І Петецький - Виробнича потужність підприємства в ланцюгу поставок - страница 1

Страницы:
1  2 

актуальність застосування цілісного маркетингу на підприємствах, які займаються виробництвом електроннно-обчислювальних машин.

Дослідивши специфіку і структуру ринку інформаційних технологій, а також рівень його розвитку в Україні, можна описати значення маркетингу на ринку ІТ, його актуальність і повноту застосування, враховуючи нестабільне економічне становище у країні, несформовану конкуренцію та ненасиченість ринку. Описуючи напрями, в яких працюють підприємства на ринку ІТ в Україні, аналізуючи взаємозв'язок цих напрямів, можемо оцінити ефективність розвитку компанії під час налагодженої співпраці з усіма партнерами.

Враховуючи специфіку ринку інформаційних технологій та застосування маркетингу на всіх діючих підприємствах, важливим є вибір правильної маркетингової концепції компанії та правильне її застосування. Дослідження комплексу маркетингу, його складових та їх застосування на ринку інформаційних технологій, а зокрема, на підприємствах, які займаються виробництвом електроннно-обчислювальних машин, є актуальним і буде подальшим об' єктом дослідження автора.

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Павленко А.Ф. Маркетинговий менеджмент: Підручник. -К.:Хімджест, 2008. - 720 с. 2. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексний поход. - К.: Знання-Прес, 2003. - 796 с. 3. Батра, Раджив, Майерс, Джон Дж, Аакер, Девид А. Рекламний менеджмент. -М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 784 с. 4. Шведова И., Кузнецова Т. Книга директора по маркетингу производственного предприятия. - СПб.: ПИТЕР, 2007. - 432 с. 5. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг:Підручник. - Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2002. - 244 с. 6. Аллен К. Продвижение новых технологий на рынок. - М.: БИНОМ, 2007р. -455с. 7. Руденко Д. Маркетинг в ІТ-индустрии на Украине //marketing-ua.com/. 8. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок: как сократить затраты и улучшить обслуживание потребителей. - СПб.: ПИТЕР, 2004. - 316 с. 9. Нагапетьянц Р.Н. Маркетинг в сфере производства и обращения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. - 240 с.

УДК 658.32 І. Петецький

Голова правління фірми "PETECKI", м. Лодзь, Польща

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

© Петецький І., 2008

Досліджено особливості оцінювання виробничої потужності підприємств в умовах домінування індивідуальних замовлень. Наведено можливості використання процедури хронометражу для формалізації оцінювання виробничої потужності. Сформовано базову інформацію для раціоналізації автоматизованої виробничої лінії на підприємстві.

The features of evaluation of production capacity of enterprises in the conditions of prevailing of individual orders are investigated. Possibilities of the use of procedure of time-study for formalization of evaluation of production capacity are presented. Base information for rationalization of the automated production line on an enterprise is formed .

Постановка проблеми. В умовах домінування ринкових механізмів промислові підприємства часто стикаються з проблемами, пов' язаними з виробничими потужностями, їх формуванням та використанням. З одного боку, створення певної виробничої потужності єстратегічним рішенням тривалої перспективи і має відбуватися відповідно до очікуваного попиту на її використання (у часі та за інтенсивністю використання). З іншого боку, не менш важливим є створення умов ефективного використання наявної потужності. Отже, традиційно підприємство є перед вибором:

- створити виробничу потужність з запасом (оптимістичну), що гарантуватиме найповніше реагування на потенційний попит і забезпечуватиме мінімальні ймовірні втрати від неможливості задовольнити попит;

- створити виробничу потужність з ймовірним дефіцитом щодо задоволення існуючого попиту (песимістичну), мінімізуючи таким рішенням ймовірні втрати від невикористання наявної виробничої потужності;

- створити виробничу потужність відповідно до актуального попиту, тобто найбільше пристосовану до реальної динаміки попиту, мінімізуючи при тому суму втрат від незадоволеного попиту та некорисних витрат, зумовлених недовикористанням потужності.

Очевидно, що найпрагматичнішим доцільно розглядати третій підхід, однак його реалізація вимагає порівняно точного розрахунку виробничої потужності промислового підприємства. Зокрема, немає ніяких проблем вимірювання виробничої потужності за наявності її паспортної величини (наприклад, електричної потужності, теплової потужності, потужності спеціальних машин, автоматів з виробництва типових виробів, стандартних послуг тощо). Однак таке завдання ускладнюється за умови переважного виконання індивідуальних замовлень чи надання послуг. За цих умов виникає мотивація хоч би фрагментарної, а краще перманентної типізації (стандартизації), очікуючи отримання ефекту масштабу.

Аналіз останніх досліджень. Проблема вимірювання виробничої потужності промислових підприємств здебільшого є актуальною з огляду на те, що більшість виробничих систем виготовляє декілька продуктів, в процеси виробництва, у продукти та в технології вносять постійні зміни, інколи радикальні, відбувається неперервна зміна цін використовуваних засобів виробництва, домінують показники обслуговування, акцептовані клієнтами тощо [2, с. 112]. Тому виробничу потужність часто розглядають як максимальну здатність до випуску певної продукції [2, с. 126].

Теоретично обгрунтованим необхідно вважати підхід професора Й.М. Петровича до оцінювання виробничої потужності в контексті організації виробництва в основних підрозділах промислового підприємства, зокрема в ливарних, ковальських, механічних та складальних цехах [1, с. 291-336] із врахуванням типів та методів організації виробництва. Зокрема виробничу потужність складальних цехів пропонується розраховувати за пропускною здатністю виробничих площ в одиничному, дрібносерійному та серійному виробництвах та за потужністю ведучої лінії у масовому виробництві [1, с. 333].

Прогресивним є підхід авторів в [3, с. 55] щодо дослідження умов ефективного функціонування підприємств, в якому формування виробничої потужності є лише одним із чинників внутрішнього характеру поряд із чинниками зовнішнього середовища та чинниками фінансового стану.

Оригінальним є підхід авторів в [6, с. 278] щодо поділу мір виробничої потужності на дві групи. В організаціях, які виготовляють стандартні продукти або надають стандартні послуги, виробничу потужність зазвичай виражають за допомогою результатів, тому що вони не підлягають принциповим змінам у часі. В організаціях, які виробляють індивідуалізовані вироби або надають індивідуалізовані послуги, виробнича потужність частіше виражається за допомогою витрат. Тому менеджер у консультативній фірмі швидше говоритиме про кількість доступних годин роботи консультантів (витрати), ніж про кількість проектів, здійснених у конкретний період. Таблиця 1 містить декілька прикладів мір виробничої потужності, використовуваних в різних секторах діяльності. Можна спостерігати, що деякі з них виражають виробничу потужність у категоріях витрат, а інші - результатів. Можна також відмітити, що багато з них містить певне визначення часу - наприклад, час прядіння на зміну, кількість штук на день.

Таблиця 1

Приклади мір виробничої потужності в різних організаціях

Організація

Міра виробничої потужності

Чинники, які впливають на величину виробничої потужності

Юридична канцелярія

Тижневе число годин роботи для врахування на фактурі

Кількість юристів і допоміжного персоналу, рівень освіти і вмінь, допоміжне програмне забезпечення

Прядильна фабрика

Час прядіння на зміну; число веретен, вироблених впродовж тижня

Кількість працюючих машин, якість сировини, обслуговування обладнання

Автоматична мийка автомобілів

Кількість автомашин на годину

Доступність води і очищуючих засобів, надійність мийки (як часто вимагає ремонтів?)

Авіаційні лінії

(кількість місць) х (кількість кілометрів)

Кількість літаків, пілотів, терміналів

Організації відрізняють також теоретичну виробничу потужність від номінальної виробничої потужності. Теоретична виробнича потужність - це максимальна вихідна виробнича потужність, під час визначення якої не враховується час обслуговування, непланованих простоювань тощо. Натомість номінальна виробнича потужність - це довгострокова, очікувана, вихідна виробнича потужність засобу або системи.

Отже, існує проблема формалізації виробничої потужності, яка зазвичай стосується обгрунтування відповідей на такі питання:

- як виміряти виробничу потужність ;

- які чинники впливають на рівень виробничої потужності;

- яким є вплив учасників ланцюга поставок на використання виробничої потужності виробника.

Особливо актуальними ці питання є для галузі виробництва столярки з PCV та алюмінію, коли 2/3 виробничої програми становлять індивідуальні замовлення, коли одними з головних елементів конкурентоспроможності є і низька ціна, і висока якість, і короткий термін виконання замовлення. Очевидно, що раціоналізація виробництва з метою зниження витрат як правило конфліктує з коротким часом виконання замовлення, одночасно впливаючи на пропускну здатність виробничих ліній.

Цілі статті: викласти методику та реалізувати в реальних умовах функціонування підприємства щодо оцінювання виробничої потужності автоматизованої лінії з виробництва столярки з PCV.

Виклад основного матеріалу. Аналіз і оцінку виробничої потужності автоматизованої виробничої лінії виконано, ґрунтуючись на спостереженнях реального перебігу операцій і їх процедур, а також вимірювання часу їх тривання. Для цієї мети був використаний один з методів вимірювання, нормування часу праці, а саме метод вимірювання часу - хронометраж. Цей метод полягає у багатократній реєстрації часів тривання окремих операцій, також процедур, які входять до їх складу, частини або сукупності процесу виготовлення. Необхідно його виконувати у нормальних умовах праці, під час визначення стандартних методів праці, а також у разі врахування середніх психофізичних здібностей працівника. Хронометражі здійснювали для двох виробничих змін протягом періоду приблизно у два місяці для усіх місць виробничої лінії. Під час виготовлення, починаючи від операції нарізування елементів підсилення, закінчуючи склінням вікон, було виокремлено приблизно 200 операцій або складових процедур. Були здійснені приблизно 30 вимірювань кожної з них з виокремленням ключових параметрів, істотних з погляду часу виготовлення і перебігу процесу, таких як: кількість крил, кількість шиб, а також кількість кватирок у вікні, як і система використаного профілю, колір вікна, застосування протизламних кріплень та застосування навіювачів.

КРИЛО

С

Місця скління

місце монтажу кріплень

місце монтажу ущільнювачів

 

Місце монтажу кріплень рами і складання вікна

стіл

 

стіл

 

РАМА

Пила для різання віконних штапиків

Місце підготовки стовпчика і поперечки

стіл

 

 

Автомати очистки

 

стрічковий конвеєр

 

нагрівачі для крил

машина очистки

 

 

 

1

 

 

 

 

ял

ів

к о

 

дл

 

ч

 

рези

впчи

пере

 

©

сто

по

 

о

Машина для зневоднення

Гідравлічна гільйотина для різки елементів підсилення

елементи підсилення

Пила для рам

 

зим

 

 

кля

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

Схема розміщення місць у виробничому цеху

Джерело: власна розробка

На рисунку показана схема розміщення робочих місць. Виразно можна виокремлювати дві зони приналежності:

• ліва частина виробничої лінії - виробництво елементів крила;

• права частина виробничої лінії - виробництво елементів рами.

Деякі місця можна кваліфікувати до обох частин-сфер. Так є у разі місця різання елементів підсилення, місця монтажу ущільнювачів рами і крила з поперечкою, місця монтажу кріплень рами і складання вікна, місця скління. Серед усіх місць виробничої лінії виступають як типово ручні місця, так і машинні, наполовину або повністю автоматизовані.

Кількість 30-ти вимірювань гарантує нормальний розподіл значень вимірюваної величини, а, отже, виключає можливі похибки вимірювань, які виникають з техніки вимірювання, а також у достатній спосіб відображає середній час виконання операцій у нормальних, середніх умовах. Хронометраж уможливив встановлення середнього часу тривання окремих операцій, а також виокремлення ланки процесу виготовлення, яка має найменшу виробничу потужність, яка одночасно є вузьким місцем процесу - для окремих параметрів, що мають вплив на час і перебіг виробничого процесу, таких як: кількість крил, кількість квартир, кількість шиб у вікні, виступання вікон з поперечинами, вікон з рухомим стовпчиком, а також вікон з крилом типу UR, система використаного профілю, колір вікна, застосування антизламних кріплень і застосування навіювачів.

Для аналізу виробничої потужності операції і процедури були згруповані так, щоб кожна група повторювалась у замкнутому циклі. Початкова подія кожної групи операцій є одночасно кінцевою подією групи операцій, яка її випереджає. Для окремих груп операцій наведені часи їх тривання з врахуванням вищеназваних чинників, які мають вплив на час виготовлення.

Часовий аналіз результатів виконаного хронометражу для усіх груп операцій звужено для 1,2,3,4-кватиркових вікон, тобто не враховані 5- і 6-кватиркові вікна. Вони однак становлять сукупно 0,073% від сукупності виробничого асортименту аналізованої виробничої лінії. Це дало можливість подати підсумки аналізу часів тривання окремих груп операцій залежно від кількості шибок вікна, зокрема подати середній рівень часу тривання груп операцій для окремих кількостей шиб вікна, виміряний за допомогою середньої арифметичної, а також дисперсію значень часу тривання груп операцій, вимірювану стандартним відхиленням, зокрема для окремих кількостей шибок вікна. Динаміка змін значень часу тривання окремих груп операцій для кількостей шибок, що розглядаються, показана у спиранні на індивідуальні індекси. Додатково був використаний індекс з однією основою, який відображає відсоткове зростання часу тривання окремих груп операцій щодо вікна з однією шибкою і вікна з чотирма шибками (див. табл. 2).

Таблиця 2

Зведення часів реалізації окремих груп операцій

Шифр групи операцій

Кількість шибок

Середня зважена кількість шибок

У відсотках

 

l

2

3

4

 

Ланцюговий індекс 1-2,%

Ланцюговий індекс 2-3, %

Ланцюговий індекс 3-4,%

Індекс однієї основи 1-4,%

idl

1,85

3,54

4,87

6,12

3,03

191,49

137,58

125,52

330,67

id 2

1,03

2,16

3,32

4,43

1,84

210,00

153,91

133,36

431,05

id 3

0,87

1,40

1,90

2,39

1,25

161,20

135,77

125,32

274,29

id 4

1,24

2,65

4,08

5,48

2,25

213,15

154,06

134,23

440,78

Id 5

1,30

2,53

3,63

4,87

2,17

194,44

143,57

134,14

374,45

id 6

0,11

0,27

0,30

0,00

0,21

252,59

111,72

0,00

0,00

id 8-15

1,75

3,66

5,58

7,46

3,12

208,77

152,31

133,77

425,37

idl6-

1,99

4,24

6,52

8,75

3,60

213,21

153,98

134,10

440,26

id20-

1,27

2,50

3,95

5,00

2,17

197,06

157,71

126,70

393,74

id24-

0,69

0,18

0,00

0,00

0,36

25,33

0,00

0,00

0,00

id28-

0,75

0,19

0,00

0,00

0.39

25,33

0,00

0,00

0,00

id 32-

1,74

3,87

4,96

6,83

3,18

222,41

128,17

137,70

392,53

id36

4,09

8,04

13,0

16,4

7,00

196,43

162,15

126,41

402,63

id 37

2,08

3,24

4,12

5,02

2,88

155,99

127,05

121,85

241,49

id 38

2,32

2,32

2,54

2,54

2,34

100,00

109,48

100,00

109,48

id 39

0,35

1,60

1,74

1,89

1,14

456,61

108,63

108,63

538,85

id 40

2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

100,00

100,00

100,00

100,00

id 41

0,22

1,00

1,55

2,82

0,76

461,24

154,61

182,21

1299,38

id 42

0,37

0,28

0,95

1,99

0,38

76,13

339,37

209,43

541,09

id 43

0,17

0,75

0,97

1,19

0,55

440,57

129,73

123,07

703,41

id 44

0,05

0,23

0,45

0,68

0,18

440,24

193,50

152,15

1296,06

id 45-

0,55

3,06

5,51

8,03

2,34

556,36

180,07

145,74

1460,00

id47

0,81

1,48

1,86

1,71

1,25

182,89

125,78

91,81

211,19

id 48

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

100,00

100,00

100,00

100,00

id 49

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

100,00

100,00

100,00

100,00

id 50

0,11

0,27

0,30

0,00

0,21

252,59

111,72

0,00

0,00

id 52

3,67

3,66

3,67

3,66

3,66

99,77

100,20

99,72

99,69

id 53

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

100,00

100,00

100,00

100,00

id 54

0,87

3,02

4,69

8,20

2,39

348,39

155,25

174,76

945,27

id 55

1,85

2,75

3,63

3,97

2,48

148,47

132,08

109,42

214,58

id 56

4,34

6,88

9,73

12,8

6,19

158,58

141,41

131,55

295,03

Сер. ариф.

1,41

2,35

3,26

4,18

2,08

212,56

132,25

111,66

395,53

Стан. Відх.

1,14

1,85

2,86

3,84

1,62

 

 

 

 

Джерело: власна розробка на підставі виконаних досліджень

Підсумки такі:

1) час тривання груп операцій вікна з однією шибкою

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І Петецький - Виробнича потужність підприємства в ланцюгу поставок

І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику