М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 123

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

7891. Коробицын С. Подарим городу. чучело слона [для музея приро­ды] / С. Коробицын // Веч. Харьков. - 2000. - 7 нояб.

7892. Лунячек Р. Е. Музей природы / Р. Е. Лунячек // Довідник для вступників... - 2000. - С. 38.

7893. Лунячек Р. Е. Музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна та його значення в збереженні історично-культурної спадщини краю / Р. Е. Лунячек, С. І. Костенко, Н. М. Сиром'ятникова // Шості Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 80-річчю Музею Слобід. України ім. Г. С. Сковороди, 14 квіт. 2000 р. - X., 2000. - С. 40-42.

7894. Селезнева Н. В зоопарке жил тот слон: [Чучело головы слона в музее ХНУ] / Н. Селезнева // Слобода. - 2000. - 21 март. с фото.

7895. Логачова Р. Под охраной каменных баб: [Музей природы ХНУ] / Р. Логачова // Веч. Харьков. - 2001. - 7 авг. - С. 3.

7896. Резниченко Л. А. Формирование знаний экологических проблем на основе изучения экспозиций музея природы Харьковского национального университета / Л. А. Резниченко, Н. К. Резниченко // Харківська вища шко­ла: Метод. пошуки на рубежі століть: Матеріали конф., 22 лют 2001 р. - Х., 2001. - С. 273-275.

7897. Астахова О. [Музей природи Харківського національного університету] // Астахова О. Ми - харків' яни, нам є чим пишатися! / О. Астахова, Т. Крупа. - X., 2003. - С. 97-98.

7898. Дрогваленко О. М. До 195-річчя музею природи Харківського на­ціонального університету ім. В. Н. Каразіна / О. М. Дрогваленко // Восьмі Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. конф., 12 квіт. 2002 р. - X., 2003. -

С. 123-125.

7899. Тарапова Е. И. Музей природы Харьковского национального уни­верситета имени В. Н. Каразина / Е. И. Тарапова // UNIVERSITATES. -2005. - № 3. - С. 76-83 с фото: 11 ил.

Див. також № 4872.

17.7.3. Музей історії університету (1972)

7900. Розповідь про університет: [Музей історії ун-ту] // Харк. ун-т. -1985. - 8 жовт.

7901. Студент і історія рідного краю: [Студенти-першокурсники на ек­скурсії в музеї історії ХДУ] // Веч. Харків. - 1985. - 15 жовт.

7902. Гарячий пульс наших буднів: Розповідають стенди музею [історії ХДУ] // Харк. ун-т. - 1986. - 4 берез.

7903. За роки п'ятирічки: [Музей історії ХДУ] // Там само. - 28 січ.

7904. Музей [історії ХДУ] став дипломатом // Харк. ун-т. - 1986. -11 лют.

7905. «Ми розповімо вам про університет»: [Про роботу музею історії ХДУ] // Харк. ун-т. - 1987. - 20 верес.

7906. Нефьодова Е. Сторінки історії і сьогодення: [Про музей історії ун­ту] / Е. Нефьодова // Там само. - 17 жовт.

7907. Бути активним учасником виховного процесу: [Репортаж із музею історії ХДУ] // Харк. ун-т. - 1989. - 11 трав.

7908. Слухайте голос історії: [Про музей історії ун-ту] // Харк. ун-т. -

1990. - 31 серп.

7909. Котятко М. «Моя адреса - польова пошта № .»: [Про листівки, солдатські трикутники, які є серед експонатів музею історії ХДУ] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1992. - 2 черв.

7910. Калиниченко І. Завітайте до нашого музею історії / І. Калиниченко // Харк. ун-т. - 1993. - 5 жовт.

7911. Калиниченко І. Свято у праці: Розповідають експонати музею історії Харк. ун-ту: [До 20-річчя музею] / І. Калиниченко // Там само.

7912. Мінтішинова Ю. Епоха бронзи вітає нас: [В Музеї історії ун-ту] / Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. - 1995. - 30 серп.

7913. Томко М. Світло згаслих зірок: [ХДУ в роки Великої Вітчизн. війни на стендах університет. музею історії] / М. Томко // Там само. - 24 січ.

7914. Посохов С. І. Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції Музею історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразина / С. І. Посохов, С. М. Куделко // Шості Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 80-річчю Музею Слобід. України ім. Г. С. Сковороди, 14 квіт. 2000 р. - X., 2000. - С. 43-45.

7915. Кожедуб В. 30 - юний вік!: [Про Музей історії Харк. ун-ту] / В. Кожедуб // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

7916. Пугач Є. П. Один із перших в Україні: (Музей історії Харк. нац. ун­ту ім. В. Н. Каразіна) / Є. П. Пугач // Невичерпне джерело духовності: (На­риси про діяльність музеїв історії вищих навч. закладів м. Харкова). - Х., 2003. - С. 5-13; 4 фото.

7917. Іваніна М. Нова експозиція [музею історії ХНУ] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

7918. Михайличенко Д. Ю. Сучасний музей вищого навчального закладу та його завдання (на матеріалах Харкова) / Д. Ю. Михайличенко // Дев' яті Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. конф. «Музей і сучасність», 11 квіт. 2003 р. - X., 2004. - С. 9-11.

С. 9: відомості про музей історії ХНУ.

7919. Где обитает университетский дух: [Презентация новой экспозиции музея истории ХНУ] // Веч. Харьков. - 2005. - 29 янв.

677

7920. Іваніна М. Заповідник історії університету: [Відкриття оновленої експозиції музею історії ХНУ] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют.

7921. Калиниченко И. В. «Это нужно - не мертвым! Это надо - жи­вым.»: (Музей истории ХНУ им. В. Н. Каразина) / И. В. Калиниченко // Великая Отечественная война на стендах вузовских музеев Харьковщины / Под общ. ред. В. И. Астаховой; Рук. авт. кол.: Н. С. Тимченко. - X.: Изд-во НУА, 2005. - С. 7-13. - Фото И. В. Калиниченко, зам. директора музея; па­мятник студбатовцам.

7922. Тарапова Е. И. Здесь «вечность, и короткий миг, И радость жизни, и страданье.»: О музее истории ХНУ им. В. Н. Каразина / Е. И. Тарапова // UNIVERSITATES. - 2005. - № 3. - С. 39-45 с фото.

7923. Музей історії: [Виставка ювілейних монет Нацбанку України] // Харк. ун-т. - 2006. - 3 жовт.

7924. У музеї історії університету: [Виставка приладів ХІХ ст. із колекції фіз. ф-ту] // Харк. ун-т. - 2006. - 14 лют.

7925. Музей історії Харківського університету = Museum of History of Kriarkiv Universiti: [Альбом-путівник] / ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Уклад.:

B. Ю. Іващенко, І. В. Калініченко, Є. П. Пугач, Є. С. Марченко; Фото: Є. В. Симоновський. - Х.: Б. в., 2006. - 13 с.: фотоіл.

17.8. Центральна наукова бібліотека (1805)

7926. Кавенко О. Скарбниця давнини глубокої: [Про ЦНБ] / О. Кавенко // Веч. Харків. - 1986. - 30 січ.

7927. Балла Е. Любов - почуття дійове: [Про ХДУ і ЦНБ] / Е. Балла // Харк. ун-т. - 1991. - 20 серп.

7928. Мазманьянц В. К. История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805-1917 гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев,

C. М. Куделко. - X.: ХГУ. - 1992. - 67 с.: ил.

7929. Мигуліна Т. ЦНБ: наодинці з проблемами: [Проблема забезпечення студентів підручниками] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1992. - 10 груд.

7930. Бібліографічні фонди Харкова в роки другої світової війни. Вип. 2: Доля культурних скарбів України під час другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї / Упоряд.: І. Я. Лосієвський, Н. М. Березюк, С. Б. Шоломова, О. К. Александрова. - К., 1993. - 102 с. - Додаток: Доку­менти № 1-4, 6-7, 18, 19, 25.

С. 19-20: про ЦНБ ХДУ.

7931. Герасимова Є. Доброта, чуйність, співпереживання: [Про справ.-бібліогр. відділ, зал каталогів та абоніменти ЦНБ] / Є. Герасимова // Харк. ун-т. - 1993. - 13 квіт.

7932. Зайцев Б. П. «Лоцмани» у морі інформації: Викладач каже «Спаси­бі»: [Довід.-біблюгр. відд.] / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Харк. ун-т. -

1993. - 23 листоп.

7933. Борин А. Труды ученых [университета]: [Кн. выставка в ЦНБ] / А. Борин // Время. - 1994. - 23 апр.

7934. Березюк Н. М. Внесок вчених Харківського університету в становлення та розвиток наукової бібліотеки / Н. М. Березюк // Тез. Все-укр. краєзнавчої конф., присвяч. 70-річчю українського комітету краєзнавс­тва, (28-29 черв. 1995 р.). - X., 1995. - С. 9-11.

7935. Березюк Н. «Основи бібліографії та інформатики»: [Бібл.-бібліогр. заняття зі студентами у довід.-бібліогр. відд. ЦНБ] / Н. Березюк // Харк. ун-т. - 1995. - 31 жовт. з фото.

7936. Евтушенко А. Инкунабула: книге пять столетий / А. Евтушенко // Панорама. - 1995. - февр. (№ 8). -С. 6.

7937. Золотий ключик до скарбниці знань: [Заняття з першокурсниками, які ведуть бібліографи ЦНБ] // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

7938. Прокопова В. Д. Основні напрямки становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії в Центральній науковій бібліотеці Харківського дер­жавного університету // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. Київ, 21-23 листоп. 1995 р. - К., 1995. - С. 99-102.

7939. Первые чтения памяти Константина Ивановича Рубинского: К 135-летию со дня рождения / ЦНБ ХГУ; Ред.: М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова; Науч. ред.: С. М. Куделко. - X., 1996. - 56 с.

7940. Деус О. Зведений каталог бібліотек: [Об'єднання інформ. потенціалу харк. б-к за ініціативою ЦНБ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп. - С. 6.

7941. Другі читання пам'яті Костянтина Івановича Рубинського / ЦНБ ХДУ; Укладач: Н. М. Березюк; Відп. ред.: С. Б. Глибицька. - X., 1999. - 45 с.

7942. [Знакомство библиотек городов Украины с опытом внедрения компьютерных технологий в ЦНБ ХНУ] // Веч. Харьков. - 1999. - 3 нояб.

7943. Малышкина А. Сервис для интеллектуалов: [О ЦНБ] / А. Малыппкина // Работа и жизнь. - 1999. - 20-30 дек. (№ 43).

7944. Осійчук М. Подарунки!: [Передача до фонду ЦНБ книг з особи­стих бібліотек вчених ХДУ] / М. Осійчук // Харк. ун-т. - 1999. - 31 серп.

7945. Памяти гения: [Открытие выставки в ЦНБ, посвящ. 250-летию Йо-ганну-Вольфгангу Гете] // Веч. Харьков. - 1999. - 22 сент.

7946. Репринцева В. Поповнено прижиттєву «Пушкініану»: [Екзампля-рами «Истории пугачевского бунта»] / В. Репринцева // Харк. ун-т. - 1999. -25 трав. - С. 1.

7947. Слобожан І. Бібліотека на рубежі століть: [Читання, присвяч. бібліотекознавцю К. І. Рубинському] / І. Слобожан // Слобода. - 1999. - 16 берез.

679

7948. Тараненко М. Помічник книгозбірням - комп' ютер: [Регіон. семінар у ЦНБ «Впровадження комп' ютерних технологій у бібліотеках ви­щих учбових закладів»] / М. Тараненко // Слобід. край. - 1999. - 2 листоп.

7949. Хомайко Ю. Книга и дисплей рядом: [О ЦНБ] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1999. - 29 сент. с фото.

7950. Юдіна С. Гете у дзеркалі Харкова: [Відкриття книж-ілюстр. вис­тавки в бібліотеці ХДУ, присвяч. 250-річчю від дня народження Вольфганга Гете] / С. Юдіна // Слобід. край. - 1999. - 30 верес.

7951. Балла Е. Перлина університету: [ЦНБ ХНУ] // Харк. ун-т. - 2000. -10 жовт. - С. 4.

7952. Балла Е. Центральна наукова бібліотека / Е. Балла // Довідник для вступників... - 2000. - С. 41-42.

7953. Галаур С. Цікавіше за дискотеки - електронні бібліотеки?: [Регіон. семінар «Впровадження комп' ютерних технологій у бібліотеках вищих нав­чальних закладів», що відбувся на базі ЦНБ] / С. Галаур // Уряд. кур' єр. -2000. - 19 січ. - С. 13.

7954. Ильин А. «Пушкинская библиотека от фонда Сороса»: [Поступле­ние 800 книг в ЦНБ в рамках проекта «Пушкинская библиотека»] /

A. Ильин // Время. - 2000. - 11 янв.

7955. Номінація «Кращий директор вузівської бібліотеки»: Ельвіра Ва­силівна Балла // Харк. ун-т. - 2000. - 10 жовт. - С. 2 з фото.

7956. Охтин С. . И все мы станем Фукидидами: [Материал о газ. фонде ЦНБ] / С. Охтин // Время. - 2000. - 20 янв.

7957. Павлова Т. Г. Научно-исследовательский центр истории украин­ской культуры им. Д. И. Багалея представляет: [О выходе в свет первого тома «Вибраних праць» Д. И. Багалея, в который отдельным разделом включена наиболее полная библиография трудов ученого и лит. о нем, под-гот. сотрудниками справ.-библиогр. отд. ЦНБ] / Т. Г. Павлова // Офиц. ведо­мости. - X., 2000. - № 21-22. - С. 15.

7958. Репринцева В. О. Відділ колекцій рідкісних видань та рукописів /

B. О. Репринцева // Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 199­200.

7959. Репринцева В. О. Друковані документи з історії України [у фондах ЦНБ] / В. О. Репринцева // Бібл. вісн. - 2000. - № 5. - С. 15.

7960. Репринцева В. О. Українському стародруку - 340 років: [При­мірник цього видання зберігається у ЦНБ] / В. О. Репринцева // Там само. -23 трав. - С. 4.

7961. Ридванська Л. Д. Переклад латинських книг (ibidemque titulorum) у колекціях Ельзевірів і Плантенів ЦНБ ХНУ ім. В. Каразіна / Л. Д. Ридванська // Вісн. Кн. палати. - 2000. - №12. - С.17-19.

7962. Селезнева Н. Больше книг, хороших и разных: [Получение ЦНБ 900 кн. в рамках проекта «Пушкинская библиотека»] / Н. Селезнева // Сло­бода. - 2000. - 18 янв. - С. 2.

7963. Скрильова А. «Друкар книг до цього небачених.»: [Видання Івана Федорова у відділі рідкісних книг ЦНБ] / А. Скрильова // Харк. ун-т. -2000. - 5 груд. - С. 6.

7964. Тарасова Л. Російські видання від. Сороса: [Російський фонд Соро­са - Центр. наук. бібліотеці] / Л. Тарасова // Слобід. край. - 2000. - 18 січ.

7965. Українська З. Древній рукопис. на пальмовому листі: [РК ЦНБ] / З. Українська // Слобід. край. - 2000. - 16 листоп.

7966. Хомайко Ю. Без пяти двести: [Выставка в ХНУ, посвящ. основате­лю и выдающ. ученым ун-та] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 2000. - 29 янв.

7967. Хомайко Ю. Библиотеки тоже меняются: [Интеграция библ.-информ. ресурсов региона] / Ю. Хомайко // Там само. - 23 окт.

7968. Хомайко Ю. За книжки заплатит Сорос: [Партия книг, получ. ЦНБ от междунар. фонда «Відродження»] / Ю. Хомайко // Там само. - 18 янв.

7969. Хомайко Ю. Сравнивать ли украинский с латынью?: [Центр украи-новедения в структуре ЦНБ] / Ю. Хомайко // Там само. - 4 мрта.

7970. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна // Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 199.

7971. Центральна наукова бібліотека [ХНУ] // Харк. ун-т. - 2000. - 29 лют. -

С. 4.

7972. Чуніховська А. Понад 800 книг, [отриманих ЦНБ у рамках проекту «Пушкінська бібліотека»] / А. Чуніховська // Там само. - 25 січ. - С. 4.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007