М Грибок - Вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат за струмом - страница 4

Страницы:
1  2  3  4 

Meas. - 2002. - 51. - №5. - С.1132-1135. 8. Агама-

лов Ю.Р. Теоретические основы построения и тех­ническая реализация многофункциональных преобразо­вателей комплексного сопротивления на базе адап­тивного подхода. Автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. техн. наук. Ин-т проблем упр. РАН. - М., 2003. -46 с. 9. Свистунов Б. Л. Структурно-алгоритмические

1

2

3

-j

-j

-j

-jметоды синтеза средств инвариантного измерения параметров электрических цепей. Автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. техн. наук. Пенз. гос. ун-т. -Пенза, 2004. - 47 с. 10. Грибок М. Алгоритмічні методи вимірювання параметрів скалярних величин // Вимірювальна техніка та метрологія, 2001. - № 58. 11. Грибок М. Інтелектуальні методи вимірювання параметрів векторних величин // Вісник ДУ "Львівська політехніка", "Комп 'ютерні системи проектування. Теорія і практика". - 2001. - № 415. 12. Грибок М. Вимірювання параметрів двокомпонентних комплекс­них опорів методом зміщення системи координат по складових опору і провідності // Вісник ДУ "Львівська політехніка". - 2002. - № 445. 13. Грибок М. Вимірю­вання   параметрів   двокомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат по складових напруги і струму // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2002. - № 59. 14. Грибок М.І. Вимі­рювання параметрів паралельних RLC схем методом зміщення системи координат по струму //Вісник ДУ " Львівська політехніка", "Автоматика, вимірювання та керування". - 2006. - № 551. 15. Грибок М. Вимірювання параметрів трикомпонентних комплекс­них опорів методом зміщення системи координат // Додаток до науково-технічного журналу ВАК України "Стандартизація, сертифікація, якість". - аарків, 2006. 16. Hrybok M. Measurement of complex resistance parameters by the method of coordinate system displacement on current // Pomiary. Automatyka. Kontrola. - Warszawa. - № 12/2006. - Р.53-57.


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]1

[31]1

[32]1

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

М Грибок - Вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів методом зміщення системи координат за струмом

М Грибок - Цифровий вольтметр з алгоритмічно-параметричною корекцією похибок