М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1121. Красіков М. М. 3 ім'ям Горького / М. М. Красіков // Веч. Харків. -1986. - 19 серп.

Про зв'язки М. Горького з професорами та студентами Харк. ун-ту.

1122. Красіков М. М. Підемо Муравським шляхом / М. М. Красіков // Куль­тура і життя. - 1983. - 24 квіт. (№ 17). - С. 3.

Наводяться відомості про збирачів фольклору - студентів та викладачів Харк. ун­ту дореволюційного периода.

1123. Лапина М. С. Страницы общественной деятельности А. А. Потебни / М. С. Лапина // Изв. АН. Сер. лит. и яз. - М., 1993. - Т. 52, № 3. - С. 69-80. -Список лит.: 32 назв.

1124. Леонтьев В. Чеховский уголок в Харьковском университете: [О выставке памяти писателя] / В. Леонтьев // ЮК. - 1914. - 2 июля (№ 12136). - С. 5.

1125. Лосієвський І. Я. Російські письменники на Україні першої чверті XIX ст. / І. Я. Лосієвський // Рад. літературознавство. - 1985. - № 6. - С. 45-50.

Про харківських письменників - студентів та викладачів університету.

1126. Миклашевский И. М. Харьковский университет как центр музыкальной культуры Слободской Украины в первой половине XIX века / И. М. Миклашевский // УЗХУ. - 1956. - Т. 70: Тр. філол. ф-ту. - Т. 3. - С. 29-53.

1127. Нестерук В. Адам Мицкевич - в Харькове: [О встречах А. Мицкевича с учеными Харьк. ун-та И. Даниловичем, И. Криницким, П. Гулаком-Артемовским] // Время. - 2005. - 2 июня.

1128. О выставке картин И. К. Айвазовского (в главном корпусе Харьк. ун­та). Мастерская И. К. Айвазовского // ХГВ. - 1855. - 8 янв. (№ 2). -Ч. неофиц. - С. 9-10.

1129. Перший з' їзд українського учительства на Слобожанщині // Рідне сло­во. - 1917. - 29 квіт.

Про виступи професорів Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, А. Є. Зайкевича та приват-доцента Петренка.

1130. Пивоваров О. В. Роль Харківського університету у керівництві серед-ньоосвітними навчальними закладами (1805-1835 рр.) / О. В. Пивоваров // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць моло­дих вчених. - Х., 1998. - Вип. 3. - С. 145-148.

1131. Праздник Общественной библиотеки // ЮК. - 1901. - 30 янв. (№ 6918). - С. 2

Наведена промова Д. І. Багалія на церемонії освячення нової будівлі бібліотеки.

1132. Рубинский К. И. Значение Д. И. Багалея в истории библиотечного дела / К. И. Рубинский // СХИФО. - 1911. - Т. 20. - С. LXI-LXVIII.

Роль вченого в утворенні Харківської громадської бібліотеки та в поліпшенні дія­льності бібліотеки.

1133. Саппа Н. Моя радость, жизнь моя, песни! / Н. Саппа // Красное зна­мя. - 1986. - 22 янв.

М. В. Гоголь і фольклористи А. Л. Метлинський та І. І. Срезневський.

1134. Саппа М. Йоганн-Вольфганг Гете та Харківський університет / М. Саппа // Всесвіт. - 1989. - № 7. - С. 183-185.

1135. Срезневський В. І. Про збирачів українських пісень. З гуртка І. І. Срезневського на початку 1830-х років / В. І. Срезневский // Зап. іст.-філол. відділу / УАН. - 1927. - Кн. 13-14. - С. 76-82.

Про фольклористичну діяльність студентів І. І. Срезневського, І. В. Росковшенка, Ф. С. та О. С. Євецьких, О. Г. Шпигоцького, О. Ф. Хиждеу та ін.

1136. Трипільський А. Не згасне вогнище науки і культури: (Про вклад науковців Харк. ун-ту у скарбницю рос. і укр. культури) / А. Трипільський // Літ. Україна. - 1980. - 8 лют.

1137. Шип Н. А. Русско-украинское культурное сотрудничество в Х^ЛІІ -первой половине XIX вв. / Н. А. Шип. - К.: Наук, думка, 1988. - 112 с.

Наведено відомості про культурно-просветительську діяльність Харк. ун-ту та йо­го вихованців.

1138. Шоломова С. Б. Бібліотеці імени В. Г. Короленка - 100 років / С. Б. Шоломова // Прапор. - 1986. - № 10. - С. 147-149.

138

Висвітлена роль професорів та студентів Харк. ун-ту у заснуванні Харківської громадської бібліотеки.

***

1139. Вечер памяти В. М. Гаршина: (В лит.-худож. кружке) // ВХИФО. -1913. - Вып. 3. - С. 71-73.

1140. Чествование памяти Н. В. Гоголя в Харьковском университете // ЮК. - 1902. - 20 февр. (№ 7294). - С. 3.

1141. Харьковский университетский сборник в память В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. - X.: Печат. дело, 1903. - 185 с., 2 портр.

1142. [ О предстоящем участии делегации Харьк. ун-та в составе Д. И. Багалея, А. П. Кадлубовского и С. В. Соловьева в открытии памятника Н. В. Гоголю в Москве] // Утро. - 1909. - 1 апр. (№ 703). - С. 4.

1143. [ О публичных лекциях Н. А. Лавровского, Н. Н. Бекетова, Н. Ф. Леваковского, И. Н. Станкевича по случаю столетия со дня смерти М. В. Ломоносова 6 апр. 1865 г.] // Протоколы... - 1865. - № 3. - С. 47-48; № 4. - С. 2.

1144. Памяти М. В. Ломоносова. - X.: Тип. ун-та, 1865. - 85 с.

1145. Сумцов Н. Ф. Участие Харьковского университета в чествовании памяти М. В. Ломоносова: 1711-1865-1911 / Н. Ф. Сумцов // ВХИФО. -1912. - Вып. 2. - С. 58-62.

1146. Красиков М. М. М. В. Ломоносов і Харківський університет / М. М. Красиков // Харк. ун-т. - 1986. - 18 листоп.

Про вивчення наукової та літературної спадщини М. В. Ломоносова. Ушанування його пам'яті університетом в 18б5 та 1911 рр.

1147. [ О предстоящем чествовании памяти А. С. Пушкина в Харьковском университете 26 мая 1899 г. в столетнюю годовщину со дня его рождения] // ЮК. - 1899. - 25 мая (№ 6318). - С. 2.

1148. Сумцов Н. Ф. К пушкинским дням / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. - 1899. -22 янв. (№ 20). - С. 2.

Про необхідність видання збірки вибраних творів О. С. Пушкіна для учнів.

1149. Пушкинский юбилей в Харькове // ЮК. - 1899. - 27 мая (№ 6320). - С. 2. Про святкування в Харк. ун-ті 100-річчя із дня народження О. С. Пушкіна.

1150. Сумцов Н. Ф. Чествование памяти А. С. Пушкина Харьковским уни­верситетом в мае 1899 г. по истечении столетия со дня его рождения / Н. Ф. Сумцов // Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина (1799-1899 гг.). - X., 1900. - С. I-IV.

1151. Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина (1799-1899). - X.: Лит.-тип. «Печат. дело», 1900. - 446 с.

1152. Сумцов Н. Ф. Отношение Харькова к А. С. Пушкину: (К открытию па­мятника Пушкину) / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1904. - 26 мая (№ 8102). - С. 3.

1153. Леонидов С. Дом на Мало-Панасовской: (Бывшее Пушкинское учи­лище) / С. Леонидов // Красное знамя. - 1979. - 10 июня.

Роль Харк. ун-ту у святкуванні 100-річчя із дня народження О. С. Пушкіна.

139

1154. Лосиевский И. Я. А. С. Пушкин, Харьков и харьковчане / И. Я. Лосиевский // Красное знамя. - 1982. - 10 июня.

Про вихованців та вчених Харк. ун-ту - знайомих О. С. Пушкіна.

1155. Лосиевский И. Я. 1. Онегин из села Бабаи: [О знакомстве А. С. Пушкина с бывш. воспитанником пансиона при Харьк. ун-те М. А. Щербининым]; 2. «Мне предстоял путь через Курск и Харьков»: [О причинах несостоявшегося знакомства А. С. Пушкина с Харьк. ун-том] / И. Я. Лосиевский // Красное знамя. - 1984. - 5 июня.

1156. Мойсеєнко В. Пушкін і Харків / В. Мойсеєнко // Веч. Харків. - 1984. -6 черв.

Випускники та професори Харк. ун-ту - знайомі О. С. Пушкіна; книги вчених Харк. ун-ту в бібліотеці поета; ушанування університетом пам'яті О. С. Пушкіна.

1157. Мойсеєнко В. Хоч у Харкові й не довелося побувати... / В. Мойсеєнко // Соц. Харківщина. - 1987. - 10 лют.

Про зв'язки О. С. Пушкіна з вченими та вихованцями Харк. ун-ту, про вивчення творчості Пушкіна та увічнення його пам'яті в Харкові.

1158. Чествование памяти Л. Н. Толстого студентами Харьковского универ­ситета // ХГВ. - 1910. - 9 нояб. (№ 543). - С. З.

1159. [Заседание Совета Харьк. ун-та и историко-литературное утро в па­мять Л. Н. Толстого] // Памяти Л. Н. Толстого: Сб. речей... - X., 1911. - С. І-Р/.

1160. Памяти Л. Н. Толстого: Сб. речей, произнес. в торжеств. заседании Совета имп. Харьк. ун-та и Ист.-филол. о-ва. - X.: Тип. М. Зильберберга, 1911. - 51 с.

1161. Сумцов Н. Ф. Харьков и Шевченко / Н. Ф. Сумцов // ВХИФО. -1911. - Вып. 1. - С. 3-11.

То же, отд. отт. - X.: Печат. дело, 1911. - 9 с.

1162. Сумцов Н. Ф. К чествованию памяти Т. Г. Шевченко / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1911. - 4 февр. (№ 10209).

1163. Сумцов Н. Ф. Т. Г. Шевченко и Харьков / Н. Ф. Сумцов // ЮК. -1911. - 26 февр. (№ 10228).

1164. Сумцов Н. Ф. Pro domo sua: (Письмо в редакцию) / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1914. - 23 февр. (№ 11910).

Про причини, через які неможливо організувати засідання міського керівництва сумісно з історико-філологічним товариством, присвячене Т. Г. Шевченку.

18. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1165. Астахов В. И. Роль Харьковского университета в пропаганде идей Маркса / В. И. Астахов // Красное знамя. - 1958. - 5 мая.

1166. Багалей Д. И. [Книжный магазин Харьковского университета, 1815­1835 гг.] // См. № 3. - С. 424-426.

1167. Багалей Д. И. Просветительское влияние университета на обществен­ную среду (1805-1835 гг.) // См. № 4. - C. 101-115.

1168. Багалей Д. И. Просветительское влияние университета (1835-1863 гг.) // См. № 4. - C. 165-171.

1169. Багалей Д. И. Просветительные учреждения - внешкольное образо­вание; статистика грамотности / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. -Гл. 20. - С. 747-779.

Про участь професорів Харк. ун-ту в заснуванні та діяльності Громадської бібліо­теки, Товариства поширення в народі грамотності та інших просвітницьких орга­нізацій.

1170. Багалей Д. И. Характеристика просветительской деятельности Харьковс­кого университета в первое десятилетие его существования (1805-1814 г.) Д. И. Багалей // Рус. школа. - 1892. - № 10. - С. 9-23; № 11. - С. 10-21.

То же // СХИФО. - 1911. - Т. 20. - C. 129-154.

То же, в излож. под назв.: Харьковский университет 80 лет назад // ЮК. - 1893. - 17 янв. (№ 4136). - С. 2. - Подпись: Д М. (Д. Л. Мордовцев).

1171. Красіков М. «Розширити розумовий і моральний горизонти» / М. Красіков // Соц. Харківщина. - 1988. - 13 лип.

Про педагогічну та науково-просвітницьку діяльність проф. А. М. Краснова у Харкові.

1172. Редин Е. К. Харьков как центр художественного образования юга России: (Посвящается памяти И. Е. Бецкого) / Е. К. Редин. - X.: Тип. губ. правления, 1894. - 36 с.

Про роль Харк. ун-ту та його музея красних мистецтв у художньому житті міста.

1173. Редин Е. К. Харьковская школа изящных искусств / Е. К. Редин // ХГВ. - 1895. - 19 февр. (№ 45). - С. 2.

То же, отд. отт. - X.: Тип. губ. правления, 1895. - 13с.

1174. Сумцов H. Ф. Опыт организации образовательных чтений, преимуще­ственно для учащихся / Н. Ф. Сумцов, Е. К. Редин // Тр. Пед. отд. ХИФО. -1897. - Вып. 4. - С. 86-90.

1175. Якоб Л. Г. О влиянии университетов на образование и благосостояние народа / Л. Г. Якоб // Речи, говоренные в торжественном годовом собрании имп. Харьковского университета, бывшем 17 янв. 1808 года. - X., [1808]. - С. 68-86.

С. 84-85: про Харк. ун-т.

18.1. Університет та середні навчальні заклади

1176. Багалей Д. И. Низшее образование / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. - Гл. 19. - С. 719-746.

С. 741-742: про участь студентів та вільних слухачів Харк. ун-ту у відкритті в 1860 р. в Харкові недільної школи.

1177. Багалей Д. И. [Реф. докл.: О роли Харьковского университета в делах развития среднего и низшего образования в Харьковском учебном округе] / Д. И. Багалей // Тр. Пед. отд. ХИФО. - 1900. - Вып. 6. - С.

1178. Багалей Д. И. Роль университета в деле развития среднего и низшего народного образования в Харьковском учебном округе: (1805-1835 гг.) // См. № 2. - С. 1074-1204; № 3. - C. 1018-1100.

1179. Багалей Д. И. Статистика училищ и средние мужские школы / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. - Гл. 17. - С. 652-698.

Харк. ун-т та школа.

1180. Багалей Д. И. [Харьковский университет как просветительный и учебно-административный центр юга России] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. - С. 233.

1181. Бекетов Н. Н. О вечерних занятиях в элементарных школах: (Доклад на собрании О-ва распространения грамотности 19 окт. 1886 г.) / Н. Н. Бекетов // ХГВ. - 1886. - 21 окт. (№ 271). - С. 2.

1182. Данилевский Г. П. Харьковские народные школы: (С 1732 по 1865 гг.) // Данилевский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории укр. лит. и нар. образования / Г. П. Данилевский. - X., 1866. - С. 287-403.

Наведено відомості про діяльність Училищного комітету Харк. ун-ту, про роль уні­верситету у развитку початкової та середньої освіти в губернії.

1183. Жовтобрюх М. А. О. О. Потебня і школа / М. А. Жовтобрюх // Науко­ва спадщина О. О. Потебні і сучасна філологія: До 150-річчя з дня наро­дження О. О. Потебні: 3б. наук. праць. - К., 1985. - С. 97-118.

1184. Лавровский Н. А. Из первоначальной истории Харьковского университе­та / Н. А. Лавровский // ЖМНП. - 1869. - Ч. 145, № 10. - С. 235-260.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007