М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

33. Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии / К. П. Щелков. - X.: Тип. ун -та, 1882. - 366 с.

С. 161, 162, 166, 174, 177, 185, 197, 206, 228, 246; 252, 283: про Харк. ун-т.

34. Щелков К. П. Харьков: Ист.-стат. опыт / К. П. Щелков. - X.: Тип. губ. правл., 1880. - 72 с.

С. 32-39: про Харк. ун-т. То же // ХГВ. - 1880. - 29 окт. (№ 278). - 7 нояб. (№ 287).

35. Janowski L. Uniwersytet Charkowski w poztkach swego istnienia (1805­1820). - Krakow: Nakladem Akad. umiejetnosci, 1911. - 159 s.

Рец.: Сумцов Н. Ф. Новый труд по истории Харьковского университета /

H. Ф. Сумцов // ЮК. - 1912. - 28 апр. (№ 10737). - С. 5. То же, без заглавия, в сокр. // ВХИФО. - 1913. - Вып. 3. - С. 65-67. - Без подписи.

Те саме, укр. мовою - див. № 102.

I. 2. Історія Харківського університету в дослідженнях радянських вчених

36. Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк / И. К. Рыбалка,

A. Е. Кучер, В. И. Булах, С. М. Короливский Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский,

B. Н. Довгопол и др.; Отв. ред. И. Е. Тарапов. - X.: Вища шк., 1980. - 160 с.

37. Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет / А. Г. Слюсарский,    В. И. Астахов,    И. Я. Мирошниченко,    Б. М. Барак,

C. М. Короливский, Н. К. Колесник; Ред. коллегия: С. М. Короливский (пред.) и др. - X.: Изд-во ун-та, 1955. - 387 с.

38. Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького, 1905-1940 рр.: Ювілейне вид. / Відп. ред.: К. М. Віч. - X.: Вид-во ун-ту, 1940. - 132 с.

***

39. Астахов В. И. Харьковский университет в период промышленного капитализма (1861 - конец XIX века) / В. И. Астахов, И. Я. Мирошников // Див. № 37. - Гл. 2. - С. 63-126.

40. Барак Б. М. Харьковский университет в период империализма (конец XIX века - 1917 г.) / Б. М. Барак // См. № 37. - Гл. 3. - С. 127-190.

41. Бойко І. Д. Короткий нарис історії Харківського держуніверситету ім. Горького (1805-1916 pp.) / І. Д. Бойко // См. № 38. - С. 3-42.

42. Бойко И. Д. Стотридцатипятилетие Харьковского государственного университета имени А. М. Горького / И. Д. Бойко, К. М. Вич // Историк-марксист. - 1940. - Кн. 6. - С. 152-156.

25

43. Буланкин И. Н. Стопятидесятилетие Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького (1805-1955): Материалы для агитаторов и докладчиков / И. Н. Буланкин. - X., 1955. - 24 с.

44. Буланкин И. Н. 150-летие Харьковского университета: [Ист. очерк] / И. Н. Буланкин // Вестн. высш. шк. - 1955. - № 4. - С. 46-51.

45. Бутягин А. С. Харьковский университет // Бутягин А. С. Университе­тское образование в СССР / А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. - М., 1957. -С. 154-164.

46. Кучер А. Е. Харьковский университет в досоветский период (1805 -1917) / А. Е. Кучер, А. Г. Слюсарский, В. П. Литвинова, Б. М. Барак // См. № 36. - С. 9-41.

47. Кушнаренко І. І. Харківський університет: [Історія виникнення і розвитку] / І. І. Кушнаренко // Кушнаренко I. I. Місто Харків та його око­лиці: Довідник. - X., 1931. - С. 91-94 з фото.

48. Методические материалы по подготовке к празднованию 175-летия со дня основания Харьковского госуниверситета. - X., 1960. - 33 с.

49. Нехворосний О. І. До стотридцятиріччя [ХДУ] / О. І. Нехворосний // УЗХУ - 1935. - Кн. 2-3. - С. 7-18.

50. Слюсарський А. Г. Перший університет на Україні / А. Г. Слюсар­ський // Книга для читання з історії УРСР з найдавніших часів до кінця 50-х pp. XIX ст. - К., 1960. - С. 250-257.

51. Слюсарский А. Г. Харьковский университет в период разложения крепостничества и развития капиталистических отношений (1805-1860 гг.) / А. Г. Слюсарский // См. № 37. - Гл. 1. - С. 7-62.

52. Тарапов И. Е. Харьковский университет им. А. М. Горького / И. Е. Тарапов // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1978. - Т. 28. - С. 211-212.

53. Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): Ист.-социол. очерк /

H. А. Шип. - К.: Наук. думка, 1991. - 169 с.

Гл. 2, п.1, 4: багато відомостей про викладачів Харк. ун-ту.

54. Щетинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 года / Г. И. Щетинина. - М.: Наука, 1976. - 232 с.

Надається багато матеріалів про Харк. ун-т.

I. 3. Історія Харківського університету в дослідженнях вчених пострадянського часу

55. Бакіров В. С. 200 років історії: учора, сьогодні, завтра / В. С. Бакіров // Харк. ун-т. - 2006. - 28 лют.

56. Балышев М. А. История Харьковского университета в архивных до­кументах / М. А. Балышев // Проблеми історії та археології України: Зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археол. з'їзду в м. Харкові 25-26 жовт. 2002 р. - Х., 2003. - С. 187-189.

57. Бортник Л. А. Сторінки історії Харківського університету: Ста­тут 1884 р. та його наслідки / Л. А. Бортник // ВХУ. - 2003. - № 603. -

С. 17-23.

58. Гнездило О. С. Описание архива Императорского университета 1900 г. / О. С. Гнездило, Б. П. Зайцев // Харк. історіогр. збірник / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2004. - Вип. 7. - С. 174-181.

59. Денисенко І. М. До 200-річчя Харківського університету: [Роз­виток Харк. ун-ту як вогнища культури і освіти на Слобожанщині] / І. М. Денисенко // Краєзнавство. - 2005. - № 1-4. - С. 156-159. - Бібліо-гр.: 23 назви.

60. До 200-річчя Харківського університету: Документи і матеріали / Руб­рику веде Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. - 1997. - 1 квіт.

61. З історії університету [ХНУ ім. В. Н. Каразіна] // Вища освіта Укра­їни. - 2005. - № 1. - С. 11-12.

62. Заїкін В. Харківський університет: його роль в історії культурного і громадського життя на Україні / В. Заїкін // Березіль. - 1994. - № 9-10. -С. 155-162; Стара Україна. - 1925. - № 1-2. - С. 25-28.

63. Зайцев Б. П. Основні джерела до історії Харківського університету / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харьк. ист. альманах. - 2002. - Осень. - С. 23­29.

64. Зайцев Б. П. Страницы истории Харьковского государственного уни­верситета: Лекция-консультация для поступления в ХГУ / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов. - Х.: ХГУ, 1992. - 20 с.

65. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ - начале ХХ века / АН СССР; Ин-т истории СССР. - М., 1991. - 392 с. - См. «Указатель выс­ших учебных учреждений».

66. История города Харькова ХХ столетия / Ред. кол.: А. Н. Ярмыш, С. И. Посохов, А. И. Эпштейн и др. - Х.: Фолио; Золотые страницы, 2004. - 686 с.

С. 38, 39, 53-56: Харк. ун-т на початку ХХ ст.

67. Колоней Д. В. Влияние Харьковского университета на развитие част­ного образования на Слобожанщине в первой половине ХІХ века / Д. В. Колоней // ВХУ. - 2003. - № 594: Історія. - Вип. 35. - С. 315-323.

68. Колоней Д. В. Роль Харьковского университета в развитии музыка­льного образования на Слобожанщине в первой половине ХІХ века / Д. В. Колоней // ВХУ. - 2002. - № 566: Історія. - Вип. 34. - С. 295-303.

69. Косінова Г. О. Харківський університет наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. О. Косінова; ХНУ. - Х., 2004. - 15 с.

70. Міхєєв В. К. Харківський державний університет як регіональний центр освіти: історія та сучасність / В. К. Міхєєв // Історія України: Малові­домі імена, події, факти: (Зб. ст.). - К., 1997. - Вип. 2. - С. 58-60.

71. Наукова конференція «200 років історії Харківського університету»: [Програма читань], 17 листоп. 2004 р., м. Харків. - Х., 2004. - 36 с.

72. Наумов С. О. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / С. О. Наумов, С. І. Посохов // Укр. іст. журн. - 2005. - № 1. - С. 56-70.

73. Нерух О. О. Педагогічні школи класичного Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / О. О. Нерух // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2001. - Вип. 7 (№ 540). - 121-129.

74. Павлова Т. Г. До питання про спроби переписати початкову історію Харківського університету та деяких інших вузів Харкова / Т. Г. Павлова // Регіональні проблеми розвитку українознавства Східної України: Матеріали наук.-практ. конф., 10 верес. 2003 р. - С. 97-113.

75. Павлова Т. Г. Історія, якої не було: Сучасна міфотворчість минуло­го вищої освіти Харкова: [Харк. пед. ун-т, мед. ун-т, юрид. акад. та ін.] / Т. Г. Павлова // UNIVERSITATES. - Х., 2004. - № 2. - С.24-33 з фото.

76. Павлова Т. Г. Харьковский университет в борьбе за «раскрепощение университетов» в начале ХХ века / Т. Г. Павлова // Багаліївські читання в НУА. V: Вік ХХ: реформи в українській школі. - Х., 2002. - С. 20-23.

77. Парфиненко А. Ю. Старые и новые символы университетов: (На ма­териалах Харьк. ун-та второй пол. ХІХ - первой пол. ХХ вв.) / А. Ю. Парфиненко, С. И. Посохов // Эпоха. Культура. Люди: (История по­вседневности и культурная история Германии и Сов. Союза. 1920-1950-е годы): Материалы междунар. науч. конф. (Харьков, сент. 2003 г.): Сб. докл. - Х., 2004. - С. 236-248.

78. Пивоваров О. В. Роль Харківського університету у керівництві серед-ньоосвітніми навчальними закладами (1805-1895 рр.) / О. В. Пивоваров // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Х., 1998. - С. 145­148.

79. Писарєва Е. А. Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХГХ ст.: (На матеріалах України): Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. ун-т внутр. справ / Е. А. Писарєва. - Х., 2001. - 20 с.

Є відомості про Харк. ун-т.

80. Полякова Н. В. Международное сотрудничество университетов России в ХІХ веке / Н. В. Полякова // Социал.-гуманит. знания. - 2001. - № 6. -

С. 186-204.

С. 187-188: Х. Роммель, екстраорд. проф. Марбург. ун-ту, в Харк. ун-ті - орд. проф. кафедри давньої літератури, директор Педагогічного інституту, створювач філологічного семінару, засновник Товариства наук при Харк. ун-ті.

81. Посохов С. І. Наближення університетської реформи: Харк. ун-т і гро­мад. думка в середені ХІХ ст. / С. І. Посохов // Схід - Захід: Іст.-культурол. зб. - Х.; К., 2005. - Вип. 7. - С. 228-247.

28

82. Проблемы истории и археологии Украины: Материалы 5 Междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию г. Харькова и 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина 4-6 нояб. 2004 г. - Х: НМЦ «МД»., 2004. - 128 с.

Зі змісту: Жукова Ю. А. Основание Харьковского университета в постсоветской ис­ториографии / Ю. А. Жукова. - С. 97-98; Куделко С. М. Сколько лет Харьковскому национальному университету им. В. Н. Каразина? / С. М. Куделко. - С. 103-104; Філліпенко Р. І. До питання дослідження Є. К. Рєдіним історії Харківського універси­тету / Р. І. Філліпенко. - С. 114-115.

83. Розумний М. Харківський осередок // Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / М. Розумний. - К.: Либідь, 2001. - С. 234-240.

Українська ідея в Харк. ун-ті ХІХ ст. (Л. Боровиковський, Оп. Шпигоцький, І. Срезневський, П. Гулак-Артемовський).

84. Российские университеты в XVIII - ХХ веках: Сб. науч. ст. Вып. 4-6. -

Воронеж, 1993-2002.

Вып. 4. - 1993. - 183 с.

Зі змісту: Посохова Л. Ю. Харьковский коллегиум - первая страница в истории Харьковского университета / Л. Ю. Посохова. - С. 3-18. Вып. 5. - 2000. - 232 с.

Зі змісту: Лаптева Л. П. История российских университетов XVIII - начала ХХ ве­ка в новейшей литературе (1985-1999 годы) / Л. П. Лаптева. - С. 3-28: [С. 15, 17­18, 25, 28: о Харьк. ун-те]. Вып. 6. - 2002. - 208 с.

Зі змісту: Посохов С. И. Организация научной работы! студентов в университетах Российской империи: проблемы историографии / С. И. Посохов. - С. 189-198: [С. 191-195: в Харьк. ун-те].

85. Российские университеты в XIX - начале ХХ века: Сб. науч. ст. Вып. 1­2. - Воронеж, 1993-1996.

[Вып. 1.]. - 1993. - 150 с.

Зі змісту: Афонюшкина А. В. О правительственной политике России 20-40-х годов ХІХ в. в области университетского образования / А. В. Афонюшкина. - С. 3-7: [С. 3, 4, 12, 13: о Харьк. ун-те]; Чесноков В. И. Правительство и развитие структуры исто­рических кафедр и наук в университетах России (по университетским уставам 1804­1869 годов) / Чесноков В. И. - С. 18-38: [С. 20, 22: в Харьк. ун-те]. Вып. 2. - 1996. - 182 с.

Зі змісту: Лаптева Л. П. Преподавание истории славян в университетах России ХІХ - начала ХХ века / Л. П. Лаптева. - С. 29-43: [С. 29, 30, 35: в Харьк. ун-те].

86. Сарбей В. Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження ХІХ - початку ХХ ст. / В. Г. Сарбей // VIII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура»: (Наук. доп. та повідомл.). - К.; Х., 1997. - Ч. 2. - С. 209-215.

87. Сарбей В. Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження ХІХ - початку ХХ ст.: (Причинки до історії та історіогр. проблеми) / В. Г. Сарбей // Харк. історіогр. зб. - 1998. - Вип. 3: Проблеми історії та методології історичної науки. - С. 84­98; Вип. 4: Категоріальний аппарат історичної науки. - 2000. - С. 70-80.

29

88. Сірополко С. [Історія Харківського університету] // Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. - К., 2001. - Розд.\Ш: Освіта на Наддніпрян­ській Україні в ХІХ ст. - С. 237-254.

89. Скачко І. Харків університетський: [Про імена на карті Харкова, що пов' язані з ун-том] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ.

90. Скрипнюк О. В. Педагогічна освіта в Харківському університеті ХІХ -початку ХХ ст. / О. В. Скрипнюк, С. І. Посохов // Наук. зап. каф. педагогіки / Харк. нац. ун-т. - 2001. - Вип. 6 (№ 524). - С. 205-213.

Становлення та розвиток педагогично!' освіти в Харк. ун-ті в ХІХ - на поч. ХХ ст.

91. Служение Отечеству и долгу: Очерки о жизни и деятельности ректоров Харьковских вузов (1805-2004) / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. - Х.: Изд-во НУА: Золотые страницы, 2004. - 748 с.

92. Соха И. В. Ректорский корпус Харьковского учебного округа (ХІХ -начала ХХ вв.), к истории возникновения / И. В. Соха // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». - 2004. - Т. 10. - С. 68-80.

93. Фесько Ю. Німецькі вчені та педагоги Харківського університету «першої хвилі» - динаміка наукової та викладацької діяльності (1804­1825) / Ю. Фесько, В. Савчук // Етнічна історія народів Європи / КНУ ім. Т. Г. Шевченко; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України; Асоціація німців України. - К., 2004. - Вип. 16. - С. 164-172.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007