М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5.2. Символіка університету...................................................................526

6. Звіти та плани.......................................................................................527

7. Статистичні матеріали.........................................................................528

8. Навчально-виховна робота.................................................................529

8.1. Загальні матеріали............................................................................529

8.1.1. Болонський процес у Харківському університеті.......................532

8.2. Прийом студентів та абітурієнтів....................................................533

8. 3. Педагогічна та виробнича практика...............................................533

9. Студентство. Студентські організації................................................534

9.1. Загальні матеріали............................................................................534

9.2. Іменні стипендії. Нагороди..............................................................536

9

9.3. Наукова діяльність студентів...........................................................538

9.4. Студентський парламент..................................................................541

9.5. Профсоюзна організація студентів..................................................541

9.6. Трудовий семестр.............................................................................542

9.7. Педагогічні та інші студентські загони..........................................544

9.8. Студенти-інваліди. Студенти-сироти .............................................545

9.9. Випускники.......................................................................................546

10. Наукова робота..................................................................................547

10.1. Загальні матеріали..........................................................................547

10.2. Наукові конференції, наради, симпозіуми, семінари..................552

10.3. Наукові центри................................................................................559

10.3.1. Центр оцінки антропогенного впливу на середовище (1998). 559

10.3.2. Науково-практичний центр «психотехнологія».......................559

10.3.3. Центр болгаристики (2006).........................................................559

10.4. Нагороди. Присвоєння звань.........................................................559

10.5. Підготовка наукових кадрів. Аспірантура. Докторантура..........563

10.6. Зв'язок науки з виробництвом.......................................................565

11. Університет і школа...........................................................................567

12. Міжнародні зв'язки університету.....................................................569

13. Навчальна та наукова діяльність факультетів.................................573

13.1. Біологічний факультет (1930)........................................................573

13.2. Геолого-географічний факультет (1933).......................................579

13.3. Економічний факультет (1933)......................................................587

13.4. Історичний факультет (1933).........................................................592

13.5. Механіко-математичний факультет (1930)...................................600

13.6. Радіофізичний факультет (1952)...................................................603

13.7. Соціологічний факультет (1990)...................................................608

13.8. Факультет іноземних мов (1949)...................................................612

13.9. Факультет комп'ютерних наук (2001)..........................................615

13.10. Факультет міжнародних економічних відносин

та туристичного бізнесу (2005)................................................616

13.11. Факультет психології (2000)........................................................616

13.12. Факультет фундаментальної медицини (1993)...........................618

13.13. Фізико-енергетичний факультет (2000)......................................620

13.14. Фізико-технічний факультет (1962)............................................621

13.15. Фізичний факультет (1930)..........................................................626

13.16. Філологічний факультет (1933)...................................................631

13.17. Філософський факультет (2001)..................................................638

13.18. Хімічний факультет (1930)..........................................................640

13.19. Юридичний факультет (2004)......................................................645

13.20. Факультет післядипломного навчання (1967)............................645 13.21. Факультет громадських професій (1961)....................................646

14. Навчальні центри..............................................................................646

14.1. Центр міжнародної освіти (1961)..................................................646

14.2. Центр довузівскої освіти (1995)....................................................652

14.2.1. Підготовче відділення (1969)......................................................652

14.2.2. Малий університет (2000)...........................................................653

14.2.3. Університетський ліцей (1993)...................................................654

14.2.4. Юридичний ліцей........................................................................655

14.2.5. Феодосійський фізико-математичний ліцей (1997)..................655

14.3. Лінгвістичний центр (2001)...........................................................655

15. Загальноуніверситетські кафедри....................................................655

15.1. Кафедра валеології (2000/2001 навч. р.).......................................656

15.2. Військова кафедра (1939-1992)......................................................657

15.3. Кафедра цивільної оборони...........................................................657

15.4. Кафедри педагогіки та психології.................................................657

15.5. Кафедра політології (1963)............................................................659

15.6. Кафедра теорії культури та філософії науки (1990)....................659

15.7. Кафедра українознавства (1992)....................................................660

15.8. Кафедра фізвиховання та спорту (1925).......................................660

15.9. Кафедра філософії (1804)...............................................................661

15.10. Кафедра економічної теорії (1933)..............................................662

16. Науково-дослідні та навчально-дослідні нститути

при Харківському університеті................................................662

16.1. Інститут високих технологій (2001)..............................................662

16.2. Інститут голографії (1993).............................................................663

16.3. Навчально-дослідний інститут сучасних

та нових спеціальностей (1992)................................................663

16.4. Науково-дослідний інститут астрономії.......................................663

16.5. Науково-дослідний інститут біології (1944)................................663

16.6. Науково-дослідний інститут

лазерної біології та медицини (1997).......................................664

16.7. Науково-дослідний інститут хімії (1933)......................................665

16.8. Східний інститут українознавства імені Ковальських (1998).....666

17. Науково-допоміжні заклади..............................................................666

17.1. Астрономічна обсерваторія (1883)................................................666

17.2. Радіофізична обсерваторія (1980).................................................668

17.3. Біологічна станція (1914)...............................................................668

17.4. Ботанічний сад (1804).....................................................................669

17.5. Обчислювальний центр (1958)......................................................672

17.6. Кабінети. Лабораторії.....................................................................672

17.7. Музеї................................................................................................673

12

17.7.1. Музей археології та етнографії (1919?).....................................673

17.7.2. Музей природи (1964).................................................................674

17.7.3. Музей історії університету (1972)..............................................676

17.8. Центральна наукова бібліотека (1805)..........................................678

18. Періодичні видання університету....................................................683

18.1. 1. Журнал «Universitates»...............................................................683

18.1.2. Газета «Харківський університет».............................................683

18.1.3. Факультетські настінні газети....................................................686

19. Соціально-культурні підрозділи.......................................................687

19.1. Видавництво. Ротапринт. Типографія..........................................687

19.2. Британський центр (1993)..............................................................687

19.3. Культурний центр (1991)...............................................................688

19.4. Студентські клуби. Літературні студії..........................................688

19.4.1. Клуб веселих та винахідливих....................................................690

19.5. Студентські театри.........................................................................692

19.6. Клуб любителів фантастики «контакт».

Фестивалі фантастики «Зоряний міст»....................................692

19.7. Університетська церква (1823, 2002)............................................693

20. Інші заклади.......................................................................................694

20.1. Товариство «знання»......................................................................695

21. Профспілкова організація.................................................................696

22. Медпункт. Санаторій-профілакторій...............................................697

23. Втілення нових технологій...............................................................698

24. Робота з охорони природи................................................................699

25. Патріотичне виховання.....................................................................701

26. Естетичне виховання.........................................................................702

27. Спортивне життя................................................................................702

28. Оборонно-масова робота...................................................................705

29. Фінансово-господарча діяльність університету..............................705

30. Побут та відпочинок викладачів та студентів.................................706

Іменний покажчик...................................................................................708

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ААГЭ - Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.

а. г. - академический год.

Акт.   - Акт в имп. Харьковском университете.

АМН СССР - Академия медицинских наук СССР.

АН - Академия наук.

АО - астрономічна обсерваторія.

АС - Археологический съезд.

БСЭ - Большая советская энциклопедия.

ВУАН - Всеукраїнська Академія Наук.

ВХИФО - Вестник Харьковского историко-филологического общества. ВХО - Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева. выдвинутой... магистра... - выдвинутой на соискание степени магистра. ВХУ - Вестник Харьковского университета; Вісник Харківського універси­тету.

ГГФ - геолого-географічний факультет.

Годичный торж. акт. - Годичный торжественный акт в имп. Харьковском университете.

ДВУ - Державне видавництво України.

Довідник для вступників. - Довідник для вступників до Харківського уні­верситету в 2000 р. / М. О. Азаренков, О. О. Альохін, Е. В. Балла та ін. - Х.,

2000.

ЖДНП - Журнал Департамента народного просвещения.

ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения.

ЖМЭИ - Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.

ЖМЮ - Журнал Министерства юстиции.

ЗНТШ - Записки наукового товариства им. Шевченко.

ЗХІФТ - Збірник Харківського історико-філологічного товариства.

ЗХУ - Записки имп. Харьковского университета, Записки Харьковского

университета.

ИАН-ОРЯС - Известия Академии наук по отделению русского языка и сло­весности.

Изв. АН - Известия Академии наук.

Извлечение из отчета .   за .   год - Извлечение из отчета о состоянии и де­ятельности имп. Харьковского университета. ИМИ - Историко-математические исследования. ИФФ - историко-филологический факультет. ІФФ - історико-філологічний факультет. КВВ - Клуб веселих та винахідливих. КВК - Клуб веселих та кмітливих. КЛЭ - Краткая литературная энциклопедия.

14

КС - Киевская старина

Летопись.   - Летопись Харьковского университета. М-во - Міністерство.

ММФ - механіко-математичний факультет.

МНП - Министерство народного просвещения.

МФ - медичний факультет.

НІТП - Нариси з історії техніки і природознавства.

НДІ - науково-дослідний інститут.

НИИ - научно-исследовательский институт.

НУА - Харківський гуманітарний університет «Народна українська акаде­мія» (м. Харків)

ОП - Обозрение преподавания в имп. Харьковском университете. Отчет.  за .  г. - Отчет о состоянии и деятельности имп. Харьковского университета за . год.

Офиц. учеб. прибавл. к ЖМНП. Разд. Летопись.  - Официально-учебные прибавления к «Журналу Министерства народного просвещения». [Разд.] Летопись ученых и учебных заведений. пг. - полугодие.

П. р. - Правительственные распоряжения.

представленной... магистра... - представленной на соискание степени магис­тра...

Проблеми збереження та відновлення історичної пам' яті.   - Проблеми збе­реження та відновлення історичної пам'яті: Наук. конф. з питань музеєзнав­ства та історії краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: Тез. докл. - Х., 1994. Протоколы.  - Протоколы заседаний Совета имп. Харьковского универси­тета и приложения к ним.

Протоколы ХОИП - Протоколы заседаний Общества испытателей природы. ПС - Периодические сочинения об успехах народного просвещения. ПСС - Полное собрание сочинений. РБС - Русский биографический словарь.

Речи. - Речи, произнесенные в торжественном собрании имп. Харьковско­го университета.

Речь и зап. - Речь и записка, произнесенные в торжественном собрании имп. Харьковского университета. РФФ - радіофізичний факультет.

Сб. постановлений... - Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. - 2-е изд. - СПб.

Сб. распоряжений... - Сборник распоряжений Министерства народного просвещения.

СБЗ - студентський будівельний загін. с/г - сільськогосподарський.

15

СПб. ведомости - Санкт-Петербургские ведомости.

Сообщ. ХМО - Сообщения Харьковского математического общества.

Стат. листок - Статистический листок, Харьков.

с/х - сельскохозяйственный.

СХИФО - Сборник Харьковского историко-филологического общества. Тип. ун-та - Университетская типография.

ТОФХН - Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете.

Тр. О-ва наук - Труды Общества наук, состоящего при Харьковском униве­рситете.

Тр. Пед. отд. ХИФО - Труды Педагогического отдела Историко-филологического общества.

Тр. ХОИП - Труды Общества испытателей природы.

Тр. ХСХИ - Труды Харьковского сельскохозяйственного института.

УАН - Украинская Академия наук.

у. г. - учебный год.

у т. ч. - у тому числі.

УЗХУ - Учені записки Харківського університету; Ученые записки Харько­вского университета.

1952. - Т. 41: Тр. геогр. ф-та. - Т. 1.

1955. - Т. 56: Тр. геогр. ф-та. - Т. 2.

1956. - Т. 58: Тр. хим. ф-та. и н.-и. ин-та химии. - Т. 13. 1955. - Т. 59: Тр.н.-и. ин-та биологии и биол. ф-та. - Т. 22. 1955. - Т. 60: Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. - Т. 5.

1955. - Т. 61: Зап. геол. ф-та. - Т. 12.

1956. - Т. 65: Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. - Сер. 4. -

Т. 24.

УІЖ - Український історичний журнал.

Укр. вестн. - Украинский вестник.

УЛЕ - Українська літературна енциклопедія.

УРЕ - Українська радянська енциклопедія.

УРЕС - Український радянський енціклопедичний словник.

УСЭ - Украинская советская энциклопедия.

Фармацевт. журн. - Фармацевтический журнал.

ФГП - факультет громадських професій.

ФМФ - фізико-математичний факультет.

ФТФ - фізико-технічний факультет.

ФХМІ (ФХМИ) - Фізико-хіміко-математичний інститут (Физико-химико-математический институт).

Харьков: Путеводитель... - Харьков: Путеводитель для туристов и экскурсантов.

Харьк. календарь - Харьковский календарь / Изд. Харьк. губ. стат. комитета. Харьк. сб. - Харьковский сборник: Литературно-научное приложение к Харьковскому календарю. Харк. ун-т - Харківський університет.

ХГВ - Харьковские губернские ведомости; Харьковские ведомости. ХГУ - Харьковский государственный университет. ХДПІ - Харківський державний політехнічний інститут. ХДПУ - Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сково­роди.

ХДУ - Харківський державний університет.

ХИНО (ХІНО) - Харьковский институт народного образования (Харківсь­кий інститут народної освіти).

ХИФО - Харьковское историко-филологическое общество. ХІФТ - Харківське історико філологічне товариство. ХМИ (ХМІ) - Харьковский государственный медицинский институт. ХМО (ХМТ) - Харьковское математическое общество при Харьковском университете; Харківське математичне товариство. ХНМО - Харьковское научное медицинское общество. ХО ВО им. Д. И. Менделеева - Харьковское отделение Всесоюзного общес­тва им. Д. И. Менделеева

ХОИП - Общество испытателей природы при Харьковском университете. ХОНМГ - Общество научной медицины и гигиены при Харьковском уни­верситете.

ХОФХН - Общество физико-химических наук при Харьковском универси­тете.

Х1ШЮ (ХПИПО) - Харківський педагогічний інститут професійної освіти; Харьковский педагогический институт профессионального образования ХТДП - Товариство дослідників природи при Харківському університеті. ХТФХН - Товариство фізико-хімічних наук при Харківському університеті. Циркуляр.   - Циркуляр по Харьковскому учебному округу. ЦНБ - Центральна наукова бібліотека. ЮК - Южный край. ЮФ - юридичний факультет.

Annales ... - Annales de l' Observatoire Astronomique de l'Universite Imperiale de Kharkow.

Рublication ... (Публикации...) - Publication der Charkower Universitдtssternwarte (Публикации Харьковской астрономической обсерва­тории).

UNIVERSITATES = Университеты: Наука и просвещение.

ВІД УКЛАДАЧІВ

Даний фундаментальний бібліографічний покажчик з історії Харківсько­го національного університету імені В. Н. Каразіна, який відображає 200-річну історію найстарішого вищого навчального закладу країни, складається з трьох частин і являє собою перероблене і доповнене видання систематич­ного бібліографічного покажчика, що виходив окремими випусками у 1982­1983 рр. (література про 1917-1980 рр. життя університету) та у 1985­1993 рр. (1805-1917 рр. існування закладу). Покажчик також містить літера­туру про останню чверть століття існування університету.

Перша частина покажчика, репрезентована в цій книзі, висвітлює період історії університету з 1804 по 1917 р. і складається з трьох випусків.

До першого випуску увійшли загальні роботи, спогади, матеріали про відкриття університету та його засновника В. Н. Каразіна, ювілеї, урочисті збори; звіти про діяльність університету, статути; література про навчальну та наукову діяльність університету, про життя студентства, про штати, фі­нанси і господарську діяльність університету, статистичні відомості, матері­али про суспільно-культурне життя навчального закладу, його просвіти­тельську роботу, журналістську, літературно-художню діяльність студентів і викладачів.

В другому випуску представлено матеріали, що висвітлюють історію факультетів, які існували в той час: історико-філологічного, фізико-математичного, медичного та юридичного, історію навчально-допоміжних закладів при факультетах та університеті.

Третій випуск першої частини покажчика містить матеріали з історії на­укових товариств, що існували у той період при Харківському університеті: товариства наук, дослідних наук, дослідників природи, наукової медицини і гігієни, історико-філологічного, фізико-хімічного, математичного та ін.

Друга частина даного покажчика висвітлює історію університету з 1917 по 1980 рр. У неї зібрані матеріали загального характеру з історії Харківсь­кого університету за зазначений період, а також література з історії факуль­тетів, кафедр, наукових інститутів, товариств і науково-допоміжних закла­дів. У додатку наводиться список періодичних та продовжуваних видань Харківського університету, що виходили з 1805-1980 рр. (Уклад.: С. С. Уса-тенко).

Третя частина покажчика відображає історію університету за останню чверть століття (1980-2006 рр.). У неї зібрані праці з загальних питань (офі­ційні матеріали, спомини, звіти, статистичні дані, відомості про зміни у назві вищого навчального закладу, про його ювілеї, роботи про навчально-виховну та наукову діяльність університету, про студентство та ін.), праці про діяльність кожного факультету (на сьогоднішній день їх нараховується

17

19), загальноуніверситетські кафедри, науково-дослідницькі та науково-допоміжні заклади, соціально-культурні підрозділи. Висвітлюється ряд ін­ших питань: робота з охорони природи, патріотичне та естетичне виховання, спортивне життя, фінансово-господарча діяльність університету та ін.

Матеріал у покажчику розташований за систематичним принципом. Лі­тература у розділах міститься за алфавітом чи в хронологічному порядку залежно від цільового призначення розділу. Номера, позначені зіркою (*), de visu не переглянуто. Наводиться список прийнятих скорочень та іменний покажчик.

Даний бібліографічний покажчик приверне увагу тих, хто цікавиться іс­торією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, роз­витком науки в Україні, історією вищої освіти, становленням та розвитком журналістики і художньої літератури в Україні. Він зацікавить тих, хто хоче довідатися про створення та історію існування таких відомих закладів міста Харкова, як астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, зоопарк, художній музей, музей природи та ін. Читач, що вивчає історію Харківського медич­ного університету та Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудро­го, знайде в покажчику багатий матеріал про їхніх історичних попередни­ків - медичний та юридичний факультети Харківського університету. Ці факультети в 1920 р. були виділені з Харківського університету в окремі навчальні заклади: медичний і юридичний інститути.

Укладачі дякують бібліографам Ю. Г. Шевченко та Ю. Ю. Поляковій за допомогу в зборі матеріалів покажчика та підготовці його до видання.

Укладачі висловлюють подяку М. М. і Д. М. Глибицьким за розробку програмного забезпечення для складання іменного покажчика.

Усі зауваження і доповнення просимо надсилати за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, науково-бібліо­графічний відділ.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007