М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

22.4.4. Хімія

2289. Александрова А. Н. Указатель опубликованных работ химиков Харьковского университета с 1905 по 1955 г. / А. Н. Александрова // УЗХУ. - 1955. - Т. 58. - С. 163-218 (1526 назв.).

2290. Арбузов А. Е. Развитие органической химии в Харькове [в универ­ситете] // Арбузов А. Е. Краткий очерк развития органической химии в Рос­сии / А. Е. Арбузов. - М.; Л., 1948. - Гл. 4. - С. 169-176.

2291. Грицан Д. Н. Коллоидная химия в Харьковском университете / Д. Н. Грицан, В. М. Симонова, С. Г. Телетов // УЗХУ. - 1955. - Т. 58. -

С. 147-161.

A. І. Ходнєв, А. Д. Чириков, А. А. Щербачов, П. М. Лащенко, В. Ф. Тимофєєв, О. Я. Данилевський,      А. П. Шимков,      Г. Д. Єлісафов,      Г. Ю. Тимофєєв,

B. А. Кравцов.

2292. Грицан Д. Н. Роль идей Н. Н. Бекетова в формировании основ элек­тродинамики и современных представлений о механизме электроосаждения металлов / Д. Н. Грицан // ВХУ. - 1978. - № 175. - С. 21-27.

2293. Делімарський Ю. К. Розвиток електрохімії на Україні / Ю. К. Делімарський, А. І. Заєць. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - 48 с.

Про дослідження В. І. Лапшина, Ф. В. Тихоновича, М. М. Бекетова, П. Д. Хрущова,

B. Ф. Тимофєєва, Д. П. Турбаби та ін.

2294. Из истории отечественной химии: Роль ученых Харьк. ун-та в развитии химической науки. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1952. - 323 с.

Зі змісту: Хотинский Е. С. Николай Николаевич Бекетов. - С. 5-35; Стрел­ков И. И. Учение Н. Н. Бекетова о химическом сродстве. - С. 36-57; Измай­лов Н. А. Руководство по динамической химии «Физико-химия» Н. Н. Бекетова. -

C. 58-67; Михайлов Г. С. Учебник неорганической химии Н. Н. Бекетова. - С. 68­75; Стрелков И. И. Развитие воззрений Н. Н. Бекетова на природу химического сродства в работах П. Д. Хрущова. - С. 76-91; Хотинский Е. С. Александр Павло­вич Эльтеков и его роль в развитии органической химии. - С. 92-131; Ко-марь Н. П. Жизнь и деятельность профессора В. Ф. Тимофеева. - С. 132-159; Андреасов Л. М. Жизнь и деятельность Г. Е. Тимофеева. - С. 160-170; Андреа-сов Л. М. Краткий очерк о жизни и деятельности Д. П. Турбабы. - С. 171-177; Асс Т. В. Жизнь и деятельность Г. Е. Мухина. - С. 178-185; Давыдов А. Т. Роль Е. Н. Гапона в развитии физической химии. - С. 186-197; Новаковский М. С. «О гальванических опытах» В. И. Лапшина / М. С. Новаковский, Е. И. Вайль. -С. 198-208; Хотинский Е. С. Василий Назарович Каразин - естествоиспытатель и технолог. - С. 209-224.

2295. Измайлов Н. А. История развития физической химии в Харьковском университете / Н. А. Измайлов // Укр. хим. журн. - 1954. -

Т. 20, вып. 2. - С. 142-156.

2296. Измайлов Н. А. Развитие физической химии в Харьковском уни­верситете за 150 лет его существования / Н. А. Измайлов // УЗХУ. - 1955. -Т. 58. - С. 113-146. - Библиогр.: с. 142-146 (95 назв.).

A. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, П. Д. Хрущов, І. П. Осипов, О. П. Грузинцев, Д. П. Турбаба, В. Ф. Тимофєєв, Г. Ю. Тимофєєв.

2297. Капустинский А. Ф. Очерки по истории неорганической и физической химии в России / А. Ф. Капустинский. - М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1949. - 167 с.

С. 109-113: хімія в Харк. ун-ті.

2298. Комарь Н. П. История аналитической химии в Харьковском уни­верситете / Н. П. Комарь // УЗХУ. - 1955. - Т. 58. - С. 87-112. - Библиогр.: 151 назв.

Ф. І. Гізе, І. А. Шнауберт, І. І. Сухомлінов, П. І. Ейнбродт, М. М. Бекетов, Л. Г. Ерєнбург, В. Єфремов, І. П. Осипов, С. С. Аксьонов, Д. П. Турбаба, І. А. Красуський, В. Ф. Тимофєєв, Селеванов, П. Д. Хрущов, М. Д. Пильчиков,

B. А. Дибський, К. В. Харичков.

2299. Кордун Г. Г. Про розвиток на Україні термодинаміки фізико-хімічних процесів: [Київ. та харк.фіз.-хім. школи] / Г. Г. Кордун // Нариси з історії техніки і природознавства. - 1967. - Вип. 9. - С. 73-87.

2300. Красуський К. А. До історії добування та дослідження органічних а-окисів в органічній лабораторії Харківського університету та Ін-ту народ­ної освіти / К. А. Красуський // Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та пятидесятих роковин наукової діяльності. - К., 1927. - С. 1161-1169.

240

Друга половина ХІХ ст. - 20-ті роки ХХ ст.

2301. Кузьменко С. Н. Николай Николаевич Бекетов и его место в истории физической химии / С. Н. Кузьменко // Успехи химии. - 1948. -Т. 17, вып. 1. - С. 132-143.

2302. Кузьменко С. Н. Некоторые данные из истории развития химии

в Харькове / С. Н. Кузьменко // Сообщ. ВХО. - 1949. - Вып. 1. - С. 34-35. В. Н. Каразін, М. М. Бекетов та ін.

2303. Кузьменко С. Н. Жизнь и деятельность Н. Н. Бекетова / С. Н. Кузьменко // ВХУ. - 1978. - № 175. - С. 31-39.

Наведені   також   відомості    про   учнів    М. М. Бекетова:    І. П. Осипова,

B. Ф. Тимофєєва,       М. О. Черная,       Д. П. Турбабу,       М. Д. Пильчикова,

0. П. Ельтекова, А. А. Щербачова, П. Д. Хрущова.

2304. Курган Н. П. Начальный период развития аналитической химии на Украине // Развитие аналитической химии на Украине / Н. П. Курган. - К., 1982. - С. 11-16.

C. 11-13: в Харк. ун-ті.

2305. Курган Н. П. Розвиток органічної хімії на Україні в першій полови­ні ХІХ ст. / Н. П. Курган // Нариси з історії природознавства і техніки. -1976. - Вип. 22. - С. 54-59.

С. 54-55: в Харк. ун-ті.

2306. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете / Н. О. Мчедлов-Петросян // ВХУ.- 2004. - № 626: Сер. хім. - С. 5-34.

То же // // UNIVERSITATES. - Х., 2004. - № 4. - С. 22-38 с фото; 2005. - № 1. - С. 42-53 с фото.

Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування вузу.

2307. Развитие органической химии на Украине. - К.: Наук. думка, 1979. - 241 с.

Зі змісту: Курган Н. П. Зарождение исследований по органической химии в Харьковском университете: [Ф. И. Гизе, А. И. Ходнев]. - С. 9-12; Бояр­ская Л. А. Развитие органической химии в Харьковском университете [во второй половине ХІХ ст.: Н. Н. Бекетов, Г. И. Лагермарк, А. П. Эльтеков]. - С. 18-20; Кур­ган Н. П. Развитие органической химии в Харьковском университете [в начале ХХ ст.: Ф. М. Флавицкий, А. А. Альбицкий, И. П. Осипов, Н. А. Валяшко, К. А. Красуский]. - С. 46-49.

2308. Соловьев Ю. И. История химии в России / Ю. И. Соловьев. - М.: Наука, 1985. - 415 с.

[Гл.] Харьковская школа физико-химиков: Исслед. Н. Н. Бекетова. - С. 326­342.

2309. Толстов С. Г. Основные направления развития коллоидной химии в Харьковском университете / С. Г. Толстов, Д. Н. Грицан, Т. А. Комарова // История и методология естественных наук. - 1982. - Вып. 28: Химия. -

С. 204-211.

1. С. Телетов, О. І. Ходнєв, А. Д. Чириков, П. М. Лащенко, В. Ф. Тимофєєв, М. Д. Пильчиков, А. П. Шимков, Г. Д. Єлісафов, Г. Ю. Тимофєєв, В. А. Кравцов.

2310. Турченко Я. И. Основные пути развития общей, неорганической и физической химии на Украине (ХІХ ст. и первая половина ХХ ст.) / Я. И. Турченко. - К.: Изд-во КГУ, 1957. - 435 с.

Багато уваги приділено розвитку хімії в Харк. ун-ті.

2311. Химический факультет Харьковского университета им. А. М. Горького: Его предыстория, возникновение и развитие / Е. С. Хотинский, А. Т. Давыдов, В. П. Корниенко, И. Я. Левицкий // УЗХУ. - 1955. - Т. 58. - С. 7-43.

2312. Химия [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 7. - С. 25-27.

0. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, І. П. Осипов, О. П. Грузинцев, Д. П. Турбаба, В. Ф. Тимофєєв, О. П. Ельтеков.

2313. Хомутов Н. Е. Работы Н. Н. Бекетова и современное учение о химическом сродстве / Н. Е. Хомутов // ВХУ. - 1978. - № 175. - С. 9-17.

2314. Хотинский Е. С. Органическая химия в Харьковском университете / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Укр. хим. журн. - 1954. - Т. 20,

вып. 2. - С. 157-168.

2315. Хотинский Е. С. Органическая химия в Харьковском университете со дня основания / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // УЗХУ. - 1955. -Т. 58. - С. 59-85.

Ф. І. Гізе, І. І. Сухомлінов, П. І. Ейнбродт, О. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, Ф. М. Гарнич-Гарницький,   О. П. Ельтеков,   Г. І. Лагермарк,   О. А. Альбицький,

1. П. Осипов, Ю. В. Коршун, М. А. Валяшко, М. П. Красовський.

2316. Ларин В. И. Развитие электрохимии в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 648. - С. 16-20.

2317. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 626. - С. 5-34.

Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування вузу.

***

2318. [Исследование минеральных вод хутора Березов Валковского уезда Харьковской губернии проф. Н. Н. Бекетовым и Н. Д. Борисяком] // Прото­колы ... - 1864. - № 3. - С. 33-36.

2319. [Обсуждение докт. дис. проф. Н. Н. Бекетова «Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими»] // Протоколы... - 1865. -№ 4. - С. 13-20.

2320. Командировка [на Менделеевский съезд] // ЮК. - 1907. - 14 дек. (№ 9260). - С. 4.

Наводяться прізвища делегатів.

2321. Крупное пожертвование университету [от вдовы пр.-доц. П. Д. Хрущова] // ЮК. - 1910. - 3 дек. (№ 10158). - С. 5.

Використано для посібників молодим хімікам та для видачі премій ім. П. Д. Хрущова.

2322. Саксонов П. П. История внедрения алкалоида хинина в России / П. П. Саксонов // Очерки по истории паразитологии. - М., 1953. - С. 50-87.

242

С. 52-55: про відкриття Ф. І. Гізе алкалоїда хініна у чистому вигляді.

22.4.5. Біологія

2323. Бабий Т. П. Харьковский университет / Т. П. Бабий // Развитие био­логии на Украине: В 3 т. - К., 1984. - Т. 1. - С. 102-113.

2324. Баранов П. А. История эмбриологии растений / П. А. Баранов. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. - 439 с.

Наводяться відомості про дослідження А. М. Бекетова, В. М. Арнольді, Л. С. Ценковського.

2325. Биология университете, 1805-1917 гг.] // См. № 36. - С. 27-28.

О. Я. Данилевський,    В. Я. Данилевський,    П. П. Сушкін,    О. М. Никольський,

A. М. Бекетов, В. М. Черняєв, Л. С. Ценковський, В. М. Арнольді, В. І. Палладін,

B. А. Ротерт, В. К. Залесський.

2326. Біля витоків університетської ботаніки: До 200-річчя Харк. ун-та // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт.

2327. Бреславец Л. П. Очерки по истории русской ботаники / Л. П. Бреславец, Б. Л. Исаченко, Н. А. Комарницкий и др. - М.: Изд-во Моск. о-ва испытателей природы, 1947. - 318 с., портр.

C. 56-63: внесок вчених Харк. ун-ту у вивчення флори місцевого краю (В. М. Черняєв, І. О. Калениченко, С. С. Щеглєєв, А. М. Краснов, В. І. Талієв); С. 130-131: морфологія вищих рослин (В. М. Арнольді); С. 144-146: морфологія нижчих рослин (Л. С. Ценковський); С. 147-148, 149, 153: альгологія в Харк. ун-ті (Л. В. Рейнгард, В. Ф. Хмелевский, В. М. Арнольді, О. А. Коршиков); С. 155, 157, 164: мікологія в Харк. ун-ті (Є. М. Деларю, А. С. Пітра, А. О. Потебня, О. Я. Трофимович, Т. Д. Страхов); С. 176-178: анатомія та цитологія рослин в Харк. ун-ті (А. С. Пітра, Є. М. Деларю); С. 235-236: біохімія рослин (В. К. Залесський, О. В. Рейнгард).

2328. Буланкин И. Н. А. Я. Данилевский - основоположник отечественной биохимии / И. Н. Буланкин. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1950. - 34 с.

2329. Буланкин И. Н. Очерк развития биологической химии в Харьковском госуниверситете им. А. М. Горького и в медицинском институте / И. Н. Буланкин, А. М Утевский // УЗХУ. - 1955. - Т. 59. - С. 41-79.

В. І. Палладін, В. К. Залесський, О. І. Ходнєв, Ф. В. Тихонович, О. Я. Данилевський, Т. І. Богомолов, В. С. Гулевич, Д. І. Кураєв, Р. П. Кримберг.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007