М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 106

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6337. Глущенко В. І. Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 11.

6338. Догадіна Т. В. Історія ботаніки у Харківському університеті // Укр. ботан. журн. - 2002. - Т. 59, № 3. - С. 353-355.

6339. Глущенко В. Біологічний факультет / В. Глущенко // Харк. ун-т. -2003. - 18 берез.

6340. Чернишенко А. А. Становлення кафедри біохімії на біологічному факультеті Харківського університету / А. А. Черни-шенко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. на­ук. праць / ХНУ. - X., 2003. - С. 195-201. - Бібліогр.: с. 201.

6341. Буланкіна Н. 70 непересічних років [відзначила кафедра біохімії ХНУ: Історія кафедри] / Н. Буланкіна // Харк. ун-т. - 2004. - 6 квіт. з фото.

6342. Глущенко В. Біологічний факультет / В. Глущенко // Там са­мо. - 2004. - 23 берез.; 5 жовт.

6343. [70-летие кафедры биохимии Харьковского университета] // Веч. Харьков. - 2004. - 17 февр.

6344. Студии открылись: [«Первые Каразинские природоведческие студии» в ХНУ им. В. Н. Каразіна, приуроч. 200-летию ун-та] // Там само. - 15 июня.

6345. Воробйова Л. Біологічний факультет Л. Воробйова // Харк. ун-т. -2006. - 28 лют.

Див. також № 2334, 2335, 2339, 2352, 2361, 2362, 4502, 4503. Навчальний процес

6346. Великодна В. За сім тисяч кілометрів.: [Практика студ. 3-го курсу біол. ф-ту на Далекому Сході] / В. Великодна // Харк. ун-т. - 1983. - 22 лис-топ.

6347. Бобок С. Будуть учителями: [Відновлення на біол. ф-ту заоч. відділення] / С. Бобок // Харк. ун-т. - 1986. - 10 черв.

6348. Полкан О. . І гербарій з орхідей: [Практика студентів біол. ф-ту, яка проходила у с.Усть-Локчим Комі АРСР] / О. Полкан // Харк. ун-т. -1986. - 16 верес.

6349. Робінзони з ХДУ: [Про практику студентів 3-го курсу біол. ф-ту на безлюдному острові Вешняк] // Харк. ун-т. - 1986. - 30 верес.

575

6350. Солдатенко Я. Рішення обираю самостійно: Справи учбові: [Про нову форму навчання («Ділова гра») на біол. ф-ті] / Я. Солдатенко // Харк. ун-т. - 1986. - 3 черв.

6351. Дементій О. Психологія - практичній педагогіці: Справи учбові / О. Дементій // Харк. ун-т. - 1987. - 24 листоп.

6352. Глущенко В. І. Певні зарушення на краще є: [Перебудова учбов. процесу на біофаці] / В. І. Глущенко // Харк. ун-т. - 1989. - 13 черв.

6353. Деус О. «Психолого-педагогічні основи викладання»: [Спецкурс] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ.

6354. Мірошнікова Т. Вперше відбувся прийом [на спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», яка відкрилася на біофаці] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. - 2005. - 25 жовт.

Див. також № 5689, 6212.

Наука

6355. Пилипенко В. Вічна радість пошуку: [Про роботу каф. зоології безхребетних і гідробіології] / В. Пилипенко, К. Максакова // Харк. ун-т. -

1981. - 13 жовт.

6356. Предложили ученые - [биохимики]: В помощь кардиологам // Ра­бочая газ. - 1981. - 11 авг.

6357. Шабельський О. Стрес подовжує життя: [Розробка питань вікового розвитку організму на каф. фізіології тварин і людини ХДУ] / О. Шабельський; Інтерв' ю з акад. В. М. Нікітіним // Соц. Харківщина. -

1981. - 11 верес.

6358. Кульпінова А. Проникнути у загадковий світ: [Про капілярну ка­меру для вивчення мікроорганізмів, яку виготував доц. каф. фізіології та біохімії рослин А. Г. Шеховцов] / А. Кульпінова // Харк. ун-т. - 1983. -7 трав.

6359. К итогам изучения энтомофауны и ее изменений под влиянием антропогенного фактора в условиях Харьковской области: По исследовани­ям   энтомологов   ХГУ   в   1972-1982   гг.   /   В. С. Солодовникова,

В. П. Кудокоцев, Г. Н. Левчинская, Н. С. Прудкина // ВХУ. - 1984. -

№ 262. - С. 67-74.

6360. Кусакіна В. Вік. під мікроскопом: [Наук. розробки генетики і цитології] / В. Кусакіна // Соц. Харківщина. - 1987. - 14 квіт.

6361. Біологи - сільському господарству // Харк. ун-т. - 1988. - 23 лют.

6362. Бондарєва О. Війна старості: [Про роботу каф. фізіології людини і тварин біол. ф-ту і відділу БІНу] / О. Бондарєва // Харк. ун-т. - 1988. -11 жовт.

6363. Коченков О. Розмова про істотні речі: [Підсумкова наук. конф. співробітників біол. ф-ту і н.-д. ін-ту біології] / О. Коченков // Харк. ун-т. -

1990. - 20 лют.

6364. Софронов В. Водорості і... стрес: [Про вивчення проблеми стреса ботаніками ХДУ] // Веч. Харків. - 1990. - 1 лют.

6365. Зінченко Л. Діагноз на ранній стадії захворювання: [Прилад учених ХДУ для визначення фізіол. стану людини] / Л. Зінченко // Слобід. край. -

1994. - 1 груд.

6366. Коченков О. І завтра - відкриття: [Конф. молодих учених біол. ф-ту, н.-д. ін-ту біології та ботан. саду] / О. Коченков // Харк. ун-т. - 1994. -

12 квіт.

6367. Коченков О. Наступ на старість ведуть біологи: [Семінар «Біологічні механізми старіння»] / О. Коченков // Харк. ун-т. - 1994. -6 верес.

6368. Коченков О. Своє слово кажуть біологи: [Наук. конф. мол. учених біол. ф-ті та н.-д. ін-та біології] // Харк. ун-т. - 1996. - 14 трав.

6369. Переверзєва В. Зберегти унікальний науковий напрямок: [Віднов­лення лабораторії фітогельмінтології у складі каф. мікології і фітоімунології біол. ф-ту] / В. Переверзєва // Там само. - 16 квіт.

6370. Петренко О. Комп' ютерний банк білих лелек [створили вчені ХДУ] / О. Петренко // Слобід. край. - 1997. - 10 квіт.

6371. Творці наукової школи: [Вікова фізіологія, біохімія та біофізика в ХДУ] // Харк. ун-т. - 1997. - 1 верес.

6372. Андрєєва В. Міжнародні дні птахів: [Експедиції наук. орнітологів ХДУ на водосховищах Харк. регіону] / В. Андрєєва // Слобід. край. - 1998. -

13 жовт.

6373. Гаташ В. Знай норму: Когда, с кем, а главное - сколько!: [Разра­ботки генетиков ХГУ под руководством В. Г. Шахбазова] / В. Гаташ // Со­бытие. - 1998. - 6 февр. - С. 1, 9.

6374. Гаташ В. Молодильные яблоки: Харьк. генетики [ХГУ] расшифро­вали секрет старости и юности / В. Гаташ // Известия. - 1998. - 29 июля.

6375. График жизни: моложе вы или старше своего паспортного возрас­та?: [Генетики ХГУ о новом методе определения биол. возраста человека] // Событие. - 1998. - 23-29 янв. - С. 1.

6376. Деус О. Це був боліголов: [Експертиза ядовитої рослини ученими каф. ботаніки] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1998. - 5 трав.

6377. На Державну премію [України з науки за 1998 р. висунуто фунда­мент. праці серії «Визначники прісноводних водоростей України»]: [Один із авторів є зав. каф. ботаніки Т. В. Догадіна] // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв.

577

6378. Твердов С. Живи, білий лелеко: [Участь вчених-орнітологів ХДУ в облаштуванні штучних місць гніздування білих лелек] / С. Твердов // Сло­бода. - 1998. - 13 окт.

6379. Шостенко Ю. В. История открытия тонкослойной хроматографии: [Вклад Н. А. Измайлова] / Шостенко Ю. В., Георгиевский В. П., Левин М. Г. // ВХУ.- 1998. - № 420: Сер. Хімія. - Вип. 2. - С. 276-278. (заменить работой о биол. ф-те, эту работу дать или в дополн. или вместо какой-то работы в хим. ф-т)

6380. Калиман П. А. Развитие биохимии на биологическом факультете Харьковского университета. Становление нового направления - возрастная физиология и биохимия / П. А. Калиман, А. А. Чернышенко // Укр. біохім. журн. - 2000. - Т. 72, № 3. - С. 156-167.

6381. Гаташ В. На сколько вы моложе. себя?: [Цито-биофиз. метод оз­доровления, разраб. Валерием Шахбазовым] / В. Гаташ // Слобода. - 2001. -27 июля. - С. 3.

6382. Гаташ В. Привяжи к ноге «динаму»: Болезнь начинается там, где кончается электричество: [Ученые-биологи ХНУ об энергетическом статусе клетки] / В. Гаташ // Известия. - 2001. - 24 марта.

6383. Прокудин Ю. Н. Становление и развитие ботанических исследова­ний в Харьковском университете. ІІ. Флористика и систематика высших растений / Ю. Н. Проскудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. - 2001. - Т. 5, № 1-2. - С. 157-161.

6384. Тесло І. Скільки вам років? Учені скажуть: Розробки методики на каф. генетики та цитології ХНУ / І. Тесло // Слобід. край. - 2001. - 10 бе­рез. - С. 1.

6385. Еколого-фауністична наукова школа: [Роль вчених Харк. ун-ту у розвитку науки] // Харків - моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народо­знавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - X., 2003. - С. 248-250.

6386. Київ-Антарктида: [Про 8-му укр. антаркт. експедицію] / За ма­теріалами біолога А. Ю. Утєвського // Харк. ун-т.- 2003. - 6 трав. з фото.

6387. Демура Г. «Біоетика - шлях до світових стандартів»: Міжнар. сим­позіум біоетики / Г. Демура // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп.

6388. Нарыжная Л. Природа не должна страдать:  [В ХНУ им.

B. Н. Каразина состоялось открытие ІІ Междунар. симпозиума «Биоэтика -путь к мировым стандартам»] / Л. Нарыжная // Слобода. - 2005. - 4 окт. -

C. 4.

6389. Санина О. Детки в клетке: [В ХНУ им. В. Н. Каразина начал работу ІІ Междунар. симпозиум «Биоэтика - путь к мировым стандартам»] / О. Санина // Веч. Харьков. - 2005. - 6 окт. - С. 7.

6390. Утевский А. М. Начало пути: Из кн.: «Высшая школа. Путь иссле­дования и исследование пути» / А. М. Утевский // UNIVERSITATES. -2005. - № 3. - С. 63-75 с фото.

Див. також № 5936, 5938, 5954, 5964, 5967, 5979, 6001, 6021, 6034, 6036,

6081, 6090, 6180, 6189.

***

6391. Харьковская научная школа возрастной физиологии, биохимии и биофизики: Крат. ист. справка и библиогр. / Сост.: А. Ф. Коченков. - Х.: ХГУ, 1992. - 76 с.

Студентство

6392. Сивокозова О. Перші кроки у науці: [Про н.-д. роботу студентів біол. ф-ту] // Харк. ун-т. - 1985. - 12 берез.

6393. Нерух О. Дипломники - наша гордість: [Каф. біохімії біол. ф-ту] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1986. - 28 січ.

6394. Петров В. Много ли человеку надо?: Искусство потребления про­тив искуса потребительства: Позиция писателя: [О деятельности студ. биол. ф-та ХГУ в составе «зеленых патрулей»] / В. Петров // Правда Украины. -

1988. - 21 нояб.

6395. Джамірзоєв Г. Даруйте дітям радість!: [Другокурсники біол. ф-та -підшефні школи-інтернату в с. Дергачі] / Г. Джамірзоєв // Харк. ун-т. -1990. - 19 січ.

6396. Климовська О. Живуть студенти весело.: [Про студ. психол. відділення біол. ф-ту] / О. Климовська // Харк. ун-т. - 1994. - 25 січ.

6397. Варв'янська С. Наше коріння: [Бесіда із праправнучкою В. Н. Каразіна, першокурсницею психол. відд. біол. ф-ту Лідією Геращенко] / С. Варв'янська // Харк. ун-т. - 1999. - 12 жовт. - С. 1.

6398. Крупицька Т. «Науки юношей питают.»: [Наук. робота СНТ біол. ф-ту] / Т. Крупицька, О. Прохорчук, Н. Меланіна // Харк. ун-т. -2001. - 15 трав.

6399. Ларін Ю. Упевнено дивитися в майбутнє: [Студенти-сироти біофаку] / Ю. Ларін // Харк. ун-т. - 2005. - 19 квіт.

Див. також № 5759, 5766, 5781, 6212; розд. 17.3. Біологічна станція; 17.4. Ботанічний сад.

13.2. Геолого-географічний факультет (1933)1 Загальні матеріали

1 Деякий період геологічний та географічний факультети існували окремо. Були злити

у 1960 р.

579

6400. Малеваный Г. Вода: ресурсы, использование, перспективы: [О работе каф. гидрогеологии и инж. геологии] / Г. Малеваный // Красное знамя. - 1981. - 13 мая.

6401. Бабич А. Чи знаєте ви, що.: [Мовою цифр і фактів про ГГФ] /

A. Бабич // Харк. ун-т. - 1983. - 5 квіт.

6402. Панчук С. Кафедрі - 120!: [Каф. заг. геології і палеонтології ГГФ] / С. Панчук // Там само. - 15 берез.

6403. Мильков Ф. Н. Вузовская физическая география. Периоды ее раз­вития и характерные черты как фундаментальной науки / Ф. Н. Мильков. -Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. - 304 с.

С. 59, 103: радянський період вивчення фізичної географії' у ХДУ.

6404. Новикова О. На передових рубежах науки: Каф. гідрогеології - 50! / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1984. - 11 груд.

6405. Фединишенець М. Кузня кадрів палеонтологів: [Про каф. геології і палеонтології] / М. Фединишенець // Харк. ун-т. - 1985. - 19 берез.

6406. Черваньов І. Завдання і перспективи молодої кафедри [раціонального використання природних ресурсів] / І. Черваньов // Там са­мо. - 19 листоп.

6407. Петров Ф. Успішний початок: [Заочне відд. ГГФ] / Ф. Петров // Там само. - 1986. - 4 лют.

6408. Зарицький П. На час рівняємо кроки: До 150-річчя каф. мінералогії, петрографії і корисних копалин / П. Зарицький // Там само. - 1987. - 24 листоп. з фото.

6409. Кафедрі [мінералогії, петрографії і корисних копалин] - 150 років // Веч. Харків. - 1987. - 23 листоп.

6410. Демків О. Необхідні географи-екологи: [Про необхідність відкрит­тя у ХДУ наук.-вироб. відділення, яке готуватиме географів-екологів] / О. Демків // Харк. ун-т. - 1988. - 26 квіт.

6411. Деус О. Фронт робіт: [Про роботу каф. геоекології та конструктив­ної географії та лабораторію радіогеографії ГГФ] / О. Деус // Там само. -

1989. - 28 берез.

6412. Звернення робочої групи з екології: [Про поліпшення стану навко­лишнього середовища] // Ленін. зміна. - 1989. - 10 серп.

6413. Нерух О. Під знаком перебудови: [Про роботу каф. геології ГГФ] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1989. - 28 берез.

6414. Чи відомо вам?: [ГГФ мовою цифр] // Там само.

6415. Макридін В. Задумів щасних?: [Про роботу каф. геології] /

B. Макридін // Харк. ун-т. - 1990. - 25 груд.

6416. Томко М. Кафедра святкує ювілей: [103 роки каф. фіз. географії і картографії] / М. Томко // Там само. - 20 листоп. з фото.

6417. Горстка В. Університет не повинен бути підвласним кон'юнктурі: [Сьогодення ГГФ] / В. Горстка // Там само. - 1991. - 24 груд. з фото.

6418. Зарицький П. В. История минералогических исследований на Ук­раине: Сб. науч. тр. / П. В. Зарицький. - К., 1991. - С. 35-41.

6419. Молодці!: [Про нагороду каф. фіз. географії і картографії Почесною грамотою Геогр. т-ва СРСР] // Харк. ун-т. - 1991. - 24 груд.

6420. Нерух О. Ще одна повість про справжніх людей: До 50-річчя одно­го із унів. випускників: Геологи 1941 р. / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1991. -10 груд.

6421. Котятко М. Неосяжна країна географії: [Пед. лекторій каф. фіз. географії і картографії] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1992. - 10 груд.

6422. Завтрашні географи, шикуйсь!: [Створено філію каф. фіз. географії при Харк. акад. гімназії] // Харк. ун-т. - 1993. - 2 берез.

6423. Мінтішинова Ю. Зацікавить абітурієнтів: [Нова спеціалізація на ГГФ - територіальна організація виробничих сил і міжнар. торгово-екон. зв' язків] / Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. - 1994. - 25 січ.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007