Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

УДК 657.471.1 Мельник Е.Г.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано вітчизняну і зарубіжну літературу, а також нормативну базу України з питань аналізу витрат майбутніх періодів на основі чого запропоновано власну методику економічного аналізу таких витрат

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік є інформаційною системою, яка нерозривно пов'язана з господарськими процесами. З моменту виникнення облікова методологія прагне до найбільш адекватного їх відображення. У певному значенні цьому заважає те, що в рамках бухгалтерського обліку нарахування прибутку і рух грошових коштів представляють собою два відокремлені процеси, які між собою не збігаються. На практиці високорентабельне підприємство може бути оголошене банкрутом. Однією з причин подібного парадоксального стану є наявність у системі бухгалтерського обліку такої категорії як витрати майбутніх періодів. Саме вона суттєвою мірою може впливати і впливає на величину фінансових результатів суб'єктів господарювання. І в теорії і на практиці, при аналізі фінансового стану підприємства, ця традиційна категорія - "витрати майбутніх періодів" часто викликає неоднозначні трактування. Багато фахівців по-різному вирішують питання про те, що саме має бути віднесене до витрат майбутніх періодів. Деякі з них вважають, що їх слід взагалі виключити з балансу, інші пропонують перекваліфікувати витрати, що знаходяться в їх складі. Неясність структури і безпосередній вплив витрат майбутніх періодів на величину фінансових результатів визначають актуальність дослідження.

Також, значимість теми зумовлена сучасною кризою виробничої сфери, основною ланкою якої є підприємство. Всі напрямки реформування певною мірою стосуються економіки і впливають на підприємство. За сучасного стану економічних відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності та самофінансування і тому, в першу чергу, зацікавлене у підвищенні ефективності контролю за витратами з метою збільшення прибутковості шляхом вірного розподілу витрат майбутніх періодів. За отриманими результатами дослідження у 2008 році 5,8 % підприємств стали збитковими через неефективне господарювання та 33,6 % у 2008 році, а в 2007 році 34,5 % підприємств отримало збиток від ведення своєї діяльності через відсутність чіткого контролю за понесеними витратами. Саме тому відсутність контролю за витратами, наявні законодавчі колізії, відсутність єдиного методу обліку витрат впливають на фінансові результати підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші згадки про витрати майбутніх періодів з'явилися ще в XV ст. в практиці роботи флорентійських компаній. Проте теоретичні аспекти зародження проблеми почали привертати увагу тільки з середини XIX століття. Проблема носила загальноекономічний характер, але найбільше значення вона мала на підприємствах сільського господарства. В ході дослідження вдалося встановити, що в нашій країні поява витрат майбутніх періодів була пов'язана з дією принципу відповідності витрат доходам, коли подвійний облік почали використовувати для підрахунку фінансових результатів у великих сільськогосподарських підприємствах. Безпосередньо економічний аналіз витрат майбутніх періодів почав досліджуватись у XX-XXI століттях у роботах такихзарубіжних та вітчизняних вчених як: Е. Бріттон, Ф.Ф. Бутинець, К. Ватерстон, Р.Я. Вейцман, В.М. Саприкін, Я.В. Соколов, Г.С. Суков. Безпосередньо велику увагу даному питанню при написанні дисертації приділила В.С. Терещенко. В загальному аналіз витрат розглядали такі зарубіжні і вітчизняні вчені як: Л.Є. Басовський, Є.Н. Басовська, М.А. Болюх, Т. Вечорка, Г. Голл, Н.В. Гришко, О.Є. Дубровська, В.М. Івахненко, О. Кілієвич, І.Д. Лазаришина, В.М. Мельник, В.О. Мец, Є.В. Мних, С.З. Мошенський, М.В. Михайлицька, О.В. Олійник, О.Ю. Піщенко, П.Я. Попович, І.Ф. Прокопенко, С. Росіца, Н.В. Тарасенко, П. Терні, О. Тракало, А.В. Череп, Ю.М. Чепелева, С.В. Шорнікова та багато інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснивши критичний аналіз підходів різних вчених щодо ступеня висвітлення витрат у навчальній літературі з економічного аналізу, було виявлено, що безпосередньо категорія витрат майбутніх періодів у всіх літературних джерелах з економічного аналізу не розглядається. Проте оскільки витрати майбутніх періодів, як і інші витрати, впливають на собівартість виготовленої продукції та тісно пов'язані з юридичною та економічною природою виникнення витрат, то існують різні підходи вчених до економічного аналізу всіх витрат, що впливають на собівартість продукції.

Витрати майбутніх періодів - витрати, сплачені в звітному і попередніх періодах, що підлягають включенню до собівартості продукції в наступних звітних періодах [2; с. 201]. Потрібно чітко розмежувати витрати, які були понесені в даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів, їх потрібно виділити із складу витрат даного звітного періоду та показати у складі оборотних засобів -витрат майбутніх періодів [24; с. 91].

Проблема обліку витрат майбутніх періодів полягає в тому, що в балансі ми маємо відображати майно, якого фактично немає. Перш за все, потрібно виділити зі складу витрат звітного періоду приховану дебіторську заборгованість. Відповідно, до складу витрат майбутніх періодів не слід відносити здійснені платежі, за яким стоїть певна особа, яка б ці витрати змогла компенсувати, а у випадках коли конкретної особи немає, їх необхідно відносити до витрат майбутніх періодів

[26; с. 24].

Оскільки питання витрат майбутніх періодів у літературних джерелах з економічного аналізу не вивчалося, то слід приділити увагу загальним витратам, що впливають на собівартість виготовленої продукції. На основі аналізу п'ятнадцяти літературних джерел з економічного аналізу, було зроблено наступні висновки: Л.Є. Басовський, Є.Н. Басовська, Г. Голл значну увагу приділяють таким етапам аналізу витрат, як структура та динаміка. Найбільш повно розкриває всі етапи аналізу витрат, їх вплив на продукцію, завдання такого аналізу та наявність джерел інформації Ф.Ф. Бутинець, С.З. Мошенський, О.В. Олійник. Доволі цікаві та відмінні від всіх інших авторів етапи аналізу витрат наводять зарубіжні вчені. Так О. Кілієвич здійснює аналіз чутливості витрат, здійснює аналіз можливих ризиків при запровадженні нових витрат та здійснює кількісний і якісний аналіз факторів впливу на витрати підприємства. Терні П. обов'язковим джерелом інформації зазначає бізнес-план підприємства і пропонує такі етапи аналізу, як аналіз витрат, що можуть виникнути в ході життєвого циклу продукції та стратегічний аналіз витрат. Необхідно зазначити, що завдання та етапи аналізу витрат, що були розроблені за Радянського Союзу і в сучасній Україні майже не змінилися, крім розробки заходів щодо збереження ефективності управління витратами при формуванні собівартості продукції.

Порядок обліку витрат майбутніх періодів в системі бухгалтерського обліку регулюється різними нормативними документами. Звичайно, що окремо по витратам підприємства існує ціла низка законодавчих актів присвячених аналізу даного об'єкта, однак витрати майбутніх періодів розглядаються як їх складова. Крім Плану рахунків та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку аналіз витрат майбутніх періодів відображається в Постанові про затвердження методики оцінки майна та в Постанові з організації обліку в Україні, проте прямо об'єктом аналізу дана категорія не виступає (табл. 1).

Таблиця 1. Документи, які регламентують порядок аналізу витрат майбутніх

періодів в Україні

№ з/п 1_

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва документу 2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (затверджене МФУ від 31.03.1999 р. № 87) Положення про особливість інвентаризації ОЗ, НА, ТМЦ, грошових коштів і документів затверджене (18.06.1996 р.) Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий     звіт СМП" (затверджене МФУ від 31 березня 199 р. № 39)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджена МФУ від 31 березня 1999 р. № 291) Інструкція про заповнення форм річного бухгалтерського звіту (затверджена МФУ від 09.08.1993 р. № 55)_

Постанова про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків (НБУ від 26 вересня 2001 р. № 841/6032)

Постанова про затвердження Методики оцінки майна (затверджена Кабінетом Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891)

Постанова про організацію б/о в Україні (затверджена КМУ від 1993 р., № 250)

Питання, які розглядаються

3_

Зазначається обов'язковість відображення в активі балансу підприємства витрат майбутніх періодів (III розділ, рядок 270)

Регулюється порядок проведення інвентаризації витрат майбутніх періодів: не менше одного разу на рік перед складанням річного бухгалтерського звіту,

але не раніше першого грудня_

Зазначається обов'язковість відображення в активі балансу підприємства витрат майбутніх періодів при складанні фінансової звітності

Зазначено, що за дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду; аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами. Розглядаються рахунки з якими кореспондує рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"

Зазначається, що в статті "Витрати майбутніх періодів" показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають погашенню у наступних звітних періодах шляхом віднесення на

витрати виробництва або обігу_

Зазначається, що до IV групи активів за ступенем ризику 50 % відносяться витрати майбутніх періодів. Регулюються питання з відображення витрат майбутніх періодів на рахунках в банку

Зазначається, що до майна, що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу, належать: оборотні та необоротні активи, та витрати майбутніх періодів

Витрати, що проведені у звітному періоді, але належать до наступних звітних періодів, відображаються в звітності окремою статтею як витрати майбутніх періодів_

Таким чином, окремого нормативного документу, як видно з таблиці 1, який би відображав етапи аналізу витрат майбутніх періодів, не існує. Проте окремі складові, які допоможуть розробити та здійснити такий аналіз в майбутньому, розглядаються в перерахованих нормативних актах. Це і аналіз майна (в тому числі витрат майбутніх періодів), і аналіз рахунку 39 за окремими операціями, і аналіз впливу витрат майбутніх періодів на фінансовий результат, і пошук внутрішніх резервів для зменшення таких витрат тощо.

Можна зробити висновок, що здійснення аналізу витрат майбутніх періодів є необхідною передумовою ефективного функціонування підприємства, оскільки дані витрати впливають на собівартість виробленої продукції, а значить впливають на фінансовий результат підприємства.

Наступним етапом є дослідження ступеня висвітлення організаційних і методичних питань економічного аналізу витрат майбутніх періодів у науковій літературі. В результаті чого було виявлено, що безпосередньо завдання, етапи, об'єкти аналізу витрат майбутніх періодів ні в наукових вісниках, ні в періодичних виданнях, ні у наукових конференціях, ні в тезах доповідей науково-практичних конференцій не розглядаються. Проте, оскільки витрати майбутніх періодів є однією із статтей витрат, що впливають на собівартість виготовленої продукції, то було вивчено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених щодо організації та послідовності проведення аналізу витрат в загальній їх сукупності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" визначає, що до складу витрат майбутніх періодів відносять витрати, які мали місце протягом поточного року або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. До них відносять витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; придбання ліцензій; реклама; передплата на газети тощо [26; с. 24].

В таблиці 2 згруповано погляди вітчизняних і зарубіжних вчених щодо організації і послідовності проведення аналізу витрат.

Таблиця 2. Огляд поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо організації та послідовності проведення аналізу витрат за роками І І Роки

Автор

Назва статті

1998

1999

2000

2001

2 2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 2

3 4

5

6

7 8

9

10

11

12 13

Наукові конференції

Вечорка Т. [3, с. 418]

До питання аналізу доходів та     витрат в умовах поглиблення ринкових перетворень в Україні

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Гришко Н.В. та інші

[5, с. 83]

Використання стратегічного аналізу в управлінні витратами на певних

підприємствах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лаговська О.А. [9, с. 16]

Функціонально-вартісний аналіз витрат

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Михайлицька М.В. [11, с. 108]

Шляхи

вдосконалення обліку витрат

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Пономаренко Ю.В. [18, с. 142]

Особливості економічного аналізу витрат від операційної діяльності підприємства

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Наукові вісники

Тракало О.

Аналіз витрат за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[28, с. 150]

допомогою методу величини покриття

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Шорнікова С.В. [30, с. 158]

Аналіз витрат на дослідження

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Тези доповідей міжнародних науково-практичних

конференцій

 

 

Лазаришина І.Д.

[10, с. 200]

Методичні підходи до вдосконалення аналізу витрат з урахуванням П(С)БО

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Фаріон І.Д. та ін. [29, с. 115]

Математичний аналіз витрат

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Періодичні видання

Дубровская О.Е.

Сравнительный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6; с. 48]

анализ нормативного регулирования бухалтерского учета доходов и расходов в Беларусии, РФ и на Украине

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Стоян В.І.

Аналіз   і оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[24, с. 72]

систем обліку

виробничих

витрат

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів та резерв майбутніх виплат та платежів склад та характеристика

Е Г Мельник - Методика обліку витрат майбутніх періодів в україні та російській федерації порівняльний аспект

Е Г Мельник - Інвентаризація витрат майбутніх періодів

Е Г Мельник - Витрати майбутніх періодів сутність, склад і класифікація