М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

21.4.5. Мистецтвознавство

1870. Куделко С. М. Зародження та розвиток мистецтвознавства у Ха­ркові (сер. ХІХ поч. ХХ ст.) / С. М. Куделко, О. Г. Павлова // Історія Украї­ни: Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). - К.; Донецьк, 2001. - Вип. 19. -

С. 504-513.

1871. Павлова О. Г. До питання вивчення історії мистецтв у Харкові (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.) / О. Г. Павлова // Проблеми історії та методології історичної науки: Харк. історіогр. зб. / Харк. ун-т. - Х., 1998. - Вип. 3. -

С. 192-196.

Вивчення історії мистецтв в Харк. ун-ті.

1872. Павлова О. Г. З історії становлення історико-мистецтвознавчої ду­мки в Харківському університеті у ХІХ ст. До питання витоків / О. Г. Павлова // ВХУ. - 2003. - № 594: Історія. - Вип. 35. - С. 324-333.

1873. Побожій С. І. З історії українського мистецтвознавства: Зб. ст. / С. І. Побожій. - Суми: ВТД «Унів. книга», 2005. - 184 с.: іл.

Зі змісту: Харківська університетська школа мистецтвознавства: історія, напрями, проблеми. - С. 5-38: [Бібліогр.: с.27-38]; Історик мистецтвознавства Є. Рєдін -знавець візантійської та слобожанської культур. - С. 39-52; Матеріали до покаж­чика праць Є. К. Рєдіна та публікацій про нього. - С. 53-87; У мріях про Візантію: Олександр і Платон Білецькі як мистецтвознавці. - С. 88-111.

1874. Побожій С. І. Становлення й розвиток мистецтвознавства у Харківському університеті (1805-1920): Автореф. дис. . канд. мистецтво­знавства / С. І. Побожій; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклорис­тики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 1993. - 18 с.

1875. Соколюк Л. Д. Харківський університет як мистецький осередок в Україні першої половини ХІХ ст. / Л. Д. Соколюк // Культурна спадщина Слобожанщини: Культура і мистецтво: Зб. наук.-попул. ст. - Х., 2005. - Чи­сло 5. - С. 12-18.

Див. також№> 68, 491-493, 1553, 1557.

21.5. Навчально-допоміжні заклади при факультеті

1876. [Учебно-вспомогательные учреждения ИФФ] // См. № 1464. -[Разд.] 1. - С. 98-100, 134-137, 167.

Див. також № 1049.

21.5.1. Музей мистецтв та старожитностей (1807)1

1877. Музей изящных искусств (при Харьковском университете) // Харьк. календарь на 1874 г. - Х., 1873. - С. 245-246.

1878. Чириков Г. С. Музей Харьковского университета / Г. С. Чириков // СПб. ведомости. - 1873. - 15 июня (№ 162). - С. 5. - Подпись: Г. Ч-в.

1879. Чириков Г. С. Записки о происхождении и составе Музея изящных искусств при Харьковском университете // Чириков Г. С. Указатель произ­ведений, хранящихся в Музее изящных искусств при Харьковском универ­ситете / Г. С. Чириков. - Х., 1877. - Вып. 2. - С. 230-251.

1880. Музей изящных искусств при Харьковском университете // Указа­тель по делам печати. - 1878. - № 21. - С. 613-614.

1881. Багалей Д. И. Музей древностей и изящных искусств / Д. И. Багалей // См. № 2. - С. 441-449.

1882. Редин Е. К. И. Е. Бецкий и музей изящных искусств и древностей Харьковского университета. (К истории университета) / Е. К. Редин // ЗХУ. - 1901. - Кн. 4, Летопись... - С. 1-23.

Отд. отт. - Х.: Типо-лит. М. Зильберберга, 1901. - 23 с. То же, в излож. // СХИФО. - 1905. - Т. 14. - С. XLI-XLII

1883. Редин Е. К. Музей изящных искусств и древностей Харьковского университета (1805-1905) / Е. К. Редин // ЗХУ. - 1904. - Кн. 3, Летопись... -

С. 43-106.

То же, отд. отт. - Х.: Тип. М. Зильберберга, 1904. - 64 с.

1884. Сумцов Н. Ф. Музей изящных искусств и древностей Харьковского университета / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1907. - 16 янв. (№ 8989). - С. 4.

1885. Данилевич В. Е. Музей изящных искусств и древностей при Харь­ковском университете (1805-1905) / В. Е. Данилевич. - Х.: Печат. дело, 1910. - 18 с.

То же // См. № 9. - С. 52-69.

1886. Багалей   Д. И. .   Музей  изящных  искусств   и  древностей /

Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. - С. 644-645.

1887. Музей изящных искусств и древностей при университете // Харьков: путеводитель для туристов и экскурсантов. - 3-е изд. - Х., 1915. - С. 97-109.

1888. Євтушенко С. З історії колекції художнього музею / С. Євтушенко // Веч. Харків. - 1985. - 7 верес.

1 Рік заснування.

204

Історичний попередник художнього музея - музей красних мистецтв Харк. ун-ту.

1889. Лапіна М. С. Місія університетського музею / М. С. Лапіна // Веч. Харків. - 1985. - 2 лип.

Про Музей красних мистецтв.

1890. Фадєєва О. Колекція Фрідріха Аделунга / О. Фадєєва // Ленін. змі­на. - 1985. - 8 черв.

1891. Губа Г. Сторінки музейної історії Харкова / Г. Губа // Березіль. -1994. - № 9-10. - С. 181-183.

Про Музей красних мистецтв.

1892. Лапіна М. С. Внесок професора Д. І. Каченовського у створення музею образотворчих мистецтв Харківського університету / М. С. Лапіна // Проблеми збереження та відновлення історичної пам' яті.   - С. 96-97.

1893. Лапіна М. С. Музей красних мистецтв та старожитностей Харків­ського університету / М. С. Лапіна // Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. - Х., 1995. - С. 239-241.

1894. Фисан Г. Харьковскому художественному музею - 190 лет / Г. Фисан // Слобода. - 1995. - 23 дек.

1895. Вербицкая И. Дом вечных ценностей: Коллекции Харьк. худож. музея - 190 лет / И. Вербицкая // Проспект. - 1996. - Февр. (№ 4). - С. 7.

1896. Куріло О. Ю. Вклад наукових товариств та комітетів у створення музеїв та їх археологічних колекцій / О. Ю. Куріло // Украинский музей: Сб. науч. ст. / КНУ им. Т. Г. Шевченко; Нац. заповедник «София Киевская»; О-во археологии и антропологии. - К., 2003. - С. 37-43.

С. 41: музей красних мистецтв при Харк. ун-ті.

1897. Мизгіна В. Доля харківської художньої колекції / В. Мизгіна // For­tissimo: Междунар. науч.-попул. арт-журн. - Х., 2006. - № 1. - С. 25-30.

С. 25-26: Музей изящных искусств; с. 26: музеи Харьк. ун-та. Див. також J№ 485, 1172.

***

1898. О доставлении находимых в Крыму и на Тамани древностей, вмес­то Харьковского университета, в Морское Депо (J№ 29, 28.08.1809 г.) // До­полнение к Сборнику постановлений по МНП (1803-1864). - СПб., 1867. -

С. 59-60.

1899. [ Дар С. О. Потоцкого Харьковскому университету древней камен­ной плиты с греческой надписью] // ПС. - 1814. - № 37. - С. 195-196.

Грецький текст, відтворений на окремому аркуші.

1900. О допущении посторонних лиц к осмотру минц-кабинета и Музея изящных искусств Харьковского университета: Распоряжение МНП от 20 авг. 1860 (№ 27) // ЖМНП. - 1860. - Ч. 108, № 8, ч. офиц. - С. 48.

1901. Проект правил для заведования Музеем изящных искусств и древностей в Харьковском университете [и правил для занятий живопи­сью в нем] // Протоколы... - 1864. - № 10. - С. 38-40.

205

1902. [ Из рапорта Д. И. Каченовского: О принятии Музея изящных ис­кусств в члены Эронделева общества в Лондоне] // Протоколы. - 1866. -№ 7. - С. 232-233.

1903. [ О поручении Скабичевскому проведения занятий по Музею изящ­ных искусств] // Протоколы.  - 1866. - № 7. - С. 236-237.

1904. Лавровский Н. А. [Об обстоятельствах приобретения эстампов Ф. Аделунга при содействии В. Н. Каразина в 1804 г.] / Н. А. Лавровский // ЖМНП. - 1872. - № 1. - С. 79-86.

1905. Археологические вещи из коллекции Харьковского университета, найденные в Харьковской, Екатеринославской губернии и Кубанской обла­сти // Антропологическая выставка 1879 г.: Описание предметов выставки / Сост.: Д. Н. Анучин. - М., 1879. - Вып. 2. Отдел доисторический. - С. 20.

1906. Устинов И. А. Музей изящных искусств университета // Усти­нов И. А. Путеводитель по г. Харькову / И. А. Устинов. - Х., 1881. - С. 245­246.

1907. [ Ходатайство о выделении нового помещения и пополнения музея экспонатами из дублетов Эрмитажа и дворцов] // ЗХУ. - 1882. - Т. 3, Прото­колы... - С. 92-97.

1908. Университетский музей изящных искусств // Стат. листок. - Х., 1884. - № 3. - С. 37-41.

1909. Сумцов Н. Ф. [Об отношении местного общества к музею изящных искусств] / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. - 1885. - 23 марта (№ 78). - С. 1-2.

1910. [ Музей изящных искусств получил в дар от Н. Ф. Лертцера акваре­льные рисунки неизвестного художника 1840-х гг. с изображением окраины Харькова - Белгородской улицы] // ХГВ. - 1899. - 29 янв. (№ 27). - С. 1; 7 февр. (№ 35). - С. 4.

1911. Сумцов Н. Ф. Два слова об университетской горке и университетских музеях / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1901. - 29 янв. (№ 6917). - С. 2-3.

Про необхідність будування нового приміщення для Музея красних мистецтв та ста-рожитностей.

1912. Археологические находки [переданные В. В. Даниловым и Е. А. Шебалиной в музей древности: глиняный сосуд, каменный топорик, железные конские удила] // ЮК. - 1903. - 17 сент. (№ 7852). - С. 3.

1913. Новый музей: [Проект нового здания для архитект., нумизмат. Му­зеев, музея изящ. искусств] // ЮК. - 1903. - 23 сент. (№ 7858). - С. 6.

1914. Университетский музей: [О проекте архитектора В. В. Величко нового здания музеев Харьк. ун-та] // ЮК. - 1903. - 30 нояб. (№ 7926). - С. 5.

1915. Багалей Д. И. Кабинет редкостей [состоял первоначально при тех­нологическом кабинете] / Д. И. Багалей // См. № 3. - С. 451.

1916. Музей древностей и искусств Харьковского университета // КС. -1904. - № 2, отд. 2. - С. 69-71.

1917. Музей Харьковского университета: [Об отказе М-ва финансов вы­делить средства на постройку нового здания] // КС. - 1904. - № 5, отд. 2. -

С. 75-76.

1918. [Об отсрочке предполагавшегося обустройства Музея] // ЮК. -1904. - 1 апр. (№ 8047). - С. 4.

1919. Музей изящных искусств и древностей имп. Харьковского универ­ситета // ЮК. - 1905. - 15 мая. (№ 8451). - С. 5.

1920. [ О расширении помещений для университетских музеев] // ЮК. -1906. - 6 февр. (№ 8693). - С. 4.

1921. В университете: [Об отпуске в 1910 г. средств на постройку нового здания Музея изящных искусств] // ХГВ. - 1909. - 11 июля (№ 152). - С. 2.

1922. Осмотр музеев [изящных искусств, археологии и этнографии проф. Ф. К. Волковым] // ЮК. - 1910. - 18 сент. (№ 10093). - С. 3.

1923. Сумцов Н. Ф. Осмотр музеев [Харьковского университета] / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1911. - 8 июля. (№ 10338). - С. 3.

1924. Сумцов Н. Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусств / Н. Ф. Сумцов. - Х.: Тип. М. Зильберберга, 1912. - 10 с.

1925. Новые картины в музее университета: [15 картин из имп. Академии художеств] // Утро. - 1913. - 23 марта (№ 1915). - С. 5.

1926. Чернова М. Б. Історія двох картин [Г. Г. М'ясоєдова, які були пере­дані до музею Харк. ун-ту в 1878 р.] / М. Б. Чернова // Соц. Харківщина. -

1971. - 27 черв.

1927. Кларов Ю. С резолюцией: «Расследование возобновить»: Повесть / Ю. Кларов // Сельская молодежь. - 1981. - № 8-12; 1982. - № 1-3.

Про викрадені експонати музея красних мистецтв Харк. ун-ту. (1981. - № 9. - С. 39; № 10.- С. 34-35; 1982.- № 1.-С. 45, № 2. - С. 46).

1928. Лапина М. С. Роль А. А. Потебни в создании Музея изящных ис­кусств Харьковского университета / М. С. Лапина // Творча спадщина О. О. Потебні і сучасні філол. науки: (До 150-річчя з дня народження О. О. Потебні): Тези респ. наук. конф. - Х., 1985. - С. 292-294.

1929. Харьковский художественный музей: [История] // Харьковский художественный музей: Путеводитель. - Х., 1985. - С. 3.

1930. Лапина М. С. Музей изящных искусств Харьковского университета / М. С. Лапина // История и археология Слободской Украины: Тез. докл. и сообщ. Всеукр. конф., посвящ. 90-летию ХІІ Археол. съезда. - Х., 1992. -

С. 47-49.

1931. Лапіна М. С. Внесок професора Д. І. Каченовського у створенні музею образотворчих мистецтв Харківського університету / М. С. Лапіна // Проблеми збереження та відновлення історичної пам' яті: Наук. конф. з питань музеєзнавства та іст. краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: Тези доп. -Х., 1994. - С. 96-97.

1932. Горбачова О. Безцінне зібрання започаткував університет: [Харк. худож. музей] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 1995. - 10 берез.

1933. Кочум М. Началось с университета: [Харьк. худож. музей] / М. Кочум // Событие. - 1995. - 16 дек.

1934. Волочаєва Т. Вітання від Каразіна: [Виставка гравюр Альбрехта Дюрера у Харк. худож. музеї] / Т. Волочаєва // Харк. ун-т. - 1996. - 5 берез.

В. Н. Каразін придбав 80 робіт А. Дюрера для Харк. ун-ту.

1935. Скачко І. Рєпін, Васнецов...: [Харк. худож. музей і ХДУ] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 1998. - 5 трав.

1936. Панченко І. С. Діяльність Харківського університету та розвиток му­зейної справи (ХІХ - поч. ХХ ст.) / І. С. Панченко // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 10-летию независимости Украины, 16-18 мая 2001 г., г. Харьков. - Х., 2001. - С. 140-141.

1937. Шумська О. О. Роль музею красних мистецтв імператорського Ха­рківського університету в процесі естетичної підготовки студентів / О. О. Шумська // Харківська вища школа: Метод. пошуки на рубежі століть,

22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. - Х., 2001. - С. 355-359.

***

1938. Федор Шмит и его творчество: [Библиогр. памятка] / Сост.: С. И. Побожий; Обл. науч. б-ка им. Н. К. Крупской, Сумской худож. му­зей. - Сумы: Обл. б-ка, 1987. - 3 с., с портр.

21.5.1.1. Пожертвування. Придбання

1939. Каченовский Д. И. [Предложение пополнить Музей изящных ис­кусств копиями худож. произведений и покупать альбомы по искусству] / Д. И. Каченовский // Протоколы... - 1864. - № 10. - С. 43-45.

1940. [ Пожертвования, сделанные в пользу Музея изящных искусств И. Г. Бецким] // Протоколы... - 1868. - № 9. - С. 372-273.

1941. [ Дары Музею изящных искусств, присланные из Италии И. Г. Бецким] // ХГВ. - 1882. - 17 апр. (№ 100). - С. 2.

1942. Сумцов Н. Ф. Приобретения Музея изящных искусств при Харько­вском университете за последние два месяца / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. -1885. - 6 июня (№ 144). - С. 2.

1943. [ Дар художника Волошинова Музею изящных искусств] // ХГВ. -1901. - 13 февр. (№ 39). - С. 2.

1944. Музей древностей и изящных искусств: [О получении в дар от Имп. археол. комиссии редкой монеты] // ХГВ. - 1903. - 14 мая (№ 124). - С. 3.

1945. Музей древностей при [Харьковском] университете в 1903 г.: [О значит. пополнении Музея] // ЮК. - 1903. - 24 дек. (№ 7950). - С. 4.

1946. Музей изящных искусств и древностей имп. Харьковского универ­ситета: [О ценных пожертвованиях музея] // ХГВ. - 1903. - 29 апр. (№ 109). - С. 2.

208

1947. Музей изящных искусств и древностей Харьковского университе­та: [Пожертвования А. А. Мошковцевым, К. Г. Зимницким, В. А. Барвин-ским монетных кладов и находок] // ХГВ. - 1903. - 20 апр. (№ 101). - С. 3.

1948. Приобретение университетским музеем древностей // ХГВ. -1903. - 5 дек. (№ 316). - С. 3.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007