О А Борисенко - Сучасні інформаційні системи і технології матеріали першої міжнародної науково -практичної конференції - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГИ

Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції

(Суми, 15-18 травня 2012 року)

The 1th International Conference ^Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2012» 15-18 May 2012, Sumy, Ukraine

УДК 004.2:004.3:004.4:004.5:004.6:004.7:004.8:004.9 ББК 32.81 С91

Сучасні інформаційні системи і технології: матеріали Першої міжнародної науково -практичної конференції, м.Суми, 15-18 травня 2012р. / редкол. А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, І.В. Баранова. - Суми: Вид-во СумДУ, 2012. - 230 с.

До збірника увійшли тези доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2012» (м.Суми, 15-18 травня 2012р). Матеріали, розміщені у збірнику, будуть корисні для студентів, аспірантів, науковців і фахівців галузі інформаційних технологій.

УДК 004.2:004.3:004.4:004.5:004.6:004.7:004.8:004.9

ББК 32.18

©Сумський державний університет, 2012

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Українська федерація інформатики Університет МакМастер (Канада) Харківський національний університет радіоелектроніки Полтавський університет економіки і торгівлі Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Organized by:

The Ministry of Education and Science and Youth and Sport of Ukraine Sumy State University Ukrainian Federation of Informatics MacMaster University(Canada) Kharkiv National University of Radioelectroniks Poltava University of Economics and Trade Lviv State University of Life Safety

Склад програмного комітету: Чорноус А.Н. , д.ф.-м.н. (Україна, Суми) Довбиш А.С., д.т.н. (Україна, Суми) Борисенко О.А., д.т.н. (Україна, Суми) Лавров Є.А., д.т.н. (Україна, Суми) Любчак В.О., к.ф.-м.н. (Україна, Суми) Проценко С.І., к.ф.-м.н. (Україна, Суми) Куліш А.М, д.ю.н. (Україна, Суми) Глибовець М.М., д.т.н. (Україна, Київ) Грицюк Ю. І., д.т.н. (Україна, Львів) Пелешко Д.Д., д.т.н. (Україна, Львів) Ємець О.О., д.ф.-м.н. (Україна, Полтава) Гребеннік І. В., д.т.н. (Україна, Харків) Левикін В.М., д.т.н. (Україна, Харків) Петров Е.Г., д.т.н. (Україна, Харків) Тарасов О.Ф., д.т.н. (Україна, Краматорськ) Кошкін К.В., д.т.н. (Україна, Миколаїв) Дружинін Є.А., д.т.н. (Україна, Харків) Ковалюк Т.В., к.т.н. (Україна, Київ) Олександр Романко, PhD (Канада) Імре Полік, PhD (США) Березюк С.Г., PhD (Канада, Торонто) Калашніков В.В., д.т.н. (Мексика, Монтерей)

Організаційний комітет:

Баранова І.В., співголова

Шендрик В.В., співголова

Парфененко Ю.В., відповідальний секретар

Волощук Б.В.

Омеляненко Є.А.

Опара Д.С

Захарченко В.П.

КОНТАКТИ: web-сайт конференції: www.aist.sumdu.edu.ua адреса оркомітету:

40000,  м.Суми,  вул.  Римського-Корсакова,  2,  секція  інформаційних технологій проектування кафедри комп'ютерних наук E-mail: aistorgcom@gmail.com.

Program Committee A.N. Chornous , Sc.D (Ukraine, Sumy) A.S. Dovbysh, Sc.D (Ukraine, Sumy)

0. A. Borisenko, Sc.D (Ukraine, Sumy) E.A. Lavrov, Sc.D (Ukraine, Sumy)

V.O. Lyubchak, PhD (Ukraine, Sumy)

S.I. Protsenko, PhD (Ukraine, Sumy) A.M. КшЬІі, Sc.D (Ukraine, Sumy)

M.M. Glybovets, Sc.D (Ukraine, Kyiv)

Yu. I. Grytsyuk , Sc.D (Ukraine, Lviv)

1. V. Grebennik, Sc.D (Ukraine, Kharkiv) O.O. Yemets, Sc.D (Ukraine, Poltava) D.D. Peleshko, Sc.D (Ukraine, Lviv)

0. Romanko, PhD (Canada)

1. Polik, PhD (USA)

V.Kalashnikov, Sc.D (Mexico, Monterrey) S. Berezyuk, PhD (Canada, Toronto)

Organizational Committee

Baranova I.V., co-chairman Shendryk V.V., co-chairman Parfenenko Yu.V., executive secretary

Voloshchuk B.V.

Omelyanenko K.A. Opara D.S. Zakharchenko V.P.

CONTACTS:

website: www.aist.sumdu.edu.ua.

AIST conference, Sumy State University

2 Rimsky-Korsakov Str., Sumy, 40000, Ukraine.

E-mail: aistorgcom@gmail.com.

The 1th International Conference ^Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2012» 15-18 May 2012, Sumy, Ukraine

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1...........................................................................................................................12

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ РІЗНОЇ ПРИРОДИ.........12

Совместное определение сопротивления статора и постоянной времени ротора асинхронной машины

.............................................................................................................................................13

Однолько Д. С...................................................................................................................

Генерация наборов пространственных данных...........................................................15

Бельчева А.В.....................................................................................................................

Виокремлення квазістаонарних ділянок мовного сигналу на основі псевдоінваріантів.....16

Пелешко Д. Д, Пелех Ю. М., Киричук В. І....................................................................

Имитационное моделирование работы локальных компьютерных сетей...............18

Короткая Л. И., Денисенко А. С......................................................................................

Моделирование вариантов систем экологического мониторинга на основе вариантного анализа.....19

Рябовая В.О.......................................................................................................................

Теоретико-множественное описание и анализ программной системы принятия решений в условиях

неопределенности .............................................................................................................21

Ткаченко К. С....................................................................................................................

Архітектура автоматизованої системи оцінювання якості.........................................22

Бубела Т.З., Куць В.Р., Микийчук М.М.........................................................................

Синергетические методы анализа и прогнозирования хаотических временных рядов 24

Мустафаева Севиндж Расул кызы.................................................................................

Нормалізація тензорної моделі потоків у комунікаційній мережі .............................25

Тіхонов В. І., Смірнов І. В................................................................................................

Математическая модель процесса ионной имплантации...........................................27

Соколов С.В., Щекотова И.В., Доброжан А.А...............................................................

Моделирование фрактальных потоков пакетов в компьютерных сетях .................29

Пустовойтов П.Е...............................................................................................................29

Применение метода сетевого планирования для оптимизации деятельности ООО "Садовая

коллекция"........................................................................................................................31

Сапроненко А.И., Дежурко Л.Ф......................................................................................

Шляхи вирішення апертурної проблеми при спостереженні за динамічними об'єктами 33

Фразе-Фразенко О. О.......................................................................................................

Використання індексних списків для вирішення задачі маршрутизації у технологіі UA-ITT 35

Голубова О. В....................................................................................................................

Вплив параметрів згорточних нейронних мереж на якість розпізнавання людини за фотопортретом

.............................................................................................................................................37

Дорогий Я. Ю....................................................................................................................

Проектування гібридних сховищ даних з врахуванням джерел даних як задача оптимізації 39

Яцишин А.Ю.....................................................................................................................

Методологические особенности оценивания состояния компьютерной сети в имитационной системе

NS-2.....................................................................................................................................41

Саенко В.И.........................................................................................................................

Особливості побудови алгоритму поведінки бджіл як "розумного" інструменту оптимізації 43

Хринюк О.О.......................................................................................................................

Система дискретного імітаційного моделювання GPSS-Spring.................................45

Стоянченко С.С................................................................................................................

Вплив приелектродної ємності на інформативні параметри імітансних сенсорів ..47

Леськів М.Р., Походило Є.В............................................................................................

Зменшення похибок вимірювання відносних показників якості ..............................48

Остапчак С.Є., Походило Є.В..........................................................................................

Многомерный подход к анализу эксперементальных данных иследований ...........49

Чередниченко А.В., Концевич В.Г..................................................................................

Прогнозування поведінки складних об'єктів управління в умовах невизначеності на прикладі

брагоректифікаційної установки....................................................................................51

Стеценко Д.О., Смітюх Я.В.............................................................................................

Модель системи моніторингу захищеності інформації в автоматизованій системі керування

підприємством...................................................................................................................53

Сугоняк І. І., Молодецька К. В.......................................................................................

Дослідження напрямного апарату відцентрового насосу в рамках блочно-модульного проектування

.............................................................................................................................................55

Марченко А.В., Петренко В.............................................................................................

Моделирование напряженно-деформируемого состояния железобетонных элементов под действием

продольных и изгибающий усилий с использованием VBA.......................................57

Белоусов С.Г., Грицук Ю.В.............................................................................................

Алгоритм міграції даних у масштабованому хмарному сховищі...............................59

Бур'ягін М.В......................................................................................................................

Моделі надійності параметричного синтезу компоненів ............................................61

Лазько О.В.........................................................................................................................

Фрактальний аналіз в задачах ідентифікації операторського персоналу................63

Нич Л. Я., Камінський Р. М............................................................................................

Модель теплового режиму пасивного дому ..................................................................65

Шулима О.В......................................................................................................................

Реинжиниринг бизнес-процессов путем разработки функциональных диаграмм..67

Шишов И.Ю......................................................................................................................

Об одном подходе к прогнозированию временных рядов метеоданных...................69

Иващенко А.Б...................................................................................................................

Концептуальна модель представлення об'єкту маркетингу - реклама продукції ..71

Левикін В.М., Костенко О.П., Зінченко Є.Г.................................................................

СЕКЦІЯ 2...........................................................................................................................

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ............................................................................................

Віртуальна робота «Розрахунок та параметризація одноступінчатого прямозубого редуктора» 74 Шаповал О. А., Чибіряк Я. І...........................................................................................

Аналіз підходів для визначення ризиків при розробці та підтримці програмного забезпечення 76

Давиденко Є.О..................................................................................................................76

Kisanga E., Aleksenko O.V................................................................................................

Критерій розпізнавання дефектів електрообладнання для експертної системи.....80

Кузнєцов Д.І.......................................................................................................................

Построение системы удаленного доступа на основе технологии ZeroMQ................82

Малахова М.О., Рева С.Н., Перминов А.И....................................................................

The 1th International Conference ^Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2012» 15-18 May 2012, Sumy, Ukraine

Retrieving Electronic Data Interchange (EDI) Dataset using Text Mining Methods......84

Zakaria Suliman Zubi........................................................................................................

Технология разработки программного обеспечения для систем управления объектом 99

Смирнова Н.В, Смирнов В.В...........................................................................................

Вирішення проблеми розширення СУБД в масштабованих системах...................100

Білан Д.О.,Гніліцька В.В...............................................................................................

Метод Монте-Карло в паралельних обчисленнях......................................................102

Пішта Я.В.........................................................................................................................

Генератори псевдовипадкових послідовностей з використанням обчислень на відеокартах 105

Пішта Я.В.........................................................................................................................

СЕКЦІЯ 3.........................................................................................................................

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ...............

Технологія адаптивного комп'ютерного тестування................................................109

Різун Н.О., Тараненко Ю.К...........................................................................................

Компьютерная грамотность будущего учителя физической культуры.................111

Драгнев Ю. В...................................................................................................................

Підхід до створення систем автоматизованої оцінки знань з використанням сучасних інформаційних

технологій........................................................................................................................112

Дерев'янчук А.Й., Концевич В.Г., Горяйнов Д.Ю., Москаленко Д.Р......................

Учебный программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера ATMega16 114 Гридюшко Д.М., Коркин Д.А., Дрозин А.Ю...............................................................

Система адаптивного контроля знань державних службовців на основі системи управління контентом

...........................................................................................................................................116

Кобзев І.В., Калякін С.В.,Онищенко Ю.М..................................................................

Проектування віртуальних лабораторних практикумів в структурі систем дистанційного навчання

...........................................................................................................................................118

Сав'юк Л.О., Рогач А.О.................................................................................................

Розробка модуля викладача віртуальної лабораторної роботи «Дослідження кривої насичення пари

методом вакуумування»................................................................................................120

Криводуб А.С...................................................................................................................

Література........................................................................................................................

Информационная поддержка методов решения интервальных линейных систем уравнений 121

Короткая Л. И., Гиржева М. В......................................................................................

Сравнительный анализ Web-ориентированных систем тестового контроля знаний 122

Коркин Д.А., Мазной А.С., Валентюк М.Р., Бабенко В.М.........................................

Логічне проектування сайту кафедри.........................................................................124

Волинець Н.С., Кодола Г. М., Овчаренко О. В...........................................................

Використання інформаційних технологій в системі підготовки кадрів МВС .......126

Горелов Ю.П...................................................................................................................

Управление знаниями в учебном процессе на основе онтологий и тезаурусов .....128

Дыбина А. В.....................................................................................................................

Програма створення презентацій як середовище розробки електронних ресурсів для навчання

молодших школярів.......................................................................................................130

Олефіренко Н.В...............................................................................................................

Відкриті освітні ресурси як засоби підтримки у навчальному курсі «Дискретна математика» 132 Лаврик Т.В., Маслова З.І...............................................................................................

Создание виртуального тренажера с использованием технологии Flash...............133

Лотох В. Н., Ващенко С.М.............................................................................................

Використання інноваційних технологій навчання в процесі формування ІКТ-компетентності студентів

...........................................................................................................................................135

Яровенко А.Г...................................................................................................................

Система електронного навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі 137

Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І............................................................................

Система проектування відцентрового компресора на основі характеристик моделей 139 Пономаренко О.І.,Ващенко С.М...................................................................................

Розробка програмного забезпечення для дистанційного курсу «Системний аналіз та теорія прийняття

рішень».............................................................................................................................141

Комин А.С., Ващенко С.М.............................................................................................

СЕКЦІЯ 4.........................................................................................................................

ІНЖЕНЕРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.............................................................

Нейро-нечеткие технологии в системах поддержки принятия решений ................144

Михайленко В.С., Харченко Р.Ю.................................................................................

Контроль и управление вибрационными процессами в оборудовании гидротехнических устройств 146

Исмайлов Бахрам Исрафил оглы.................................................................................

Математична оптимізація медіаплану для каналів ефірного телебачення ............147

Ванюшанік Ю.П., Фандєєва К.О..................................................................................

Применение лямбда-исчисления в реляционных базах данных..............................149

Чалая Л.Э, Попаденко П.Ю...........................................................................................

Дослідження систем аналізу біржової інформації......................................................151

Сидоренко А. А., Алексенко О. В..................................................................................

Ієрархічно-ітераційний генетичний алгоритм...........................................................152

Трегубенко І.Б.................................................................................................................

Роль RTB в осуществлении коммерции вида B2C.....................................................154

Пунчик З.В., Магер Д.В..................................................................................................154

Дослідження властивостей алгоритмів розв'язування задачі складання розкладів із часами

налагоджень сімейств....................................................................................................156

Мельник О.О...................................................................................................................

Система підтримки процесу проектування відцентрового насосу..........................158

Гордієнко І.О., Шендрик В.В.....................................................................................

Autonomous intrusion detection information system......................................................159

O.Sonbul, M. Byamukama, S.Alzebda, A.N.Kalashnikov, SM IEEE.............................

Подход к идентификации инцидентов в компьютерной сети ..................................167

Алексеев Д.И...................................................................................................................

Разработка САПР упругого элемента муфты как базовой подсистемы СППР.....169

Литвиненко Д. О., Алексенко О. В...............................................................................

Web-система підтримки роботи фірми-дистриб'ютора з реалізації продукції компанії «Оболонь» 171

Редька І. В., Шендрик В. В............................................................................................

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для вибору пріоритетних заходів розвитку

туризму та туристичних підприємств ..........................................................................173

Слєпцова О. Я.................................................................................................................

Метод структурно-параметричного синтезу нейро-фаззі мереж.............................175

Гофман Є. О., Олійник А. О., Субботін С. О...............................................................

Структура спеціалізованого словника лексичного представлення об'єкта споживацького досвіду в

інформаційному наповненні веб-форуму ....................................................................177

Тимовчак-Максимець О.Ю., Пелещишин А.М..........................................................

Using ultrasound velocity in liquids as rapidly measurable parameter for food safety information systems 179 He Yin, A.Afaneh, A.N.Kalashnikov................................................................................

Intelligent system for accurate measurement of intima-media thicknesses as markers of atherosclerosis 180

M.Mani, O.Bener, A.Bener, A.N.Kalashnikov................................................................

Сравнение и особенности реализации некоторых методов сегментации изображений 184

Лугуев И. В......................................................................................................................

Метод оценивания допустимого служебного трафика в компьютерной сети ........186

Коленцева Т. А................................................................................................................

Дослідження функціональної ефективності системи прийняття рішень вирощування монокристалів із

розплаву ...........................................................................................................................188

Берест О.Б........................................................................................................................

Система підтримки прийняття рішень на основі соціальних медіа ........................190

Месюра В.І., Островська М.В., Поліщук О.Д.............................................................

Інтерактивна інформаційна система збирання метеорологічних даних.................192

Коваленко К.О., Шендрик В.В., Парфененко Ю.В....................................................

Подсистема поддержки принятия решений по выбору экструдеров при автоматизированном

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

О А Борисенко - Сучасні інформаційні системи і технології матеріали першої міжнародної науково -практичної конференції

О А Борисенко - Аналітична геометрія