М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 107

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6424. Геолого-географічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

6425. Горстка В. М. 1994-1995: [Робота ГГФ у 1994 р. і плани на 1995 р.] / В. М. Горстка // Там само. - 3 січ.

6426. Не має аналогів у світі: [Каф. екології] // Там само. - 17 трав.

6427. Голиков А. П. Специалистов-международников готовят в Харько­ве / А. П. Голиков; Беседу вел П. Черномаз // ХГВ. - 1996. - 30 окт.

6428. Зарицький П. Геологи розкривають таємниці океанів: [Представни­ки каф. мінералогії ХДУ в Ільменському держ. заповіднику] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1996. - 14 трав.

6429. Голіков А. П. [Кафедра соціально-економічної географії та міжна­родних економічних відносин] / А. П. Голіков // Харк. ун-т. -   1997. -

30 груд.

6430. Макридін В. Найстаріша в ХДУ: [Каф. геології] / В. Макридін // Там само. - 2 груд.

6431. Зарицький П. 80-річчя геологічної служби України / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1998. - 9 черв.

6432. Козинець О. Сім' я оптимістів та трудоголиків: [Каф. фіз. географії та картографії] / О. Козинець, О. Новикова // Там само. - 29 груд. - С. 2-3.

6433. «Круглі ювілеї»: [40-річчя каф. історії України і 160-річчя каф. мінералогії та петрографії] // Там само. - 6 січ. з фото.

6434. Логвиненко Л. Хто сонцю і вітрові брат: [Підготовка геол. кадрів у ХДУ] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1999. - 3 квіт., з іл.

581

6435. Черваньов І. Г. Нова кафедра [соціально-економічної географії, природоохоронного менеджменту та геоінформатики] / На запитання кор. відповідає проф. І. Г. Черваньов // Харк. ун-т. - 1999. - 12 січ. - С. 2.

6436. Нємець К. А. Геолого-географічний факультет / К. А. Нємець // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 6-8.

6437. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. Вип. 2 / ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Укр. геогр. т-во. - Вінниця: Антекс, 2001. - 240 с.

Зі змісту: Левицький І. Ю. Науково-дослідницька робота студентів і учнів / І. Ю. Левицький. - С. 4-9; Левицький І. Ю. Опорна кафедра: робота в 2000-2001 рр. / І. Ю. Левицький. - С. 227-229.

6438. Нємець К. А. Геолого-географічний факультет / К. А. Нємець // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 7.

6439. Нємець К. Геолого-географічний факультет / К. Нємець // Там са­мо. - 2003. - 18 берез.

6440. Зарицкий П. В. К 165-летию кафедры минералогии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / П. В. Зарицкий // Матеріа­ли міжнар. наук.-практ. конф. «Регіон-2003: стратегія оптимального розвит­ку» (22-25 квіт. 2003 р., м. Харків). - X., 2003. - С. 10-12.

6441. Черваньов І. Кафедрі ЮНЕСКО [з екоенергетики і сталого розвит­ку] в університеті - бути! / І. Черваньов // Харк. ун-т. - 2003. - 18 лют.

6442. Шуменко С. И. К истории кафедры геологии / С. И. Шуменко // Матеріали міжнар. наук.-пркат. конф. «Регіон-2003: стратегія опти­мального розвитку» (22-25 квіт. 2003 р., м. Харків). - X., 2003. - С. 12­14.

6443. Нємець К. Геолого-географічний факультет / К. Нємець // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез.; 5 жовт.

6444. Холманская Л. Властелины новой энергетики: Будущее альтерна­тивной энергетики Украины зарождается в Харькове: [Зав. каф. геогр. мони­торинга и охраны природы И. Черванев об изучении проблемы АЭ в ХНУ им. В. Н. Каразина] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2004. - 26 окт.

6445. Вісник Харківського національного університету. - 2005. - № 655: Геологія - географія - екологія. - 153 с.

Зі змісту: Горяинов С. В. Структурно-геологические исследования на кафедре гео­логии / С. В. Горяинов. - С. 20-26; Зарицкий П. В. К истории кафедры минералогии, петрографии и полезных ископаемых (период после 1980 г.) / П. В. Зарицкий. -

С. 26-36.

6446. Нємєць К. Геолого-географічний факультет / К. Нємєць // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.

6447. Університет - Харкову: [Внесок студентів геофаку у розвиток еко­логії Харкова і області: Робота каф. екології] // Харк. ун-т. - 2006. - 19 верес.

6448. Фоменко М. Геолого-географічний / М. Фоменко // Харк. ун-т. -2006. - 3 жовт.

Див. також № 2031, 2034, 4444, 5381. Навчальний процес

6449. Вербицька В. Куда ведуть дороги: [Геогр. практика студ. ГГФ] / В. Вербицька // Харк. ун-т. - 1984. - 7 лют.

6450. Андрієнко І. 105 годин під землею: [Спецекспедиції студ. ГГФ] / І. Андрієнко // Харк. ун-т. - 1986. - 20 трав.

6451. Нерух О. Відповідаючи вимогам перебудови: [Про виїздний ком­плексний захист диплом. робіт дев' ятьма студ. ГГФ на виробництві] / О. Нерух // Там само. - 9 верес.

6452. Голиков А. Немає байдужих: [Процес перебудови учбов. процесу, удосконалення учбово-метод. роботи на ГГФ] / А. Голиков // Харк. ун-т. -1987. - 2 черв.

6453. Мигуліна Т. Радіофізика - «інструмент» географа: [Новий курс «Осно­ви радіофіз. географії»] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1987. - 18 лют.

6454. Томко М. Експеримент удався: [Про учбову практику студентів ГГФ з геол. картування і роботу в одній з польових експедицій у Казахстані] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1988. - 4 жовт.

6455. Новикова О. З почуттям відповідальності до навчання: [Нова дис­ципліна (мат. статистика) у гідрогеологів] / О. Новикова // Харк. ун-т. -

1989. - 17 жовт.

6456. Віч-на-віч з професією: [Вироб. практика на ГГФ] // Харк. ун-т. -

1990. - 10 квіт.

6457. Нерух О. Звіт з нового спецкурсу: [«Охорона геологічного середо­вища при розробці корисних копалин»] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1990. -22 квіт.

6458. Зарицький П. Нова спеціалізація - літологія / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.

6459. Мигуліна Т. Справа, якою ти живеш: Нарис: [Підсумки практики ГГФ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1992. - 14 січ.

6460. Ткачук О. Професія - любов моя: [Про виробничу практику геоло-га-літолога; Воркутинська геолого-розвідувальна експедиція. Східно-Грубеїнська геологозйомочна партія] / О. Ткачук // Там само. - 2 січ.

6461. Зарицький П. Студент стоїть на чатах: [Геофіз. практика геологів] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1994. - 30 верес.

6462. Німець Б. Якщо відкинути ілюзії: [Про рейтингові системи кон­тролю знань студентів] / Б. Німець // Харк. ун-т. - 1996. - 19 листоп.

6463. Рибальченко А. Ділова гра у навчальному процесі [в підготовці студентів екологів] / А. Рибальченко // Харк. ун-т. - 1997. - 14 січ.

6464. Кудрявцева О. Г. Роль учебных геологических практик студентов-гидрологов в системе непрерывного экологического образования и воспита­ния: [Геол. практика студентов ХНУ на Украине] / О. Г. Кудрявцева // ВХУ. - 1999. - № 455: Геологія. Географія. Екологія. - С. 175-177.

6465. Сивокозова О. Ділова гра: Основа втілення особистісно-орієнтованої технології навчання студентів [ГГФ] / О. Сивокозова // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. - С. 2.

6466. Байназаров А. М. Участь студентів у навчально-методичному за­безпеченні безперервної освіти з географії і картографії / А. М. Байназаров, М. А. Гвоздь, О. О. Жемеров и др. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. - X., 2002. - С. 300-303.

На базі кафедри фізичної географії' та картографії' ХНУ.

6467. Васильєв О. М. Спецкурс «Екологічна геологія» у Харківському університеті / О. М. Васильєв // Каразінські природознавчі студії: Матеріали міжнар. наук. конф., 14-16 черв. 2004 р., м. Харків. - X., 2004. - 299-300.

6468. До Болонського процесу: Слово факультетам: [геолого-геогр., мех.-мат., екон. ф-ти] // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт.

6469. Заріцький П. Нова перспективна спеціалізація в університетах: ви­вчення та освоєння техногенних родовищ / П. Заріцький // Освіта і упр. -2004. - Т. 7, № 3-4. - С. 118-120.

6470. Уперше в Україні: нова перспективна спеціалізація - літологія у Харківському національному університеті // Освіта і упр. - 2004. - Т. 7, № 3-4. - С. 121-124.

6471. Некос В. Основи формування національної технології вищої еколо­гічної освіти в Україні / В. Некос, А. Некос // Вища освіта України. - 2006. -№ 1. - С. 32-36.

Досвід геолого-географічного факультету Харк. ун-ту ім. В. Н. Каразіна.

Див. також № 5692, 5702, 6222, 6230, 6232, 6235, 6237, 6240.

Наука

6472. Саввов А. Есть ли память у растений?: [Разработка и внедрение фитогеохим. метода поиска месторождений нефти и газа науч. сотрудника­ми каф. общей геологии и палентологии ХГУ] / А. Саввов // Красное знамя. - 1981. - 7 февр.

6473. Бар' єри проти суховіїв: [Новий метод поливу земель, розроб. гідрометеорологами ХДУ] // Соц. Харківщина. - 1982. - 3 берез.

6474. Візитна картка копалин: [Наук. діяльність геологів ХДУ] // Там само. -25 квіт.

6475. Зарицький П. Багатства країни - народові!: [Про Мінералогічне т-во та його Харк. відділення] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1982. - 20 квіт.

6476. Перспективний науковий напрямок: [Дослідж. учених ГГФ] // Харк. ун-т. - 1982. - 21 верес.

583

6477. Саввов А. Истину установил. планктон: [О комплексном изуче­нии Мирового океана] / А. Саввов // Красное знамя. - 1982. - 10 янв.

6478. Сторінки геологічного літопису: [Дослідж. геологів ХДУ] // Соц. Харківщина. - 1982. - 7 трав.

6479. Рішення: [На ГГФ створено первинну організацію Наук.-техн. т-ва нафт. та газ. промисловості ім. акад. І. М. Губкіна] // Харк. ун-т. - 1984. -1 січ.

6480. Шуменко С. І. Атлантика розповідає про себе: [Автор - проф. каф. мінерології і петрографії, брав участь у роботі н.-д. судна АН УРСР «Ака­демік Вернадський»] / С. І. Шуменко // Там само. - 18 верес.

6481. Про розвиток життя на Землі: [Палеонтол. школа ХДУ, яку очолює проф. В. П. Макридін] // Харк. ун-т. - 1986. - 31 серп.

6482. Котусевич М. Для газовиків Півночі: [Дослідж. каф. гідрогеології для газоконденсатного родовища в Новому Уренгої] / М. Котусевич // Харк. ун-т. - 1987. - 19 трав.

6483. Мигуліна Т. Північні експедиції: [Дві експедиції наук. співробітників каф. гідрогеології ХДУ у район Нового Урінгоя] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1987. - 17 серп.

6484. Павлішин В. [Внесок Харківського університету у розвиток гео­логії і мінерології на Україні] / В. Павлішин // Харк. ун-т. - 1987. - 24 лис-топ.

6485. Сафронов В. Мова мовчазних черепашок: [Наук. дослідж. каф. гео­логії] / В. Сафронов // Веч. Харків. - 1988. - 1 листоп.

6486. Полевич О. До загадкового Бермудського трикутника: [Про роботу лабораторії техн. засобів контролю оточоючого середовища ГГФ] /

0. Полевич // Харк. ун-т. - 1989. - 28 берез.

6487. Тенденції розвитку науково-дослідних робіт на геолого-географічному // Харк. ун-т. - 1989. - 28 берез.

6488. Черваньов І. Яким буде майбутнє?: [Наук. дослідж. на ГГФ] /

1. Черваньов // Там само.

6489. Макридін В. Наукова продукція вченого: [ГГФ у 1991 р.] / В. Макридін // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.

6490. Полкан О. Четверта міжнародна [конференція з нанопланктону нинішнього року відбулась у Празі]: [Участь ученого ХДУ С. І. Шуменко у конф.] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1991. - 24 верес.

6491. Безцінний скарб - жива вода: [Вивчення наук.-дослід. теми «Ком­плексне використання й охорона підземних вод» на каф. гідрогеології ГГФ] // Харк. ун-т. - 1993. - 14 груд.

6492. Мигуліна Т. Це була чудова школа: [Міжвуз. навч. семінар, організ. каф. фізгеографії і картографії] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1993. - 14 ве­рес.

6493. Деус О. Поїдемо навчатися до Єгипту: [Наук. співробітництво гео­логів Єгипту і ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

6494. Левицький І. Ю. 1994-1995: [Найважливіша подія на каф. фіз. гео­графії та картографії - вихід «Атласу Харківської області» і посібника «Фізична географія Харківської області»] / І. Ю. Левицький // Харк. ун-т. - 1995. -3 січ.

6495. Черномаз П. Региональную политику - на научную основу: [Обос­нование нового соц.- экон. районирования Украины на каф. соц.-экон. гео­графии и междунар. экон. отношений ХГУ] / П. Черномаз // Панорама. -

1996. - 3 авг.

6496. Зарицький П. Зв' язки не пориваються: [Участь каф. мінералогії, петрографії та корисних копалин у роботі V Уральської вугільної наради] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1997. - 2 груд.

6497. Бурлака О. М. [Про семінар геолого-географічного факультету ХНУ «Безперервна географічна освіта: удосконалення методики викладання у серединій та вищій школі»] / О. М. Бурлака // Харк. ун-т. - 2000. -24 жовт.

6498. Кожедуб В. Дух географії у стінах класичного університету: [Наук. семінар на ГГФ «Безперервна географічна освіта: удосконалення методики викладання у середній та вищій школі»] / В. Кожедуб, О. Дацько // Харк. ун-т. - 2000. - 24 жовт. - С. 3.

6499. Не пропустіть: [П'ятий міжнар. наук. метод. семінар з топографії та картографії] // Харк. ун-т. - 2001. - 28 серп. - С. 3.

6500. Горбачова О. Справедливість і вимогливість / О. Горбачова; Бесіда з зав. каф. П. В. Зарицьким // Харк. ун-т. - 2002. - 19 листоп. - С. 1 з фото.

6501. Зарицький П. Для розвитку науки: [Дружні стосунки між ГГФ ХНУ і каф. літології та морської геології МДУ] / П. Зарицький // Там само. -5 листоп. - С. 1.

6502. Зарицький П. В. Новые и перспективные направления развития геологической науки и подготовки кадров в Украине: [На примере ХНУ] / П. В. Зарицький // Сучасні проблеми науки та освіти: Зб. наук. праць / Укр. асоціація «Жінки в науці та освіті», ХНУ. - X., 2002. - С. 46-49.

6503. Зарицький П. Форум геологів: [Другий з'їзд Спілки геологів Ук­раїни] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 2003. - 11 листоп.

6504. Тимарська Л. Звітує вчений: [10 років утворення першого геогр. атласу Харківщини: Бесіда з І. Ю. Левицьким, під чиєю ре­дакцією було утворено атлас] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2005. -29 листоп.

Див. також № 2246, 2259, 2286, 5991, 5530, 6031, 6040, 6042, 6048, 6063,

6073, 6158, 6176, 6181, 6194, 6287, 6288.

586

Студентство

6505. Нерух О. Знання - результати праці: [Про студ.-гідрологів, 4 курс] /

0. Нерух // Харк. ун-т. - 1983. - 1 лют.

6506. Завертанна С. «Щоб займатися улюбленим ділом»: [Студ. наук. гуртки на ГГФ] / С. Завертанна, О. Попова // Харк. ун-т. - 1985. - 15 січ.

6507. Нерух О. Господар - колектив: За законами самоврядування: [Про студ. групу ГГФ - ГГ21] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1987. - 24 лют. з фото.

6508. [Геологічний студентський науковий гурток при кафедрі геології] // Харк. ун-т. - 1989. - 28 берез. з фото.

6509. Демиденко Н. Перший млинець удалий: [День ф-ту на ГГФ] / Н. Демиденко // Харк. ун-т. - 1990. - 1 трав.

Див. також № 5766, 5783, 5879.

13.3. Економічний факультет (1933) Загальні матеріали

6510. Ткаченко І. Глибокі теоретичні знання і практичні навички: [Про економфак ХДУ] / І. Ткаченко // Харк. ун-т. - 1982. - 23 берез.

6511. Ткаченко І. Піввіковий ювілей: [Екон. ф-ту - 50 років] / І. Ткаченко. В. Кравченко // Харк. ун-т. - 1983. - 13 груд.

6512. Томко М. Кафедра: колектив, досягнення, перспективи: [Про каф. планування нар. господарства й економіки промисловості] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1984. - 23 жовт.

6513. Березань О. Завдання, які нам вирішувати: [Каф. статистики й об­ліку на ХІІ п'ятирічку] / О. Березань // Харк. ун-т. - 1986. - 18 листоп.

6514. Верба П. І. Містке поняття - перебудова: [Про роботу каф. фінансів і кредиту] / П. І. Верба // Харк. ун-т. - 1987. - 7 квіт.

6515. Сивоконь А. Як реалізувати резерви?: [Про підготовку мол. спеціалістів на екон. ф-ті] / А. Сивоконь // Там само. - 2 черв.

6516. Бондаренко А. Вирватися з полону старих форм: [Про перебудову в комс. організації] / А. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1988. - 18 жовт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007