М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

Дана характеристика видань Харк. ун-ту першої половини XIX ст.

1238. Історія української літератури: У 8 т. Т. 2. Становлення нової літера­тури (друга половина ХУШ - тридцяті роки XX ст.). - К.: Наук. думка, 1967. - 483 с.

Зі змісту: Чалий Д. В. Історичні обставини. - С. 133-146; Він же. Журналістика. -С. 146-161.

146

Наводиться характеристика літературно-художніх журналів та альманахів, які ви­давалися при Харк. ун-ті.

1239. Каганов И. Я. Иван Кронеберг и его «Брошюрки» / И. Я. Каганов // Альманах библиофила. - М.: Книга, 1978. - Вып. 5. - С. 205--215.

1240. Kaganow I. Iwan Kroneberg, ein Вьспегггешкі des 19 Iahrhunderts an der Universitirt Charkow // Marginalien Zeitschrift fir Buchkunst und Bibliophilie herausgegeben von der Pirck-Heimer-Gesellschaft. - 1978. - H. 71, N 3. - S. 20­25. - Bibliogr.: 13 n.

1241. Князева С. П. «Харьковский Демокрит» / С. П. Князева // КЛЭ. - М., 1975. - Т. 8. - Стб. 229.

1242. Лещенко П. Я. Перші спроби літературної критики: (Огляд харк. жу­рналів першої чверті XIX ст.) / П. Я. Лещенко // Рад. літературознавство. -1981. - № 6. - С. 108-115.

1243. Лещенко П. Я. «Украинский вестник» (1816-1819) / П. Я. Лещенко // Наук. зап. Харк. пед. ін-ту. - 1957. - Т. 25. - С. 127-142.

1244. Лещенко П. Я. «Харьковский Демокрит» / П. Я. Лещенко // Рад. літе­ратурознавство. - 1957. - № 4. - С. 84-96.

1245. Лещенко П. Я. «Харьковский еженедельник» (1812 р.) / П. Я. Лещенко // ХШ звітно-наук. сесія / Харк. держ пед. ін-т. Секція укр. мови та літ.: Тези доп. - X., 1958. - С. 20-24.

1246. Лосиевский И. Я. Газета из библиотеки [Г. П.] Данилевского: [О на­ходке в Харьк. гос. науч. б-ке им. В. Г. Короленко газеты «Харьковские из­вестия»] / И. Я. Лосиевский // Красное знамя. - 1988. - 14 янв.

1247. Лосієвський І. Я. На сторінках «Украинского журнала» / І. Я. Лосієвський // Літ. Україна. - 1983. - 9 черв.

1248. Лосиевский И. Я. Русская литература Украины первой четверти XIX века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. Я. Лосиевский. - К., 1985. -20 с. - (Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко).

Аналіз художніх творів, які друкувалися у виданнях Харк. ун-та.

1249. Лосиевский И. Я. «Харьковский Демокрит» / И. Я. Лосиевский // Бу­рсацкий спуск. - Х., 1992. - № 2. - С. 237-239.

1250. Михайлін І. Л. Історія української журналістики: Підручник. Кн. 1 / І. Л. Михайлін. - Х.: ХІФТ, 2001. - 279 с.

Багато уваги приділено участі у розвитку української журналістики викладачів і студентів Харк. ун-ту.

1251. Михайлін І. Л. Теорія наслідувальної гармонії слова Розумника Го-норського на сторінках журналу «Украинский вестник» / І. Л. Михайлін // Українська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газ. «Харківський університет». - Х., 1998. -

С. 8-14.

1252. Михайлин І. Л. Харківська журналістика 1810-1820-х років // Ми-хайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття: Підручник / І. Л. Михайлин. - 2-ге вид., доп. і поліпш. - К., 2003. - Ч. 2. - С. 32-79.

1253. «Молодик» // Радянська енциклопедія історії України. - К., 1971. -Т. 3. - С. 165.

1254. Назарова Л. Н. Неосуществленный замысел Рылеева «Исторический словарь русских писателей» / Л. Н. Назарова // Литературное наследство. -М., 1954. - Т. 59. Декабристы-литераторы, [кн.] 1. - С. 300-314.

Наведений список 13 співробітників «Украинского вестника», імена яких К. Рилєєв збирався включити до словника. Дана характеристика творчості О. Склабовського, П. Гулака-Артемовського, Н. Савостьянова, Н. Белозерського, Ю. Гайдаровського та інших - студентів та випускників.

1255. Ніженець А. Біля джерел української журналістики: («Харьковский Демокрит», «Украинский вестник» и «Украинский журнал») / А. Ніженець // Прапор. - 1957. - № 4. - С. 93-101.

1256. Пархоменко М. В поисках реализма / М. Пархоменко // Дружба наро­дов. - 1965. - № 12. - С. 238-247.

Про перші українські часописи.

1257. Полякова Ю. Ю. Зарождение харьковской театральной критики (по страницам журнала «Украинский вестник») / Ю. Ю. Полякова // UNIVERSITATES. - 2005. - № 4. - С. 38-47.

1258. Полякова Ю. Ю. Русские литературно художественные журналы Харькова ХІХ-ХХ вв.: Попытка перечисления / Ю. Ю. Полякова // Культур­на спадщина Слобожанщини: Культура і мистецтво: Зб. наук.-попул. ст. -Х., 2005. - Ч. 5. - С. 29-47.

То же // Союз писателей. - 2005. - № 1 (6). - С. 220-229.

1259. Предложение министра народного просвещения Харьковскому уни­верситету принять на себя издание «Харьковского еженедельника», выпус­каемого университетским книгопродавцем Лангнером (4 листа) // Описание дел архива Министерства народного просвещения. - Пг., 1921. - Т. 2. -С. 186-187.

1260. Просьба кандидата Харьковского университета В. Г. Масловича о разрешении ему издавать с 1816 г. литературный журнал «Харьковский Демокрит» (2 листа) // Описание дел архива Министерства народного про­свещения. - Пг., 1921. - С. 246.

1261. Разрешение Главного управления училищ на издание в 1817 г. канди­датом Харьк. ун-та А. А. Вербицким газеты «Харьковские известия» и на печатание ее в университетской типографии. (3 листа) // Описание дел архи­ва Министерства народного просвещения. - Пг., 1921. - Т. 2. - С. 260.

1262. Разрешение князя А. Н. Голицына на издание в 1817 г. в Харькове ветеринарным профессором Ф. В. Пильгером и учителем Слободско-Украинской гимназии Р. Т. Гонорским журнала «Украинский Домовод»

148

(4 листа) // Описание дел архива Министерства народного просвещения. -Пг., 1921. - С. 256.

1263. Разрешение ректору Харьковского университета А. И. Стойковичу и профессору Л. К. Якобу издавать периодическое сочинение под названи­ем: «Харьковские патриотические листы» (8 листов) // Описание дел архива Министерства народного просвещения. - Пг., 1921. - Т. 2. - С. 93-95.

Видання не було здійснено.

1264. Русская периодическая печать (1702-1894): Справочник. - М., 1959. -835 с.

С. 159-161, 181-182: про «Украинский вестник», «Харьковский Демокрит» та «Украинский журнал».

1265. Срезневський В. І. «Український альманах» 1831 року / В. І. Срезневський // Харківська школа романтиків. - X., 1930. - T. 1. - С. 32-50.

1266. «Украинский вестник», «Украинский журнал» // Радянська енцикло­педія історії України. - К., 1972. - Т. 4. - С. 323.

1267. «Украинский вестник», «Украинский Домовод», «Украинский жур­нал» // Энцикл. словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1902. -Т. 34-а, кн. 68. - С. 638.

1268. Українські літературні альманахи і збірники XIX - початку XX ст.: Бібліогр. покажч. / Склав І. З. Бойко. - К.: Наук, думка, 1967. - 371 с. з іл.

Зі змісту: Бойко І. З. З історії літературних альманахів і збірників на Україні: [Хара­ктеристика «Украинского альманаха», «Украинского сборника», «Молодика» та ін. видань Харьк. ун-ту]. - С. 3-24; [Бібліогр. опис та покажчик змісту альманахів, виданих Харк. ун-том]. - С. 27-29, 32, 36-42, 45.

1269. Устинов И. А. Местная печать // Устинов И. А. Путеводитель по г. Харькову / И. А. Устинов. - X., 1881. - С. 283-287.

Про періодичні видання Харк. ун-ту.

1270. Федченко П. М. Журналистика на Украине первой половины XIX ст.: Автореф. дис. ... докт. филол. наук / П. М. Федченко. - К., 1957.*

1271. Федченко П. М. Літературна критика на Україні першої половини XIX ст. / П. М. Федченко. - К.: Наук, думка. 1982. - 381 с.

[Гл.] Літературно-естетична думка і початки літературної критики на Україні у першій чверті XIX ст. С. 12-117; Розвиток естетичної думки на Україні. Літерату­рно-критичні виступи в 20-40-х pp. XIX ст. - С. 118-278.

Дана характеристика літературно-критичної діяльності філологів Харк. ун-ту на сторінках харківських видань.

1272. Федченко П. М. Матеріали з історії української журналістики. Вип. 1. Перша половина XIX ст. / П. М. Федченко. - К., 1959. - 338 с.

С. 28-63: про перші харківські журнали та газети.

1273. Федченко П. М. «Молодик» / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1982. - Т. 7. - С. 90.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1982. - Т. 7. - С. 13.

1274. Федченко П. М. Початки журналістики в Харкові (1812-1816 рр.): («Харьковский    еженедельник»    і    «Харьковский    Демокрит») /

П. М. Федченко // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. - 1957. - Т. 16, вип. 3: Зб. ф-ту журналістики, № 2. - С. 89-115.

1275. Федченко П. М. Українська журналістика 20-50-х років XIX ст. / П. М. Федченко // Історія української журналістики: Посіб. для студ. / О. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк та ін. - Львів, 1983. - С. 40-57.

«Украинский альманах», «Утренняя звезда», «Украинский сборник», «Молодик», «Южно-русский сборник».

1276. Федченко П. М. «Украинский альманах» / П. М. Федченко. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 453.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 374.

1277. Федченко П. М. «Украинский вестник», «Украинский журнал» / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 453.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 376.

1278. Федченко П. М. «Утренняя звезда» / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 516.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1904. - Т. 11. - С. 437.

1279. Федченко П. М. Формування преси на Україні / П. М. Федченко // Федченко П. М. Преса та її попередники. Історія зародження й основні за­кономірності розвитку. - К., 1969. - С. 250-286.

С. 264-270: про періодичні видання Харк. ун-ту першої половини ХІХ ст.

1280. Федченко П. М. «Харьковский Демокрит». «Харьковский еженедель­ник» / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1985. - Т. 12. - С. 116-117.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1985. - Т. 12. - С. 37.

1281. Федченко П. М. Харківський університет і початок української жур­налістики / П. М. Федченко // Історія української журналістики: Посіб. для студ. / О. І. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк та ін. - Львів, 1983. -С. 23-39.

1282. Федченко П. М. «Южный русскій зборник» / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1985. - Т. 12. - С. 473.

То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1985. - Т. 12. - С. 527.

1283. Франко И. Южно-русская литература // Энцикл. словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1904. - Т. 41, кн. 81. - Стб. 300-326.

С. 309: про «Южный русский сборник», виданий О. Метлинським в 1848 р.

1284. «Харьковские известия» // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1985. - Т. 12. - С. 116. То же, на рус. яз. // УСЭ. - К., 1935. - Т. 12. - С. 35.

1285. « Харьковские известия»: (Про газету, яку видавала Рада Харк. ун­ту) // Радянська енциклопедія історії України. - К., 1972. - Т. 4. - С. 415.

1286. « Харьковский Демокрит», «Харьковский еженедельник» // Там же. -С. 415.

1287. « Харьковский Демокрит», «Харьковский еженедельник» // Энцикл. словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1903. - Т. 37, кн. 73. - С. 103.

150

1288. Холманская Л. Первый «Украинский журнал» / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2004. - 17 февр.

Про часопис, який видавався у Харк. ун-ті, про редактора О. В. Склабовського.

1289. Чалый Д. «Украинский вестник». «Украинский журнал» / Д. Чалый // КЛЭ. - М., 1975. - Т. 7. - Стб. 797.

1290. Щурат В. Г. Початки української публіцистики: соті роковини «Укра­їнського Вісника») / В. Г. Щурат // Діло. - 1916. - Ч. 57. - 28 лют. - C. 1.

1291. Яценко М. Т. У пошуках життєвих засад естетики і літературної кри­тики // Яценко М. Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко. - К., 1979. - Гл. (2). - С. 107-191.

Містить матеріал про перші харківські часописи: «Украинский журнал», «Украинс­кий вестник», «Харьковский Демокрит».

1292. Яценко М. Т. Просвітительський реалізм / М. Т. Яценко // Історія української літератури: У 2 т. - К., 1987. - Т. 1. Дожовтнева література. -С. 152-174.

С. 171-174: про літературно-художні періодичні видання Харк. ун-ту першої пол. XIX ст.

20. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1293. Айзеншток І. Я. Українські поети-романтики / І. Я. Айзеншток // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. - К., 1968. - С. 7-64.

Поети-романтики Л. І. Боровиковський, І. І. Срезневський, П. П. Гулак-Артемовський, М. І. Костомаров, М. М. Петренко.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007