М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1294. Багалей Д. И. Изящная словесность и ее представители / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. - С. 792-816.

Про літературну діяльність професорів, викладачів та вихованців Харк. ун-ту.

1295. Багалей Д. И. [Литературная деятельность харьковских студентов] / Д. И. Багалей // См. № 3. - С. 894-930.

1296. Багалей Д. И. [Литературные труды студентов и преподавателей] / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул // См. № 4. - С. 92-96, 111-113, 158-160, 307.

1297. Барвінський О. Історія української літератури. Ч. 2: (Третя (народна) доба письменства) / Барвінський О. - Львів: Друк. Наук. т-ва Шевченка, 1921. - 429 с.

Зі змісту: Харків - друге огнище українського народного життя. - С. 29-30; Вплив Харківського університету на літературний рух. - С. 30-31; Харківський літератур­ний гурток. - С. 31-36; Поширення літературного руху під впливом Харківського університету. - С. 36-38; Романтичний напрям в українському письменстві: [Про Л. Боровиковського, О. Корсуна, А. Метлинського, М. Костомарова, І. Срезневського]. - С. 38-41; Харківські і полтавські ровесники Квітки: [М. Петренко, Я. Щоголев, А. Метлинський та ін.]. - С. 202-228.

1298. Волинський П. К. Теоретична боротьба в українській літературі (перша половина ХІХ ст.) / П. К. Волинський. - К.: Держлітвидав., 1959. - 441 с.

Багато місця приділено літературно-журналістській діяльності вчених та випуск­ників: П. П. Гулака-Артемовського, О. В. Склабовського, Л. І. Боровиковського, І. І. Срезневського, Р. Т. Гонорського, Є. М. Філомафітського, А. Л. Метлинського, А. А. Корсуна, П. Г. Шпигоцького.

1299. Грушевський М. С. Українські гуртки російської України 1830-1840-х років // Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушев-ський. - К., 1992. - С. 453-455.

С. 453: про літературний гурток вчених та літературну діяльність П. Гулака-Артемовського, А. Метлинського, М. Костомарова, І. Срезневського.

1300. Де-Пуле М. Ф. Див. № 199. - С. 75-115.

Спомини про професорів-поетів, перекладачів П. П. Гулака-Артемовського, А. О. Валицького, А. Л. Метлинського, В. О. Якимова.

1301. Зеров М. К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. К. Твори: В 2 т. / М. К. Зеров. - К., 1990. - Т. 2. - С. 4-245.

Зі змісту: Лекція VII. Котляревщина. П. П. Гулак-Артемовський. - С. 30-36; Лекція ХІІІ. Коло початків романтизму: [Л. Боровиковський, М. Костомаров та ін.]. - С. 64­69; Лекція ХV. Три пори українського романтизму: [Харк. гурток. А. Метлин­ський]. - С. 74-80; Лекція ХМ. М. І. Костомаров. - С. 80-86; Лекція XVII. Романсис-ти і баладники 30-40-х рр.: [П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, О. Корсун, М. Петренко]. - С. 86-94; Лекція ХХ. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр.: [Значна увага приділяється творчості О. Сомова]. - С. 100-107.

1302. Історія української літератури: У 2 т. Т. 1. Дожовтнева література. - К., 1987. - 629, [2] с.

Зі змісту: Яценко М. Т. Просвітительський реалізм. - С. 152-174; Яценко М. Т. Романтизм: [Роль І. Я. Кронеберга у теорет. осмисленні романтичної естетики; Творчість Харк. поетів-романтиків, пов'язаних з Харк. ун-том]. - С. 209-239; Фед­ченко П. М. Утвердження критичного реалізму: [Журн. «Молодик» і літ.-естет. По­гляди М. Костомарова та А. Метлинського]. - С. 258-266; Бондар М. П. Поезія 40­60-х рр.: [В. Мова-Лиманський, М. Петренко, О. Корсун, А. Метлинський та ін.]. -С. 266-282; Каспрук А. А. Поезія 70-90-х рр.: [Я. Щоголев, В. Мова-Лиманський] /

A. А. Каспрук, М. П. Бондар. - С. 386-411.

1303. Кеппен П. И. О составлении словаря харьковских писателей: (Письмо к издателю «Московского телеграфа») / П. И. Кеппен // Материалы для истории русской литературы / Изд. П. А. Ефремова. - СПб., 1867. -

С. 209-214.

С. 211-213: «Список слободско-украинским писателям и ревнителям просвещения".

1304. Костенко А. Поезія пошевченківської доби / А. Костенко // Поети пошевченківської доби: Зб. - К., 1961. - С. 6-59.

B. Кулик, Я. Щоголів, М. Старицький, В. Мова-Лиманський.

1305. Крижанівський С. А. Амвросій Могила [А. Л. Метлинський] та Ієре-мія Галка [Н. П. Костомаров] // Могила А. Поезії / А. Могила, І. Галка. - К.: Рад. письменник, 1972. - С. 3-32.

Про життя та творчість проф. А. Л. Метлинського та випускника ІФФ М. І. Костомарова.

1306. Литературно-научные труды профессоров Харьковского университе­та за 1885 г. // Харьк. сборник. - 1887. - Вып. 1. - С. 251-253.

152

1307. Лосиевский И. Я. Русская лира с Украины: Русские писатели Украи­ны первой четверти ХГХ в. / И. Я. Лосиевский. - Х.: Око, 1993. - 224 с., ил.

Про літераторів, пов'язанних з Харк. ун-том: П. П. Гулака-Артемовського, І. Я. Золотарьова, В. Г. Масловича, А. Н. Нахимова, О. В. Склабовського, І. В. Росковшенка, О. М. Сомова, І. І. Срезневського, Є. М. Філомафітського.

1308. выходе] «Всероссийского студенческого сборника» / Изд. группы студ. Харьк. ун-та. - Х.: Типо-литогр. М. Х. Сергеева и К. М. Гальченко, 1911. - 128 с. // ЮК. - 1911. - 25 марта (№ 10251). - С. 5.

1309. [ О постановке в городском театре драмы студента Харьковского уни­верситета Вульфа «Русская женщина, или Скрытые силы» 19 января 1877 г.] // ХГВ. - 1877. - 5 янв. - Театр. заметка.

1310. Орел В. Кубанці в Харкові: [Письменники і поети Кубані - вихованці Харк. ун-ту ХІХ ст.] / В. Орел // Прапор. - 1966. - № 12. - С. 88.

1311. Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия / Н. И. Петров. - К.: Тип. И. и А. Давиденко, 1884. - 457, XV с.

Зі змісту: Петр Петрович Гулак-Артемовский. - С. 56-71; Амвросий Лукьянович Метлинский. - С. 128-135; Александр Алексеевич Корсун. -С. 135-140; Лев Ива­нович Боровиковский. - С. 140-146; Михаил Николаевич Петренко. - С. 161-164; Николай Иванович Костомаров. - С. 235-257; Яков Иванович Щоголев. - С. 427­439.

1312. Семчишин М. Харківський романтизм // Семчишин М. Тисяча років української культури: Іст. огляд культ. процессу / М. Семчишин. - 2-е вид., фототипне. - К., 1993. - С. 229-231.

І. І. Срезневський, А. Л. Метлинський, М. І. Костомаров, Л. І. Боровиковський, П. Г. Шпигоцький.

1313. Срезневский В. И. Украинский альманах / В. И. Срезневский // КС. -1893. - Т. 40. - Янв. - С. 20-33.

І. І. Срезневський та І. В. Росковшенко як літератори та редактори «Украинского альманаха».

1314. Українська література в загальнослов'янському і світовому літератур­ному контексті: В 5 т. Т. 1. Українська дожовтнева література і слов'янський світ. - К.: Наук. думка, 1987. - 502 с.

Зі змісту: Розд. ІІ. З кінця XVIII до середини ХІХ ст. - С. 81-149. Багато уваги приділено творчим зв'язкам літераторів Харк. ун-ту (П. Гулака-Артемовського,     П. Шпигоцького,     Л. Боровиковського,     І. Срезневського) з польськими, чешськими та болгарськими письменниками та вченими.

1315. Українська література у портретах і довідках: Давня літ. - літ. ХІХ ст.: Довідник / С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. - К.: Либідь, 2000. - 360 с.

Є відомості про багатьох літераторів, пов'язаних з Харк. ун-том.

1316. Учено-литературные труды студентов историко-филологического факультета // См. № 5. - С. 82-86.

1317. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. - К., 1984. - Т. 41. - С. 194-470.

Зі змісту: [Розд.] ХХХІ. Харківська Україна. - С. 260-282; ХХХІІ. Початки українсь­кого слов'янознавства. Максимович. - С. 262-265; ХХХІІІ. Попередники Шевченка. - С. 265-269; ХХХVII. Костомаров і Куліш. - С. 281 -288.

1318. Харківська школа романтиків: У 3 т. - Х.: ДВУ, 1930.

Т. 1. - 276 с.

Зі змісту: Шамрай А. Харківська школа романтиків: [Передні уваги]. - С. 3-15; Шамрай А. До початку романтизму (1828-1836). - С. 16-19; Шамрай А. Літератур­ний гурток І. Срезневського. - С. 20-31; Срезневський В. «Український Альманах» 1831 р. - С. 32-50; Шамрай А. «Запорожская Старина» як історико-літературний факт. - С. 51-74; Шамрай А. Ад. Міцкевич і О. Шпигоцький [випускник Харк. ун­ту]. - С. 75-83; Шамрай А. Л. Боровиковський як поет-романтик. - С. 84-124. Т. 2. - 222 с.

Зі змісту: Шамрай А. Мотиви «національної туги» в творчості І. Галки та А. Могили [М. І. Костомарова і А. Метлинського - студентів Харк. ун-ту]. - С. 5-46. Т. 3. - 354 с.

Зі  змісту:   Шамрай А.   Перші  спроби   романтичної  драми   [в творчості

М. Костомарова]. - С. 5-29. Те саме, в кн. : Шамрай А. Харківські поети 30-40 років ХІХ століття (Харківська школа романтиків). - Х.: ДВОУ. Література і мистецтво, 1930. - 192 с.

1319. Хрестоматія критичних матеріалів / Упоряд. С. М. Шаховський: У 3 т. - К., 1940. - Т. 1. - 535 с.

Зі змісту: Петров М. І. Петро Петрович Гулак-Артемовський. - С. 75-85; Г-ко [Гор-ленко В.]. «Ворскло», лірна поезія Я. Щоголева. - Х., 1883. - С. 311-312.

1320. Шабліовський Є. С. Поезія / Є. С. Шабліовський // Історія української літератури: У 8 т. - К., 1967. - Т. 2. Становлення нової літератури (друга половина ХМП - тридцяті роки ХШХ ст.). - С. 191-314.

Приділена     увага     літературній     та     фольклористичній діяльності Л. В. Боровиковського,      П. П. Гулака-Артемовського,      А. Л. Метлинського, І. І. Срезневського, М. І. Костомарова, П. Г. Шпигоцького під час їхнього навчання або роботи в Харк. ун-ті. Див. також розд. 11.6. Студентські видання; № 1107, 1111, 1125.

БЕЦЬКИЙ Іван Єгорович

Бецький Іван Єгорович (1818-1890), видавець альманаху «Молодик», пере­кладач. Студент ІФФ (1840-1842).

1321. Бецький Іван Єгорович // УРЕ. - К., 1977. - Т. 1. - С. 426.

1322. Дисак Ф. Бецький Іван Єгорович / Ф. Дисак // Українська журналіс­тика в іменах. - Львів, 1995. - Вип. 2. - С. 29-31.

БОРОВИКОВСЬКИЙ Левко Іванович

Боровиковський Левко Іванович (1806-1889), перший укр. поет-романтик, етнограф, філолог, студент ІФФ (1826-1830).

1323. Боровиковский Лев Иванович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1891. - Т. 4. - С. 428.

154

1324. Франко І. Дещо про «Марусю» Л. Боровиковського та її основу / І. Франко // Боровиковський Л. Маруся: Укр. балада. - Львів, 1902. - С. 18-45.

Поема студента Л. Боровиковського вперше була надрукована у часопису «Вес­тник Европы» (1829, кн. 3).

1325. Крижанівський С. А. Перший український поет-романтик / С. А. Крижанівський // Боровиковський Л. І. Твори. - К., 1957. - С. 3-52.

1326. Левко Іванович Боровиковський (1806-1889) // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. - К., 1961. - Т. 2. - С. 281-301. - Автор: Шамрай А. П.

1327. Боровиковский Лев Иванович // КЛЭ. - М., 1962. - Т. 1. - Стб. 697.

1328. Боровиковский Лев Иванович // БСЭ. - 3 изд. - М., 1970. - Т. 3. -

С. 574.

1329. Крижанівський С. А. Визначний поет українського романтизму [Лев­ко Боровиковський] / С. А. Крижанівський, П. П. Ротач // Боровиковський Л. І. Твори. - К., 1971. - С. 3-19.

1330. Крижанівський С. А. Боровиковський Левко Іванович / С. А. Крижанівський // УРЕ. - 2 вид. - К., 1977. - Т. 1. - С. 536.

1331. Яценко М. Т. Боровиковський Левко Іванович / М. Т. Яценко // УЛЕ. - К., 1988. - Т. 1. - С. 221-222.

1332. Коваленко О. Левко Іванович Боровиковський. 1804-1889 / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Від початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 1. - Стб. 59-60. - Перше вид.: 1908р.

ВАЛИЦЬКИЙ Альфонс Осипович

Валицький Альфонс Осипович (1808-1858), перекладач з грецької на поль­ську, професор ІФФ.

1333. Альфонс Осипович Валицкий: [Памяти профессора] // Отчет. за 1858-1859 гг. - Х., 1859. - С. 12-19.

1334. Валицкий Альфонс Осипович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1891. - Т. 5. - С. 416.

1335. Маслов М. А. Валицкий А. О.: [Науч.-лит. деятельность] // См. № 5. -

[Разд.] 2. - С. 175-183.

ВЕЙНБЕРГ Петро Ісайович

Вейнберг Петро Ісайович (1831-1908), рос. письменник та перекладач, випу­скник ІФФ (1854).

1336. Вейнберг Петр Исаевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1892. - Т. 5 а. - С. 720-721. - Подпись: П. М.

1337. Карасев А. А. К юбилею П. И. Вейнберга / А. А. Карасев // ЮК. -1901. - 27 дек. (№ 7239). - С. 3-4.

1338. П. И. Вейнберг // См. № 5. - [Разд.] 1. - С. 85, 86.

155

1339. Вейнберг Петр Исаевич // КЛЭ. - М., 1962. - Т. 1. - Стб. 887. ГЕЄВСЬКИЙ Степан Лукич

Геєвський Степан Лукич (1813-1862), педагог, письменник, випускник ЮФ

(1834)

1340. Сумцов Н. Ф. Степан Лукич Геевский / Н. Ф. Сумцов. - Х.: Тип. губ. правл., 1890. - 19 с.

1341. Лобас П. О. Геевський Степан Лукич / П. О. Лобас, П. П. Ротач // УЛЕ. - К., 1988. - Т. 1. - С. 403.

ГНИЛОСИРОВ Василь Степанович

Гнилосиров Василь Степанович (1836-1900), укр. письменник, журналіст, випускник ІФФ.

1342. Гнилосиров Василь Степанович [псевд. - А. Гавриш] // УЛЕ. - К., 1988. - Т. 1. - С. 435.

ГОНОРСЬКИЙ Разумник Тимофійович

Гонорський Разумник Тимофійович (1791-1818), укр. та рос. письменник, вчений, редактор «Укр. вестника», випускник та викладач ІФФ.

1343. Гонорский Разумник Тимофеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1893. - Т. 9. - С. 190.

1344. Сумцов Н. Ф. Гонорский Р. Т. / Н. Ф. Сумцов // См. № 5. - [Разд.] 2. -

С. 71-72.

1345. Гонорський Розумник Тимофійович // УРЕ. - 2 вид. - К., 1979. - Т. 3. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007