С В Гуменюк - Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою - страница 1

Страницы:
1  2 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Гуменюк Сергій Васильович

УДК 37.0+796.011.3. -057.87

Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою

13.00.07 - теорія і методика виховання

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Тернопіль - 2009

Дисертація є рукописом.

Роботу виконано в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор

ШИЯН Богдан Михайлович,

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання, завідувач.

Офіційні опоненти:       доктор педагогічних наук, професор

СУЩЕНКО Андрій Віталійович,

Класичний приватний університет, завідувач кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи, м. Запоріжжя;

кандидат педагогічних наук, доцент ТАДЄЄВА Ірина Миколаївна,

Рівненський економіко-гуманітарний інститут імені Степана Дем'янчука, кафедра біологічних і педагогічних основ фізичного виховання і оздоровчої роботи

Захист відбудеться 26 листопада 2009 року о 15 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

Автореферат розіслано 26 жовтня 2009 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Чайка В. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність та доцільність дослідження. Зміни, що відбулися в політичній, соціально-економічній та духовній сферах суспільства, зумовили переоцінку моральних норм учнівської молоді. Важливе місце в структурі її ціннісних орієнтацій належить гуманним якостям, формування яких є необхідною умовою духовного становлення особистості. Завдяки трансформації системи ціннісних орієнтацій створюються сприятливі умови для гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу.

Водночас ситуація, що склалася сьогодні у фізичному вихованні не може задовольнити потреби учнівської молоді, послаблює зацікавленість учнів уроками фізичної культури. Тому замінити авторитарну систему повинен гуманістичний підхід, який зможе не тільки забезпечити належну фізичну підготовку, але й підготовку учнів до життя в суспільстві. Для цього необхідно гуманізувати процес фізичного виховання та формувати гуманні якості учнів; утверджувати якісно нові взаємини між суб' єктами навчання; активізувати навчально-пізнавальну діяльність школярів, яка забезпечить гармонійний розвиток підлітків. Адже саме підлітковий вік - це час бурхливого розвитку дитини, перехід від дитинства до дорослості, що складає основний зміст усіх сторін розвитку в цей період - фізичного, розумового, морального, соціального та духовного.

Вперше гуманістичні ідеї знайшли відображення в концепціях виховання стародавнього світу та античності і були розвинені в епоху Відродження. Серед вітчизняних педагогів-гуманістів необхідно виділити Г. Ващенка, А. Макаренка, С. Русову, Г. Сковороду, В. Сухомлинського, К. Ушинського.

Проблемі сутності гуманізму і його реалізації в освітньому процесі присвятили свої праці Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех,

М. Берулава, А. Бойко, С. Бондар, М. Боришевський, С. Гончаренко, І. Зязюн, Ю. Мальований, О. Пєхота, А. Сущенко, О. Савченко,

І. Тадєєва, а у процесі фізичного виховання - В. Кряж, Б. Леко, В. Третяк, Б. Шиян.

Не зважаючи на особливу значущість цієї проблеми, сучасна школа виявилася непідготовленою до гуманізації процесу фізичного виховання, оскільки досі не розроблено та методологічно не обґрунтовано зміст, засоби, методи, прийоми та форми гуманістичного виховання; відсутні відповідні рекомендації для вчителів фізичної культури. У процесі фізичного виховання недостатньо використовуються можливості предмета для формування гуманних та демократичних якостей підростаючого покоління, незважаючи на те, що на уроках фізичної культури вчитель має необмежені можливості для становлення особистості. Якщо він буде керувати цим процесом, ставити виховні завдання, то зможе досягнути позитивного результату. Коли цей процес розвиватиметься стихійно, то імовірніше за все одержимо негативний результат.

Таким чином, гуманізація процесу фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів є важливою науковою проблемою, яка у вітчизняній педагогіці ще не знайшла достатнього осмислення і практичного втілення.

Актуальність дослідження підсилюється наявністю суперечностей між потребою суспільства у формуванні гуманних якостей молоді та недостатньою її реалізацією у сучасній школі, значним виховним потенціалом предмета фізична культура та декларування принципу гуманізму в теорії та методиці фізичного виховання, ігноруванням його вимог учителями фізичної культури у практичній діяльності.

Зважаючи на актуальність проблеми, необхідність її розв'язання та зазначені суперечності зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження „Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і є складовою комплексної наукової теми „Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів і студентів" (№ державної реєстрації 0107U000771). Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол №5 від 22.02.2005 року) та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 4 від 22.04.2008 року).

Мета дослідження - науково обґрунтувати і експериментально перевірити модель формування гуманних якостей учнів основної школи у процесі фізичного виховання.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

1. З' ясувати стан розв' язання проблеми гуманізації процесу фізичного виховання школярів.

2. Охарактеризувати особливості засобів, методів та форм гуманізації процесу фізичного виховання школярів.

3. Розробити та експериментально перевірити ефективність розробленої моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання.

4. Визначити педагогічні умови реалізації моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання.

Об'єкт дослідження - формування гуманних якостей учнів загальноосвітньої школи. Предмет дослідження - формування гуманних якостей учнів основної школи у процесі фізичного виховання.

Для реалізації поставленої  мети і розв'язання визначених завдань використовувавсякомплекс методів дослідження, що взаємодоповнювали один одного: теоретичних -моделювання, аналіз та узагальнення науково-педагогічної літератури, вивчення навчально-методичних матеріалів для виявлення сучасного стану розв'язання досліджуваної проблеми; аналіз та узагальнення експериментальних даних; емпіричних - спостереження за навчально-виховним процесом, бесіди з учителями, анкетне опитування учнів та вчителів фізичної культури для виявлення стану реалізації принципу гуманізму у процесі фізичного виховання; експертні оцінки та самооцінки учнів для визначення рівня розвитку гуманних якостей; тестування -проводилося для оцінки фізичної підготовленості школярів за допомогою комплексного тесту фізичної підготовленості, який складався з шести вправ; фізіологічних - для оцінки фізичного стану школярів використовували методику Г. Л. Апанасенка; математичної статистики -використовували для якісної та кількісної оцінки одержаних результатів й визначення ефективності моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання. Основним методом був педагогічний експеримент, що охоплював констатувальний та формувальний етапи.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

вперше обґрунтовано модель формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання, яка містить мету, завдання, принципи побудови, психолого-педагогічні механізми, етапи формування гуманних якостей, педагогічні умови її реалізації й відповідні їм засоби, методи, методичні прийоми та форми навчально-виховного впливу;

вперше визначено, що ефективність моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання забезпечується відповідними педагогічними умовами: 1) формування позитивної мотивації учнів до систематичних занять фізичною культурою індивідуального підходу; 2) створення сприятливого психологічного клімату в колективі, що забезпечує гуманізацією взаємовідносин між вчителями й учнями; 3) залучення батьків до позаурочних форм фізичного виховання школярів, що сприяє покращенню взаємовідносин між батьками і навчальним закладом;

набули подальшого розвитку засоби (рухливі та спортивні ігри, забави, естафети, теоретичний матеріал, туризм, моральні дилеми, морально-етичні ситуації); методи та форми (ігровий та змагальний, особистий приклад учителя фізичної культури, контроль і самоконтроль, ритуали підтримки та заохочення учнів, групові дискусії та індивідуальні бесіди, покарання та заохочення, стимулювання інтересу та усвідомленої участі учнів у навчальному процесі, уроки фізичної культури, змагання, туристичні походи ) фізичного виховання у контексті формування гуманних якостей.

Практичне значення роботи. Розроблено програму формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання, яка забезпечує можливість гуманізувати цей процес та формуватигуманні якості. На підставі отриманих даних розроблено методичні рекомендації для вчителів фізичної культури щодо гуманізації процесу фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів у цьому процесі.

Основні положення та висновки дослідження можуть бути використані вчителями фізичної культури й початкових класів у процесі фізичного виховання та формування гуманних якостей; під час викладання теорії і методики фізичного виховання у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту та в процесі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури. Також матеріали дослідження є перспективними для розробки навчальних програм, посібників та рекомендацій для майбутніх учителів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту.

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна робота здійснювалася у Радехівському районі Львівській області на базі Радехівської №1, Корчинської та Нововитківської загальноосвітніх шкіл.

Ефективність впливу експериментального чинника визначена шляхом аналізу експертних оцінок, самооцінки та оцінки учнями рівня розвитку гуманних якостей, ставлення школярів до процесу фізичного виховання; показників рівня соматичного здоров'я та фізичної підготовленості. Результати ЕК та КК до і після експерименту порівнювалися шляхом визначення достовірності різниць між масивами вибірок.

Дослідження проводили у чотири етапи: на першому етапі (вересень 2004 р. - травень 2005 р.) - проаналізовано й узагальнено літературу з досліджуваної проблеми та державні нормативно-правові документи. Визначено об'єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження. Проведено констатувальний експеримент, який полягав у виявлені поглядів учителів фізичної культури та учнів Західного регіону України щодо реалізації принципу гуманізму у процесі фізичного виховання школярів, та опрацьовано його результати.

На другому етапі (червень 2005 р. - серпень 2006 р.) - обґрунтовано й розроблено експериментальну модель формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання. Визначено експериментальну базу та уточнено методи дослідження.

На третьому етапі (вересень 2006 р. - грудень 2007 р.) - для оцінки ефективності запропонованої моделі здійснено формувальний педагогічний експеримент. На початку і в кінці експерименту проводилося тестування учнів експериментальних і контрольних класів та порівняно його результати.

На четвертому етапі (січень 2008 р. - жовтень 2008 р.) -уточнено модель, проаналізовано результати формувального педагогічного експерименту, визначено їх статистичну достовірність, доповнено структуру та оцінено ефективність розробленої моделі та здійснено літературне оформлення роботи.

Особистий внесок автора полягає у виявленні стану реалізації принципу гуманізму у процесі фізичного виховання школярів Західного регіону України; розробці конкретних шляхів гуманізації процесу фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів. У праці надрукованій у співавторстві, особистий внесок автора полягає у проведені формувального експерименту та аналізі його результатів.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження представлено та обговорено на міжнародних науково-практичних конференціях: „Молода спортивна наука України" (Львів, 2005 р., 2007 р.); наукових конференціях „Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи" (Дрогобич, 2005 р.); „Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх": тенденції, досягнення, досвід" (Тернопіль, 2007 р.); „Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі" (Чернігів, 2008 р.).

Публікації. Основні результати дослідження викладено у

8 публікаціях, (7 одноосібних), усі в фахових виданнях, методичних рекомендаціях для вчителів фізичної культури.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (219 найменувань), 11 рисунків, 31 таблиці, 13 додатків. Загальний обсяг становить 198 сторінки, з них основного тексту - 164 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, наукову новизну, практичне значення, подано інформацію про організацію і впровадження результатів дослідження та їх апробацію.

У першому розділі - „Гуманізація навчально-виховного процесу школярів як педагогічна проблема" - здійснено аналіз досліджуваної проблеми гуманізації фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів у цьому процесі в педагогічній теорії і практиці.

Гуманізація навчально-виховного процесу подана як педагогічна проблема, що своїм корінням сягає в історію філософської та педагогічної думки. Першочерговими її вимогами є визнання кожної дитини найвищою цінністю; повага до унікальності і своєрідності кожного вихованця; погляд на особистість як на суб' єкт власної життєтворчості загальнолюдської і національної культур; створення в освітніх колективах атмосфери співпраці у стосунках між вчителями та учнями, облаштування матеріально-технічних умов для нормального функціонування педагогічного процесу, що виховує гуманну особистість. Гуманістичне виховання - це цілісний процес навчання і виховання, спрямований на формування гуманних якостей, пробудження особистісних сил, засвоєння гуманістичних вимог, формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості в співпраці вчителя і учнів.

Водночас, проблема гуманізації процесу фізичного виховання залишилася поза увагою дослідників. Поодинокі праці В. Кряжа,

Б. Леко, В. Третяка, Б. Шияна не розв'язують її проблеми. Складна ситуація у практиці фізичного виховання школярів. Як показало опитування, тільки 63% учителів вважають, що їхні дії відповідають вимогам принципу гуманізму, і лише дещо більше третини (39,6%) учнів визнали, що вчителі фізичної культури діють за таким принципом. При цьому, на думку школярів 31,6% вчителів використовують авторитарний стиль управління навчально-виховним процесом, що знижує інтерес учнів до занять фізичною культурою. Далеко не всім школярам подобаються традиційні форми організації уроків фізичної культури, тому що вони вважають їх одноманітними і нецікавими. Так 43,6% учнів визнали, що їм не подобається займатися фізичними вправами, а 45,4% школярів відвідують заняття лише для успішності і та виконують таким чином один із своїх обов'язків.

Натомість дотримуються спільної думки, що процес фізичного виховання повинен будуватися на засадах принципу гуманізму. Це підтвердили 83,5% вчителів та 96,5% учнів, які вважають за необхідне гуманізацію процесу фізичного виховання. Головна його особливість такого підходу полягає в тому, що особистість учня є ключовою фігурою процесу виховання. Гуманізація процесу фізичного виховання проявляється у зміні форм спілкування, відмові від авторитарних методів у стосунках з учнями, створенні умов для усвідомленої участі у навчальному процесі його учасників, повній відповідності завдань, засобів і методів можливостям учнів, їх досвіду, рівню досягнень й інтересів; створенні умов кожному учаснику педагогічного процесу для повного розвитку його фізичних здібностей. Гуманізація та демократизація процесу фізичного виховання відрізняється тим, що проблеми учнів вирішуються з їх активною участю. Вони обговорюють плани своєї діяльності, приймають рішення, обирають оптимальний варіант, але при цьому залишають за вчителем право остаточного рішення. Демократичний стиль управління вимагає прояву певної терпеливості вчителя, врахування ним критичних суджень учнів, розуміння дітей, вникнення в їх особисті справи та проблеми.

Гуманізувавши процес фізичного виховання школярів, можна розв'язувати не тільки специфічні, але й загальні завдання соціальної системи виховання, формувати гуманні якості учнів, що забезпечить єдність фізичного та духовного вдосконалення особистості. Вважаємо за доцільне виділити сім гуманних якостей: доброзичливість, дружелюбність, взаємодопомогу, взаємоповагу, гідність, співпереживання та справедливість, які, на нашу думку, характеризують гуманну вихованість особистості й формуються у процесі фізичного виховання.

У другому розділі - „Теоретичне обґрунтування моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання" - описано й розкрито передумови створення моделі, її мету, завдання, принципи побудови, психолого-педагогічні механізми розвитку ціннісно-мотиваційноїсфери школярів, етапи реалізації моделі та відповідні їм засоби, методи, методичні прийоми та форми навчально-виховного впливу (рис. 1).

Мета: гуманізувати процес фізичного виховання та сформувати гуманні якості особистості учнів у цьому процесі

Завдання: 1) розробити напрямки гуманізації процесу фізичного виховання школярів; 2) забезпечити засвоєння учнями гуманної поведінки

±

Принципи: системного підходу, індивідуального підходу, суб'єкт-суб'єктного характеру виховних взаємин, конструктивного зворотного зв'язку, виховання в колективі та через колектив

t

Етапи формування гуманних якостей учнів

1. Презентація

гуманних

якостей

2. Формування позитивного ставлення до гуманних якостей

3. Формування гуманних поглядів і переконань

4. Формування гуманної поведінки

 

^ U>53

 

 

Механізми формування гуманних якостей

Засоби

Рухливі та спортивні ігри, забави,

естафети, теоретичний матеріал, туризм, моральні дилеми, морально-етичні ситуації

Методи та прийоми

Ігровий та змагальний. Особистий приклад учителя фізичної культури. Контроль і самоконтроль. Ритуали підтримки та заохочення учнів. Групові дискусії та індивідуальні бесіди. Покарання та заохочення. Стимулювання інтересу та усвідомленої участі учнів у навчальному процесі

Форми

Уроки фізичної культури, змагання, туристичні походи фізкультурно-художні свята, спортивно-художні вечори

и

Критерії розвитку гуманних якостей

ии

Рівні розвитку гуманних якостей

и

Результат: сформованість гуманних якостей (доброзичливості, дружелюбності, взаємодопомоги, взаємоповаги, гідності, співпереживання та справедливості)

Рис. 1. Модель формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання. стосунків школярів, які створювала навчально-виховна діяльність у процесі фізичного виховання

Передумовами створення моделі є: дані літературних джерел про різке погіршення здоров'я й фізичної підготовленості учнівської молоді; кризова ситуація в національній системі фізичного виховання і мізерна кількість публікацій, присвячених теоретичному обґрунтуванню й практичному втіленню гуманістичних ідей у процес фізичного виховання школярів; опитування (анкетування, бесіди) вчителів фізичної культури та учнів із питань реалізації принципу гуманізму в процесі фізичного виховання школярів.

Метою даної моделі є гуманізація процесу фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів у цьому процесі. Для реалізації мети вирішуються такі завдання:

1) розробка напрямків гуманізації процесу фізичного виховання школярів; 2) забезпечити засвоєння учнями гуманної поведінки;

Модель побудована за такими принципами:

- системного підходу - передбачає ставлення до особистості учня як до цілісної системи (тілесне, психічне, духовне);

- індивідуального підходу - зумовлює відповідність педагогічних впливів життєвому досвіду, силам і можливостям учнів (навчально-виховний процес у фізичному вихованні, ґрунтується на індивідуальних особливостях учнів);

- принцип суб'єкт-суб'єктного характеру - сприяє перетворенню вихованців в активних і зацікавлених суб' єктів власного самовдосконалення, стимулює їхню внутрішню активність у процесі фізичного виховання;

- принцип конструктивного зворотного зв'язку - вимагає забезпечення контролю й оцінки ефективності виховного впливу, самооцінки учнів щодо результатів своєї діяльності, усвідомлення допущених помилок і можливостей їх виправлення;

- принцип виховання в колективі й через колектив - забезпечує реальні можливості для збагачення досвіду позитивних гуманних стосунків школярів, які створювала навчально-виховна діяльність у процесі фізичного виховання.

Ураховуючи, що формування гуманних якостей - це складний і тривалий процес, ми умовно поділили його на чотири етапи: I етап - презентація гуманних якостей. Основне завдання якого полягає в ознайомленні учнів із загальними гуманними якостями, а також з їх особистою і соціальною значущістю;

II етап - формування позитивного ставлення до гуманних якостей. Полягає в переконанні учнів, що запропоновані їм гуманні норми і правила поведінки є значущими для майбутньої життєдіяльності;

III етап - формування гуманних поглядів і переконань. Учні сприймають і перетворюють гуманні норми та правила поведінки в особисте надбання, в результаті чого виникають погляди, на основі яких відбувається формування переконань, що служать орієнтирами в поведінці;

IV етап - формування гуманної поведінки передбачає багаторазове повторення певних гуманних дій і вчинків, які отримують схвальну оцінку оточення (вчителів, однокласників, батьків) і формують звичку культурної, гуманної поведінки, що стає для учнів загальноприйнятою нормою.

Формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання забезпечують механізми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери учнів, зокрема: ідентифікація - мимовільний, емоційно обумовлений процес ототожнення себе з іншою людиною (в нашому дослідженні з учителем фізичної культури), внаслідок чого засвоюються гуманні норми, цінності та способи поведінки; наслідування - засвоєння індивідом способів поведінки на підставі спостереження за оточенням; емоційне обумовлення - формування емоційно-позитивного ставлення до гуманних якостей та способів поведінки; мотиваційне опосередкування - формування нових поглядів та переконань у свідомості індивіда, які мають для нього цінність; конформність - зміна індивідом власної поведінки або поглядів внаслідок реального чи уявного тиску групи; вживання у соціальну роль - засвоєння особистістю норм і способів поведінки, дотримання яких від неї вимагає прийнята соціальна роль; редукція когнітивного дисонансу - механізм підтримання внутрішньої узгодженості поглядів.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Гуменюк - Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою