М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 108

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6517. Тетерська В. Вони стали першими: [Відд. соціології на екон. ф-ті, 1988 р.] / В. Тетерська // Там само. - 7 листоп. з фото.

6518. Смирнова О. Секрети першості: [Про каф. планування нар. госпо­дарства й економіки промисловості] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1989. -14 берез.

6519. Ткаченко І. Поглиблювати перебудову учбового процесу: [Про підготовку кадрів на екон. ф-ті] / І. Ткаченко // Там само. - 14 січ.

6520. Ткаченко І. Теоретичні знання і практичні навики: [Про екон. ф-т] /

1. Ткаченко // Там само. - 29 берез.

6521. Томко М. У високому темпі: [Про роботу каф. статистики й обліку екон. ф-ту] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1989. - 23 трав.

6522. Бондаренко М. Країні потрібні економісти: / М. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1991. - 30 квіт.

6523. Забродський В. А. Економічна кібернетика: реальність і перспек­тиви / В. А. Забродський, В. Г. Михайленко, А. О. Дубровін; Інтерв'ю вела Ю. Сиротіна // Харк. ун-т. - 1991. - 24 верес.

6524. Ну, налогоплательщик, берешь!: [Подготовка на экон. ф-те ХГУ налог. инспекторов] // Слобода. - 1992. - 1 янв.

6525. Бондаренко М. Суверенній Україні потрібні економісти / М. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1993. - [№ 7].

6526. Сичов Є. Нові обрії, нові підходи: Концепція завтрашнього дня: [Каф. фінансів і кредиту] / Є. Сичов // Там само. - 2 берез.

6527. Бондаренко М. Україні потрібні економісти: / М. Бондаренко // Харк. ун-т. - 1994. - 22 берез.

6528. [Госпдоговір кафедри економіки планування та прогнозування з Московським райвиконкомом міста] // Там само. - 17 трав.

6529. Ковальчук Н. Вашу зачетку, профессор: [Празднование 60-летия экон. ф-та] / Н. Ковальчук // Событие. - 1994. - 27 апр.

6530. Мигуліна Т. Економфак. Рік 1994 / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. -1994. - 30 серп.

6531. Економічний [факультет] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

6532. Генкин А. Возможно, что сегодня в ХГУ учится будущий предсе­датель Нацбанка Украины / А. Генкин // Время. - 1996. - 11 июня.

6533. Глущенко В. В. [Кафедра фінансів та кредиту] / В. В. Глущенко // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

6534. Голіков А. «Міжнародні економічні відносини»: [Нова спеціальність відкрита в ХДУ] / А. Голіков // Там само. - 16 квіт.

6535. Александров В. Економічний факультет: [До відома абітурієнтов] / В. Александров // Харк. ун-т. - 1998. - 24 лют.

6536. Березань Е. И. Статистическое исследование популярности эконо­мического факультета ХНУ среди абитуриентов / Е. И. Березань, Л. Королева, О. Тузаева // ВХУ. - 1999. - № 457: Экон. сер. - С. 174-176.

6537. Борисенко О. І економісти, і дипломати: [Підготовка у ХДУ фахівців міжнар. рівня] / О. Борисенко // Слобід. край. - 1999. - 28 січ.

6538. Александров В. В. Новітні технології економічної та бізнес підго­товки студентів природознавчого, технічного, гуманітарного напрямків кла­сичних університетів як стратегічний імператив національного розвитку / В. В. Александров, Г. М. Коломієць // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 140.

6539. Булаєнко Л. І. Економічний факультет / Л. І. Булаєнко // Довідник для вступників.  - 2000. - С. 8-9.

588

6540. День економіста - 2000 // Харк. ун-т. - 2000. - 14 листоп. - С. 1.

6541. Александров В. В. Для нащадків!: [Як розвиватиметься екон. ф-т у 2001-2005 роках] / В. В. Александров // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез.

6542. Булаєнко Л. Чисті і благодатні джерела: [Екон. ф-т] / Л. Булаєнко // Там само. - 13 берез. - С. 5 з фото.

6543. Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 6 з фото.

6544. Кафедра статистики та обліку // Там само. - С. 5.

6545. Кафедра фінансів і кредиту // Там само. - С. 6. з фото.

6546. Кац А. Потужний науковий потенціал / А. Кац // Там само. - С. 2 з фото.

6547. Новикова О. В ім' я сьогодення і майбутнього: [Каф. маркетингу на екон. ф-ті] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 1 з фото.

6548. Про Харківський національний університет: (Початкові відомості для першокурсників [екон. ф-ту]). - X.: ХНУ, 2001. - 31 с.

6549. Булаєнко Л. Економічний факультет / Л. Булаєнко // Харк. ун-т. -2002. - 5 лют. - 18 берез.; 2004. - 23 берез., 5 жовт.; 2005. - 22 берез., 25 жовт.

6550. Економічна наука в Харківському університеті: Кол. моногр. / В. В. Глущенко, В. В. Александров та ін. - X.: ХНУ, 2005. - 332 с.

6551. Булаєнко Л. Економічний факультет / Л. Булаєнко // Харк. ун-т. -2006. - 28 лют.

Див. також № 4576, 6852, 6859, 6898, 7096; розд. 15.10. Кафедра економіч­ної теорії.

Навчальний процес

6552. Рабочие планы для студентов-заочников 4 курса экономического факультета. - X., 1983. - 27 с.

6553. Ворона В. Практика перша і . остання: [Студенти 5 курсу екон. ф-ту, спеціальність політекономія, у Москві] / В. Ворона // Харк. ун-т. -1984. - 17 квіт.

6554. Гласова С. О. У зв' язку з науковим і учбовим процесами: [Про перебудову системи політ. й екон. навчання на економфаці] / С. О. Гласова // Харк. ун-т. - 1987. - 16 черв.

6555. Кожусевич М. Усе сприймали розумом і серцем: [Про предди-пломну практику п' ятикурсників - політекономістів у Москві] / М. Ко-жусевич // Харк. ун-т. - 1988. - 26 квіт.

6556. Кравченко В. Проблем більше, ніж вирішень.: [Перебудова уч-бов. процесу на економфаці] / В. Кравченко // Харк. ун-т. - 1988. - 26 січ.

6557. Муромцева Ю. Дипломна робота - на замовлення підприємства: [Каф. статистики економфаку] / Ю. Муромцева // Харк. ун-т. - 1988. - 1 берез.

6558. Свєтлова К. На порядку денному: Викладачі і студенти еко­номічного про учбовий процес / К. Свєтлова // Харк. ун-т. - 1988. - 12 січ.

6559. Бабич В. П. У центрі уваги - актуальні проблеми: Сьогодні у ди­пломників [каф. планування нар. господарства й економіки промисловості] / В. П. Бабич // Харк. ун-т. - 1990. - 1 січ.

6560. Ткаченко І. Декілька складових: [Учбов. процес на екон. ф-ті] / І. Ткаченко // Там само. - 29 трав.

6561. Молодежь всего города - объединяйся!: [Защита дипломов на каф. экон.-мат. методов и выгчислит. техники] // Событие. - 1991. - 26 июня.

6562. Спокута чужих гріхів: Монолог стривоженої людини: [Проблеми з вивченням вищої математики у першокурсників економфаку] / Інтерв' ю М. Томко з викл. доц. В. Г. Михайленко // Харк. ун-т. - 1991. - 17 груд.

6563. Оксениченко Л. Учора, сьогодні, завтра: [Історія викладання екон. дисциплін в ХДУ: робота заг.-університет. каф. екон. теорії] / Л. Оксениченко // Харк. ун-т. - 1995. - 13 жовт.

6564. Генкин А. Возможно, что сегодня в ХГУ учится будущий предсе­датель Нацбанка Украины: [О подготовке студентов на экон. ф-те] / А. Генкин // Время. - 1996. - 11 июня.

6565. Коломієць Г. Майбутнє за дистанційним навчанням: [Екон. ф-т] / Г. Коломієць // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 2.

6566. 1954 рік: [Історія екон. ф-ту] // Там само.

6567. Майбутні фахівці для вітчизняної економіки: фінальних змаганнях серед студентів-маркетологів ХНУ посів третє місце] // Го­лос України.- 2003.- 22 квіт. - С. 9.

6568. Дідорчук І. Новий [вид ознайомчої практики без відриву від навчання запропонували співробітники економічного факультету] / І. Дідорчук // Харк. ун-т. - 2004. - 28 груд.

Див. також № 6468.

Студентство

6569. Галущак О. Переконливі кроки: [Про СНТ екон. ф-ту] / О. Галущак // Харк. ун-т. - 1983. - 7 черв.

6570. Бекетова Л. Як народжується колектив?: [Про групу ЕЕ-31] / Л. Бекетова // Харк. ун-т. - 1984. -16 жовт.

6571. Сахно В. Щоб ніхто не залишився за бортом: [Експеримент студ. самоврядування на економфаці] / В. Сахно // Харк. ун-т. - 1987. - 31 берез.

6572. Мигуліна Т. Сіяти сімена дружби: [Інтернац. виховання на екон. ф-ті] / Мигуліна Т. // Харк. ун-т. - 1988. - 17 трав.

6573. Полкан О. Біографія починається.: [Призначення на роботу п' ятикурсників екон. ф-ту] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1988. - 8 берез.

590

6574. Цурко О. «Я схиляюсь перед російською культурою»: [Про сту-дентів-іноземців першого курсу екон. ф-ту] / О. Цурко // Харк. ун-т. -

1988. - 22 листоп.

6575. Іващенко П. Яке нам потрібне нетрудове виховання: [Обговорення деяких проблем самоуправління студ.-першокурсників] / П. Іващенко // Харк. ун-т. - 1989. - 24 жовт.

6576. Куракіна Ю. ...А допоможе дружба: [Студ. піонер. загін екон. ф-ту] / Ю. Куракіна // Ленін. зміна. - 1989. - 29 черв.

6577. Мигуліна Т. Три тижні в Москві: [Студ.-випускники екон. ф-ту на пе­реддипломній практиці в Москві] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1989. - 12 квіт.

6578. Новикова О. І собі, і місту!: [Маркетинг. дослідж. студ.-економістів за матеріалами харк. підприємств] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2000. - 25 січ. -

С. 4.

6579. Деус О. До Швеції: [Стажування студ.-п'ятикурсників екон. ф-ту] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2001. - 18 верес. - С. 1.

Див. також № 5731, 5746, 8332.

Наука

6580. Для підприємств республіки і міста: [Про діяльність каф. плану­вання нар. господарства й економіки промисловості] // Харк. ун-т. - 1985. -24 верес.

6581. Кравченко В. В. Інтерес завжди великий: [Про роботу екон. семінару «Господарський механізм - економічний експеримент промисло­вості»] / В. В. Кравченко // Там само. - 4 черв.

6582. Економісти [ХДУ] - виробничникам // Харк. ун-т. - 1988. - 27 ве­рес.

6583. Учені - виробництву: [Каф. планування народ. господарства й еко­номіки промисловості екон. ф-ту] // Там само. - 25 жовт.

6584. Лортікян Е. Українська економічна думка: [Економічна наука в ХДУ] / Е. Лортикян // Там само. - 27 січ.

6585. Опыт не заморский, нашенский: [Заседание науч. о-ва в ХНУ по изучению наследия М. Туган-Барановского] // Веч. Харьков. - 2001. -30 июня. - С. 3 с фото.

6586. Хомайко Ю. И у экономистов есть свой светоч: [Науч. о-во по изу­чению наследия М. И. Туган-Барановского в ХНУ] / Ю. Хомайко // Там же. - 5 июля. - С. 3.

6587. Ковалевский Г. В. Харьковская экономическая школа = Kharkiv economic school (1804-2004) / Г. В. Ковалевский, В. М. Селиванов. - X.:

ХНУ, 2004. - 51 с.

Див. також № 2395, 5801, 6046, 6074, 6082, 6092, 6198, 6276.

13.4. історичний факультет (1933) Загальні матеріали

6588. Журавский Ю. И. Исторический факультет Харьковского универ­ситета: Очерк истории / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // ВХУ. - 1987. - № 302. - С. 3-24.

6589. Швець Р. На роздоріжжі: Каф. історії СРСР сьогодні і завтра / Р. Швець // Харк. ун-т. - 1991. - 15 жовт.

6590. Зеленина Е. Цвет и символ в оттенках политики: О семинаре на ист. ф-те ХГУ по ист. символики Украины / Е. Зеленина // Время. - 1992. -14 февр.

6591. Преподаватели исторического факультета Харьковского госуни­верситета (1933-1991 гг.): Материалы к биобиблиогр. словарю / Сост.: Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов. - X.: ХГУ, 1992. - 49 с.

6592. Буйнов Ю. Соціальна пам'ять людства: [Про іст. ф-т ХДУ] / Ю. Буйнов // Харк. ун-т. - 1993. - [№ 7].

6593. Мигуліна Т. Вічний вогонь пошуку: [Каф. стародавнього світу і серед. віків] / Т. Мигуліна // Там само. - 12 жовт.

6594. Михеев В. К. Кафедра историографии, источниковедения и архео­логии за 30 лет / В. К. Михеев // Материалы и тез. науч. конф., посвящ. 30-летию каф. историографии, источниковедения и археологии ХГУ: (ІІ Аста­хов. чтения), 1-2 нояб. 1994 г. - X., 1994. - С. 3-6.

6595. Зайцев Б. Нічого не замовчуючи: [Про необхідність відкриття спеціальності «архівіст» на іст. ф-ті ХДУ] / Б. Зайцев, С. Куделко // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

6596. Мігаль Б. К. 1994-1995: [Робота каф. історії України у 1994 р. і пла­ни на 1995 р.] / Б. К. Мігаль // Харк. ун-т. - 1995. - 3 січ.

6597. Александрова В. Їм ближчий Херсонес Таврійський: [20-річчя каф. історії стародав. світу та середніх віків ХДУ] / В. Александрова // Слобід. край. - 1998. - 15 груд.

6598. Деус О. «Бумеранг»: [Перший номер газ. іст. ф-ту] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1998. - 21 квіт.

6599. Деус О. Премія ім. Д. Яворницького [колективу співробітників ка­федри історіографії, джерелознавства та археології] / О. Деус // Там само. -9 черв.

6600. Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского госуниверситета: К 20-летию / Сост.: В. И. Кадеев. - X., 1998. - 96 с.

6601. «Круглі» ювілеї: [40-річчя каф. історії України і 160-річчя каф. мінералогії та петрографії] // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ. з фото.

6602. На історичному - новий декан: [Сергій Іванович Посохов] // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ.

592

6603. Павлова О. Премия Яворницкого - нашим авторам: [Присуж­дена коллективу сотрудников каф. историографии, источниковедения и археологии ХГУ] / О. Павлова // Веч. Харьков. - 1998. - 6 июня.

6604. Посохов С. Історичний факультет / С. Посохов // Харк. ун-т. -1998. - 24 лют. з фото.

6605. Ручинская О. Однажды двадцать лет спустя: [20-летие каф. ист. древнего мира и средних веков ХГУ] / О. Ручинская // Веч. Харь­ков. - 1998. - 12 дек. - С.2.

6606. Історичний факультет Харківського державного університету в 1999 році: (Хроника подій) // ВХУ. - 1999. - № 441. - Вип. 31. - С. 299­300.

6607. Новикова О. 35 років [кафедрі історіографії, джерелознавства та археології ХНУ] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1999. - 30 листоп.

6608. «Подія загальнодержавного значення»: [Установчі збори Іст. акад. наук: Обрано декілька істориків ХДУ академіками та чл.-кор. Іст. АН] / Роз­мову вела О. Новикова // Там само. - 30 берез. - С. 1.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007