С І Сидоренко - Внутрішньомовний переклад види та функції - страница 2

Страницы:
1  2 

Крім лексичних замін, американські видання «Гаррі Поттера» містять граматичні трансформації - зміни у порядку слів, структурі речень, додавання та вилучення фрагментів речень, заміна дієслова shall на will, трансформації, пов'язані з особливостями вживання артикля у американському і британському варіантах, наприклад, амер. the next day замість брит. next day, амер. he's got the flu замість брит. he's got flu, амер. end of the term замість брит. end of term; заміни, пов'язані з функціонуванням фразових дієслів, наприклад, амер. know it замість брит. know it off, амер. dig in замість брит. tuck in, амер. learn spells by heart замість брит. learn spells off by heart; заміни прийменників, наприклад, амер. Minister of Magic замість брит. Minister for Magic, амер. on weekends замість брит. at weekends; використання американської форми дієслова gotten тощо. Британська орфографія та пунктуація зазнають змін згідно з американськими стандартами.

Під нормалізуючим синхронним перекладом пропонуємо розуміти переклад субстандартного (діалектного, жаргонного, сленгового) мовлення. Метою такого перекладу є забезпечення розуміння субстандартного мовлення шляхом його «нормалізації» відповідно до загальноприйнятих норм національної літературної мови. Саме такий переклад здійснює для читача герой відомого роману Уілкі Коллінза «Місячний камінь» Бетерідж, який пише: «Nota bene. Я подаю тут слова місіс Йолланд на англійський лад, тим часом як вона розмовляла йоркшірським наріччям. Коли високоосвічений Кафф раз у раз вдавався по допомогу до мене, щоб зрозуміти її, то що робили б ви, якби я передавав її слова на її рідній мові?» (частина І, розділ XV) [10].

Об'єкт нормалізуючого перекладу знаходиться поза цариною художньої літератури, наукового, публіцистичного та інших видів формального дискурсу. Він є продуктом переважно усного, неформального мовлення, тому не часто фіксується на письмі. Специфіка нормалізуючого внутрішньомовного перекладу полягає в тому, що він єпереважно пізнавальним, науково або дидактично вмотивованим, тобто потреба в ньому зумовлюється не стільки необхідністю відтворення змісту мовленнєвого продукту, скільки інтересом до вивчення самого субстандартного мовлення, або обмеженістю мовної компетенції реципієнта (наприклад, адаптація фольклору для дитячої аудиторії або з навчальною метою, адаптація субстандартного мовлення для людей, які вивчають мову). Так, у відомому науково-популярному відеосеріалі "The Story of English" (BBC, 1986) автори вдаються до перекладу нормативною мовою мовлення носія одного з найскладніших для розуміння діалектів англійської мови - йоркширського, використовуючи для цього субтитри. Метою цього відеофрагменту є саме ілюстрація відмінностей між йоркширським діалектом та стандартною англійською мовою.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що ця стаття є спробою привернути увагу теоретиків перекладу до явища внутрішньомовного перекладу та його проблематики. Вважаємо, що накопичена практика різних видів перекладу в межах однієї мови є достатнім аргументом для вивчення сутності цього явища, його співвіднесеності з традиційними концепціями перекладу, функціональних особливостей. Визнання внутрішньомовного перекладу як повноцінного члена «перекладацької сім'ї» відкриває перспективи досліджень його типів на матеріалі різних мов, як на сучасному етапі, так і у діахронічній перспективі.

Література

1. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода / Р. Якобсон // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: [Сб. статей: пер. с англ., нем., франц.] - М.: Международные отношения, 1978. - С.16-24.

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов. - М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. - 224 с. 3. Нелюбин Л.Л. Толковый переводческий словарь / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта, Наука, 2003. -320 c. 4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / Комиссаров В.Н. - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с. 5. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / [Edited by Mona Baker]. - London and New York: Routledge, 2005. - 654 p. 6. The Riverside Chaucer [General ed. Larry D. Benson]. - Oxford University Press, 1990. - 1327 p. 7. eChaucer. Chaucer in the Twenty-First Century [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.umm.maine.edu/faculty/ necastro/chaucer. 8. The Oxford Dictionary of English Etymology [ed. by C.T. Onions] - Oxford: At the Clarendon Press, 1966. - 1025 p. 9. Radosh D. Why American Kids Don't Consider Harry Potter an Insufferable Prig // The New Yorker. - 1999. -September 20. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.radosh.net/ writing/potter.html. 10. Коллінз У. Місячний камінь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.e-reading.org.ua/book.php?book=1002821.

Сидоренко С.І. Внутрішньомовний переклад: види та функції.

Стаття присвячена внутрішньомовному перекладу як одному із видів перекладу. Автор розглядає чинники, що зумовлюють потребу у внутрішньомовному перекладі; пропонує типологію внутрішньомовного перекладу; характеризує функції та специфіку кожного із його основних видів. Виділені два основних види внутрішньомовного перекладу: діахронний (інтертемпоральний) та синхронний. У межах синхронного внутрішньомовного перекладу пропонується розрізняти міжваріантний та нормалізуючий переклад.

Ключові слова: внутрішньомовний переклад, діахронний переклад, міжваріантний синхронний переклад, нормалізуючий синхронний переклад.

Сидоренко С.И. Внутриязыковой перевод: виды и функции.

Статья посвящена внутриязыковому переводу как одному из видов перевода. Автор рассматривает факторы, обусловливающие потребность во внутриязыковом переводе, предлагает типологию внутриязыкового перевода, характеризует функции и особенности его основных видов. Выделяются два основных вида внутриязыкового перевода: диахронный (интертемпоральный) и синхронный. В рамках синхронного перевода предлагается различать межвариантный и нормализующий перевод.

Ключевые слова: внутриязыковой перевод, диахронный перевод, межвариантный синхронный перевод, нормализующий синхронный перевод.

Sydorenko S.I. Intralingual translation: types and functions.

The paper looks at intralingual translation, defining its essence and main types, with a focus on their aims, functions and peculiarities. The author defines the factors that underlie the need for intralingual translation and proposes its typology. Two major types of intralingual translation are singled out: diachronic (intertemporal) and synchronic translation. Synchronic intralingual translation is viewed as represented by two types: inter-variant translation (translation between different variants of the language) and normalizing translation (translation of substandard speech).

Key words: intralingual translation, diachronic (intertemporal) translation, inter-variant translation, normalizing translation.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С І Сидоренко - Внутрішньомовний переклад види та функції

С І Сидоренко - Мшсія перекладача в історичній перспективі