М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 102

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

Из содерж.: Розд. 7: Розвиток науки. - С. 414-488.

5979. Шкода  А.   Все  врут  календари!:   [Создание  и внедрение

B. Г. Шахбазовым прибора «Биотест», который позволяет определить биол. возраст человека] / А. Шкода // Аргументы и факты. - 1999. - № 25. - С. 10.

5980. Артеменко В. Под колпаком у Мюллера: [О роли Д. А. Рожанского и др. ученых Харьк. ун-та в создании радиолокаторов] / В. Артеменко // Веч. Харьков. - 2000. - 16 нояб.

5981. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: [Відомості про наук.-техн. розробки та публікації наук. і навч. праць] // Вис-тавка-ярмарок «Наука Харківщини 2000», 23-25 лют. 2000. - Х., 2000. -

C. 10-18.

5982. Полкан О. Університетські наукові напрямки / О. Полкан // Харк. ун-т. - 2002. - 5 берез. - С. 1-2.

5983. Харків - моя мала Батьківщина: Навч. посібник з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. -X.: ОВС, 2003. - 544 с.

Из содерж.: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. -С. 139-142; [Разд. V]: Наука і науковці. - С. 205-396.

5984. Від науки витратної до науки самофінансованої: [Наук. досягнення ун-ту] // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

5985. Харківський університет - рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, Є. П. Пугача. - X.: НМЦ «СД», 2004. - 200 с.

Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста.

5986. Скачко І. Наука про інтелектуальні матеріали: [Про наук. та творчі зв' язки ХНУ ім. В. Н. Каразіна та Ін-ту монокристалів] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2004. - 27 січ.

5987. Ключка А. Гуманитарии всех стран, объединяйтесь: [Конгресс Америк. совета науч. о-в в ХНУ им. В. Н. Каразина] / А. Ключка // Слобо­да. - 2005. - 21 окт. - С. 4.

5988. Колесников В. Н. Вклад харьковских ученых в разработку метода получения высокодисперсных материалов для электроконтактов и в созда­

551

ние промышленной технологии их производства / В. Н. Колесников // ВХУ. - 2005. - № 669: Сер. Хімія. - Вип. 13 (36). - С. 231-239.

5989. У лабораторіях вчених: [Наук. робота ХДУ] // Уряд. кур'єр. -1997. - 17 лип. (№ 128-1290. - С. 12.

Див. також № 877-879, 6475.

10.2. Наукові конференції, наради, симпозіуми, семінари

5990. Томко М. Пам'яті І. М. Буланкіна: [Наук. конф. У ХДУ] // Харк. ун­т. - 1981. - 17 лют.

5991. Зарицький П. Працюють на науку конкреції: [Всесоюз. конф. «Конкреції та конкреційний аналіз нафтогазоносних формацій», яка ор­ганізована ХДУ та Захід.-Сибір. н.-д. геол.-розвід. ін-том] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1984. - 17 січ.

5992. Котусевич В. Про подвиг народний: [Наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю Великої Перемоги] / В. Котусевич // Там само. - 1985. - 19 берез.

5993. 370 делегатів: [ІХ Всесоюз. семінар з лінійних прискорювачів за­ряджених часток, який був проведений на базі ХДУ] // Там само. - 4 черв.

5994. За мирний атом: [Про XXXVI Всесоюз. нараду з ядерної спектро­скопії і структури атомного ядра] // Веч. Харків. - 1986. - 18 квіт.

5995. Князєв А. Етап у розвитку науки: [Всесоюз. симпозіум з електро­магніт. сумісності, проведений на базі ХДУ] / А. Князєв // Харк. ун-т. - 1986. - 10 черв.

5996. Представницький форум: [ІХ Всесоюз. нарада з логіки, методології і філософії науки, що відбулась у ХДУ] // Там само. - 14 жовт.

5997. Смирнова О. Нарада ядерників: [XXXVI Всесоюз. нарада з ядерної спектроскопії і структури атомного ядра у ХДУ] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1986. - 29 квіт.

5998. Форум конкреціологів: [Всесоюз. наук. конф. «Конкреціії і кон-креційний аналіз докембрія»] / Розпов. П. В. Зарицький // Харк. ун-т. - 1986. - 13 трав.

5999. Вивчаючи суспільство: [V Всесоюз. наук. конф. з проблем удоско­налення соціально-класових відносин рад. суспільства] // Веч. Харків. -

1987. - 22 верес.

6000. Панайотова Т. Зустрілися хіміки: [Наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня народження М. А. Ізмайлова] / Т. Панайотова // Харк. ун-т. - 1987. -16 черв.

6001. Присвячено сторіччю вченого: [Всесоюз. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження О. В. Нагорного] // Веч. Харків. - 1987. - 29 жовт.

6002. В' язова Г. Пам' яті видатного вченого: [Перші Дриновські читання, присвяч. 150-річному ювілею видатного науковця] / Г. В'язова // Соц. Харківщина. - 1988. - 26 листоп.

6003. Кодякова Д. У сім'ї вольній, новій: [Наук. конф., присвяч. Т. Г. Шевченко] / Д. Кодякова // Харк. ун-т. - 1988. - 17 трав.

6004. Крижановський О. Без зобов' язалівки: [Про наук. конф. на мех-маті] / О. Крижановський // Там само. - 1989. - 11 трав.

6005. Диденко И. Сколько нужно бакалавров на одного магистра?: [Межвуз. конф. в ХГУ на тему «Научно-методические аспекты совершенст­вования вузовского образования в условиях многоступенчатой подготовки специалистов»] / И. Диденко // Слобода. - 1992. - 8 апр.

6006. Замятін Л. Присвячено теоретикові математики: [Міжнар. мат. конф. «Ляпуновські читання»] / Л. Замятін // Веч. Харків. - 1992. - 15 верес.

6007. Ляшенко І. Археологія не знає кордонів, або Про що говорять сло­божани через 90 років: [Наук. конф. «Історія та археологія Слобідської Ук­раїни»] // Веч. Харків. - 1992. - 31 жовт.

6008. Памяти Костомарова: [Конф., посвящ. 175-летию со дня рождения] // Слобода. - 1992. - 29 апр.

6009. Ви особисто знайомі з Вольтером?: [Міжнар. наук. конф. «Літературна та наукова спадщина Вольтера та сучасність»] // Харк. ун-т. -

1994. - 11 жовт.

6010. Калашник В. С. Мова державна - мова офіційна: [Наук. конф.] // Харк. ун-т. - 1994. - 30 верес.

6011. Волобуєва О. Наради, конференції, симпозіуми / О. Волобуєва // Харк. ун-т. - 1995. - 5 трав.

6012. Котусевич М. Вихованню у вузі - глобальну увагу!: [Міжнар. наук. конф.] / М. Котусевич // Харк. ун-т. - 1995. - 30 серп.

6013. На декілька рядків: [Міжнар. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького] // Харк. ун-т. - 1995. - 31 жовт.

6014. Наукові читання, присвячені 160-річчю від дня народження О. О. Потебні // Там само.

6015. Сергієнко К. Є у краєзнавства майбутнє: [Всеукр. краєзнавча конф., присвяч. 70-річчю Укр. комітету краєзнавства] / К. Сергієнко // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

6016. «Фізичні явища у твердих тілах»: [Наук. конф. на базі фіз. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1995. - 21 лют.

6017. Хомайко Ю. Наследники Костомарова: [Всеукр. науч. конф. «Ис­торическая наука на пороге ХХІ века: итоги и перспективы»] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1995. - 14 нояб.

6018. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Тези доп. наук. конф., 4-6 лют. 1996 г. / ХДУ. - X.: Основа, 1997. - 88 с.

6019. «Астероїди. Комети. Метеори-96»: [Участь астрономів в ХДУ у Міжнар. конф., яка відбулася у Франції] // Харк. ун-т. - 1996. - 17 верес.

6020. Конференції, з'їзди: [Участь О. А. Борисенко у Міжнар. конф. У Греції та Угорщині] // Харк. ун-т. - 1996. - 1 верес.

6021. Симпозиум собирает ученых: [Междунар. симпозиум в ХГУ «Био­логические механизмы старения»] // Время. - 1996. - 14 мая.

6022. Волга Л. Знати історію у всій повноті: [VIII Всеукр. наук. конф. «Істо­ричне краєзнавство і культура»] / Л. Волга // Уряд. кур'єр. - 1997. - 18 жовт.

6023. Гладких М. Конференції, з' їзди.: [ІІІ Міжнар. наук. конф. «Фізичні явища в твердих тілах»] / М. Гладких, О. Єрмолаєв, В. Ульянов // Харк. ун-т. - 1997. - 18 лют.

6024. Логвиненко Л. Вивчати правдиву історію краю: [VIII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура», яка проходила в ХДУ] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1997. - 25 верес.

6025. Хомайко Ю. Вместо скальпеля - лазер: Междунар. конгресс «Ла­зер и здоровье-97»] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1997. - 23 дек.

6026. Хомайко Ю. Как лучше учить английскому: [4-я конф. Междунар. ассоциации преподавателей англ. яз. как иностранного] / Ю. Хомайко // Там само. - 30 апр.

6027. Ясинский В. Вместе с Дмитрием Багалеем заглянем в глубь веков: [Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения Д. И. Багалея] / В. Ясинский // Время. - 1997. - 15 апр.

6028. Добряк О. Третій міжнародний: [Симпозіум «Фізика і техніка міліметрових та субміліметрових хвиль»] / О. Добряк // Харк. ун-т. - 1998. -6 жовт.

6029. Кравцова Т. Творимо здоров' я.: [Семінар для викладачів валео-логії] / Т. Кравцова // Там само. - 21 квіт.

6030. Матирін В. Традиціям видатного просвітителя жити: [Урочистості з нагоди 225-річчя від дня народження В. Н. Каразіна] / В. Матирін // Сло­бода. - 1998. - 9 июня с фото.

6031. Надєна О. Осінні зустрічі: [IV Міжнар. семінар на каф. фіз. гео­графії та картографії «Безперервна географіічна освіта: Інноваційні методи і технології»] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1998. - 6 жовт.

6032. Наука и проблемы общества: [Междунар. науч.-практ. конф. «Нау­ка и социальные проблемы общества»] // Веч. Харьков. - 1998. - 18 июня.

6033. Оленко Н. 145-річчю [від дня народження Д. М. Овсянико-Куликовського: Конф. «Спадок Д. М. Овсянико-Куликовського та сучасна філологія»] / Н. Оленко // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв.

6034. Полкан О. Жити до 100 років?: [Симпозіум у ХДУ «Біологічні ме­ханізми старіння»] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв.

6035. Романовский В. Летописцу Слобожанщины: [Багалеевские чтения] / В. Романовский // Веч. Харьков. - 1998. - 5 нояб.

554

6036. Столярова Н. Как долог век твой, человек: [Симпозиум в ХГУ «Биологические механизмы старения»] / Н. Столярова // Веч. Харьков. -

1998. - 23 мая.

6037. Столярова Н. Лазер - та же панацея: [Междунар. науч. практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии»] / Н. Столярова // Веч. Харь­ков. - 1998. - 14 мая.

6038. Столярова Н. Светила не преминули посетить...: [Междунар. конф. «Математические методы в электромагнитной теории»] / Н. Столярова // Веч. Харьков. - 1998. - 4 июня.

6039. Столярова Н. Чтобы понимать друг друга с полуслова: [VI Всеукр. конф. германистов] // Веч. Харьков. - 1998. - 17 окт.

6040. Черваньов І. Міжнародні перспективи [співпраці харківських та британських] природоохоронців / І. Черваньов // Харк. ун-т. - 1998. -1 груд. - С. 3.

6041. До підсумків виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини»: Найкращі роботи серед вузів м. Харкова. Найкращі серед робіт у кожному вузі // Офиц. ведомости. - X., 1999. - 4-10 янв. - С. 14.

Відзначені праці вчених ХДУ М. І. Сазонова «Політологія», цикл робіт з рейтингової системи В. Ю. Некоса, А. Н. Домосевича та ін., Д. О. Андрійович «Аналітична гео­метрія».

6042. Дорошенко О. Міжнародний науково-методичний семінар [із то­пографії та картографії] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 1999. - 5 жовт. -С. 1, 5.

6043. Евстафьева Н. Поэт и близость двух культур: [Междунар. науч. конф. в ХГУ «Пушкин в конце XX века»] / Н. Евстафьева // Время. - 1999. - 27 мая.

6044. Зеленина Е. Хотим все знать о себе и обществе: [Харьк. социол. чтения-99] / Е. Зеленина // Время. - 1999. - 27 нояб.

6045. Калюжний В. «Сонце російської поезії»: [Міжнар. конф. у ХДУ «Пушкін і кінець XX ст.»] / В. Калюжний, Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. -

1999. - 25 трав. - С. 1.

6046. [Конференция «Инновационные технологии в экономическом об­разовании»] // Веч. Харьков. - 1999. - 19 нояб.

6047. Новикова О. Школа молодого философа: [Міжнар. форум у ХАУ «Проблема раціональності в історії західноєвропейської та вітчизняної філософії»] // Харк. ун-т. - 1999. - 25 трав. - С. 3.

6048. Як навчати еколога: [ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Типові нав­чальні плани та програми з екологічних спеціальностей та дисциплін»] // Харк. ун-т. - 1999. - 12 січ. - С. 3.

6049. Александров Ю. Проблеми Всесвіту: [Наук. конф. в ХНУ «Гравітація, космологія і релятивістська астрофізика»] / Ю. Александров // Харк. ун-т. - 2000. - 5 груд.

6050. Бєжина Н. Про національне питання у Східній Україні: [Регіон. наук.-теорет. конф. «Національне питання в суспільно-політичному житті Східної України» у ХНУ] / Н. Бєжина // Панорама. - 2000. - 6 окт. - С. 3.

6051. Георгієв К. Без політики не обійшлося...: [Наук.-теорет. конф. ХНУ та Східного ін-ту українознавства «Національне питання в суспільно-політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, май­бутнє)»] / К. Георгієв // Слобід. край. - 2000. - 10 жовт.

6052. Дорошенко О. Цинцинаті й Харків: [Наук. конф. в м. Оксфорд «Паралельні міста, різні шляхи: Цинцинаті й Харків в 19-20 сторіччях»] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 1.

6053. Дусавицький О. Перша Всеукраїнська конференція «Система роз­виваючого навчання в Україні» / О. Дусавицький // Там само. - 23 трав. -

С. 1.

6054. Зима В. Г. SSQT'2000 - международнаяя научная конференция памяти Дмитрия Васильевича Волкова - [харьковского ученого, акад. НАН Украины] / В. Г. Зима // ВХУ. - 2000. - № 496. - С. 79-80.

6055. Мироненко Д. Вуз - заклад не лише для багатих: [Міжнар. наук.-практ. конф. «Університетська освіта України ХХІ століття: Проблеми, пер­спективи, тенденції розвитку»] / Д. Мироненко // Слобід. край. - 2000. -19 груд.

6056. Славянов Ю. Как учить иностранный: [Междунар. конф., посвящ. 70-летию ф-та иностр. яз.] // Веч. Харьков. - 2000. - 29 апр.

6057. Ульянов В. Четверта регіональна науково-технічна конференція «Застосування персональних комп'ютерів у наукових дослідженнях та нав­чальному процесі» / В. Ульянов, Ю. Дюкарев // Харк. ун-т. - 2000. -14 листоп. - С. 1.

6058. Університети. Сьогодення. Майбутнє: [І Міжнар. конф. ун-тів країн СНД «Університети й суспільство»] // Там само. - 5 груд. - С. 6.

6059. Безсонний В. Конференція [в ХНУ «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління»] / В. Безсонний // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. -

С. 1.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007