М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

2330. Владимиров Г. Е. Основоположники отечественной биохимии: Стенограмма публ. лекции / Г. Е. Владимиров. - Л.: Изд-во «Морской транспорт», 1950. - 31 с.

0. Я. Данилевський, О. І. Ходнєв.

2331. Волчанецкий И. Б. Очерк истории зоологии в Харьковском универ­ситете / И. Б. Волчанецкий, С. И. Медведев, М. П. Воловик // УЗХУ. -1955. - Т. 59. - С. 81-122. - Список науч. работ зоологов Харьк. ун-та [за 1832-1954 гг.]. - С. 111-122. (331 назв.).

1. А. Криницький, І. О. Калениченко, О. В. Чернай, О. Ф. Масловський, П. Т. Степанов, О. Ф. Брандт, В. В. Рейнгард, О. В. Шидловський, Т. Ю. Тимофєєв, М. М. Сомов, О. М. Никольський, П. П. Сушкін.

2332. Грама В. М. Піонери акліматизації рослин та охорони Слобідського краю: (Василь Назарович, Іван Назарович та Іван Іванович Каразіни) / В. М. Грама // Греки Харківщини: Зб. іст.-біогр. ст. - Х., 2003. - С. 108-129.

2333. Диспут: [Публ. защита С. И. Метальниковым докт. дис.] // Утро. -1915. - 3 мая (№ 2651). - С. 6.

2334. Догадина    Т. В.    К    100-летию    альгологической школы

B. М. Арнольди / Т. В. Догадина // Актуальные проблемы современной аль­гологии: Материалы ІІІ Междунар. конф., г. Харьков, 20-23 апр. 2005 г. - Х., 2005. - С. 4-8.

2335. Догадина Т. В. Становление и развитие ботанических исследова­ний в Харьковском университете. 1. Кафедра ботаники: (Крат. ист. очерк) / Т. В. Догадина // Биол. вестн. - 1998. - Т. 2, № 2. - С. 123-129.

2336. Догадина Т. В. Лев Семенович Ценковский / Т. В. Догадина, О. С. Горбулин // Материалы науч. конф., посвящ. 180-летию со дня рожде­ния засл. проф. Харьк. ун-та Л. С. Ценковского. - Х., 2003. - С. 3-6.

2337. Дяченко   С. С. К   истории   микробиологии   на   Украине /

C. С. Дяченко // Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине. - К., 1954. - С. 217-225.

С. 217: мікробіологія в Харк. ун-ті (В. К. Високович, В. П. Крилов, Л. С. Ценковський).

2338. Іваненко О. А. Зв'язки науковців Харківського університету з Францією в першій половині ХІХ ст. / О. А. Іваненко // Актуальні пробле­ми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. - Х., 2003. -С. 174-182. - Бібліогр.: с.181-182.

2339. Каліман П. А. Короткий нарис з історії біохімії в Харківському на­ціональному університеті ім. В. Н. Каразіна / П. А. Каліман // Биол. вестн. / ХНУ им. В. Н. Каразина. - 2004. - Т. 8, № 2. - С. 103-113.

2340. Калиман П. А. Становление и развитие биохимии в имп. Харьков­ском университете / П. А. Калиман, А. А. Чернышенко // Укр. біохім. журн. - 2000. - Т. 72, № 1. - С. 126-140.

2341. Краснянский Л. М. Первый учебник биохимии в России: [О книге А. И. Ходнева «Курс физиологической химии», 1847] / Л. М. Краснянский // Биохимия. - 1950. - Т. 15, вып. 2. - С. 191-196.

2342. Лавренко Е. М. Ботаники - организаторы русского ботанического общества: (К 50-летию ВБО) / Е. М. Лавренко, О. В. Заленский // Ботан. журн. - 1965. - Т. 50, № 12. - С. 1751-1768.

Про участь ботаників В. М. Арнольді, В. К. Залесського та В. І. Талієва в установ­чому з'їзді Рос. ботан. т-ва (груд. 1915 р.); про наук. діяльність В. І. Палладіна.

2343. Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні / Б. М. Мазурмо-вич. - К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. - 228 с.

Матеріал про розвиток зоологічних досліджень в Харк. ун-ті є у всіх розділах книги.

244

2344. Матвієнко О. М. Альгологічні дослідження у Харківському універ­ситеті з часу заснування: Каф. нижчих рослин / О. М. Матвієнко // ВХУ. -1971. - № 69. - С. 25-33.

A. С. Пітра, Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгард, В. М. Арнольді та ін.

2345. Матвиенко А. М. Харьковская школа альгологов и ее роль в развитии отечественной альгологии / А. М. Матвиенко // Материалы I конф. по споровым растениям Украины. - К., 1971. - С. 18-22.

2346. Метелкин А. И. О преподавании сельскохозяйственной микробио­логии в русской высшей школе: (Ист. очерк) / А. И. Метелкин // Микробио­логия. - 1961. - Т. 30, вып. 6. - С. 1097-1107.

Наводяться відомості по Харк. ун-ту.

2347. Метелкин А. И. Преподавание микробиологии в высшей школе дореволюционной России: (Ист. очерк) / А. И. Метелкин // ЖМЭИ. - 1906. -№ 4. - С. 140-145.

С. 143, 145: курс бактеріоскопії та бактеріології в Харк. ун-ті (В. П. Крилов,

B. К. Високович, А. О. Потебня).

2348. Метелкин А. И. Л. С. Ценковский - основоположник отечествен­ной школы микробиологов (1822-1887) / А. И. Метелкин. - М.: Медгиз, 1950. - 263 с.

C. 106-130: харківський період діяльності.

2349. Нагорный А. В. Из истории науки об индивидуальном развитии в Харьковском университете / А. В. Нагорный // УЗХУ. - 1955. - Т. 59. -С. 7 - 24, 3 л. портр. - Библиогр.: 54 назв.

2350. Никитин В. Н. Отечественные работы по возрастной физиологии, биохимии и морфологии: Ист. очерк и библиография / В. Н. Никитин. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1958. - 201 с.

С. 6-7, 9, 14-15: про праці І. О. Калениченко, К. О. Андрєєва, П. Д. Хрущова, О. Я. Данилевського. До бібліографії увійшли праці харківських біологів К. О. Андрєєва, О. Ф. Брандта, О. Я. та В. Я. Данилевських, І. О. Калениченко, П. Д. Хрущова.

2351. Нікітін В. М. Розвиток фізіології людини і тварин у Харкові // Во­ронцов Д. С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д. С. Воронцов, В. М. Нікітін, П. М. Сєрков. - К., 1959. - С. 7-91.

2352. Прокудин Ю. Н. Становление и развитие ботанических исследова­ний в Харьковском университете. II. Флористика и систематика высших растений / Ю. Н. Прокудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХНУ им. В. Н. Каразина. - 2001. - Т. 5, № 1-2. - С. 157-161. - Библиогр.: с. 161 (9 назв.).

2353. Проценко Д. П. Співдружність російських та українських фітофізі-ологів / Д. П. Проценко // Наук. зап. Київ. ун-ту. - 1954. - Т. 13, вип. 6: Зб. біол. ф-ту, № 11. - С. 13-26.

Шляхи розвитку фізіології рослин в Харк. ун-ті та інших навчальних закладах.

2354. Развитие биологии на Украине: В 3 т. Т. 1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. - К.: Наук. думка, 1984. - 415 с.

У всіх розділах наводяться відомості про роботи біологів Харк. ун-ту. Фото Л. С. Ценковського   (с. 127),   В. І. Талієва   (с. 173),   В. М. Арнольді   (с. 181),

B. І. Палладіна (с. 207), П. П. Сушкіна (с. 295), В. С. Гулевича (с. 321), О. В. Палладіна (с. 323), О. Я. Данилевського (с. 326), В. Я. Данилевського (с. 336), І. П. Щелкова (с. 339).

2355. Страхов Т. Д. К истории микологии и фитопатологии в Харьковском университете: (Доокт. период) / Т. Д. Страхов // УЗХУ. -1955. - Т. 59. - С. 161-193.

2356. Страхов Т. Д. Материалы к истории микологии и фитопатологии на Украине / Т. Д. Страхов // Тр. ХСХИ. - 1962. - Т. 38. - С. 7-47.

C. 9, 13-16, 23-26, 36-39, 40-42: дослідження з микології та фітопатології в Харк. ун-ті (Л. С. Ценковський, В. М. Черняєв, А. С. Пітра, І. О. Калениченко, Є. М. Деларю, Н. В. Сорокін, В. А. Ротерт, А. О. Потебня).

2357. Страхов Т. Д. Микология и фитопатология в Харьковском универ­ситете / Т. Д. Страхов // Наук. хроніка ХДУ. Зб. анот. - 1946. - № 3-4 (6-7). -

С. 29-30.

2358. Университет: [Биол. семинар. Доклад Е. А. Шульца о необходимости изучения псих. явлений] // Утро. - 1915. - 12 февр. (№ 2574). - С. 6.

То же, под загл.: Зоологический семинар // Утро. - 1915. - 10 февр. (№ 2572). - С. 6; 24 февр. (№ 2586). - С. 6.

2359. Шкорбатов Л. А. К истории альгологии и гидробиологии в Харьковском университете / Л. А. Шкорбатов // УЗХУ. - 1955. - Т. 59. -

С. 123-160.

A. С. Пітра, Г. Ф. Шперк, Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгард, М. А. Алексєєнко,

B. М. Арнольді, О. А. Коршиков.

2360. Ярошенко Т. В. 150-летие [1827-1977] исследований и 50-летие специализации по микологии и фитопатологии в Харьковском университете / Т. В. Ярошенко // Микология и фитопатология. - 1980. - Т. 14, вып. 4. -

С. 379-382.

2361. Розвиток ботанічних досліджень на Харківщині: [Роль вчених Харк. ун-ту у розвитку науки] // Харків - моя мала Батьківщина: Навч. по-сіб. з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х., 2003. - С. 239-241.

2362. Харківська орнітологічна школа: [Роль вчених Харк. ун-ту у розвитку науки] // Харків - моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народо­знавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х., 2003. - С. 242-247.

246

22.4.6. Агрономічні науки

2363. [Путешествие проф. В. А. Кочетова по Харьковской, Екатерино-славской, Полтавской, Курской губернии и земле Донского Войска с целью изучения сельского хозяйства] // Отчет ... за 1851/52 а. г. - Х., 1852. - С. 14­22.

2364. Кочетов В. А. Харьковская очередная выставка сельских произве­дений 1859 года / В. А. Кочетов. - Х.: Тип. ун-та, 1860. - 143 с.

У виставці прийняли участь ботанічний сад та учбова ферма Харк. ун-ту.

2365. Правила о специальном курсе лесоводства для окончивших уни­верситетское образование. - Х.: Тип. ун-та, 1861. - 6 с.

2366. Зайкевич А. Е. Агрономия как наука вообще и университетская в частности / А. Е. Зайкевич. - Х.: Тип. В. С. Бирюкова, 1891. - 55 с.

С. 13, 35: агрономія в Харк. ун-ті.

2367. План новой постановки высшего агрономического образования: [Предложение проф. А. Е. Зайкевича об учреждении при Харьк. и др. ун-тах агр. отделений] // ЮК. - 1892. - 25 марта (№ 3858). - С. 1.

2368. В университете: [О просьбе Харьк. о-ва сельск. хоз-ва выделить представителя ун-та в комитет по управлению опытной с/х станцией] // ХГВ. - 1908. - 14 февр. (№ 37). - С. 2.

2369. Агрономический семинар [под председательством А. Е. Зайкевича] // Утро. - 1915. - 10 февр. (№ 2572). - С. 6.

22.4.7. Відгуки на дисертації на здобуття ступеню магістра

2370. Арнольди В. М. [О дис. А. А. Потебни «К истории развития неко­торых аскомицетов», в^ідвинутой... магистра ботаники] / В. М. Арнольди // ЗХУ. - 1909. - Кн. 3, ч. офиц. - С. 53-58.

2371. Бекетов Н. Н. [О дис. Г. Морозова «О солнечном спектре и спектральных наблюдениях», выдвинутой ... магистра физики] / Н. Н. Бекетов // Протоколы ... - 1864. - № 8. - С. 5-11.

2372. Белоусов Н. Ф. Отзыв о работе В. П. Гаряева «Строение пищевари­тельного тракта некоторых Cephalopoda», представленной ... магистра зоологии] / Н. Ф. Белоусов // ЗХУ. - 1916. - Кн. 2-3, ч. офиц. - С. 3-8.

2373. Залесский В. К. Отзыв о дис. М. А. Егорова «Формы фосфорной кислоты в растениях и методы их определения», [вытдвинутой ... магистра агрономии] / В. К. Залесский // ЗХУ. - 1915. - Кн. 1, ч. офиц. - С. 1-6.

2374. Залесский В. К. Отзыв о дис. Б. Л. Исаченко «Исследования над бактериями Северного Ледовитого океана», [вытдвинутой ... магистра бота­ники] / В. К. Залесский, В. М. Арнольди // ЗХУ. - 1917. - Кн. 1-2, ч. офиц. -

С. 13-17.

2375. Коршун Ю. В. Отзыв о дис. М. П. Дукельского «Метод остатка Шрей-немакерса», [выдвинутой ... магистра технологии и техн. химии] / Ю. В. Коршун, В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. - 1913. - Кн. 3, ч. офиц. - С. 17-30, 31-37.

2376. Никольский А. М. [О дис. М. Д. Рузского «Муравьи России»] /

A. М. Никольский // ЗХУ. - 1908. - Кн. 4, ч. офиц. - С. 7-11.

2377. [О дис. Ф. М. Гарнич-Гарницкого «Синтез бензойной и коричной ки­слот», в^ідвинутой... магистра химии] // Пгютоколы... - 1865. - № 10. - С. 7-10.

2378. [О дис. П. Т. Степанова «История развития пластинчатожаберных мягкотелых», вытдвинутой... магистра зоологии] // Протоколы... - 1865. -№ 10. - С. 4-7.

2379. Пятницкий П. П. Отзыв о работе М. А. Усова «Пограничная Джун­гария. Описание горных пород», представленной... магистра минералогии и геогнозии / П. П. Пятницкий // ЗХУ. - 1913. - Кн. 4, ч. офиц. - С. 41-46.

2380. Соболев Д. Н. Отзыв о дис. А. Алексеева «Фауна позвоночных д. Ново-Елизаветовка», выдвинутой... магистра минералогии и геогнозии / Д. Н. Соболев // ЗХУ. - 1917. - Кн. 1-2, ч. офиц. - С. 1-12.

2381. Струве Л. О. Отзыв о работе Н. Н. Евдокимова «Определение па­раллаксов неподвижных звезд по наблюдениям меридианным кругом ас­трономической обсерватории Харьковского университета», [выдвинутой... магистра астрономии и геодезии] / Л. О. Струве // ЗХУ. - 1913. - Кн. 3, ч. офиц. - С. 44-50.

2382. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. П. Н. Павлова: «Влияние поверхност­ной энергии на гилотропные превращения твердого кристаллического ве­щества», [выдвинутой... магистра чистой химии] / В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. -1913. - Кн. 4. ч. офиц. - С. 21-26.

2383. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. Г. Е. Тимофеева «О влиянии давления на электродвижущую силу» [вытдвинутой... магистра чистой химии] /

B. Ф. Тимофеев // ЗХУ. - 1913. - Кн. 4. ч. офиц. - С. 15-20.

2384. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. В. М. Фишера «Исследования над пересыщенными растворами солей», [выдвинутой... магистра чистой хи­мии] / В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. - 1916. - Кн.1. - С. 14-24.

22.4.8. Внесок вчених факультету у розвиток філософської думки

2385. Вільницький М. Б. Філософські погляди О. І. Стойковича / М. Б. Вільницький // Наук. зап. / Ін-т філософії АН УРСР. - 1961. - Т. 7. -

C. 62-81.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007