М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 109

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

6609. Спасибі за працю: [Нагородження іст. ф-ту за роботу по підготовці архівних кадрів] // Там само. - 9 берез. - С. 3.

6610. Щубка С. [На історичному факультеті відновлено вечірнє відділення] / С. Щубка // Харк. ун-т. - 1999. - 5 жовт. - С. 6.

6611. Історичний факультет: Хроника подій 1999 р. // ВХУ. - 2000. -№ 485. - Вип. 32. - С. 280-281.

6612. Посохов С. І. Історичний факультет // Довідник для вступників. -2000. - С. 12-13.

6613. Посохов С. Історичний факультет [ХНУ] / С. Посохов // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют. - С. 3.

6614. Історичний факультет: Хроніка подій 2000 р. // ВХУ. - 2001. -№ 526: Історія. - Вип. 33. - С. 295-296.

6615. Деус О. Перший серед факультетів: [«Методичний вісник» іст. ф-ту] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 1.

6616. Історичний факультет: Хроніка подій 2001 р. // ВХУ. - 2002. -№ 566: Історія. - Вип. 34. - С. 349-350.

6617. Куделко С. М. Основні результати історичного факультету за 2001 р. / С. М. Куделко, В. В. Скирда // ВХУ. - 2002. - № 566: Історія. -

Вип. 34. - С. 345-348.

6618. Посохов С. І. Любити університет активно!: [Звіт декана іст. ф-ту перед Вченою радою ун-ту] / С. І. Посохов // Харк. ун-т. - 2002. - 17 верес. з фото.

6619. Історичний факультет: Хроніка подій, 2002 р. // ВХУ. - 2003. -№ 594: Історія. - Вип. 35. - С. 372-374.

6620. Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета: К 25-летию основания / Сост.: В. И. Кадеев. -X.: НМЦ «МД», 2003. - 136 с.

6621. Посохов С. І. Історичний факультет // Харк. ун-т. - 2003. - 18 берез. з фото.

6622. Романовський В. С. Ідеали просвітництва та пробудження науково­го інтересу до пам' яток історії і культури Харківщини / В. С. Романовський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. - X., 2003. - С. 228-233. - Бібліогр.: С. 232-233.

6623. Історичний факультет: Хроніка подій - 2002 р. // ВХУ. - 2003. -№ 594: Історія. - Вип. 35.

6624. Історичний факультет: від покоління до покоління / Уклад.: В. М. Духопельников, С. М. Куделко; Під ред. С. І. Посохова. - Х.: Вид-во ХНАДУ, 2004. - 180 с.

6625. Історичний факультет: Хроніка подій: 2003 рік // ВХУ. - 2004. -№ 633: Історія. - Вип. 36. - С. 348-350.

6626. Новикова О. Від чесності - чесність, від любові - любов... : [40-річчя каф. історіографії, джерелознавства та археології] / О. Новикова, М. Іваніна, Ж. Олійник // Харк. ун-т. - 2004. - 19 жовт. з фото.

6627. Носуленко О. Пишемо історію [університету: Як іде процес напи­сання історії факультетів] / О. Носуленко // Харк. ун-т. - 2004. - 13 січ.

6628. Посохов С. І. Історичний факультет / С. І. Посохов // Харк. ун-т. -2005. - 22 берез., 25 жовт.

6629. Дев' яті Астахівські читання [на історичному факультеті] // Там само. - 2006. - 29 серп. - С. 3.

6630. Історичний факультет. Хроніка подій. 2005 рік // ВХУ. - 2006. -№ 728: Історія. - Вип. 38. - С. 359-364.

6631. Немилостива Ю. Історії невелемовний звіт: [Каф. історії Росії] / Ю. Немилостива // Харк. ун-т. - 2006. - 28 листоп. - 9 фото.

6632. Посохов С. І. Історичний факультет / С. І. Посохов // Там само. -

28 лют.

Див. також № 1746, 1781, 4553, 4554, 4557-4559, 5384, 5412.

***

6633. Журавский Ю. И. Материалы к биобиблиографическому словарю преподавателей исторического факультета Харьковского государственного университета (советский период) // ВХУ. - 1992. - № 363: История. - Вып.

26. - С. 158-176.

6634. Бібліографія публікацій викладачів і аспірантів історичного фа­культету ХДУ в 1998 році / Упоряд.: С. Б. Сорочан // ВХУ. - 1999. - № 441: Історія. - Вип. 31. - С. 301-310.

594

6635. Сорочан С. Б. Бібліографія публікацій викладачів та аспірантів історичного факультету ХДУ в 1999 році / С. Б. Сорочан // ВХУ. - 2000. -№ 485: Історія. - Вип. 32. - С. 269-279.

6636. Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 2: Історики (1905-1920, 1933-2000) / Уклад.: Б. П. Зайцев, С. І. Посохов,

B. Д. Прокопова та ін. - X.: Бізнес-Інформ, 2001. - 350 с.

6637. Публікації співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2000 році / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2001. -№ 526: Історія. - Вип. 33. - С. 284-294.

6638. Публікації співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2001 році / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2002. -№ 566: Історія. - Вип. 34. - С. 328-344.

6639. Публікації викладачів, співробітників та аспирантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2002 р. / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2003. - № 594: Історія. - Вип. 35. - С. 354-368.

6640. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2003 році / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2004. - № 633: Історія. - Вип. 36. - С. 328-343.

6641. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2004 році / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2005. - № 701: Історія. - Вип. 37. - С. 300-322.

6642. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2005 році / Уклад.: С. М. Куделко // ВХУ. - 2006. - № 728: Історія. - Вип. 38. - С. 339-355.

Навчальний процес

6643. Буйнов Ю. Мінуси вільного відвідування: [Реорганізація і перебу­дова учбов. процесу на іст. ф-ті] / Ю. Буйнов // Харк. ун-т. - 1989. - 13 черв.

6644. Посохов С. І. Історики та двоступнева освіта / С. І. Посохов // Харк. ун-т. - 1992. - 28 січ.

6645. Полкан О. Захист дипломних [на історичному факультеті] / О. Полкан // Харк. ун-т. - 1993. - 8 черв.

6646. Куделко С. М. Из истории преподавания музееведения на истори­ческом факультете Харьковского госуниверситета в 60-90-е гг. ХХ ст. /

C. М. Куделко // Перші Сумцовські читання: Тези наук. конф., присвяч. 75-річчю музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 17-18 квіт. 1995 р. -X., 1995. - С. 21-22.

6647. Бердута М. З. Роль навчально-методичної комісії в організації нав­чального процесу: (За матеріалами іст. ф-ту ХНУ) / М. З. Бердута // Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи розвитку: Тез. доп. Міжнар. наук.-практ конф., 15-16 груд. 2000 р. - X., 2000. - С. 194.

595

6648. Комп'ютерний клас на [історичному факультеті] // Харк. ун-т. - 2000. -26 груд. - С. 5.

6649. Марченко О. Початок викладання та вивчення нової історії країн Західної Європи в Харківському університеті / О. Марченко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць [аспірантів та студентів] / Голов. ред.: С. І. Посохов. - X., 2000. - С. 170-177.

6650. Шабельська О. Шляхи істориків: [Музейна практика архівістів іст. ф-ту] / О. Шабельська, О. Малинкіна // Харк. ун-т. - 2000. - 29 серп. - С. 5.

6651. Бутенко В. І. Всеукраїнська олімпіада з історії (ІІІ тур) в Харківському національному університеті: Пошук творчих особистостей /

B. І. Бутенко, С. І. Посохов // Харківська вища школа: Метод. пошуки на рубежі століть, 22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. - X., 2001. - С. 303-305.

6652. Историческое образование: Программы общих курсов и метод. указания: Для студ. дистанц. формы обучения. Т. 1 / Под общей ред.

C. М. Куделко; Предисл. С. И. Посохова. - X.: НМЦ «МД», 2001. - 432 с.

6653. На все життя: [Літня практика студентів іст. ф-ту] // Харк. ун-т. -2003. - 30 верес.

6654. Зайцев Б. П. Викладання архівознавства на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського університету (1964-2006 рр.) / Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова // Метод. вісн. ін-ту ф-ту / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2006. - №5. - С. 183-190.

Див. також № 5693.

Наука

6655. Мещеряков В. Яка вона, «Російська Помпея»?: [Арх. розкопки екс­педицій іст. ф-ту у Херсонесі] // Веч. Харків. - 1982. - 16 берез.

6656. Нат В. Сокровища скифов: [Открытие археологами ХГУ уникаль­ной скульптур. композиции во время раскопок г. Гелона] / В. Нат // Извес­тия. - 1982. - 12 янв.

6657. Кадеев В. И. Историческая наука в Харьковском университете (1933-1983) / В. И. Кадеев, Ю. И. Журавский // ВХУ. - 1984. - № 266. -С. 110-119. - Библиогр.: 44 назв.

6658. Кадеев В. И. Изучение древней истории в ХГУ за годы Советской власти / В. И. Кадеев // ВХУ. - 1987. - № 302. - С. 108-116.

6659. Митряев А. И. Медиевистика в Харьковском университете за годы Советской власти / А. И. Митряев, Ю. А. Голубкин // Там же. - С. 117-124.

6660. Інтерес до історії країни: [Наук. робота каф. історії УРСР] // Харк. ун-т. - 1989. - 4 трав.

6661. Нерух О. У руслі пріоритетних проблем: [Наук. робота каф. іст. ста­родавнього світу та серед. віків] / О. Нерух // Там само. - 1990. - 27 берез.

6662. Бердута М. З. Исследование отечественной истории в Харьков­ском университете за годы Советской власти / М. З. Бердута, В. И. Булах // ВХУ. - 1991. - № 357, вып. 24. - С. 37-50.

6663. Кадеев В. М. Древняя история и античная археология в Харьков­ском университете / В. И. Кадеев, В. А. Латышева, В. Ф. Мещеряков, И. П. Сергеев // Там же. - С. 50-69.

6664. Каплин А. Д. Историографические и источниковедческие исследо­вания в Харьковском университете / А. Д. Каплин, С. М. Куделко, И. Л. Шерман // Там же. - С. 131-136.

6665. Козлитин В. Д. Изучение новой и новейшей истории зарубежных стран в Харьковском университете (1805-1990 гг.) / В. Д. Козлитин, С. П. Кунденко, В. Ф. Пахомов, С. Ю. Страшнюк, А. А. Чувпило // Там

же. - С. 83-104.

6666. Митряев А. И. Медиевистика в Харьковском университете / А. И. Митряев, Ю. А. Голубкин, С. И. Лиман // Там же. - С. 69-83.

6667. Михеев В. К. Вклад ученых Харьковского университета в развитие археологии (1805-1990 гг.) / В. К. Михеев, Б. А. Шрамко // Там же. -

С. 104-130.

6668. Голубкин Ю. А. К истории медиевистики в Харьковском универ­ситете (Л. П. Калуцкая) / Ю. А. Голубкин // ВХУ. - 1992. - № 363: История. - Вып. 26. - С. 110-114.

6669. Дьякова О. В. Декілька сторінок з розвитку історичної науки у Харкові (1941-1990-ті рр.) / О. В. Дьякова // Зб. наук. праць викладачів та аспірантів історичного факультету / ХДПІ. - X., 1993. - Вип. 1. - С. 88

С. 97-105: історична наука в Харк. ун-ті.

6670. Кузьменко Н. В. Тематический анализ диссертационных работ по истории, защищенн^іх в ХГУ в 1971-1991 гг. / Н. В. Кузьменко // Материалы и тез. науч. конф., посвящ. 30-летию каф. историографии, источниковедения и археологии ХГУ: (ІІ Астахов. чтения, 1-2 нояб. 1994 г.). - X., 1994. - С. 41­42.

6671. Ручинська О. А. Дослідження культури античних міст Північного Причорномор'я вченими Харківського університету (1805-1994) / О. А. Ручинська // Проблеми збереження та відновлення історичної пам' яті: Наук. конф. з питань музеєзнавства та іст. краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: Тези доп. - X., 1994. - С. 74-75.

6672. Дьячков С. В. Работы Херсонской археологической экспедиции Харьковского университета в 1994 г. / С. В. Дьячков, А. В. Магда // Древно­сти, 1995. - X., 1995. - С. 176-177.

6673. Куделко С. М. Основні етапи розвитку історичного краєзнавства в Харківському університеті / С. М. Куделко, С. І. Посохов // Тез. Всеукр. краєзнавчої конф., присвяч. 70-річчю українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.). - X., 1995. - С. 27-29.

6674. Солдатенко Я. Нет культуры - нет проблемы?: [Науч. конф. в ХГУ «Проблемы археологии древней и средневековой истории Украины»] / Я. Солдатенко // Веч. Харьков. - 1995. - 16 марта.

6675. Шрамко Б. Открытия харьковских археологов: [Исследование Бельского городища] / Б. Шрамко // Панорама. - 1995. - Нояб. - С. 9.

6676. Зоряний В. Херсонес презентує «Зодчий»: [Робота археологів ХДУ] / В. Зоряний // Слобода. - 1997. - 2 окт.

6677. Кальченко В. «Зодчий» представляет Херсонес: [Премьера теле­фильма о находках и открытиях археологов ХГУ] / В. Кальченко // Веч. Харьков. - 1997. - 16 окт.

6678. Міхєєв В. К. Про розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті / В. К. Міхєєв, С. М. Куделко // VII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура»: (Наук. доп. та повідомл.). -К.; X., 1997. - Ч. 1. - С. 13-14.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007