О І Петрюк - Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків - страница 1

Страницы:
1  2 

7. Суханова А.П. Модель оценки эффективности инвестиционного проекта для иностранного инвестора с учетом риска //Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды Международ­ной научной школы МА БР - 2008. — СПб.: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2008. — С. 295—301.

8. Суханова Г.П. Основні аспекти оцінки доцільності капітальних вкладень //Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. — К.: КНЕУ, 2004. — Вип. 13. — С. 275—282.

9. Юхимчук С.В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабли­вості промислових підприємств / Юхимчук С.В., Супрун С.Д. // Фінан­си України. - 2003. — №1. — С. 3—12.

10. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Эффективность проектов — да­вайте считать одинаково [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.data-envelopment-analysis.ru/efficiency-13.htm

11. Построение финансового плана [Електронний ресурс] — Режим до­ступу: http://www.fasie.ru/documents/programms/razvitie/recomendation_fin_ 150606.aspx

Стаття надійшла до редакції 19.10.2011 р.

УДК: 336.7: 519.86

О. І. Петрюк, здобувач,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОДНОЧАСОВИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано оцінювання фінансової стійко­сті та конкурентоздатності банків з використанням систем одно часових рівнянь.

ANNOTATION: In the article the method for banks' financial stability and competitiveness evaluation with the help of the system of simultaneous equations is proposed.

АННОТАЦИЯ. В статье предложено оценки финансовой устойчиво­сти и конкурентоспособности банков с использованием систем од­новременных уравнений.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова стійкість, конкурентоздатність, сис­тема одночасних рівнянь, 2МНК.

Комерційні банки відіграють велику роль у фінансовій стабіль­ності будь-якої країни. Глобалізація і технічний прогрес приве­ли до формування конкурентоспроможності фінансового ринку.

© О. І. Петрюк, 2011

101

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні бан­ківська конкуренція помітно посилюється. Для збереження своїх позицій банківські установи повинні постійно розробляти і нада­вати нові види послуг, швидко реагувати на зміну економічної ситуації, розробляти та впроваджувати заходи для зміцнення слабких позицій банку. Але реалізація великої кількості проектів в умовах фінансової та політичної невизначеності призводить до того, що банк, вкладаючи значні суми коштів, втрачає змогу швидко реагувати на зовнішні зміни. Утримання конкурентних позицій на фінансовому ринку та забезпечення фінансово-стійкого функціонування банку є однією з передумов надійності сучасних комерційних банків.

Проблемою конкурентоздатності та фінансової стійкості ко­мерційного банку займаються як вітчизняні, так і зарубіжні нау­ковці. Зокрема, М. Портер, Р.А. Фатхутдинов, Т. Гірченко, Ю. Заруба, О. Кірєєв, Ф. Шпиг досліджують проблеми конкурен­тоздатності банку, а дослідники В.М. Кочетков, Л.О. Примостка, Е.А. Тарханова та ін. більшу увагу приділяють питанню фінансо­вої стійкості комерційного банку. Сьогодні актуальнішим є пи­тання одночасного поєднання міцної конкурентної позиції та фі­нансової стійкості комерційного банку.

Метою дослідження є побудова моделі, яка дозволяє аналізу­вати залежність фінансової стійкості та конкурентоздатності за­лежно від операційної маржі, обсягу резервів, ризику, адекватно­сті капіталу та ін.

Для побудови економіко-математичної моделі формуємо набір показників, який дозволить провести аналіз впливу фінансового стану на конкурентоздатності комерційного банку та навпаки. Серед великої кількості фінансових показників виберемо ті, які мають особливо важливе значення для визначення фінансового стану банківської установи і можуть бути використані для аналі­зу. Основні показники, які впливають на фінансову стійкість це: адекватність капіталу, якість активів, загальний ризик, конкурен-тоздатність, а конкурентоздатність характеризується наступними показниками — операційною маржею, загальним рівнем рента­бельності, обсягом резервів та фінансовою стійкістю [1, 2]. Роз­рахунок даних показників здійснюється за формулами:

— фінансова стійкість (Fst):

„ Капітал - нетто /1Ч

st   Актив (рядки 4 + 5 + 6 + 7 +18)'де рядки 4, 5, 6, 7, 18 — цінні папери в торговому портфелі бан­ку, цінні папери в портфелі банку на продаж, інвестиції в асоці­йовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, кредити що надані фізичним та юридичним особам, кошти фізич­них осіб. Капітал-нетто — це капітал-брутто за мінусом вкладень банку в господарську діяльність підприємств та організацій, ак­цій, витрат майбутніх періодів, відвернених коштів;

— адекватність капіталу (Adk):

OK

Adh =-* 100%, (2)

де ЗА — загальні активи; ОК — основний капітал;

— якість активів (Jakak). Якість активів оцінюється групою показників [8]: резерви/кредити; резерви/цінні папери; резер­ви/доходи; нараховані доходи/активи. В нашому випадку необ­хідно використати узагальнюючу характеристику якості активів. Тому використаємо формула середньої геометричної:

j к       \ резерви *    резерви    * резерви * нараховані доходи ак    у кредити   цінні папери    доходи активи '

— загальний ризик (R), який розраховується за формулою:

R = P1 + P2 +... + P +.... + P" E , (3)

K ап

де R — ступінь допустимих загальних ризиків банку; Рі — ризи­ки банку за і-ми операціями, або зважені за ступенем ризику ак­тиви банку (і = 1, 2, ..., n); Е — ризики країни; Кап — капітал бан­ку [3].

— операційна маржа Mo:

Mo = Д - В, (4)

де Д — всі доходи, В — всі витрати банку;

— загальний рівень рентабельності (Ren ) [3]:

Re n = ^, (5)

Д

де Д — весь дохід банку, Пб — балансовий прибуток;

— обсяг резервів Re z відображається в річному звіті комер­ційних банків.

Використовуючи річні звіти Приватбанку, проведемо розра­хунок даних показників [6]. Результат наведено у табл. 1.

Таблиця 1

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

операційна маржа, % (Mo)

1,558758

6,94742

2,15637

1,49867

2,72927

6,273023

12,28027

загальній рівень рен­табельності (Re n)

3,336403

7,35661

11,99189

8,27611

17,30331

12,53968

11,64023

фінансова стійкість

(F)

0,0423

0,08977

0,080539

0,086433

0,081778

0,07646

0,09361

обсяг резервів (Re z)

0,96804

0,21490

0,08484

0,01240

0,01304

0,38306

0,31661

адекватність капіталу

(Adk)

10,2

7,21

6,529

7,061

5,413

7,596

9,39

Якість активів (Jakak )

0,371368

0,353886

0,181255

0,264051

0,392483

0,151644

0,353002

Ризик (R)

0,61555

0,610945

0,700182

0,730531

0,698146

0,743996

0,597353

Значення показника конкурентоздатності отримаємо побуду­вавши інтегральний показник конкурентоспроможності, оскільки існуючі комплексні методики оцінки ще недостатньо удоскона­лені та складні в застосуванні.

Для побудови даного показника використаємо метод рангів. Значення показників, які впливають на конкурентоздатність (операційна маржа, загальний рівень рентабельності, фінансова стійкість та обсяг резервів), відображено в табл. 1.

Далі кожному показнику, що впливає на конкурентоздатність, поставимо у відповідність бальну оцінку на основі порівняння фактичних значень фінансових коефіцієнтів із рекомендаціями щодо даних коефіцієнтів, встановленими НБУ. Зокрема, рівень операційної маржі згідно Базельською угодою має становити не менше 2 %, зростання показника фінансової стійкості свідчить про поліпшення фінансового стану банку, збільшення обсягу ре­зервів банку зменшує вірогідність банкрутства банку. Для оціню­вання показників пропонуємо використати десятибальну шкалу за наступним правилом:

10—9 балів — високий рівень;

8—7 балів — вище середнього;

6—5 балів середній рівень;

4—3 бали нижче середнього;

2—0 бали —низький рівень.

Бальні оцінки показників подано в табл. 2.

Таблиця 2

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

операційна маржа (Mo), %

5

9

6

5

7

8

10

загальній рівень рен­табельності (Re n )

4

5

8

6

10

9

7

фінансова стійкість

(F)

4

9

6

8

7

5

10

обсяг резервів (Re z )

10

8

7

4

5

6

9

Наступним етапом є визначення коефіцієнтів вагомості. Для визначення коефіцієнтів вагомості використовуються такі методи обробки інформації: метод безпосередньої оцінки, метод повного та часткового парного порівняння, метод ранжування. З усіх ме­тодів широко використовується ранжування [7]. Остаточні розра­хунки вагових коефіцієнтів приведено в табл. 3.

Таблиця 3

Показники

Коефіцієнти вагомості

операційна маржа (Mo), %

0,400

загальній рівень рентабельності (Re n )

0,173

фінансова стійкість ( Fst)

0,127

обсяг резервів (Re z )

0,300

Кількісний показник конкурентоспроможності даного банку буде розраховуватися, як сума добутків бальних оцінок (bi) показ­ників та їх вагових коефіцієнтів (vt):

K = ±bt v,.

Результат обчислення кількісного показника конкурентоспро­можності банку наведено в табл. 4.


Роки

Показник конкурентоспроможності ( K )

2003

6,2

2004

8,007

2005

6,647

2006

5,253

2007

4,533

2008

7,193

2009

9,18

Таблиця 4

Побудову моделі здійснимо використовуючи систему одночас­них рівнянь. Оскільки є фактори, які одночасно впливають і на фінансову стійкість, і на конкурентоспроможність, але в той же час на кожну характеристику впливають і різні фактори.

Запишемо модель у загальному вигляді:

K = a1F^ + a2OPm + a3 Re n + a4 Re z + a0 b1K + b2 R + b3 Adk + b4 Jaka + b0.

[Fst =

(1)

Першим кроком розв'язання системи є визначення ідентифі-кованості системи рівнянь, тобто чи можна за допомогою коефі­цієнтів приведених рівнянь, однозначно визначити значення кое­фіцієнтів структурних рівнянь. Необхідною умовою ідентифіко-ваності системи є: m - ms > ks -1, де m —загальна кількість екзо­генних змінних у системі рівнянь, ms — кількість екзогенних змінних, які входять у s рівняння, ks — кількість залежних ендо­генних змінних, які входять в s рівняння. У нашому випадку для 1-го рівняння m =6, k =2, m1 =3, для 2-го рівняння ситуація анало­гічна. Можна побачити, з умови ідентифікованості, що 3 > 1. Це означає надідентифікованість рівняння системи.

Для отримання розв'язків даної системи використаємо дво-кроковий метод найменших квадратів [9].

Ідея методу полягає в тому, щоб «очистити» поточні ендогенні змінні від стохастичної складової, бо вони пов' язані з залишками.

Для оцінки параметрів кожного рівняння використовується оператор оцінювання:

Y;X(X'Xyl XY1 y1'x1

X Y

X1 X1

X1Y

-1де Y — вектор ендогенної змінної розміром n х 1 (конкурентоспро­можність);

Y1 — матриця поточних екзогенних змінних, які входять у праву частину рівняння розміром n х r (фінансова стійкість);

X1 — матриця екзогенних змінних розміром n х k (включаю­чи стовпець одиниць, якщо потрібно визначити вільний член) (операційна маржа, рентабельність, обсяг резервів);

X — матриця всіх екзогенних змінних моделі (операційна маржа, рентабельність, обсяг резервів, ризик, адекватність капі­талу, якість активів).

У випадку рівняння конкурентоздатності маємо:

" 6,2"

 

"0,042329"

8,1

 

0,088775

6,6

 

0,080539

5,3

, Y =

0,086434

4,3

 

0,081778

7,1

 

0,076465

9,25

 

0,093608

1,558758 6,947425 2,156374 1,498667 2,729272 6,273023

12,28027 3,336403 7,356615 11,99189 8,276107 17,30331 12,53968 11,64023 0,968038799 0,214902993 0,084841212 0,012403064 0,013037702

0,383062 0,316606887

X

1,55876

3,33640

0,96804

0,61555

10,20000

0,37137

6,94742

7,35661

0,21490

0,61095

7,21002

0,35389

2,15637

11,99189

0,08484

0,70018

6,52986

0,18126

1,49867

8,27611

0,01240

0,73053

7,06120

0,26405

2,72927

17,30331

0,01304

0,69815

5,41331

0,39248

6,27302

12,53968

0,38306

0,74400

7,59623

0,15164

12,28027

11,64023

0,31661

0,59735

9,39000

0,35300

Y

Провівши необхідні розрахунки отримаємо оцінки параметрів для 1-го рівняння:

А

-344,0200631 37,15707444 1,194159321 -0,408939232 -17,24895078

Тоді на основі знайдених параметрів a1 і b1 перше рівняння економетричної моделі матиме вигляд:

K

■■ -344,02Frf + 1,1942OPm -0,409Ren - 17,249Rez + 37,16.

Для перевірки першого рівняння моделі на адекватність вико­ристовується коефіцієнт детермінації.

Коефіцієнт детермінації можна знайти за допомогою фор­мули:

R2

Z (У г - Y )2

1=1_

Z (У г - Y )2

У нашому випадку коефіцієнт дорівнює 0,89, що означає аде­кватність побудованої моделі.

Аналогічно провівши розрахунки для другого рівняння отри­муємо такі оцінки параметрів:

0,014870543 -0,23061223 0,328099729 -0,00774426 0,16447821

Тоді рівняння запишеться у вигляді:

F t = 0,015K + 0,328R - 0,008Ad, + 0,1645Jaka - 0,231.

г=1

2

Коефіцієнт кореляції для даного рівняння дорівнює 0,853, тобто модель є адекватною.

Отже, побудована модель матиме вигляд:

(K = -344,02Fst + 1,1942OPm -0,409Ren - 17,249Rez + 37,16 \Fst = 0,015K + 0,328R - 0,008Adk + 0,1645Jaka - 0,231 .

Розроблена модель дозволяє оцінювати вплив фінансової стійкості на конкурентоспроможність, і навпаки, залежно від зміни будь-якої екзогенної змінної (операційної маржі, рентабель­ності, загальних резервів, ризику, адекватності капіталу, якості активів), а отже, і сприяти оперативному вирішенню нагальних проблем. Надалі, планується використовувати нейромережеві технології, які дозволять провести аналіз, впливу різних екзоген­них факторів на конкурентоздатність та фінансову сійніть комер­ційного банку.

Література

1. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного ко­мерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 238 с.

2. Кірєєв О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності бан­ку: стратегічний підхід // Вісник НБУ. — 2003. — №11. — С. 24—27.

3. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Гера­симовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

4. Шілер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наукова думка, 1998. — 160 с.

5. Щибиволок З. Аналіз фінансових результатів роботи банку / Збі­рник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства // Наукові записки. — Вип. 14. —

2005.

6. Офіційний сайт приватбанку: www.privatbank.com.ua.

7. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підру­чник / Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. — 396 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О І Петрюк - Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків