Є О Барилко - Виховання патріотичних якостейв учнів середніх шкіл сша на основі національних цінностей - страница 1

Страницы:
1 

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

В УЧНІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ США НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Є. О. Барилко

У статті розглядається проблема виховання патріотичних якостей в учнів середніх шкіл США на основі національних цінностей.

В статье рассматривается проблема воспитания патриотических качеств у учеников средних школ США на основе национальных ценностей.

The article deals with the problem of patriotic qualities upbringing of American high school students on the basis of national values. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями

У „Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" головною метою системи освіти нашої держави є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як відданого своєї державі громадянина, виховання покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Така система освіти має забезпечувати "формування особистості та патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сьогоденних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті" [8, с.2-4].

Зростання значущості у житті кожної особистості загальнолюдських громадянських цінностей не зменьшує інтересу до виховання патріотичних якостей особистості, насамперед - патріотизму, любові до Батьківщини, відданості їй, відповідальності за власні вчинки, соціальної активності, відчуття обов'язку перед суспільством. У зв'язку з утратою нашим суспільством   багатьох   високошановних   у   народі   ідеалів, цінностнихорієнтацій, норм поведінки, символів, віри у майбутне, зразків, позитивних прикладів, тобто усього, що складає поняття «виховання», перед педагогічною наукою повстала проблема виховання патріотичних якостей особистості.

Вивчення досягнень педагогічної теорії й практики провідних країн, що мають давні традиції виховання патріотичних якостей особистості дасть змогу збагатити вітчизняній досвід патріотичного виховання молоді, визначити найбільш ефективні шляхи її вдосконалення. Ми звертаємося до досвіду США - країни, що має великий досвід з патріотичного виховання молоді.

Наявність актуальності проблеми виховання патріотичних якостей у школярів та недостатність спеціальних досліджень, присвячених вивченню позитивного досвіду розвинених країн, принаймні США, викликає протирічя, яке потребує свого розв'язання.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковане розв'язання даної проблеми і на які спирається автор

Проблеми патріотичного виховання в теорії і практиці розвитку системи освіти США розглядаються в роботах провідних американських науковців: Ф.Пауера, Е.Хіггінс, Л.Кольберга, Т.Лікона, М.Берковітца, К.Райана, В.Хьюітта, Н.Віллард, Л.Нуччі, Е.Тюріела та інших. Значний внесок у дослідження патріотичного виховання у США зробили Д.Гехт, Р.Діффенбах, Д.Карр, У.Кілпатрик, А.Кох, А.Локвуд, С.Льюїс, А.Олденквіст, О.Оришкевич, Дж.Рест, М.Рокич, Е.Уінн, Е.Шапс, Е.Шеффер та ін.

Проблематика патріотичного виховання в педагогіці США досліджувалася багатьма українськими та зарубіжними вченими. Так, історичний розвиток поглядів на виховання патріотичних якостей у педагогіці США представлено в дослідженнях Л.Гончарова, А.Джуринського, Г.Дмитрієва, В.Жуковського, В.Кравця, Т.Левченко, В.Пилиповського, В.Червонецького, Н.Юсуфбекової та ін.

Філософські засади зарубіжних теорій виховання патріотичних якостей особистості розкрито в роботах Б. Вульфсона, З.Малькової, В. Мітіної, К.Салімової, К.Шварцман та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття

Вивчення проблеми виховання патріотичних якостей в учнів середніх шкіл США дозволило виділити такі малодосліджені її аспекти: історіко-ретроспективний розвиток виховання патріотичних якостей у школах США на основі національних цінностей; зміст, форми і методи виховання патріотичних якостей у навчально-виховному процесі середньої школі та організація позакласної роботи з виховання патріотичних якостей у американських школярів на основі національних цінностей. Проаналізувавші наукові дослідження, ми дійшли до висновку щодо необхідності зосередити увагу на вивченні досвіду педагогів США з данного аспекту виховної діяльності, який може бути використаний і в Україні.

Формування цілей статті (постанова завдання)

Мета статті полягає у висвітленні питання виховання патріотичних якостей в учнів середніх шкіл США на основі національних цінностей.

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів

Для американської державної школи проблема виховання патріотичних якостей була актуальною впродовж усієї історії її існування. Вже „батьки-засновники" американської держави добре розуміли роль школи і патріотичного виховання у становленні демократичної держави.

Процес вихованя у школах США відбувався на основі національних цінностей. Традиційні американські цінності наочно проілюстровані у „Декларації незалежності" (1776), в якій було проголошено прагнення американських громадян бути вільними і розвивати свої таланти, які дані їм Богом. На першій сторінці Конституції США сформульовані ті цілі-цінності,заради яких вона створювалася і приймалася: більш досконала Співдружність, Справедливість, Загальна Безпека, Благословенна Свобода для себе і своїх нащадків [5, с.102-103].

У створенні й розбудові американської загальноосвітньої школи значну роль зіграли видатні політичні освітні реформатори Америки. До них належали Горас Манн, Джеймс Картер, Тадеус Стівенс, Генрі Бернард, Вільям Торі Харіс та інші. Вони вважали, що для побудови цивілізованого життя в Америці школа покликана виховувати в молоді самодисципліну, прагнення дотримуватися громадського порядку, відданість нації, законослухняність, патріотизм. [5 c.28].

У педагогічній концепції Дж.Дьюї школа - це суспільний організм, який перебирає на себе значною мірою виховні функції сім' ї, громади і церкви та виконує "соціальне замовлення" держави і суспільства на формування особистості з відповідними якостями громадянина і патріота.[6, с.50-54].

Закон Сміта-Хьюза, прийнятий у 1917 році Конгресом США окреслив практичний напрямок освіти підлітків. Комісія приділила особливу увагу громадянському та патріотичному вихованню - вихованню активного та впевненого захисника американського суспільства, який розуміє сутність демократії [5, с.76-78].

У 1936 році Національною асоціацією освіти було створено Комісію з визначення шкільної політики, якою було опубліковано документ „Цілі освіти в американській демократії". У цьому документі знову зроблено особливий акцент на громадянському вихованні школярів у дусі підтримки ідеалів демократії.

Б. Рождественський у статті "Американський підручник з педагогіки" (1939г.) знайомить читачів із структурою підручника з педагогіки (автори Адамс і Тейлор), у якому чільне місце посідають проблеми виховання, включаючи виховання патріотичних якостей в молоді шкільного віку. У статті, зокрема, зосереджується увага на високих вимогах, що висуваютьсяамериканським суспільством до вчителя. До типових недоліків американського учителя, відзначає Б.Рождественський, належить зокрема брак патріотичних якостей. Особливий акцент у підручнику, зазначає Б. Рождественський, робиться на тому, що вся діяльність учителя має бути спрямована на виховання молоді в дусі патріотизму та виконання нею громадянських обов' язків[5, с.92-96].

У 1940-х роках, у зв' язку з початком Другої світової війни, в американській педагогічній літературі з' явилися заклики до виховання в учнів любові до батьківщини, ненависті до фашистів, готовності допомогти фронту й тилу. Виховання громадянина-патріота стає одним з найважливіших завдань школи у військовий час. У 1940-і роки Національна асоціація директорів середніх шкіл більш рішуче виступає за соціогромадянське виховання молоді. Суттєва увага приділяється необхідності „здійснювати обов' язки громадян демократичного суспільства, ретельно дотримуватися їх та вправно їх виконувати як член суспільства, громадянин штату і нації" [5, с.100-104].

У післявоєнні роки перед школою стояло завдання виховувати не тільки „добрих громадян", а людей, відданих американському суспільству, ідеалам демократії, людей, які здатні захищати ці ідеали, тобто, можна вважати, що існував певний набір цінностей, що мав був бути навіюваний учням. Широко пропагувалися такі цінності, як патріотизм, любов до батьківщини, повага до демократичних цінностей тощо [5].

Комісія з освітньої політики Національної виховної асоціації і Американської асоціації шкільних адміністраторів у 1951 році у своїй доповіді під назвою „Моральні і духовні цінності у державних школах" підтвердила важливість патріотичного виховання на основі національних цінностей. У цьому документі була спроба запропонувати головні цінності для американського суспільства, яким необхідно навчати школярів [7, с.103]. Взагалі комісія вирішила, що педагоги самі можуть визначати цінності, якімають бути змістом виховання в школах. Отже, цінності розглядалися як історична категорія, що трактуєься як результат конкретного історичного періоду. Тому члени комісії стояли на позиції, щодо необхідності періодичних змін у комплексі тих цінностей, які прищеплюються підростаючему поколінню. У зв' язку з цим зміст виховання пропонувалося визначати батькам і вчителям разом [7, с.104].

60-і роки ХХ століття пов' язуються у США з виникненням програми „Виховання характеру", яка зосереджує увагу на розвитку моральності та активної позиції школярів через засвоєння традиційних американських цінностей, таких як альтруїзм, лояльність, співчуття, послух, сміливість, пунктуальність, увічливість, щедрість, чесність, відповідальність, прямота, терпимість, самодисципліна, самоповага, працьовитість та повага до органів влади.

У 1973 році було проведено „Реформу середньої освіти". Згідно з реформою тогочасна середня школа мала 13 сучасних цілей, зокрема: розуміння громадянської відповідальності; повага до закону і влади; засвоєння національних цінностей [12, с.32-34].

Початок 1980-х років насичений доповідями національних комісій, котрі переймалися проблемами та завданнями державних загальноосвітніх шкіл США. Багато педагогів цікавило питання, яким цінностям необхідно навчати підростаюче покоління в існуючій плюралістичній культурі. На той час на це запитання спробували дати відповідь два державних чиновника - Вільям Беннетт, секретар Департаменту освіти США і Біл Хоніг - керівник управління освіти штату Каліфорнія. Цитуючи Аристотеля і Джеферсона, вони знову підтверджували право та відповідальність шкіл виховувати патріотичні якості, такі як любов до батьківщини, мужність, повага до батьків, вчителів та інших дорослих. У своїх промовах і доповідях В. Беннетт Б. Хоніг закликали вчителів допомогти дітям стати не лише розумними, а й добрими, чесними, хоробрими, відданними громадянами своєї країні [9].

Тому у 80-х роках ХХ ст. в США зросло число так званих "фундаментальних шкіл", у яких навчали гарних манер, виховували патріотизм, вимагали суворого виконання правил поведінки.

Виховання патріотичних якостей у американських школярів здійснювалося, як уже зазначалося, на основі національних цінностей. Серед найбільш ґрунтовних праць слід, перш за все, виділити навчальний посібник "Цінності та навчання" Л.Расса, М.Гарміна та С.Саймона [11]. Окремий розділ посібника містить методичні поради та засоби, які використовуються в патріотичному вихованні за запропонованою програмою.

Починаючи з 80-х років ХХ ст. в США проходять дискусії з приводу „традиційних" і „нових" цінностей. Багато цінностей було імпортовано з Європи і сформульовано задовго до виникнення самої американської нації [2, с.104]. Однак, за 200 років існування країни американці реформували європейський спадок таким чином, що широке коло соціальних і культурних норм стало відповідати новим умовам життя, а асимільовані цінності стали вважатися „традиційно американськими".

У 90-х роках ХХ ст. такі організації, як Міністерство юстиції, Національна асоціація управління школами, Національна асоціація освіти проводили дослідження, головна ідея яких є те, що виховання повинно стати пріоритетним завданням школи. Така позиція відбилася в документах: законі „Національні цілі освіти - 2000" (1994), декларації „Освіта 2000" групи американських педагогів, які об' єдналися у „Глобальний альянс трансформації освіти". Закон „Національні цілі освіти - 2000" визначив вісім стратегічних цілей розвитку шкільної освіти, що спрямовані на вирішення найгостріших проблем. [2, с.106]. Ціль „успіхи в навчанніі та громадянське виховання" зобов' язує школу максимально розвивати розумові здібності учнів для того, щоб „вони були готові до відповідального виконання громадянських обов' язків". У завданнях, що конкретизують наведену ціль, говориться: „Всі учні мають бути залучені до різних видів діяльності, котрісприяють розвитку громадянських і патріотичних якостей, особистої відповідальності і бажання служити суспільству... всі учні повинні знати про різноманітність культурної спадщини країни" [2, с.107].

Серед найвищих патріотичних якостей, які намагалися прищепити американським школярам, продовжували залишатися свобода, демократія, права людини, расова і національна толерантність. Особливої ваги набирало виховання у молоді поваги до людських відмінностей.

Сьогодні виховання громадянина-патріота оголошено у США найважливішим державним завданням, і тому його реалізація покладена у систему фінансового, урядового, а також федерального, регіонального, місцевого та загальнонаціонального забезпечення і контроля. Було створено національну концепцію "За громадянське виховання". Її мета - виховання справжнього громадянина-патріота. В американськіх школах намагаються ретельно і вправно виконувати завдання цієї концепції, використовуючи національну, регіональну та місцеву символику (прапор, герб, гімн тощо). Щодня на початку навчального дня учні разом з учителями присягаються державному прапору. Американці впевнені, що без громадянського суспільства, не може існувати демократичне суспільство. Тому у середніх школах вивчають спеціальні курси з виховання громадянськості й патріотизму, які допомагають виховувати громадянські й патріотичні якості в американських школярів. Протягом 12 років у всіх школах США (початковій, середній, вищий) навчають розуміти сутність громадянського суспільства, патріотизму, вирішувати громадські проблеми, відстоювати власну точку зору, розвивають навички критичного мислення. Наприклад, вивчаючи дисципліну „Уряд", учням розкривають ідеї конституційної демократії та роль участі кожного громадянина у політичному процесі демократичного суспільства в майбутньому. Тому сьогодні в центрі уваги опинилися такі найвищі цінності американського суспільства, як свобода, демократія, права

людини [7, с.103-104].

За останні 10-20 років для американської педагогічної науки характерним стало підвищення інтересу до проблем морального й громадянського виховання, залучення дітей і молоді до цінностей інформаційної епохи -гуманізму, поваги до себе та інших, відповідальності, толерантності, довіри тощо.

Серед цінностей шкільного виховання особливо підкреслюються повага, турбота, довіра, відповідальність. Повага розглядається як шанобливе ставлення до особистості людини, її неповторності, несхожості, недоторканості. Поняття турботи має досить широкий зміст: здатність людини турбуватися про інших членів її сім'ї, товаришів, про найближчу спільноту, про все суспільство. Турбота повинна виявлятися у вмінні співчувати, розуміти іншу людину та її проблеми, кооперуватися з метою допомогти тим, хто її потребує, у прагненні до благодійної діяльності. Підкреслюється думка, що турбота про інших є турботою про самого себе: „Те, що я роблю іншим - я роблю собі".

Відповідальність розглядається як ієрархія якостей людини від відповідальності перед собою до відповідальності перед усім людством.

Особливістю американської нації є культурний плюралізм, пов' язаний з проблемою визначення цінностей. Саме усвідомлення різноманітності світу і взаємозв' язку та взаємодії різних культур і стало тим ґрунтом, на якому базується концепція полікультурного виховання. Вона активно розробляється як відповідь на демографічні й соціальні особливості США.

Школа покликана створювати програми таким чином, щоб вони були толерантними до тих, хто відрізняється своїми релігійними, політичними, моральними поглядами. Вчителям слід сприяти розвитку поваги та толерантності до інших людей, іншої культури тощо.

У цьому зв'язку актуальним є досвід реалізації Національної програми США, у якій стратегічним завданням є виховання у шкільної молоді такої важливої патріотичної якості, як толерантність та здатність до збереження івідтворення етнічних культур національних меншин та вивчення їх усіма старшокласниками як ознаки американської національності. Опитування, проведене у 2005 році журналом „Фі Дельта Каппан" з метою визначення ціннісних орієнтацій американського суспільства, виявило, що 90% опитаних вважають, що основними цінностями або якостями, що мають формуватися у школі, є чесність, демократизм, готовність прийняти людей різних рас і національностей, увага до друзів і родичів, твердість духу і патріотизм [10,

с.49].

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку

Отже, розглянувши виховання патріотичних якостей у середніх школах США, ми можемо зробити висновок, що на процес виховання безпосередньо впливають історичні події, цінності, які були найпоширенішими у той чи інший історичний період, політика уряду тощо.

Напочатку ХХІ сторіччя спостерігається еволюційний перехід від традиційних до нових цінностей, при цьому зберігаються традиції, що розвиваються і доповнюються новими ідеями, які обумовлюються вимогами сьогодення. Нові духовні цінності, що набули глобального значення і які останнім часом утвердилися в США, в своїй основі спираються на традиційні загальнолюдські цінності.

Цікавими для подальшого дослідження може бути вивчення сучасних концепций патріотичного виховання молодих американців, та ролі національних цінностей у вихованні патріотичних якостей американськіх школярів.

Література

1. Боровикова О.Н., Панасенко Э.С. Проблемы воспитания в американской педагогике 80-х гг. // Советская педагогика. - 1987. -№11. - С. 131-134.

2. Веселова В.В. Традиционные и новые ценности в системе образования США // Педагогика. - 1996. - №2. - С.102-108.

3. Вугрич В.П. До питання про природу і сутність патріотизму //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали звітної науково-практичної конференції - К., 1999. - С. 8-12.

4. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави //Рідна школа. - 2001. - №2. - С. 9-14.

5. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. пособие для студентов педвузов. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 432с.

6. Дьюї Дж. Моє педагогічне кредо // Шлях освіти. - 1998. - №1. - С. 50­54.

7. Малькова З. А. Американская школа: взгляд изнутри // Педагогика. -

2000. - №9. - С.103-104.

8. Національна доктрина розвитку освіти: Затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. №347 // Освіта. - 2002. - 24 квіт.-1 трав. (№26). - С.2-4.

9. Honig B. Teaching Values Belongs in Our Public Schools // NASSP bulettin. - 1990. - №74. - P. 6-9.

10. Phi Delta Kappan. - 2005. - September. - P.49.

11.Simon S.B., Howe L.W., & Kirschenbaum H. Values Clarification: a Handbook of Strategies for Teachers and Students. - New York: Hart Publishing Company, 1987. - 400 p.

12.The Report of Secondary Education: Report of the National Commission on the Reform of Secondary Education. - New York, 1973.

Барилко Євген Олександрович, аспірант кафедри педагогіки

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

В УЧНІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ США НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Страницы:
1 


Похожие статьи

Є О Барилко - Виховання патріотичних якостейв учнів середніх шкіл сша на основі національних цінностей

Є О Барилко - Мета и завдання виховання патріотизму в учнів середніх шкіл сша

Є О Барилко - Роль позакласних виховних заходів у патріотичному вихованні учнів середніх шкіл сша

Є О Барилко - Роль сучасної американської школи у вихованні свідомих громадян-патріотів

Є О Барилко - Ставлення американської молоді до патріотизму