М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 104

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6142. Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2005 року: Указ Президента від 19 груд. 2005 року: Указ Президен­та від 19 груд. 2005 р., № 1782/2005 // Уряд. кур'єр. - 2005. - 30 груд. - С. 22.

Премії присуджено чл.-кор. НАНУ, зав. каф. Борисенку О. А., доц. Кадецю В. М., акад. НАНУ Погорєлову О. В. (посмертно), д-рові фіз.-мат. наук, проф. Михайленку

562

В. С., д-рові фіз.-мат. наук, с. н. с. Колчигіну М. М., канд. фіз.-мат. наук, с. н. с. Іван-ченку Д. Д.

6143. Вітаємо!: [За особисті досягнення в галузі науки призначені іменні стипендії Харк. обл. держ. адміністрації вченим: проф. А. П. Голікову (стип. ім. В. Н. Каразіна), проф. М. М. Попову (стип. ім. І. І. Мечнікова), проф. М. О. Оболенському (стип. ім. К. Д. Синельникова), проф. В. Д. Орлову (стип. ім. М. М. Бекетова), ст. викл. О. В. Лейбіній (стип. ім. М. В. Остроградського)] // Харк. ун-т. - 2006. - 8 черв.

6144. Генкин А. Возрождение традиций: Стипендии фонда Сапронова распределены в третий раз / А. Генкин // Время. - 2006. - 7 сент. - С. 2. - На фото: Ю. Сапронов, стипендіати - вчені ун-ту: хіміки О. Кулагін, В. Чабан, біолог А. Влащенко, фізик А. Голубов.

Див. також розд. 9.2. Іменні стипендії. Нагороди; № 6698.

10.5. Підготовка наукових кадрів. Аспірантура. Докторантура

6145. Дмитренко І. «Спасибі тобі, Харків»: [Про підготовку кадрів для заруб. країн у вузах міста, у тому числі у ХДУ] / І. Дмитренко // Рад. Ук­раїна. - 1981. - 13 жовт.

6146. Об опыте раздельного приема и подготовки преподавателей в Харьковском государственном университете: [В коллегии Минвуза СССР] // Бюл. Мин-ва высш. и сред. спец. образования. - 1982. - № 11. - С. 11-12.

6147. Кривицький І. Готувати добротні кадри вчителів: Роздуми з при­воду / І. Кривицький // Харк. ун-т. - 1985. - 19 листоп.

6148. Науковий престиж вузу: [Захист доктор. дис. у ХІ п'ятирічці] // Харк. ун-т. - 1985. - 29 січ.

6149. [Робочий день у відділі аспірантури, якій виповнюється 60 років]: Фото з підписом // Харк. ун-т. - 1985. - 11 черв.

6150. Висока місія: [Підготовка спеціалістів в ХДУ для країн світу] // Харк. ун-т. - 1986. - 31 серп.

6151. Кім М. Працюйте на благо миру: [Про підготовку викладачами каф. політекономії спеціалістів для країн Азії, Європи, Африки, Лат. Амери­ки] / М. Кім // Харк. ун-т. - 1986. - 21 черв.

6152. Сафронов Г. Результат вагомий: [Наукові кадри ХДУ та публікації монографій ун-ту] // Ленін. зміна. - 1986. - 10 лип.

6153. Від диплома до дисертації // Веч. Харків. - 1987. - 6 лип.

6154. Дудник О. Як навчити... молодого вченого?: раді молодих уче­них і аспірантів ХДУ] / О. Дудник // Ленін. зміна. - 1987. - 11 черв.

6155. Поддубна Р. Н. Кого вважають молодим вченим?: Роздуми нау­ковця: [Про роботу рад молодих учених іст. та філол. ф-тів] / Р. Н. Поддубна // Там само. - 26 трав.

6156. Томко М. Спеціаліст для 90-х: «Круглий стіл» редакції / М. Томко; Інтерв' ю з В. Д. Воловиком, І. Гіркою, І. І. Залюбовським та ін. // Харк. ун-т.- 1987. - 27 жовт.

6157. Наукова цінність [кандидатських дисертацій] // Харк. ун-т. - 1992. -10 листоп.

6158. Нова професія: [Інженер екології міста] // Веч. Харків. - 1992. -25 черв.

6159. [Вступні екзамени до аспірантури] // Веч. Харків. - 1993. - 28 берез.

6160. Минко Л. Університетська аспірантура діє / Л. Минко // Веч. Харків. -

1993. - 21 груд.

6161. Кузня наукових кадрів: [Докторантура й аспірантура ХДУ] // Веч. Харків. - 1994. - 15 листоп.

6162. Свіч В. Післямова до огляду факультетів [у галузі підготовки фахівців та кадрів вищої кваліфікації] / В. Свіч, З. Зиман // Там само. -20 верес.

6163. Центр подготовки научных кадров: [Аспирантура иностр. граждан] // Там само. - 4 лип.

6164. Авксентьев Л. Г. Может ли молодой специалист. / Л. Г. Авксентьев; Беседа с деканом филфака ХГУ; Запись С. Руденко // Со­бытие. - 1995. - 4 марта.

6165. Волобуєва О. Колиска для науковців: [70-річчя аспірантури ХДУ] / О. Волобуєва // Харк. ун-т. - 1995. - 17 трав.

6166. .. .І нетрадиційний підхід: [Захист канд. дис.] // Харк. ун-т. - 1995. -30 серп.

6167. Хроніка: [Вступ до університет. аспірантури: стажування студ. ХДУ в США, Англії, Італії; стипендіал. фонд ун-ту та ін.] // Там само.

6168. Куліш С. М. [Кадри ХДУ] / С. М. Куліш // Харк. ун-т. - 1995. -

15 жовт.

6169. Нерух О. Захищатися слід у строк: [Підготовка кадрів в аспірантурі] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1995. - 2 квіт.

6170. Шевельова О. Від диплому до дисертації - один крок: [Аспірантура ХДУ] / О. Шевельова, З. Українська // Харк. ун-т. -1998. - 3 берез. - С. 2.

6171. Іванін О. Аспірантура: покликання чи працевлаштування?: [До 80-річчя відділу аспірантури] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2006. - 7 бе­рез. -   На   фото:   зав.   відділом   А. В. Кургосова, співробітники

А. О. Саратовська та В. А. Звягінцева.

***

6172. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1917-1980 гг.: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб, В. К. Мазманьянц. -X.: ХГУ, 1991. - 152 с.

564

10.6. Зв'язок науки з виробництвом

6173. Два нових договори [ХДУ з Харківським авіаційним виробничим об'єднанням та ХЕМЗом] // Харк. ун-т. - 1981. - 2 черв.

6174. Сіренко А. Ф. Співдружність: учора, сьогодні, завтра: [Каф. фізики твердого тіла фізфаку з Харк. турбін. заводом] / А. Ф. Сіренко // Там само. -

1982. - 14 груд.

6175. Васильев О. Интеграция науки с производством - веление времени / О. Васильев // Красное знамя. - 1983. - 6 авг.

6176. Володимирова Т. Науковці ХДУ - виробництву: [Про використан­ня на виробництві наукових розробок, виконаних вченими хімфаку, геофаку та лабораторією проблем оптимізації] / Т. Володимирова // Веч. Харків. -

1983. - 4 берез.

6177. Карелин А. Аэростат над Харьковом: [О помощи сотрудников ун­та в сооружении аэростата] / А. Карелин // Красное знамя. - 1983. - 27 нояб.

6178. Ясинский В. Внедряются разработки ученых [химического и ме­ханико-математического факультетов ХГУ] / В. Ясинский // Там само. - 20 янв.

6179. Економічний ефект - 970 тис. крб.!: [Співробітництво каф. фіз. хімії з рядом підприємств] // Харк. ун-т. - 1985. - 8 жовт.

6180. Іванова О. Для виробництва, клінік, НДІ.: Курсом наук.-техн. прогресу: [Про дослідження науковців біол., радіофіз. та мех.-мат. ф-тів] / О. Іванова // Харк. ун-т. - 1986. - 27 трав.

6181. [Результати завершення господоговірної роботи на кафедрі еко­номічної географії] // Харк. ун-т. - 1986. - 25 листоп. з фото.

6182. Вивчаємо ставлення до перебудови: [Широкомасштаб. дослідж. на промисл. підприємствах] // Ленін. зміна. - 1987. - 2 лип.

6183. Для підприємств Харкова: [Господоговір. дослідж. у ХДУ] // Харк. ун-т. - 1987. - 8 верес.

6184. Іванова Т. «Просимо оголосити подяку.»: [Керівники підприємств та організацій дякують науковцям ун-ту за високий рівень досліджень] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1987. - 1 січ.

6185. Мигуліна Т. Стажист починає діяти: Система «Випускник на ви­робництві»: історія, проблеми, перспективи / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. -1987. - 15 груд.

6186. Науковці беруть замовлення: [Виконання науковцями ХДУ госпо-договірних робіт у 1987 р.] // Веч. Харків. - 1987. - 7 жовт.

6187. Союз науки і труда: [ХДУ і підприємства міста] // Харк. ун-т. -

1987. - 20 верес.

6188. Студенти - виробництву: [При каф. вищої математики та інформатики мех.-мат. ф-ту ХДУ створено студ. наук.-виробн. загін - «Об­числювач»] // Веч. Харків. - 1987. - 11 груд.

6189. Котятко М. Науковці - виробництву: [Дослідж. біологів ХДУ] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1989. - 10 січ.

6190. Науковці - виробництву: [Лабораторія молекулярної динаміки і структур] // Харк. ун-т. - 1989. - 13 черв.

6191. Курсом науково-технічного прогресу: [ХДУ - виробництву] // Харк. ун-т. - 1989. - 11 трав.

6192. Мигуліна Т. Вчені [ХДУ] - виробництву / Т. Мигуліна // Веч.

Харків. - 1989. - 23 січ.

6193. Університет - Харкову: [Про філії каф. ХДУ у школах міста; про виконання робіт для підприємств та НДІ міста] // Харк. ун-т. - 1989. - 24 січ.

6194. Учені - виробництву: [Науковці ГГФ, наук.-дослід. та виробн. цен­тру «Природа»] // Харк. ун-т. - 1989. - 21 берез.

6195. Новикова О. Студенти [ХДУ] - виробництву / О. Новикова // Веч. Харків. - 1990. - 27 черв.

6196. У лабораторіях учених: [ХДУ - виробництву] // Харк. ун-т. -

1990. - 31 серп.

6197. Університет - дітям: [Розробка експерим. зразка механічного тре­нажера і велоергометра співробітниками каф. фізкультури і спорту] // Харк. ун-т. - 1990. - 8 трав.

6198. Щоб був якісним прокат: [Наук. співробітництво каф. господарства ХДУ із Новолипецьким металургійним комбінатом] // Там само. - 26 січ.

6199. Томко М. Ліки від хвороби: [Університет - виробництву] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1991. - 24 верес.

6200. Університет може розбагатіти: [Про співробітництво учених ун-ту з культ. центром «Відродження»] // Веч. Харків. - 1991. - 13 верес.

6201. Університет - Харкову // Харк. ун-т. - 1991. - 10 верес.

6202. Вигідна технологія: [Економити тисячі тон міді дає змогу нова оригінальна методика регенерації хлориду заліза, розроблена вченими ХДУ] // Веч. Харків. - 1993. - 30 січ.

6203. Нерух О. Замовники зацікавилися: [Участь ХДУ у виставці-ярмарку «Технократ Конверсія - 93»] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1993. - 30 листоп.

6204. Новый стройматериал: [О новой технологии, превращ. мягкую древесину в ценный строит. материал, разработанной учеными ХГУ] // Веч. Харьков. - 1994. - 12 мая. - С. 1.

6205. Хомайко Ю. Не всякое чтение - развлечение: [Договор о совмест. деятельности ХГУ и кн. реклам. изд-ва «РА»] / Ю. Хомайко // Веч. Харь­ков. - 1997. - 11 февр.

Див. також № 3798, 6816, 6819, 7104, 7178, 7834.

566

11. УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА

6206. Археологи з сільської школи: [Школа і наук. співробітники ХДУ] // Харк. ун-т. - 1981. - 6 серп.

6207. Нерух О. Сесія учнів ЗЮФМШ [(загальної юнацької фізико-математичної школи) у ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1983. - 26 черв.

6208. Чернцов В. Знайти свого студента: [Про юнацьку фіз.-мат. школу] / В. Чернцов // Харк. ун-т. - 1983. - 8 берез.

6209. Кононенко С. Наша постійна турбота: [Подання допомоги школі викладачами і співробітниками фізтеху ХДУ] / С. Кононенко // Харк. ун-т. -

1985. - 14 трав.

6210. Деус О. «Дні кафедр» у школах [міста] / О. Деус // Харк. ун-т. -

1986. - 27 трав.

6211. Мосьпан Л. Палац нашого дитинства: [Палац піонерів] / Л. Мосьпан // Там само. - 4 лют.

6212. Орда С. Понад 400 школярів: [Обласна біол. олімпіада] / С. Орда // Там само. - 11 лют.

6213. Діло у нас одне: [Ун-т і школа] // Харк. ун-т. - 1987. - 20 верес.

6214. Завертанна С. Для швидких розумом: [Створення під егідою ун-та школи з поглибленим вивченням фізики і математики] / С. Завертанна // Харк. ун-т. - 1987. - 31 берез.

6215. Іванова Т. Продовжується співробітництво: Університет - школі: [Співробітництво каф. геометрії ММФ з методоб'єднанням учителів мате­матики шкіл Моск. р-ну міста] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1987. - 27 січ.

6216. Нерух О. Вогонь від огню: [Роздуми про нову форму інтеграції вузу і школи - унів. кафедри в школі] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1987. -3 лют.

6217. Шкільні кафедри вузу: [13 філіалів кафедр ХДУ створено в школах міста] // Веч. Харків. - 1987. - 27 листоп.

6218. «Юний хімік» націлений на завтра: [Про вихованців факультет. школи юних хіміків ХДУ] // Харк. ун-т. - 1987. - 29 верес.

6219. Васько О. Як ся маєш, філіале?: [Про роботу філіалів ХДУ у се­редніх школах та н.-д. ін-тах] / О. Васько // Харк. ун-т. - 1988. - 8 берез.

6220. Голдобіна Н. Що нам дає філіал: [У Дергачів. серед. школі № 2 діє філіал каф. укр. мови] / Н. Голдобіна // Харк. ун-т. - 1988. - 26 квіт.

6221. Карпенко В. Олімпіада називає переможців: [Обласна олімпіада шко­лярів з фізики на фіз. ф-ті ХДУ] / В. Карпенко // Веч. Харків. - 1988. - 24 лют.

6222. Новикова О. Шкільні кафедри вузу: [Створення філіалу каф. заг. фіз. географії та картографії ГГФ] / О. Новикова // Веч. Харків. - 1988. -17 берез.

6223. Опанасенко Л. Школа у. школі: [Допомога ХДУ педколективу СШ № 24 у створенні фіз.-мат. класів] / Л. Опанасенко // Веч. Харків. -1988. - 6 лют.

6224. У школі - день кафедри: [Традиц. день каф. фізики плазми у СШ № 61] // Веч. Харків. - 1988. - 16 лют.

6225. Для юних астрономів: [Ун-т і школа] // Харк. ун-т. - 1989. - 11 квіт.

6226. Котятко М. Спасибі, діти!: [Перша виставка дитячої творчості

у ХДУ] / М. Котятко // Веч. Харків. - 1988. - 11 квіт.

6227. Логвиненко Л. Що сприяло успіхові?: [Обл. фіз. олімпіада у ХДУ] / Л. Логвиненко // Веч. Харків. - 1989. - 27 лют.

6228. Муромцева Ю. Для майбутнього: Університет - школі: [Зв'язок гуртківців Палацу піонерів ім. Постишева з ХДУ] / Ю. Муромцева // Харк. ун-т. - 1989. - 4 квіт.

6229. Новий факультет [по підготовці шкільних психологів із працівни­ків, що мають вищу освіту] // Харк. ун-т. - 1989. - 27 жовт.

6230. Томко М. На шляху інтеграції вузу і школи: [Семінар керівників районних об' єднань учителів географії] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1989. -24 жовт.

6231. Університет - школі: [Про цікаві учбові демонстрації, оригінальні прилади, які розроблені працівниками лабораторії методики викладання фізики] // Харк. ун-т. - 1989. - 7 берез.

6232. Галаур С. Задружив університет із школою: [Створення працівниками ГГФ в СШ № 129 геол.-геогр. класів] / С. Галаур // Веч. Харків. - 1990. - 27 листоп.

6233. Песін О. Світ дивовижних відкрить: Ун-т - школі / О. Песін // Харк. ун-т. - 1990. - 13 берез.

6234. Цурко О. Професор у ліцеї: [Контакти ліцею-школи № 89 з ун-том] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1990. - 27 листоп.

6235. Шукаємо своїх студентів: [Перший у місті і області спец. геол.-геогр., екол. клас у СШ № 129] // Харк. ун-т. - 1991. - 3 верес.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007