М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1775. Посохова Л. Ю. Деякі питання історіографії Харківського колегіу­му / Л. Ю. Посохова // Зб. наук. праць викладачів та аспірантів історичного

факультету / ХДПІ. - 1993. - Вип. 1. - С. 19-29.

Зокрема, про дослідження вчених Харк. ун-ту.

1776. Протасова И. Г. Изучение истории южнославянских народов уче­ными Украины том числе Харьк. ун-та] в дооктябрьский период (1805­1917) / И. Г. Протасова // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма. Х Всесоюз. науч. конф. историков-славистов: Тез. докл. и сообщ. - Х., 1985. - С. 228-229.

1777. Профессор П. Г. Ріттер (1872-1959): Зб. біогр. та бібліогр. матеріа­лів / Ред.: А. П. Ковалівський. - Х.: Вид-во Харк. ун-ту, 1966. - 93 с.

П. Г. Ріттер та розвиток індології в Харк. ун-ті.

1778. Пыпин А. Н. Русское славяноведение в ХІХ ст. / А. Н. Пыпин // Вестн. Европы. - 1889. - Кн. 9. - С. 257-305.

С. 258-263, 267-269: про славистів І. І. Срезневського, Н. О. та П. О. Лавровських.

1779. Рибалка І. К. Історики Харківського університету: (До 175-річчя вузу) / І. К. Рибалка, В. М. Довгопол // УІЖ. - 1980. - № 1. - С. 128-131.

1780. Робинсон М. А. Изучение новой истории южных славян в русской историографии начала ХХ в. / М. А. Робинсон // Исследования по историо­графии славяноведенияи балканистики: [Сб. ст.]. - М., 1981. - С. 279-300. -Библиогр.: 100 назв.

В основному присвячена розгляду робіт харківського історика О. Л. Погодіна.

1781. Ручинська О. А. Дослідження культури античних міст Північного Причорномор'я вченими Харківського університету (1805-1994) / О. А. Ручинська // Проблеми збереження та відновлення історичної пам'яті... - С. 74-75.

1782. Скирда В. В. Перші спроби археологічних досліджень вченими Харківського університету / В. В. Скирда // Проблеми історії та методології історичної науки: Харк. історіогр. зб. - Х., 1998. - Вип. 3. - С. 107-113.

1783. Сорочан С. Б. Византийская империя в трудах историков Харьков­ского университета (1804-1885 гг.) / С. Б. Сорочан, С. И. Лиман // Східний світ. - К., 2006. - № 1. - С. 91-106, 220-221.

1784. Сохань П. С. Очерки истории украинско-болгарских связей / П. С. Сохань. - К.: Наук. думка, 1976. - 291 с.

194

С. 167-170: Харк. ун-т як великий центр болгаристики наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

1785. Стельмах С. Харківський університет і поширення західно­європейських історіософських систем в Україні у першій половині ХІХ ст. // Стельмах С. Історична думка в Україні ХІХ - початку ХХ століття / С. Стельмах. - К., 1997. - Розд. 1, п. 1. - С. 10-26.

1786. Страшнюк С. Ю. Болгаристика в Харківському університеті (1805­1869) / С. Ю. Страшнюк // Проблеми слов'янознавства: Респ. міжвід. наук. зб. - Львів, 1990. - Вип. 42. - С. 119-126. - Бібліогр.: 40 назв.

1787. Страшнюк С. Ю. Болгаристика в Харьковском университете (ХІХ -нач. ХХ вв.) / С. Ю. Страшнюк // Харьков и Болгария: Материалы науч. конф. - М., 1991. - С. 3-14.

І. І. .Срезневський, П. О. Лавровський, І. В. Платонов, М. Г. Халанський, М. С. Дрінов, П. О. Безсонов, С. М. Кульбакін, Г. А. Ільїнський, О. Л. Погодін, Ф. І. Шмит, М. Ф. Сумцов.

1788. Страшнюк С. Ю. До історії слов'янознавства в Харківському уні­верситеті: П. П. Гулак-Артемовський / С. Ю. Страшнюк // Проблеми збере­ження та відновлення історичної пам' яті.   - С. 89-91.

1789. Страшнюк С. Ю. Марин Дринов и формирование Харьковской школы исторической болгаристики / С. Ю. Страшнюк // Марин Дринов. Материалы от българо-съветската науч. конф. «150 годин от рождението на М. Дринов» и «110 години народна библиотека Кирил и Методий», ноемв-ри, 1988 г. - София, 1989. - С. 79-96.

1790. Микола Федрович Сумцов (1854-1922): Бібліогр. покажч. / Ін-т історії України НАН України, ХДНБ ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Савчук, В. З. Фрадкін та ін. - К.: Рідний край, 1999. - 251 с.

1791. Сумцов Н. Ф. История и этнография Малороссии в Харьковском университете: [О необходимости преподавания этих дисциплин] / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1906. - 31 мая (№ 8800). - С. 3.

1792. Сумцов М. Ф. Наука і мистецтво [на Харківщині] // Сумцов М. Ф. Слобожане: Іст.-етногр. розвідка / М. Ф. Сумцов. - Х., 1918. - С. 181-197.

С. 185-188: розвиток україністики в Харк. ун-ті.

1793. Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.). - Х., 1995. -

92 с.

Зі змісту: Березюк Н. М. Внесок вчених Харківського університету у становленні та розвиток наукової бібліотеки / Н. М. Березюк. - С. 9-11; Куделко С. М. Основні ета­пи розвитку історичного краєзнавства в Харківському університеті / С. М. Куделко, С. І. Посохов. - С. 27-29.

1794. Українська література в загальнослов' янському і світовому літера­турному контексті: В 5 тт. Т. 1: Українська дожовтнева література і слов' янський світ. - К.: Наук. думка, 1987. - 502 с.

С. 426-427: про зв'язки М. Ф. Сумцова, О. О. Потебні, М. С. Дрінова з болгарськими ко­легами та розвиток болгарістики в Харк. ун-ті.

1795. Федулова В. В. Харківський університет як осередок розвитку фі­лософсько-історичної думки в Україні ХІХ ст. / В. В. Федулова // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Філософія. Політологія. - 1998. - Вип. 28. - С. 66-70.

1796. Фрадкин В. З. Славистика в Харьковском университете в дооктябрьский период / В. З. Фрадкин // Народно-демократические револю­ции и развитие славянских стран по пути социализма. Х Всесоюз. науч. конф. историков-славистов: Тез. докл. и сообщ. - Х., 1985. - С. 224-225.

1797. Фрадкин В. З. Харьковская историко-краеведческая школа / В. З. Фрадкин, И. С. Плахтий // VIII Всеукр. наук. конф. «Історичне крає­знавство і культура». - К., 1997. - Ч. 2. - С. 229-230.

1798. Чувпило Л. А. Иоганн Готфрид Барендт и начало университетского востоковедения в Российской империи / Л. А. Чувпило // Актуальні пробле­ми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць [аспірантів та студен­тів]. - Х., 2000. - С. 271-277.

І. Г. Барендт - ад'юнкт кафедри східних мов Харк. ун-ту.

1799. Чувпило Л. А. Из истории индологии в Харьковском университете: Д. Н. Овсянико-Куликовский / Л. А. Чувпило // Материалы междунар. конф. молодых историков. - Х., 1994. - С. 219-224.

1800. Чувпило Л. А. Начальный этап истории харьковского университет­ского востоковедения (1805-1835) / Л. А. Чувпило // ВХУ. - 1999. - № 441: Історія. - Вип. 31. - С. 279-289.

1801. Чувпіло Л. О. Сходознавство в Харківському університеті (1805­1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук.: 07.00.02 / Л. О. Чувпіло; ХНУ ім.

B. Н. Каразіна, 2002. - 19 с.

1802. Шиловцева В. С. Антична історія в працях вітчизняних істориків кінця XVIII - початку ХХ століття / В. С. Шиловцева // ВХУ. - 1976. -№ 145. - С. 33-41.

С. 34-35: оцінка робіт І. С. Рижського з історії Риму.

1803. Шиловцева В. С. Первое исследование по истории древнего Рима в Харькове / В. С. Шиловцева // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и классической филологии», 6-8 февр. 1980 г. - Х., 1980. -

C. 71-72.

Про книгу кандидата Харк. ун-ту М. Селецького «О переменах в направлении народа римского» (Х.: Тип. ун-та, 1824. - [4], 42 с.).

1804. Широкорад Е. Ф. Славяноведение в Харьковском университете (1835-1917) / Е. Ф. Широкорад // Славянская филология: К Х Междунар. съезду славистов: Межвуз. сб. - Л., 1988. - Вып. 6. - С. 93-99.

1805. Широкорад Є. Х. Харківський центр наукової славістики в ХІХ -на початку ХХ ст. / Є. Х. Широкорад, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк // Духо­вне відродження слов' ян у контексті європейської світової культури: Х Все-укр. славіст. конф., 18-21 трав. 1992 р.: Тези доп. - Чернівці, 1992. - Т. 2. -

С. 156-159. 196

1806. Широкорад Є. Х. Харківський центр наукової славістики (ХІХ -поч. ХХ ст.) / Є. Х. Широкорад, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк // Історія і культура слов'ян. - К., 1993. - С. 98-119.

1807. Широкорад Е. Ф. Харковский центр научной славистики в ХІХ -начале ХХ ст. / Е. Ф. Широкорад, Е. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк // XI MedzMirodny zjazd slavistov: Zbornik rezume. - Bratislava, 1993. - C. 287.

1808. Шишов І. Я. Українознавець: Дослідження: Спроба першого про­читання наукових праць М. Ф. Сумцова. - Х.: Майдан, 2000. - 172 с.

1809. Щеглов А. Н. Вопросы античной археологии в изданиях Харьковс­кого университета / А. Н. Щеглов // Сов. археология. - 1972. - № 1. - С. 298­300.

1810. Щербань Т. З історії українознавства на Харківщині (ХІХ ст.) / Т. Щербань // Пам'ять століть. - 1999. - № 5. - С. 89-106.

1811. Юрченко О. Академік Дмитро Іванович Багалій і Слобідська Укра­їна / О. Юрченко // Прапор. - 1988. - № 6. - С. 118-121.

***

1812. Дмитро Іванович Багалій - професор Харківського університету: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб; Наук. ред. В. В. Кравченко. - Х.: ХДУ, 1993. - 124 с.

Див. також J№ 85, 104.

21.4.3. Філософія. Естетика. Логіка

1813. Абашник В. А. Степан Есикорский и идеи Фихте в Харькове в 1810-е гг. / В. А. Абашник // ВХУ. - 2004. - № 638: Сер. Философия. -С. 9-15. - Библиогр.: 14 назв.

1814. Абашник В. А. И. М. Ланг (1775-1820) и философия права в Харь­ковском университете в 1800-1810-е гг. // ВХУ. - 2005. - 654: Сер. филос. -С. 7-13. - Библиогр.: 18 назв.

1815. Аргунов Р. М. Роль Харківського університету в становленні філо­софії в Україні / Р. М. Аргунов // Матеріали регіон. студ. наук.-теорет. конф. «Харків: минуле, сучасне, майбутнє: До 350-річчя заснування міста», Хар­ків, 12-13 трав. 2004 р. - Х., 2004. - С. 107-109.

1816. Бобров Е. А. Философия в России: Материалы, исследования и заметки. Вып. 1-5 / Е. А. Бобров. - Казань: Типо-лит. ун-та, 1899-1901. Вып. 2. [Разд.] 3: Философские книги в провинции. - С. 19-27; Из биографии Иоанна Шада. - С. 38-60.

Вступ. стаття та бібліографія книг з філософії, виданих в Харкові в 1850-1857 рр. Вып. 4. [Разд.] 3: Иоанн Шад, его товарищи и преемники по кафедре. -

С. 99-168.

Л. Г. Якоб, Ф. Ф. Чанов, М. М. Протопопов, П. І. Лебедєв, В. І. Добротворський. Дода­ток: про Л. Г. Якоба. - С. 244-246.

1817. Введенский А. И. Судьбы философии в России // Введенский А. И. Очерки истории русской философии / А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. - Свердловск, 1991. - С. 26-62.

С. 37, 40-41, 51: роль І. Б. Шада та Т. Ф. Осиповського в розвитку російської філософії.

1818. Голиков С. А. Об особенностях становления университетской фи­лософии в Харькове / С. А. Голиков // ВХУ. - 1997. - № 394: Филос. перипе­тии. - С. 140-142. - Библиогр.: 10 назв.

1819. Гончаренко Н. В. Эстетическая мысль на Украине / Н. В. Гончаренко // История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки: В 6 тт. - М., 1966. - Т. 3. - С. 457-468.

Роль І. Рижського, Л. Якоба, І. Срезневського, І. Кронеберга, А. Метлинського, М. Костомарова в развитку естетики на Україні та в Росії.

1820. Горський В. С. Філософія просвітництва і романтизму в Україні кінця XVIII - першої чверті ХІХ ст. / В. С. Горський, К. В. Кислюк // Горсь­кий В. С. Історія української філософії / В. С. Горський. - К., 2004. - С. 156­184.

С. 159, 161, 170-175, 177: філософія у Харк. ун-ті ХІХ ст. (І. Шад).

1821. Денисенко М. С. Місце П. М. Любовського в розвитку філософії на Україні в першій чверті ХІХ ст. / М. С. Денисенко // Боротьба між матеріалі­змом та ідеалізмом на україні в ХІХ ст. - К., 1964. - С. 23-66.

Філософська думка в Харк. ун-ті: Т. Ф. Осиповський, П. М. Любовський, І. Г. Шад, А. І. Дудрович.

1822. Зеленогорский Ф. А. Влияние натурфилософии Ф. Шеллинга: (Ма­териалы для истории Харьк. ун-та) / Ф. А. Зеленогорский // ЗХУ. - 1893. -Кн. 4, Летопись. - С. 25-36.

Філософські погляди проф. Г. Г. Коритарі та ад'юнкта Я. М. Громова, висловлені у промовах, що були прочитані відповідно 30 серп. 1807р. та 30 серп. 1815 р.

1823. Зеленогорский Ф. А. И. Г. Шад / Ф. А. Зеленогорский // Вопросы философии и психологии. - 1895. - Кн. 2. - С. 160-170; Кн. 5. - С. 547-591.

«Естественное право» та «Логика» І. Г. Шада.

1824. Зеленогорский Ф. А. И. Г. Шад, бывший профессор философии в Харьковском университете (1804-1817): (Биография) / Ф. А. Зеленогор-ский // ЗХУ. - 1896. - Кн. 2, Летопись... - С. 49-64; 1900.- Кн. 1. - С. 1-29. -Под назв.: И. Г. Шад «Inatitutiones juria naturae» (Естественное право). - Х.: Тип. ун-та, 1814. - 408 с.

1825. Зеньковский В. В. Философия в высших школах и ее судьбы. Мис­тицизм начала ХІХ века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм // Зень-ковский В. В. История русской философии / В. В. Зеньковский. - Л., 1991. -Т. 1., ч.1. - С. 115-142.

Про вклад у філософію вчених Харк. ун-ту Т. Ф. Осиповського, І. Г. Шада, А. І. Дудровича, І. К. Кронеберга, учня Шада М. Г. Павлова.

1826. Иваньо И. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. Иваньо. - М.: Искусство, 1981. - 423 с.

197

С. 114-125, 218-228, 304-311: естетична думка в Харк. ун-ті: Л. А. Улаумпф, [Умляуф], І. Є. Шад, І. С. Рижський, М. М. Пакі-де-Совіньї, Є. М. Філомафітський, В. Я. Джунков-ський, О. Г. Могилевський, І. І. Срезневський, А. П. Гевлич, О. В. Склабовський, І. Я. Кронеберг, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, В. І. Харциєв, Б. А. Лезін, М. Ф. Сумцов, Ф. І. Шмит.

1827. Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы / Д. Иофанов. - К.: Изд-во АН УССР, 1951. - 432 с.

С. 322-326: філософія в Харк. ун-ті; І. Б. Шад.

1828. Історія української літературної критики: Дожовтневий період. -К.: Наук. думка, 1988. - 454 с.

С. 15-23, 33-34, 73-82, 387-393: естетичні погляди вчених Харк. ун-ту І. С. Рижського, Г. П. Успенського, О. В. Склабовського, Р. Т. Гонорського, Є. М. Філомафітського, П. П. Гулака-Артемовського, І. Я. Кронеберга, А. Л. Метлинського, І. І. Срезневського, М. Ф. Сумцова та їх вклад у розвиток української критики.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007