М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1829. Каменский З. А [Диссертации по философии, защищенные в Харьковском университете учениками И. Г. Шада в 1812-1816 гг.] // Каме­нский З. А. Философские идеи русского просвещения / З. А. Каменский. -М., 1971. - С. 341.

Г. Г. Гесс де Кальве, П. І. Ковалевський, І. А. Любочинський, А. І. Дудрович, Г. С. Хлапонін, П. Бразоль, І. Гриневич.

1830. Каменский З. А. И. Кант в русской философии начала 19 века / З. А. Каменский // Вестн. истории мировой культуры. - 1960. - № 1. - С. 49-66.

Наведені відомості про критику філософії І. Канта І. Г. Шадом та харківською філософ­ською школою об'єктивних ідеалістів.

1831. Каменский З. А. Шеллинг в русской философии начала 19 века / З. А. Каменский // Вестн. истории мировой культуры. - 1960. - № 6. - С. 46-59.

Наведені відомості про сприйняття ідей Ф. Шеллінга професорами Харк. ун-ту О. Стойковичем, Т. Осиповським та ін.

1832. Коган С. Я. Философские вопросы лингвистической концепции А. А. Потебни / С. Я. Коган // Олександр Опанасович Потебня. 1835-1960: (Тези доп.). - Одесса, 1960. - С. 8-13.

1833. Кравец И. Н. Т. Ф. Осиповский - выдающийся русский ученый и мыслитель / И. Н. Кравец. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. - 104 с.

С. 66-75: боротьба філософських течій в Харк. ун-ті.

1834. Кравец И. Н Иоганн Шад - профессор философии Харьковского университета начала ХІХ в. / И. Н. Кравец // Филос. науки. - 1960. - № 4. -

С. 124-129.

1835. Лігачова А. О. Естетична думка в Харківському університеті у ІІ половині ХІХ ст. / А. О. Лігачова // Наук.-метод. конф. ...: Тез. докл. / Харк. худ.-пром. ін-т. - Х., 1996. - С. 27-29.

1836. Лігачова А. О. Становлення естетики як академічної дисципліни у Харківському університеті / А. О. Лігачова // Наук.-метод. конф. .: Тез. докл. / Харк. худ.-пром. ін-т. - Х., 1997. - С. 106-107.

1837. Лігачова А. О. Становлення та розвиток естетичної думки у Харківсь­кому університеті в першій половині ХІХ ст. / А. О. Лігачова // Наук.-метод. конф. ...: Тез. докл. / Харк. худ.-пром. ін-т. - Х., 1994. - С. 96-97.

1838. Лосиевский И. Я. Роль изданий Харьковского университета в развитии социологической мысли на Украине в первой четверти ХІХ века / И. Я. Лосиевский // Социальная роль книги: Сб. науч. тр. - К., 1987. - С. 63-74.

1839. Мамалуй О. О. Біля джерел університетської філософії у Харкові / О. О. Мамалуй, В. О. Абашник // Григорій Сковорода і проблеми націона­льної філософії: Матеріали ІІ Харк. міжнар. Сковородин. читань. - Х., 1996. - С. 43-74.

1840. Мамалуй О. Рецепція філософії по-харківськи: (Біля джерел унів. філософії у Харкові) / О. Мамалуй, В. Абашник // ЗХІФТ. Нова сер. - Х., 1994. - Т. 3. - С. 29-44.

1841. Мирошниченко Д. Н. Развитие философской мысли в Харьковском университете во второй половине ХІХ века / Д. Н. Мирошниченко // Актуа­льні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. - Х., 2003. - С. 182-189. - Библиогр.: с.189.

1842. Нарис історії філософії на Україні. - К.: Наук. думка, 1966. - 656 с. Зі змісту: [Й. Б. Шад та А. І. Дудрович]. - С. 111-116; [В. Н. Каразін, І. С. Рижський]. -С. 123-128; [Т. Ф. Осиповський, В. І. Лапшин]. - С. 194-201; [М. І. Костомаров]. - С. 234; [О. О. Потебня]. - С. 235-244; [М. М. Бекетов]. - С. 313-316; [А. П. Шимков]. - С. 316­317; [І. П. Щелков, П. І. Ковалевський, І. Г. Оршанський, В. Я. Данилевський]. - С. 320­323; [І. Г. Кауфман]. - С. 337-338; [В. І. Талієв]. - С. 453^56; [В. Я. Данилевський]. -С. 457-459; [І. Г. Оршанський]. - С. 460. - В тексті помилково: Ковалевський І. П.

1843. Острянин Д. Х. Розвиток матеріалістичної філософії на Україні / Д. Х. Острянин. - К.: Вища шк., 1971. - 326 с.

Багато уваги приділено філософським течіям в Харк. ун-ті (І. Є. Шад, А. І. Дудрович, І. С. Рижський,     П. М. Любовський,     Т. Ф. Осиповський,     П. М. Шумлянський,

0. І. Стойкович,   О. О. Потебня,   М. М. Бекетов,   І. П. Щелков,   П. І. Ковалевський,

B. Я. Данилевський, В. І. Талієв, І. Г. Оршанський).

1844. Павлова Т. Г. Г. С. Сковорода у науковій спадщині професорів Харківського університету (1805-1917) / Т. Г. Павлова // ВХУ. - 2003. -№ 603. - С. 28-34.

1845. Пархоменко М. Н. Украина / М. Н. Пархоменко // История эстети­ки: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. - М., 1968. - Т. 4, полу­том 2. - С. 7-79.

C. 8-18, 22, 23, 24-26, 33-41, 46-52: естетична думка в працях вчених Харк. ун-ту:

1. С. Рижського, О. В. Склабовського, П. П. Гулака-Артемовського, І. Я. Кронеберга, А. Л. Метлинського, О. О. Потебні.

1846. Почапський А. М. Проблеми гносеології у філософській думці Ха­рківського університету першої половини ХІХ ст. / А. М. Почапський // Проблеми філософії. - 1976. - Вип. 37. - С. 66-74.

Про філософські погляди В. І. Лапшина, Т. Ф. Осиповського, І. С. Рижського, О. І. Стойковича, І. Ф. Тимковського та ін.

200

1847. Почапский А. М. Развитие философской мысли на Украине: Пер­вая половина ХІХ века / А. М. Почапский. - К.: Вища шк., 1984. - 128 с. -Библиогр.: 165 назв.

Велике місце приділено розвитку філософії в Харк. ун-ті.

1848. Почапський А. М. Філософія у Харківському університеті у першій чверті ХІХ ст. / Почанський А. М. // Філос. думка. - 1971. - № 3. - С. 108-115.

1849. Радлов Э. Л. Очерки истории русской философии / Э. Л. Радлов // Введенский А. И. Очерки истории русской философии / А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. - Свердловск, 1991. - С. 96-201.

С. 98, 99, 107, 109, 149, 153, 167, 181, 186, 195: про розвиток філософії, логіки, етики, естетики, психології в Харк. ун-ті, про внесок в науку Т. Осиповського, І. Шада, Л. Якоба, Х. Екаблата, І. Рижського, І. Продана, О. Погодіна, Д. Овсянико-Куликовського.

1850. Розенберг О. Г. Деякі філософські й теоретико-літературні погляди О. О. Потебні / О. Г. Розенберг // ВХУ. - 1965. - № 7. - С. 63-66.

1851. Селиванов В. В. Судьба идей Веселовского и Потебни в русской эстетике начала 20-го столетия / В. В. Селиванов // Лекции по истории эсте­тики / Под ред. М. С. Кагана. - Л., 1977. - Кн. 3, ч. 2. - С. 144-148.

Про праці в галузі естетики вчених Харк. ун-та - учнів О. О. Потебні - Д. М. Овсянико-Куликовського, В. І. Харциєва, Б. А. Лезіна та ін.

1852. Семковский С. Ю Из истории философии [в Харьковском универ­ситете за 130 лет] / С. Ю. Семковский // Фронт науки и техники. - 1936. -№ 3. - С. 27-34.

Філософські погляди І. Є. Шада, О. І. Дудровича, Т. Ф. Осиповського, Ф. Ф. Чанова, П. І. Лебедєва та ін.

1853. Семчишин М. Західноєвропейська філософія в Харківському уні­верситеті і її вплив на українське відродження // Семчишин М. Тисяча років української культури: Іст. огляд культ. процесу. - 2-ге вид., фототипне. - К., 1993. - С. 220-221.

1854. Соболев П. В. Очерки русской эстетики первой половины ХІХ ве­ка: Курс лекций / П. В. Соболев. - Ч. І. - Л., 1972. - 264 с.

С. 14-18, 24-25, 67-69, 83, 116, 127: естетична думка в працях вчених Харк. ун-ту: Л. Умлауфа, І. Є. Шада, І. С. Рижського, А. П. Гевлича, І. Я. Кронеберга, Ф. Ф. Чанова.

1855. Соболев П. В. Развитие эстетики в России в первой трети ХІХ в. / П. В. Соболев // Лекции по истории эстетики / Под ред. проф. М. С. Кагана. - Л., 1974. - Кн. 2. - С. 153-173.

Роль вчених Харк. ун-ту Л. Г. Якоба, І. Є. Срезневського, І. І. Рижського, І. Я. Кронеберга у розвитку естетики як науки та в естетичній освіті в Росії.

1856. Трофимова Р. П. К характеристике философского наследия А. А. Потебни:   (К   150-летию   со   дня  рождения   А. А. Потебни) /

Р. П. Трофимова // Филос. науки. - 1985. - № 6. - С. 101-109.

1857. Трофимова Р. П. Филологическо-лингвистические концепции в русской эстетике (А. А. Потебня, А. Н. Веселовский) / Р. П. Трофимова // История эстетической мысли: В 6 т. - М., 1987. - Т. 4. - С. 248-264.

201

1858. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Вип. 2 / Д. Чижевський. - Мюнхен, 1983. - 175 с. - (Укр. Вільний університет. Сер.: Монографії; Ч. 34).

С. 66, 68, 69-74, 75-76, 85, 86, 157-159: філософська думка в Харк. ун-ті (І. Б. Шад, Л. Г. Якоб, О. І. Дудрович, І. Я. Кронеберг, М. М. Лунин, О. П. Рославський-Петровський, А. Л. Метлинський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, М. Ф. Сумцов).

1859. Чижевський Д. І. Б. Шад і його учні // Чижевський Д. Філософія на Україні / Д. Чижевський. - Прага, 1926. - С. 79-87.

1860. Шад И. Письмо бывшего профессора философии в Харьковском университете Иоанна Шада к Веймарскому посланнику при Санкт-Петербургском дворе / И. Шад // Русская правда: Лит. альманах на 1860 г. -К., 1860. - С. 93-104.

Прохання І. Шада про заступництво у зв'язку з незаслуженим вигнанням з Харк. ун-ту.

1861. Шпет Г. Очерк развития русской философии / Г. Шпет. - Пг.: Колос, 1922. - XV, 348, [4] с.

С. 110-118, 324-333: філософія в Харк. ун-ті. І. Б. Шад, І. С. Рижський, А. І. Дудрович,

Ф. Ф. Чанов, І. Я. Кронеберг, Я. М. Громов, Т. Ф. Осиповський. То же // Введенский А. И. Очерки истории русской философии / А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. - Свердловск, 1991. - С. 217-592.

С. 334-342: розвиток філософії в Харк. ун-ті в І-й чверті ХІХ ст.;

С. 552-562: філософські погляди І. Я. Кронеберга.

1862. Юркевич Е. Н. Логика как наука и образовательная дисциплина в истории Харьковского университета / Е. Н. Юркевич // ВХУ. - 2004. -№ 623: Сер. філос. - С. 43-53.

І . Б. Шад, І . С. Рижський, Т. Ф. Осиповський, П. Е. Лейкфельд, Ф. О. Зеленогор-ський.

Див. також № 1795; розд. 22.4.8. Внесок вчених [ФМФ] факультету у розвиток філософської думки.

21.4.4. Психологія

1863. Будилова Е. А. Социально-психологические проблемы в русской науке / Е. А. Будилова. - М.: Наука, 1983. - 232 с.

1864. Іванько І. В. Мистецтво слова і психологія творчості в естетичній концепції О. О. Потебні / І. В. Іванько, А. І. Колодна // Потебня О. Естетика і поетика слова: Зб. - К., 1985. - С. 5-31.

1865. Мацейкив М. А. Вопросы этнической психологии в научном на­следии А. А. Потебни / М. А. Мацейкив // О. О. Потебня і проблеми сучас­ної філології. - К., 1992. - С. 111-123.

1866. Пелех П. М. Передові ідеї у вітчизняній психології в перші десяти­річчя ХІХ ст. / П. М. Пелех. - К., 1955. - Ч. 1. - С. 5-25.

С. 6: перший в дореволюційній Росії підручник з психології для гімназій: Любовсь-кий П. М. Краткое руководство к опытному душесловию, соч. Петром Любовским, имп.

Харьк. ун-та философии магистром и учителем в Слободско-Украинской гимназии в Харькове. - Х.: Тип. ун-та, 1815. - VI, 140, [4] с.

1867. Щербакова М. Ф. Из воспоминаний о Д. Н. Овсянико-Куликовском / М. Ф. Щербакова // Рус. речь. - 1973. -№ 4. - С. 102-107.

С. 104, 105-106: питання психології мови, думки та творчості у спадщині Д. М. Овсянико-Куликовського.

1868. Ярошевский М. Г. История психологии / М. Г. Ярошевский. - 3-е изд., перераб. - М.: Мысль, 1985. - 576 с.

С. 293-294, 440, 550: психологія в Харк. ун-ті (О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, П. І. Ковалевський, Б. А. Лезин).

1869. Ярошевский М. Г. Философско-психологические воззрения А. А. Потебни / М. Г. Ярошевский // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. - М., 1946. - Т. 3. - № 2. - С. 145-158.

Див. також J№ 1653; розд. 21.5.4. Кабінет експериментальної психології.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007