М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 120

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7612. Тонка В. «Діти України»: [Нац. програма валеол. лабораторії та Цен­тру валеол. досліджень ХДУ] / В. Тонка // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 5.

7613. Гончаренко М. С. Хто турбується про наше здоров'я: [Валеол. ла­бораторія] / М. С. Гончаренко // Харк. ун-т. - 2000. - 21 берез. - С. 2.

7614. Крупська Л. П. До питання розробки програми включення валео-логічного компоненту в перспективний план удосконалення навчально-виховного процесу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / Л. П. Крупська, М. С. Гончаренко, Л. И. Рожкова // «Університетська світа України ХХІ століття: Проблеми, перспективи, тен­денції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 162-163.

7615. Рябчинака Ю. Хто турбується про наше здоров'я?: [Валеол. лабо­раторія] / Ю. Рябчинака // Харк. ун-т. - 2000. - 21 берез. - С. 2.

7616. Мельник В. Навчаймося здоровому способу життя: [Презентація каф. валеології на філос. ф-ті, 6 жовт. 2004 р.] / В. Мельник // Слобід. край. -2004. - 14 жовт.

Див. також № 6029.

15.2. Військова кафедра (1939-1992)

7617. Минько П. Є така професія - Вітчизну захищати: [Військ. каф. ХДУ] / П. Минько // Харк. ун-т. - 1981.- 6 жовт.

7618. Пуремний Б. Офіцери... «з-під батога»?: Студент і [військ.] кафед­ра / Б. Пуремний // Харк. ун-т. - 1989. - 27 жовт.

7619. Фастівець Т. На раціональній основі: [Військ. каф. ХДУ] / Т. Фастівець // Там само. - 6 черв.

7620. Булат В. Приказы не обсуждаются: [Закрытие воен. каф. в ХГУ и в др. вузах] / В. Булат // Событие. - 1992. - 21 окт.

15.3. Кафедра цивільної оборони

(з 1993 р. - при факультеті фундаментальної медицини)

7621. Лисенко Ю. Цивільній обороні - 50! / Ю. Лисенко // Харк. ун-т. -

1982. - 28 верес.

7622. Булаєнко І. Кафедра вивчає студентську думку: [Каф. цивільної оборони ХДУ] / І. Булаєнко, П. Рогаткін // Харк. ун-т. - 1987. - 24 листоп.

7623. Лисенко Ю. Усунути дрібниці, що заважають: [Про роботу каф. цивільної оборони ХДУ] / Ю. Лисенко // Харк. ун-т. - 1988. - 15 листоп.

7624. Путятін Ф. Помічники викладача: [Техн. засоби навчання на каф. цивільн. оборони] // Харк. ун-т. - 1993. - 16 лют.

7625. Радченко Ю. Справа кожного: [Засідання Комісії ун-ту з питань надзвич. ситуацій] / Ю. Радченко // Харк. ун-т. - 2000. - 5 груд. - С. 6.

15.4. Кафедри педагогіки та психології1 (з 2000 р. при психологічному факультеті)

7626. Бочарова С. П. История кафедры психологии ХГУ: (К 175-летию Харьк. ун-та) / С. П. Бочарова // ВХУ. - 1981. - № 209. - Вып. 14. - С. 3-8.

1 Кафедра педагогіки була заснована у 1850 р., кафедра психології у 1963 р.

7627. Миронов В. Заводчани оволодівають педагогікою: [Про допомогу каф. педагогики ХДУ заводам ім. Дзержинського та ім. Малишева] /

B. Миронов // Соц. Харківщина. - 1982. - 5 лют.

7628. Фокін О. Педагогіка на кожний день: [Про допомогу каф. педаго­гики ХДУ у навчанні наставників на заводі ім. Малишева] / О. Фокін // Там само. - 6 лют.

7629. Кафедра і її випускник: [Про діяльність каф. психології і соціології] // Харк. ун-т. - 1988. - 31 трав.

7630. Кафедра обирає нові шляхи: [Каф. педагогіки ХДУ] // Там само. -4 жовт.

7631. Нечепоренко Л. Педагогічна практика на марші / Л. Нечепоренко // Харк. ун-т. - 1989. - 3 жовт.

7632. Нечепоренко Л. С. Совершенствование общепедагогической подго­товки учителя в университете / Л. С. Нечепоренко. - X.: Основа, 1990. - 136 с.

7633. Ковальова І. Яким тобі бути, сучасний учителю: [Каф. педагогіки] / І. Ковальова // Харк. ун-т. - 1995. - 13 жовт.

7634. Твоя доля - у твоїх руках: [Каф. педагогіки] // Там само. - 17 трав.

7635. Нечепоренко Л. С. [Кафедра педагогіки ХДУ] / Л. С. Нечепоренко // Харк. ун-т. - 1996. - 15 жовт.

7636. Бєляєв С. Б. Профорієнтація як засіб підвищення інтересу до нав­чання [у ХДУ] / С. Б. Бєляєв // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. - 1998. -

Вип. 3. - С. 94-96.

7637. Манойло І. С. Шляхи удосконалення мовленнєвої культури студентів на заняттях з педагогіки: [На прикладі ХДУ] / І. С. Манойло // Там само. -

C. 89-93.

7638. Веретенко Т. Г. Педагогічна підготовка студентів класичних університетів України / Т. Г. Веретенко // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук. практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 197-198.

7639. Вчена рада: [Захист канд. дис. на каф. педагогіки] // Харк. ун-т. -2000. - 26 груд. - С. 5.

7640. Матвєєва Т. С. Харківська психологічна школа про природу твор­чого акту / Т. С. Матвєєва // ВХУ. - 2000. - № 473: Сер. філол. Праці моло­дих учених філол. ф-та. - С. 372-378.

7641. Немець Л. М. Проблеми підготовки педагогічних кадрів нової формації / Л. М. Немець // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - X., 2000. - С. 171-172.

7642. Нечепоренко Л. С. Кафедра педагогіки / Л. С. Нечепоренко // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 32-33.

658

7643. Сидоренко О. Л. Кафедра педагогіки Харківського національного університету в її розвитку (1850-2000 рр.) / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ. - 2000. - Вип. 5. - С. 3-7.

7644. Кафедрі педагогіки [ХНУ] - 150: [Всеукр. наук.-практ. конф. «Ук­раїнська система виховання: пошуки, проблеми, перспективи»] // Харк. ун-т. - 2001. - 27 лют. - С. 1.

7645. Сидоренко О. Л. Про особливості педагогічної підготовки вчителя в класичному університеті / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ. - 2001. - Вип. 6 (№ 524). - С. 199-204.

7646. Сидоренко О. Л. До питання історії кафедри педагогіки в Харківському національному університеті / О. Л. Сидоренко // Там само. -2003. - Вип. 10. - С. 201-207. - Бібліогр.: с. 206-207.

7647. Нечепоренко Л. С. Внесок кафедри педагогіки ХНУ в розвиток теорії і практики гармонізації особистості з довкіллям / Л. С. Нечепоренко // Там са­мо. - 2004. - Вип. 12. - С. 143-148.

Див. також 1513.

15.5. Кафедра політології(1963)

(Під назваю «кафедра наукового комунізму» діяла з 1963 по 1990 рр. З 2001 р. кафедра політології - при філософському факультеті.)

7648. За велінням часу: [Рішення звітних парт. зборів каф. політології і теорії соціалізму] // Харк. ун-т.- 1990. - 23 жовт.

7649. Сазонов М. І. Кафедра політології / М. І. Сазонов // Довідник для вступників... - 2000. - С. 33.

7650. Ключко Є. С. Методика складання письмових іспитів з курсу по­літології у Харківському національному університеті / Є. С. Ключко // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: Регіон. наук.-метод. конф., 22 лют. 2001р.: Матеріали конф. - X., 2001. - С. 146-149.

15.6. Кафедра теорії культури та філософії науки (1990) (З 2001 р. - при філософському факультеті.)

7651. Народження нової кафедри [історії і теорії світової і вітчизняної культури у ХДУ] // Харк. ун-т. - 1990. - 22 трав.

7652. Початок біографії [кафедри теорії культури і філософії науки] // Там само. - 11 верес.

7653. Шкода В. Релігія - опіум для народу?: [Робота наук. семінару каф. теорії культури та філософії науки] / В. Шкода // Харк. ун-т. - 1994. - 11 жовт.

7654. Добряк А. Реальні досягнення: [Каф. теорії куультури та філософії науки] / А. Добряк // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 4.

7655. Цехмістро І. З. Кафедра теорії культури і філософії науки / І. З. Цехмістро // Довідник для вступників.- 2000. - С. 33-34.

7656. Кафедра теорії культури і філософії науки // ВХУ. - 2001. -№ 499. - С. 3-4.

7657. Вітаємо з 10-річчям!: [Каф. теорії культури та філософія науки] // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют.

7658. Цехмістро І. З. [Які доробки в арсеналі кафедри теорії культури та філософії науки] / І. З. Цехмістро // Там само. - 9 квіт.

15.7. Кафедра українознавства (1992)

(Організована 1992 р., у 1994-1999 рр. мала назву «кафедра історії Ук­раїни», з 1999 р. - знову «кафедра уіфаїнознавства».)

7659. Кравченко В. В. Повернення до витоків: [Про заг.-унів. каф. ук­раїнознавства] / В. В. Кравченко; Інтерв'ю вела М. Томко // Харк. ун-т. -1992. - 19 трав.

7660. Кафедра українознавства: [Конкурс праць на здобуття премії ім. Д. І. Багалія] // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт.

7661. Кравченко В. В. Плани, які втілюємо в життя: [Каф. українознавст­ва] / В. В. Кравченко; Бесіду вели М. Драга, О. Мітіна // Там само. - 18 трав.

7662. Михайлін І. Спочатку було слово: Сьогодні на кафедрі: [Засідання каф. українознавства] / І. Михайлін // Там само. - 16 лют.

7663. «Наукові записки» [кафедри українознавства] // Харк. ун-т. - 1994.­9 берез.

7664. Нерух О. Буде нова кафедра [історії та культури України] / О. Нерух // Там само. - 12 квіт.

7665. Нова кафедра: [Каф. історії України] // Там само. - 30 верес.

7666. Сьогодні на кафедрах: [Заг.-унів. каф. історії України] // Харк. ун-т. - 1995. - 24 січ.

7667. Конопельцев Г. Знання минулого - це шлях до майбутнього: [Во­лодимир В. В. Кравченко про каф. українознавства] / Г. Конопельцев // Слобід. край. - 2000. - 7 верес.

7668. Кравченко В. В. Кафедра українознавства / В. В. Кравченко // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 34-35.

7669. Танцюра В. І. [Кафедра українознавства] / В. І. Танцюра // Харк. ун-т. - 2002. - 9 квіт. - С. 3.

15.8. Кафедра фізвихованнята спорту(1925)

7670. Ечкенко М. Нелегко йти попереду: [Каф. фіз. виховання та спорту] / М. Ечкенко // Харк. ун-т. - 1983. - 8 лют.

7671. Головко Ю. За завданням Спорткомітету СРСР: [Про наук.-дослід. лабораторію каф. фізвиховання і спорту] / Ю. Головко // Харк. ун-т. - 1987. -24 берез.

660

7672. Краснящих А. Двобій на шпагах перетворюється на кафедрі фізкультури на поєдинок з новими ідеями / А. Краснящих // Харк. ун-т. -

1990. - 27 листоп.

7673. Томко М. Якщо хочеш бути здоровим: [Заняття з фізичної культу­ри] / М. Томко // Харк. ун-т. - 1994. - 13 груд.

7674. Ечкенко М. П. Кафедра фізичного виховання та спорту / М. П. Ечкенко // Довідник для випускників.   - 2000. - С. 35.

7675. Темченко В. Нова стратегія фізвиховання / В. Темченко // Харк. ун-т. - 2005. - 11 жовт.

Див. також № 6197.

15.9. Кафедра філософії(1804)

2001 р. - при філософському факультеті.)

7676. Плахотний О. Працювати на перспективу: [Про роботу каф. філософії] / О. Плахотний // Харк. ун-т. - 1983. - 26 жовт.

7677. Плахотний О. Розуміючи важливість завдання: [Форми і методи роботи каф. філософії] / О. Плахотний // Там само. - 31 трав.

7678. Плахотний О. Напружена і плідна діяльність: [Каф. філософії в ХІ п' ятирічці] / О. Плахотний // Харк. ун-т. - 1986. - 20 лют.

7679. Цурко О. Ідея стає реальністю: [Наук. гурток при каф. філософії] / О. Цурко // Харк. ун-т. - 1987. - 26 трав.

7680. Морозко Л. Найпочесніший обов' язок: [Викладачі каф. філософії -керівники теорет. ф-ту семінарів] / Л. Морозко // Харк. ун-т. - 1989. -30 трав.

7681. Федькович М. Нова форма наукової роботи: [Семінар молодих викла­дачів і аспирантів при каф. філософії] / М. Федькович // Харк. ун-т. - 1990. -10 листоп.

7682. Александров Ю. В. Про викладання філософії на природничих факультетах університету / Ю. В. Александров, М. М. Євсюков // Інформаційний простір сучасної філософської освіти: Тези доп. наук.-практ. семінару. - X., 1993. - С. 16-17.

7683. Шкода В. Релігія - опіум для народу?: [Робота наук. семінару каф. культури та філософії науки] / В. Шкода // Харк. ун-т. - 1994. - 11 жовт.

7684. Дні філософії // Харк. ун-т. - 1996. - 19 листоп.

7685. Мамалуй О. О. Ефективно попрацювала наша аспірантура: [Каф. філософії] / О. О. Мамалуй // Харк. ун-т. - 1998. - 29 груд. - С. 2-3.

7686. Мамалуй О. О. Кафедра філософії / О. О. Мамалуй // Довідник для вступників.  - 2000. - С. 36.

Див. також № 7137, 7139.

15.10. Кафедра економічної теорії (1933)

7687. Научная конференция молодых ученых и аспирантов [кафедры политической экономии] // ВХУ. - 1980. - № 197, вып. 16. - С. 105-107.

7688. Кім М. Кузня викладацьких кадрів: [Про роботу каф. політ. еко­номії в ХІ п' ятирічці] / М. Кім // Харк. ун-т. - 1986. - 20 лют.

7689. Кім М. Наша найважливіша тема: [Наук. робота каф. політекономії] / М. Кім // Харк. ун-т. - 1988. -19 квіт.

7690. Майстри лекційної роботи: [Про викладачів каф. політекономії] // Там само. - 29 листоп.

7691. Нерух О. Ідеологічні бійці перебудови: [Про роботу каф. по­літекономії ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1988. - 18 жовт.

7692. За новими програмами працюватиме кафедра політекономії // Харк. ун-т. - 1990. - 19 черв.

7693. Кім М. З позиції творчої заповзятливості: [Каф. екон. теорії] / М. Кім // Харк. ун-т. - 1991. - 5 черв.

7694. Оксениченко Л. Учора, сьогодні, завтра: [Історія викладання екон. дисциплін в ХДУ; робота заг.-унів. каф. екон. теорії] / Л. Оксениченко // Харк. ун-т. - 1995. - 13 жовт.

7695. Смірнова О. Як справи, кафедро?: [Звіти зав. каф. екон. теорії і політології] / О. Смірнова // Там само. - 10 січ.

7696. Воробйов Є. М. Кафедра економічної теорії / Є. М. Воробйов // Довідник для вступників.   - 2000. - С. 32.

7697. Скачко І. Перша і єдина: [Загальноунів. каф. економ. теорії] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

16. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ НСТИТУТИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

16.1. інститут високих технологій (2001)

7698. Дорошенко О. Інститут високих технологій [створений в ХНУ на основі фізико-технічного факультету] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 2000. -21 груд. - С. 5.

7699. Азаренков М. Інститут високих технологій: [Ф-ти: ФТФ, комп' ют.-технол., фіз.-енергет. ф-т] / М. Азаренков // Харк. ун-т. -2003. - 18 берез.

7700. Азаренков М. Інститут високих технологій. Фізико-технічний факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез., 5 жовт.

7701. Азаренков М. Інститут високих технологій. Фізико-технічний фа­культет. Факультет комп' ютерних наук. Фізико-енергетичний факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2005. - 22 берез., 25 жовт.

662

7702. Гірка І. Інститут високих технологій. Фізико-технічний факультет. Факультет комп' ютерних наук. Фізико-енергетичний факультет / І. Гірка // Харк. ун-т. - 2006. - 28 лют.

7703. Гірка І. Нам і Міністерству ії розв'язувати: [Приведення штатів проф.-виклад. складу до нормативів у контексті стратегії розвитку Ін-ту ви­соких технологій] / І. Гірка // Там само. - 28 листоп.

Див. також № 7323.

16.2. інститут голографії (1993)

7704. Снаговський М. Таємничий світ голографії: [10 років Ін-ту голо­графії при ХНУ] / М. Снаговський // Слобід. край. - 2003. - 19 лют. з фото.

16.3. Навчально-дослідний інститут сучасних та нових спеціальностей (1992)

7705. Забродський В. А. Кадри для майбутьнього: [Про новоутворенний «Учбово-дослід. ін-т Харк. ун-ту з сучасних і нових спеціальностей»] / В. А. Забродський; Інтерв'ю М. Мигуліної // Харк. ун-т. - 1992.- 6 жовт.

7706. Нерух О. Кадри для майбутнього: [Комерційний навч.-дослід. ін-т Харк. ун-та] / О. Нерух // Там само. - 10 листоп.

7707. Забродский В. Новые времена, новые вузы: [Учеб.-исслед. ин-т при ХГУ готовил специалистов соврем. профессий (политика, обществ. отно­шения, журналистика)] / Интервью с ректором ин-та записал С. Руденко // Событие. - 1993. - 15 июля.

7708. Руденко С. Новые времена, новые вузы: [Учеб.-исслед. ин-т при ХГУ] / С. Руденко // Там же. - 1993. - 15 июля.

16.4. Науково-дослідний інститут астрономії

7709. Носков В. Харків - у космосі: [Завдяки вченим НДІ астрономії при ХНУ одна з малих планет Сонячної системи відтепер матиме назву Харків] / В. Носков // Харк. ун-т. - 2004. - 31 серп.

Див. також № 7157.

16.5. Науково-дослідний інститут біології (1944)

7710. Карпенко О. Клітину захищає . струм: [Про роботу ін-ту біології ХДУ] / О. Карпенко // Ленін. зміна. - 1988. - 9 січ.

7711. Лемешко В. У планах - збереження наукових шкіл: До 50-річчя НДІ біології / В. Лемешко // Харк. ун-т. - 1994. - 17 трав.

7712. Щоб ви жили довго і щасливо: [НДІ біології] // Харк. ун-т. - 1995. - 17 трав.

7713. Андрєєва В. Деркача захистить Україна: [Участь НДІ біології в міжнар. конф. з проблем вивчення та охорони деркача] / В. Андрєєва // Слобід. край. - 1998. - 13 жовт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007