеки, четверо друзів, куплений вчора, так гарно, позбавлений волі, повернутися від батьків, шлях до Києва, чекаючи листа, надія на краще, тисячі учасників, вишитий бабусею, щедро оповитий.

Вправа 197. Визначте способи зв'язку слів у словосполученнях.

Цікавитися живописом, ідучи додому, зимовий ліс, троє друзів, листя вишні, страшенно виморений, побачитися з однокласниками, щасливі разом, мої спогади, ложка солі, якісно зроблений, вологий від дощу, згасаюча усмішка, плани на майбутнє, зрозумівши товариша, задумався над долею, сотий раз, запечений вранці, чай з лимоном, поранений у бою, місячне сяйво, прохання залишитися, поезія Франка, у своєму ложі, прикро вражений, працюючи над дисертацією, закоханий у життя, новітні технології, майже свіжі, марно витрачений, розмитий водою, гостросюжетний фільм, прибули опівночі, жили по-новому.

Тестові завдання №25

У якому рядку всі словосполучення утворені однаковим способом зв' язку (узгодження, керування, прилягання)?

Варіант 1

А Перший виступ, чудова погода, визначні досягнення, виконаний повністю

Б  Біографія вченого, пошуки істини, читання вголос, мій дідусь_

В Поділений навпіл, дуже швидко, кава по-віденськи, завжди попереду_

Г Результати змагань, спогади вчителя, дві склянки, святкова промова_

Д І Зустрівши подорожнього, працює старанно, вміння слухати, другий день

Варіант 2

А Зустрітися з другом, змарнований час, сидіти навпочіпки, вальс Шопена Б  Сонячний ранок, здивований почутим, солодкий чай, приємна розмова

В Вечірні курси, лелече гніздо, невимовна радість, бажання одужати_

Г  Засіяний житом, закоханий у поезію, відчувши впевненість, листя клена Д І Букет гвоздик, вітер з півночі, козацька слава, задоволений собою_

Варіант 3

А Єдиний вихід, намагався познайомитися, щедрі оплески, гарна зачіска_

Б  Кожен із нас, поділили натроє, проснувся рано, добре підготовлений_

В Вечірня злива, остання смужка, місцеві звичаї, втрачені надії_

Г Восьмеро хлоп'ят, автор книги, знайшовши рідних, безмежно щасливий Д Тихо кажучи, пляшка кефіру, заклик до перемоги, звичка підказувати_

А Осінні канікули, кожен студент, нічого не знаючи, солов'їна пісня_

Б  Чітко окреслений, поснідали вранці, радий побачити, стояла засоро­мившись

В Урочиста церемонія, присвячений ювілею, таємне побачення, люта зима Г Годинник зі срібла, полуднева пора, священні слова, засніжені схили Д І Пізно ввечері, зовсім хворий, розгубивши речі, посадили дерева_

Варіант 5

А Шепіт трав, знешкодивши міну, повага до старших, поспішали додому_

Б  Лебедині крила, солом'яна стріха, підписно власноруч, твори Гончара_

В Написаний пером, запрошений до столу, оповитий смутком, давно відомий

Г  Третє скликання, працювали втрьох, два метри, вибори президента_

Д Схиливши до землі, взірець порядності, мрія про щастя, кетяги калини_

РЕЧЕННЯ

Речення - це граматично організована одиниця мови, яка складається з кількох (рідше з одного) слів і виражає завершену думку: Над широколистими грецькими горіхами підіймалися пірамідальні тополі і причепурені берези (О. Десн.). Світало (Ю. Зб.).

Типи речень

І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і.

1. Розповідні

Речення, в яких повідомляється про якийсь факт, подію.

Незабаром Харитина мати одужала (М. Коц.).

2. Питальні

Речення, що містять запитання.

Що це ти, Мотре, вигадуєш? Ти хочеш знов розсердить батька? - спитав Карпо (Н. Л.).

3. Спонукаль­ні

Речення, що містять наказ, вимогу, побажання, тобто спонукання до дії.

Подивись, що твоя невісточка витворяє! - крикнула Кайдаши-ха (Н.-Л.).

Розповідні, питальні та спонукальні речення, які вимовляються з підсиленою інтонацією, називаються окличними: Ні, він з цієї землі нікуди не піде! (І. Б.). Ростити людину - це радість! (О. Г.).

Вправа 198. Прочитайте уривок. Поставте в кінці кожного речення відповідні розділові знаки, обгрунтуйте їх.

Мати-природо, красо світовая Де ти береш такі пишнії барви, кольори блискучі Який митець, якою талановитою рукою наложив їх на тебе так густо та рівно,   так втішно та мило і покрив  зверху чарівним  світом, начезолототканим серпанком Ой ви, малярі, на весь світ славетні Дайте мені вашу палітру, пензлі й полотна Я буду малювати тебе, цяточко небесного раю, невеличка крихітко краси світової Краю мій, рідний мій Багато по тобі пройшло-протопталося літ і віків, багато розлилося сліз та горя, посіялось кісток та крові; та не знехаяло се твоєї пишної краси, твого безмірного достатку Куди не глянь - скрізь зелені луки з пишними квітами; села з білими хатками та вишневими садками, оторочені синьою гальонкою чистих рік; а за ними розіслалися лани широкими килимами, ховаючи свої краї аж там, де земля зіходиться з небом, де блакитний край неба зливається з темно-зеленою далечиною І над всім оцим шатром розкинулося високе та глибоке небо, сяє іскристе сонце О, чарівнице-природо Нащо ти мене вабиш своїм чаром Пусти мене

За П. Мирним

ІІ. За кількістю синтаксичних центрів (граматичних основ) речення поділяються на п р о с т і й с к л а д н і.

1. Прості

Одна граматична основа

Тихо над горами пливуть невеличкі хмари (А. Ш.).

2. Складні

Дві і більше граматичних основ

Ось і жаби обізвалися в ставку; загули жуки (Ю. См.).

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Складові елементи простого речення

Головні члени речення Підмет

Підмет головний член речення, що означає предмет, про який гово­риться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

За структурою підмети поділяються на п р о с т і і с к л а д е н і.

Способи вираження підмета

Простий

1. Виражений одним повнозначним

Складений

Виражений словосполученням: - іменник (займенник) у називному відмінку + іменником в орудному відмінку з прийменником: Межи втікачами були й Остап з Соломією (М. Коц.);_

словом:

іменником, займенником, прикмет­ником, дієприкметником, числівни­ком: Густим килимом вкривають теплу землю фіалки. Вони пахнутьніжно, радісно і хвилююче (Ю. См.). Передова мовчала (О. Г.);

- неозначеною формою дієслова: Співати - не ціпом махати (Н. тв.);

- вигуком:

Це "ура", здавалось, затопило цілий світ (Ю. Смол.).

2. Лексичними словосполученнями, що є назвами одного поняття: Кривий Ріг - місто мого ди­тинства... Світлана Йванівна -чарівна жінка і прекрасний педагог.

3. Фразеологічними словосполуче­ннями й реченнями: Полум 'ям вічним на жах всім нащадкам Дантове серце палає.

- іменник більшість, частина, група, гурт, зграя, юрба, отара + іменник у родовому відмінку:

Більшість старшокласників при­йшли привітати малюків.

- числівник у називному відмінку

+ іменником у родовому відмінку множини: Майже три роки минуло від того далекого світлого дня (О. Г.);

- займенник кожен, хтось, дехто

+ іменник (займенник) у родовому відмінку множини:

Хтось із гостей приніс свіжі троянди..

- інфінітив (бути, стати, залиша­тися) + іменник в орудному відмінку Бути визволителем - це благородно (О. Г.)._

Вправа 199. Прочитайте речення, визначте в них граматичну основу. Випишіть спочатку речення з простим підметом, потім із складеним, визначте способи їх вираження.

1. Вечір закінчився чудово (Ю. См.). 2. Падали осінні дощі (О. Десн.). 3. Один з партизанів підвівся на стременах (А. Гол.). 4. Два роки війни минули в один день (Ю. См.). 5. Чумацький віз тихо рипить піді мною, а в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу (О. Довж.). 6. Десять тисяч солдатів стоять навколішки (Ю. См.). 7. Із зелених нетрів острова величаво здіймалася в небо білосніжна вервечка лебедів (О. Сиз.). 8. Кожен із нас має в серці заряд, силу любові і ніжності, що веде нас до мети (О. Г.). 9. Кілька чоловік товпилися на ганку. 10. Мати з дочкою поверталися з роботи (О. Десн.). 11. Чоловік і жінка -дві ноти, без яких струни людської душі не дають належного акорду (І. Ц.). 12. Добре ім'я - найкраще багатство (Н. тв.). 13. Вік звікувати - не пальцем перекивати (Н. тв.). 14. Кожен кущик бузку п'янив духмяним запахом (О. Десн.). 15. Вже стояли декілька возів з зерном, сіллю, рибою (П. М.). 16. Здавалося, що те "Л" само заздалегідь для них виростає на стінах по їхньому маршруту (О. Г.). 17. Там над водою купка людей лагодилась сідати в човен (М. Коц.). 18. Оцих тополь приречених кортеж довічно супроводить Україну

(О.Ол.).

Присудок

Присудок - головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? в якому стані перебуває?

За структурою присудки поділяються на п р о с т і і с к л а д е н і (дієслівний та іменний).

Способи вираження присудка

Простий

1. Формами дійсного, наказового, умовного способів дієслів:

Бал   уже закінчився

(Ю. См.).

В труді твори красу життя (П. Тич.). Увага! Присудок, ви­ражений складеною формою майбутнього часу, належить до простих:

Буду я навчатись мо­ви - блискавиці в кле­коті гарячім кованої криці.   (А. Мал.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник