С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

7

8

9

10

11

12

13

В

В

Б

В

Г

Б

Д

Г

А 2 Б 3

В1

Г 5

Д 4

А4 Б 3

В2

Г 1

А

 

А 4 Б 5

В 3

Г 2 Д 1

Тести №27

1

А 3 Б 5 В 4 Г 2

Д 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 А 2 Б 4 В 1 Г 5 Д 3 11 В 12 Г 13 Г 14

А

Б

Д

Г

Г

В

Б

В

А

Тести №28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В

А 2 Б 3 В 1

Д

Б

В

А 4

Б 3

В 5

Г 1

Д 2

В

Г

Г

Г

Б

Список умовних скорочень

Б. Ант.-Дав. - Б. Антоненко-Давидович І. Б. - І. Багряний Я. Б. - Я. Баш Д. Б. - Д. Бедзик

B. Бл. - В. Близнець

C. Б. - С. Бурлаков

О. В. - О. Васильченко

М. Вінгр. - М. Вінграновський

В. В. - В. Винниченко

0. Вишн. - О. Вишня М. В. - Марко Вовчок А. В. - А. Волков

1. Вол. - І. Волошенюк М. Вор. - М. Воронько Л. Гл. - Л. Глібов

А. Гол. - А. Головко

О. Г. - О. Гончар

М. Груш. - М. Грушевський

Є. Гуц. - Є. Гуцало

A. Д. - А. Давидов О. Десн. - О. Десняк

О. Довж. - О. Довженко

0. Донч. - О. Донченко

1. Д. - І. Драч

B. Др. - В. Дрозд

Забаш. - Л. Забашта П. З. - П. Загребельний Ю. Зб. - Ю. Збанацький З газ. - з газети З журн. - з журналу В. Земл. - В. Земляк М. Зер. - М. Зеров Р. Іван. - Р. Іваничук

A. К. - А. Коваль

B. Коз. - В. Козаченко П. Козл. - П. Козланюк

0. К. - О. Копиленко В. Кор. - В. Коротич Л. К. - Л. Костенко

М. Коц. - М. Коцюбинський П. Коч. - П. Кочетов

1. Ле - І. Ле

О. Лев. - О. Левада В. Логв. - В. Логвиненко В. Мал. - В. Малик А. М. - А. Малишко Ю. М. - Ю. Міщенко П. М. - Панас Мирний Ю. Мушк. - Ю. Мушкетик М. Нагн. - М. Нагнибіда

М. Н. - М. Нечай Н.-Л. - Нечуй-Левицький

H. тв. - народна творчість

0. Ол. - О. Олесь

Б. О. - Б. Олійник М. О. - М. Олійник П. Ос. - П. Осадчук Д. П. - Д. Павличко

I. Пільг. - І. Пільгук М. Рил. - М. Рильський К. Св. - К. Світличний

1. Сенч. - І. Сенченко

0. Сиз. - О. Сизоненко В. Сим. - В. Симоненко

М. Синг. - М. Сингаївський В. Ск. - В. Скуратівський Ю. См. - Ю. Смолич В. Сос. - В. Сосюра Ст. - І. Стариков Стар. - М. Старицький

В. Ст. - В. Стус

М. Ст. - М. Стельмах

В. Супр. - В. Супруненко

1. Т. - І. Ткаченко Л. Тал. - Л. Талалай

М. Тр. - М. Трублаїні

Гр. Т. - Гр. Тютюнник П. Угл. - П. Угляренко Л. Укр. - Леся Українка Б. Х. - Б. Харчук

A. Хор. - А. Хорунжий М. Хв. - М. Хвильовий І. Ф. - І. Франко

І. Ц. - І. Цюпа

B. Чем. - В. Чемерис Т. Ш. - Т. Шевченко В. Ш. - В. Шевчук

І. Шип. - І. Шиповський

А. Ш. - А. Шиян М. Ш. - М. Шумило Д. Я. - Д. Яворівський Л. Ян. - Л. Яновська Ю. Ян. - Ю. Яновський Б. Янч. - Б. Янчук

ЗМІСТ

Передмова...................................................................................................................3

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Класифікація слів української мови.......................................................4

Поділ слів за значенням. Однозначні й багатозначні слова..........................5

Синоніми. Типи синонімів. Групи синонімів за характером уживання.......... 6

Антоніми. Розряди антонімів за структурою та за сферою вживання............ 7

Омоніми. Групи омонімів....................................................................7

Склад лексики сучасної української мови з погляду походження...................8

Класифікація слів за сферою вживання..................................................11

Групи слів за активністю вживання......................................................11

Лексика з погляду емоційного забарвлення............................................12

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Фразеологічні одиниці......................................................................12

Джерела утворення фразеологізмів......................................................13

ГРАФІКА. ФОНЕТИКА

Український алфавіт.................................................................................................16

Звукова система мови. Співвідношення між буквами та звуками.....................17

Фонетична транскрипція....................................................................18

Чергування голосних........................................................................19

Чергування приголосних....................................................................20

ОРФОЕПІЯ

Вимова приголосних звуків................................................................22

Вимова голосних звуків.....................................................................23

Наголос.........................................................................................23

ОРФОГРАФІЯ

Ненаголошені [е], [и] в корені слів.........................................................................26

Ненаголошені [е], [и] в суфіксах.............................................................................28

Ненаголошені [е], [и] в префіксах...........................................................................30

Правопис [и], [і] в коренях українських слів.........................................................32

Розрізнення [и], [і] в основах іншомовних слів.....................................................34

Чергування у-в, і-й....................................................................................................37

Вживання апострофа.................................................................................................39

Вживання м'якого знака...........................................................................................43

Подвоєння букв внаслідок збігу приголосних.......................................................47

Подвоєння букв внаслідок подовження приголосних...........................................48

Подвоєння букв у словах іншомовного походження...........................................50

Правопис префіксів..................................................................................................53

Зміни приголосних при словотворенні та формотворенні...................................55

Спрощення у групах приголосних.........................................................................40

Вживання великої букви..........................................................................................61

Правила переносу слів.............................................................................................67

Правопис російських прізвищ та географічних назв............................................68

Правопис складних іменників.................................................................................70

Правопис складних прикметників Правопис складних прислівників

Правопис прийменників................

Правопис сполучників...................

Правопис часток.............................

Не з різними частинами мови........

Ні з різними частинами мови........

.74 78 84 84 .88 90 92

МОРФОЛОГІЯ

Іменник

Лексико-граматичні групи іменників............................

Рід іменників....................................................................

Число іменників...............................................................

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

Відмінювання множинних іменників............................

Творення і правопис імен по батькові...........................

.....99

107 108

96 97 98

Прикметник

Ознаки прикметників. Семантичні групи прикметників.....................................112

Ступені порівняння прикметників........................................................114

Творення присвійних прикметників....................................................115

Перехід прикметників в іменники (субстантивовані прикметники)..................116

Відмінювання прикметників..................................................................................117

Числівник

Ознаки числівника. Розряди числівників за значенням........................122

Групи числівників за будовою................................................................123

Відмінювання кількісних числівників...................................................................123

Відмінювання порядкових числівників.................................................................125

Правопис складних числівників та відчислівникових утворень.........................125

Сполучення кількісних числівників з іменниками............................................ 126

Займенник

Ознаки займенника..................................................................................................130

Розряди займенників...............................................................................................131

Відмінювання займенників.....................................................................................132

Прислівник

Розряди прислівників за значенням.......................................................................137

Розряди прислівників за походженням та способом творення...........................138

Дієслово

Форми дієслова. Характеристика дієслівних форм..............................................140

Видові форми дієслів. Творення видових пар дієслів..........................................142

Перехідні й неперехідні дієслова...........................................................................144

Утворення способових форм дієслів.....................................................................144

Дієвідмінювання дієслів.........................................................................................145

Дієприкметник

Активні й пасивні дієприкметники. Творення дієприкметників..................148

Дієприслівник

Утворення дієприслівників.....................................................................................150

Прийменник............................................................................................................154

Сполучник...............................................................................................................157

Частки......................................................................................................................159

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Види морфем................................................................................162

Способи словотворення....................................................................166

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Типи словосполучень .....................................................................170

Способи зв'язку слів у словосполученні................................................171

Речення

Типи речень..............................................................................................................174

Просте речення

Складові елементи простого речення. Головні члени речення...........................175

Тире між підметом і присудком.............................................................................178

Односкладні речення.......................................................................180

Повні та неповні речення.................................................................181

Поширені й непоширені речення. Другорядні члени речення......................182

Речення, ускладнене однорідними членами речення............................188

Поняття про однорідні члени речення. Розділові знаки між ними....................188

Однорідні й неоднорідні означення......................................................................190

Узагальнювальні слова при однорідних членах речення....................................193

Речення, ускладнене відокремленими членами

Відокремлені означення та розділові знаки при них.........................................194

Відокремлені прикладки та розділові знаки при них..........................................199

Відокремлені обставини та розділові знаки при них...........................................201

Відокремлені додатки та розділові знаки при них...............................................204

Уточнюючі члени речення та розділові знаки при них.......................................205

Речення із внесеннями

Поняття про внесення. Вставні слова, словосполучення й речення...................208

Вставлені речення....................................................................................................213

Звертання..................................................................................................................215

Розділові знаки при вигуках, стверджувальних та заперечних словах..............216

Складне речення

Складносурядне речення........................................................................................222

Складнопідрядне речення.......................................................................................226

Розділові знаки у словосполученнях і реченнях зі словами як, мов, наче........233

Безсполучникове речення...................................................................................236

Складні речення з різними видами зв'язку...........................................................240

Пряма мова.............................................................................................................242

Цитати.....................................................................................................................243

Ключі до тестових завдань.....................................................................................251

Список умовних скорочень....................................................................................253

Навчальне видання

Жарко Світлана Юріївна Жданова Ганна Григорівна

ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Навчальний посібник

Друкується в авторській редакції.

Підписано до друку 04.01.2012. Формат 30х42/4. Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. 14,9. Обл.-вид. арк. 20,5. Тираж 300 прим. Зам.

Підготовлено до друку та видрукувано в Національному гірничому університеті. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004 р.

49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Похожие статьи

С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник