М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

10. Клініка дитячих хвороб (1892 р.).

11. Пологовий будинок з гінекологічним відділенням (1895 р.?).

12. Клініка нервових хвороб (1910 р.?). Кабінети:

13. Фармакологічний (1859 р.?).

14. Гістологічний (1866 р.).

15. Патолого-анатомічний (1866 р.).

16. Кабінет судової медицини (1868 р.).

17. Кабінет медичної фізики (1872 р.).

18. Гігієнічний кабінет та лабораторія (1876 р.).

19. Фізіологічний кабінет та лабораторія (1892 р.).

20. Кабінет та музей оперативної хірургії (1845 р.?). Лабораторії:

21. Фармацевтична лабораторія (1812 р.).

22. Лабораторія та кабінет медичної хімії (1866 р.).

23. Лабораторія загальної патології (1872 р.).

24. Бактеріологічна лабораторія (?)

25. Анатомічний театр та анатомічний музей (1806 р.).

26. Музей фізіологічної анатомії (?).

IV. При юридичному факультеті:

1. Юридичний кабінет (1885 р.).

1

У дужках подано дату заснування.

329

Історія Центральної наукової бібліотеки університету як навчально-допоміжного закладу, крім цього видання, висвітлена у покажчиках «Історія ЦНБ: Бібліогр. покажч. 1805-1992 рр.», а також ««Покажчику бібліографіч­них видань ЦНБ» та «Історія ЦНБ: Бібліогр. покажч. 1805-2005 рр.» (див. № 3325, 3326).

Історія типографії відображена у даному покажчику. Перелік її ви­дань містить покажчик «Издания типографии Харьковского университета. Ч. 1. 1805-1860 гг.» та покажчик ««Издания типографии Харьковского уни­верситета. Ч. 2. 1861-1917 гг.» (див. № 3324).

3277. Багалей Д. И. Материальные средства университета и его учебно-вспомогательные учреждения // См. № 2. - С. 405-484; № 3. - С. 374-485.

3278. Багалей Д. И. [Значение учебно-вспомогательных учреждений в деле университетского преподавания] // См. № 4. - С. 72-76, 113-115.

3279. Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьков­ского университета (1805-1905 гг.) / Под ред. Д. И. Багалея и И. П. Оси­пова. - Х.: Изд. ун-та, 1911. - 280 с.

3280. Фойгт К. К. Историко-статистические записки об имп. Харьковс­ком университете и его заведениях от основания университета до 1859 г. / Составлены при содействии профессоров и чиновников университета по­мощником попечителя Харьк. учеб. округа К. Фойгтом. - Х.: Тип. ун-та, 1859. - 173 с.

***

3281. [Об улучшении состояния учебно-вспомогательных учреждений физико-математического и медицинского факультетов] // Протоколы... -1864. - № 5. - С. 44-65.

3282. [О недостатке помещений для учебно-вспомогательных учрежде­ний Харьковского университета. Докладная записка] // Протоколы... - 1870. - № 8. - С. 244-248.

3283. Императорский Харьковский университет и его институты // Харьк. календарь на 1873 г. - Х., 1872. - С. 182-186.

3284. О землях под постройку зданий Харьковского университета: (Утв. июнь 1804 г., № 53) // Сб. постановлений по МНП. - 2-е изд. - Т. 1. - СПб., 1875. - Стб. 266.

То же // ПС. - 1804. - № 7. - С. 70-71.

3285. Об устройстве зданий Харьковского университета: (Утв. 8 янв. 1819 г., № 412) // Там же. - Стб. 1208-1210.

3286. Доклад Совету Харьковского университета по делу о постройке нового здания для учебно-вспомогательных учреждений. - Х.: Тип. ун-та, 1879. - 15 с.

3287. [О необходимости расширения помещений для учебно-вспомогательных учреждений] // ЗХУ. - 1879. - Т. 4. - С. 173-182.

3288. Правила, на основании которых студенты и посторонние слушатели университетских лекций пользуются учебно-вспомогательными учреждениями университета // ЗХУ. - 1882. - Т. 1. - Протоколы... - С. 34-38.

То же, отд. отт. - Х.: Тип. ун-та, 1863. - 6 с.

3289. Из истории Харьковского университета // ХГВ. - 1900. - 17 янв. (№ 15). - С. 2-3.

Про навчально-допоміжні заклади Харківського університету у праці Д. І. Багалія «Опьгт истории Харьковского университета»: ббліотеку, типографію, ботанічний сад і кабінет.

3290. [О расширении помещений учебно-вспомогательных учреждений Харьк. ун-та] // См. № 14. - С. 33-41.

3291. Бродович И. А. Заботы Д. И. Багалея об учебно-вспомогателыгых учреждениях Харьковского университета / И. А. Бродович // СХИФО. -1911. - Т. 20. - С. ЬХУШ-ЬХХГУ.

То же, отд. отт. - Х.: Тип. «Печат. дело», 1913. - 7 с.

То же // Проф. Д. И. Багалей: К 30-летней годовщине его учено-

педагогической деятельности (1880-1910 гг.). - Х., 1912. - С. 62-69.

Відомості про допоміжні заклади Харк. ун-ту регулярно друкувалися в «Отчетах о состоянии и деятельности университета» (див. № 439) та «Про­токолах заседаний Совета университета» (див. № 440). Див. також J№ 1044.

25.1. Типографія (1804)

3292. Багалей Д. И. [Издания типографии Харьковского университета 1805-1835 гг.] / Д. И. Багалей // См. № 2. - С. 427-439; № 3. - С. 427-436.

3293. Гламазда М. Харківська друкарня / М. Гламазда // Літ. Україна. -

1980. - 26 лют.

До 175-річчя зі дня заснування типографії' при Харк. ун-ті.

3294. Головата Л. В. Университеты и научное книгоиздание (вторая по­ловина ХУТД - первая четверть ХГХ в.) / Л. В. Головата // Книга: Исследова­ния и материалы. - М., 1990. - Сб. 60. - С. 115-131.

В тому числі і про типографію Харк. ун-ту.

3295. Дореволюційна преса міста [Харкова] // Веч. Харків. - 1971. - 17 лис-топ.

Типографія університету.

3296. Євтушенко А. В. До питання про першу Харківську друкарню / А. В. Євтушенко // Тези Всеукр. краєзнав. конф., присвяч. 70-річчю Укр. комітету краєзнавства, Харків, 28-29 черв. 1995 р. - Х., 1995. - С. 18-19.

3297. Євтушенко А. В. Забута друкарня / А. В. Євтушенко // Харк. ун-т. -1993. - 2 листоп.

3298. Иванов Е. М. Университетская типография (1804-1904гг.) / Е. М. Иванов // См. № 3279. - С. 257-280.

331

То же, под назв.: Типография Харьковского университета (1804-1904 гг.). -Х.: Печат. дело, 1912. - 24 с.

3299. Книгодрукування в Харківському університеті // Книга і друкарство на Україні. - К.: Наук. думка, 1964. - С. 114-117.

3300. Книга в России, 1861-1881. Т. 2 / Под общ. ред. И. И. Фроловой. -М.: Книга, 1990. - 214 с.

С. 117: про видавничу діяльність Харк. ун-ту.

3301. Лосієвський І. Перші видання Харкова: [Друкарня Харк. ун-ту в перші два десятиріччя ХІХ ст.] / І. Лосієвський // Веч. Харків. - 1992. - 5 груд.

3302. Машталір Р. М. Розвиток поліграфії на Україні / Р. М. Машталір, Ж. М. Ковба, М. Д. Феллер. - Львів.: Вища шк., 1974. - 188 с.

С. 33-36: про типографію Харк. ун-ту та її продукцію.

3303. Лосиевский И. Я. Роль изданий Харьковского университета в развитии социологической мысли на Украине в первой четверти ХІХ века / И. Я. Лосиевский // Социальная роль книги. - К., 1987. - С. 63-75.

3304. Местные юбилеи: [100-летие со дня открытия при Харьк. ун-те типографии - родоначальницы всех харьк. типографий] // ЮК. - 1906. -12 янв. (№ 8669). - С. 3.

3305. Петров С. О. [Про видавничу діяльність друкарні Харківського університету] // Книги гражданського друку, видані на Україні: ХУГГГ-перша половина ХГХ століття. Каталог / Склав С. О. Петров. - Х., 1971. - Гл. 5. -С. 7, 15-23, 289-290.

3306. Рославский-Петровский А. П. Указатель сочинений, напечатанных в типографии имп. Харьковского университета в 1805-1814 годах / А. П. Рославский-Петровский. - Х.: Тип. ун-та, 1866. - 54 с. - Перепечатка из «Прибавления к № 15 «Циркуляра по Харьк. учеб. округу», 1866 г.

С. 3-11, 46-54: наведені відомості про джерела, що були використані при укладанні пока­жчика, та дана характеристика видавничої' діяльності університету.

3307. Семенников В. Литературная и книгопечатная деятельность в провинции в конце ХУГГГ и начале ХГХ веков / В. Семенников // Рус. биб­лиофил. - 1911. - № 7. - С. 16-45.

С. 43-45: типографія Харк. ун-ту.

3308. Сухомлинов М. И. К истории Харьковского университета / М. И. Сухомлинов // Харьк. сб. - 1889. - Вып. 3. - С. 112-159.

С. 157: статистичні дані про твори, що були надруковані типографією Харк. ун-ту.

3309. [Типография Харьковского университета] // См. № 37. - С. 44-45.

3310. Фойгт К. К. Записка о типографии имп. Харьковского университета от основания оного до начала 1859 г. / К. К. Фойгт // См. № 3280. - С. 133­170.

С. 138-169: хронологічний список видань типографії' Харк. ун-ту.

3311. 400 лет русского книгопечатания (1564-1964). Русское книгопеча­тание до 1917 года (1564-1917). - М.: Наука, 1964. - 664 с.

С. 305-308, 431, 549: про типографію Харк. ун-ту.

333

***

3312. О типографиях, состоящих в ведении Министерства народного просвещения // ПС. - 1810. - № 24. - С. 53-64.

С. 56: типографія Харківського округу, у тому числі університетська.

3313. Новые книги, [изданные типографией Харьковского университета] // Укр. вестн. - 1819. - Кн. 12. - С. 370-372.

3314. [Уведомление о печатании в типографии Харьковского универси­тета книги «Труды студентов - любителей отечественной словесности»] // Укр. вестн. - 1819. - Кн. 6. - С. 411-413.

3315. Положение для типографии имп. Харьковского университета: [Утв. МНП. Упр. Харьк. учеб. округом, 18 нояб. 1838 г., № 2506]. - [Х., 1839]. -12 с., 1 ил.

3316. [О замещении должности управляющего типографией Е. И. Засядко] // Протоколы ... - 1866. - № 4. - С. 123-125.

3317. Типография Харьковского университета: [Список изданных в 1884 г. книг] // Харьк. календарь на 1886 г. - Х., 1885. - С. 205.

3318. Цензура в царствование императора Николая Г // Рус. старина. -1903. - № 3. - С. 571-591.

С. 588: відмова Миколи І Харківському університету в виданні наукового журналу.

3319. [Приглашение на работу по слому части здания типографии] // ХГВ. - 1908. - 8 янв. (№ 6). - С. 1.

3320. Старая университетская типография [будет снесена] // ЮК. -1911. - 4 мая (№ 10283). - С. 4.

3321. Студенческое издательство // Утро. - 1915. - 12 марта (№ 2602). - С. 6. Про видання учбових посібників та концентрації х продажу в руках студентів.

3322. Черняк А. Я. История технической книги. Ч. 1. С древнейших вре­мен до 1917 г. / А. Я. Черняк. - М.: Книга, 1969. - 240 с.

С. 114, 137: типографія Харк. ун-ту.

3323. Рудь Н. П. Украинские литературные альманахи и сборники пер­вой половины ХІХ в. / Н. П. Рудь // Книга в России до середины ХІХ века. -

Л., 1978. - С. 131-142.

У тому числі видані Харк. ун-том. Див. також № 186.

***

3324. Издания типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ: Библиогр. указ.: В 2 ч. - Х., 1999-2006.

Ч. 1. 1805-1860 гг. / Сост.: М. Г. Швалб, Л. П. Калинина, С. Н. Мельник; Науч. ред.: С. М. Куделко. - Х.: ХГУ, 1999. - 108 с.

Ч. 2. 1861-1917 гг. / Сост.: С. Н. Мельник, М. Г. Швалб; Науч. ред.: С. М. Куделко. - Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. - 112 с.

Відомості про видання типографії Харківського університету можна знайти також в інших випусках даного покажчика, у розділах: «Жур­налістика в Харківському університеті» (Ч. 1, вип. 1); «Периодичні видання та видання, що продовжуються Харківського університету. 1805-1980» (Ч. 2). Див. також № 439 (Звіти про стан та діяльність університету).

25.2. Бібліотека (1805)

Література з історії бібліотеки зібрана у виданнях:

3325. Мазманьянц В. К. История Центральной научной библиотеки Ха­рьковского университета (1805-1917гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко; ХГУ, ЦНБ. - Х.: ХГУ, 1992. - 67 с.: 2 л. ил. - Библиогр.: С. 66-67 (38 назв.).

3326. Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету

(1805-1992): Бібліогр. покажч. / Упоряд.: М. Г. Швалб, Ш. П. Корнєва,

Р. А. Ставинська. - Х.: ХДУ, 1993. - 92 c.

***

3327. План студенческой библиотеки при Харьковском университете (1828 г.) // Сб. распоряжений по МНП. - СПб., 1866. - Т. 1. - С. 657-659.

3328. Рубинский К. И. Фундаментальная библиотека университета / К. И. Рубинский // См. № 3279. - С. 10-51.

3329. Бич-Лубенский К. Вниманию ХГГ археологического съезда: [Пись­мо редактору] // ХГВ. - 1902. - 17 авг. (№ 213). - С. 2-3.

Про передачу автором на з'їзд з наступною передачею в ббліотеку Харк. ун-ту щоденни­ка П. Н. Крекшина про похід Петра І проти шведів.

3330. Криштафович Н. Краткий отчет о командировке на 1-й Всероссий­ский съезд по библиотечному делу в Санкт-Петербурге / Н. Криштафович // Зап. Ново-Александр. ин-та с/х и лесоводства. - 1915. - Т. 23, вып. 3. -

С. 139-149.

Про доповіді на з'їзді директора ЦНБ К. І. Рубинського: «Положение библиотечного дела в России по сравнению с состоянием его в некоторых других государствах»; «Об униве­рситетских библиотечньх комиссиях».

3331. Евтушенко А. В. Из истории библиотеки Харьковского универси­тета: [Архитектура, помещения, оборудование] / А. В. Евтушенко // Пано­рама. - 1994. - Дек. (№ 52). - С. 5 с фото.

3332. Березюк Н. М. Український бібліотекознавець К. І. Рубинський і Центральна наукова бібліотека Харківського державного університету / Н. М. Березюк // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 листоп. 1995 р. - К., 1995. - С. 188-192.

3333. Бібліотекознавець К. І. Рубинський (1860-1930): Біобібліогр. нарис / Уклад. Н. М. Березюк; Бібліогр. ред.: В. Д. Прокопова; Під ред. Е. В. Бал­ла. - Х.: РА, 1998. - 68 с. з фото.

335

3334. Евтушенко А. В. Є. К. Рєдин и библиотека Харьковского университета / А. В. Евтушенко // Четверті Сумцовські читання: Матеріали наук. конф., при-свяч. 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна. - Х., 1999. - С. 20-23.

3335. Березюк Н. М. Дорога длиной в 200 лет: Центральная научная биб­лиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. - Х., 2001. - С. 20-121. - Библиогр.: с.120-121.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007