М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 75

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

С. 146;

за 1902 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1904. - Т. 31. - С. У-УГ; ЗХУ. - 1903. - Кн. 2. -

С. 161;

за 1903 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1906. - Т. 32. - С. У-УГ; ЗХУ. - 1904. - Кн. 2. -

С. 187-188;

за 1904 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1906. - Т. 33. - С. У-УГ; ЗХУ. - 1905. - Кн. 2. -

С. 201-203;

за 1905 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1907. - Т. 34. - С. У;

за 1906 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1908. - Т. 35. - С. Х-ХГ; ЗХУ. - 1907. - Кн. 3­4. - С. 135;

за 1907 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1909. - Т. 36. - С. Х-ХП; ЗХУ. - 1908. - Кн. 3. -

С. 197;

за 1908 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1910. - Т. 37. - С. 8-9; ЗХУ. - 1909. - Кн. 2. -

С. 153-154;

за 1909 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1910. - Т. 37. - С. 10-11; ЗХУ. - 1910. - Кн. 3. -

С. 158-159;

за 1910 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1911. - Т. 38. - С. ХІ-ХШ; Х., 1912. - Т. 39. -С. ХІ-ХШ; ЗХУ. - 1911. - Кн. 3. - С. 173;

за 1911 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1914. - Т. 40. - С. ХШ-ХУ; ЗХУ. - 1912. -

Кн. 3. - С. 170-171;

за 1912 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1914. - Т. 41. - С. ХІ-ХІУ; ЗХУ. - 1913. -

Кн. 2. - С. 170-171;

за 1913 г. - Труды ХОФХН. - Х., 1915. - Т. 42. - С. ХШ-ХУ; ЗХУ. - 1914. -Кн. 1. - С. 180-182;

за 1914 г. - ЗХУ. - 1915. - Кн. 2. - С. 169-173;

за 1915 г. - ЗХУ. - 1916. - Кн. 2-3. - С. 160-163; Утро. - 1915. - 24 янв.

(2556). - С. 6. 382

Див. також за 1880-1879 рр.: Отчеты Общества опытных наук; за 1880-1893 рр.: Отчеты о деятельности физико-химической секции Общества опытных наук.

3676. Отчет о состоянии сумм Общества физико-химических наук при Харьковском университете // Тр. ХОФХН. - Х., 1891-1915. - Т. 18-42.

За 1889 г. - Х., 1891. - Т. 18. - С. 3-4; за 1890 г. - Х., 1892. - Т. 19. - С. 8; за 1891 г. - Х., 1893. - Т. 20. - С. 7; за 1892 г. - Х., 1894. - Т. 21. - С. 9; за 1893 г. - Х., 1895. - Т. 1 (22). - С. 8-9; за 1894 г. - Х., 1896. - Т. 1 (23). - С. 6-7; за 1895 г. - Х., 1898. - Т. 3 (24). - С. 7; за 1896 г. - Х., 1900. - Т. 25. - С. 15; за 1897 г. - Х., 1900. - Т. 26. - С. 3; за 1898 г. - Х., 1900. - Т. 27. - С. 7; за 1899 г. - Х., 1901. - Т. 28. - С. 18; за 1900 г. - Х., 1903. - Т. 29. - С. 1; за 1901 г. - Х., 1903. - Т. 30. - С. 1; за 1902 г. - Х., 1904. - Т. 31. - С. УГ; за 1903 г. - Х., 1906. - Т. 32. - С. УІІ; за 1904 г. - Х., 1906. - Т. 33. - С. УІІ; за 1905 г. - Х., 1907. - Т. 34. - С. УІ; за 1906 г. - Х., 1908. - Т. 35. - С. ХІ-ХІІ; за 1907 г. - Х., 1909. - Т. 36. - С. ХШ-ХУ; за 1908 г. - Х., 1909. - Т. 36. - С. ХГУ-ХУ; за 1909 г. - Х., 1910. - Т. 37. - С. 14-15;

за 1910 г. - Х., 1911. - Т. 38. - С. ХГУ-ХУ; Х., 1912. - Т. 39. - С. ХГУ-ХУ; за 1911 г. - Х., 1914. - Т. 40. - С. ХУІ-ХУГГ; за 1912 г. - Х., 1914. - Т. 41. - С. ХУІ-ХУГГ; за 1913 г. - Х., 1915. - Т. 42. - С. ХУІ-ХУГГ.

26.9. Фізико-технічнетовариство (1895 ?)

3677. [О годичном собрании членов физико-технического общества при Харьковском университете, состоявшемся 24 янв. 1896 г. для утверждения отчета за 1895 г.] // ЮК. - 1896. - 27 янв. (8 февр.; № 5170). - С. 3.

3678. [О состоянии сбора средств на учреждение премии имени проф. Н. Н. Бекетова Харьковским физико-техническим обществом при Харьков­ском университете] // Там же.

26.10. Дермато-венерологічне товариство (1900-1912?)

3679. Бедненко П. Ф. Общество дермато-венерологов / П. Ф. Бедненко // 100-летие Харьковского научного медицинского общества (1861-1961): Сб. очерков и ст. по истории деятельности. - К., 1965. - С. 216-220.

383

Товариство засновано 14 березня 1900 р. (голова - проф. І. Ф. Зєлєнєв). З переїздом в 1911 р. І. Ф. Зєлєнєва до Москви діяльність Товариства пішла на спад. В 1912 р. декілька лікарів вийшла зі складу Товариства у знак протесту про­ти реакційної діяльності завідувача кафедри шкірних та и венеричних хвороб ме­дичного факультету Харк. ун-ту І. М. Гіммеля та 10 листопаду 1912 р. організува­ло венерологічну секцію Харківського медичного товариства.

***

3680. Русский журнал кожно-венерических болезней / Ред.-изд.: проф. И. Ф. Зеленев. - Х.; М.: Печат. дело; Печатник; Работник, 1901-1918.

Журнал виходив по 12 номерів на рік. - З № 9-10 1911 г. редакція журнала роз­ташовувалася у Москві.

3681. Переход редакции «Русского журнала кожных и венерических бо­лезней» в Москву [в связи с переходом И. Ф. Зеленева в Московский уни­верситет] // Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. - Х., 1911. - № 8. - С. 128­129.

26.10.1. Засідання

3682. [Протоколы заседаний Харьковского дерматологического и венерологического общества] // Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. -1901. - Т. 1, № 1. - С. 121-122; № 2. - С. 273-276; № 5-6. - С. 712-727: [Засед. за 1900 г.]; Т. 2, № 11. - С. 787-802: [Засед. за 1901 г.; Годич. засед. 20 марта]; 1909. - Т. 17, № 1. - С. 98-102; № 3. - С. 158-167: [Засед. 21 янв. 1907 г.]; № 5. - С. 272-279; № 6. - С. 325-331: [Засед. 27 февр., 27 марта 1907 г.]; 1910. - Т. 19, № 1. - С. 50-56, № 2. - С. 45: [Засед. 4 апр. 1908 г.]; № 2. - С. 45-48: [Засед. 2 мая 1908 г.].

3683. [Заседания Дермато-венерологического общества] // Харьк. мед. журн. - 1907. - Т. 3, № 1. - С. 79: [Засед. 30 янв. 1907 г.]; Т. 3, № 3. - С. 294: [Засед. 27 февр.]; Т. 3, № 4. - С. 422: [Засед. 28 марта]; 1910. - Т. 9, № 1. -С. 94-95: [Засед. 30 сент., 28 окт., 25 нояб., 16 дек. 1909 г.]; Т. 9, № 6. - С. 79: [31 марта, 7 мая 1910 г.]; 1911. - Т. 12, № 6. - С. 65-66: [Засед. 11 мая

1911 г.].

3684. Харьковское дерматологическое и венерологическое общество о [врачебных] рекламах: [На засед. 27 янв. 1910 г. обсужд. вопрос о врачеб. рекламе: предложено помещать рекламные объявления не на первых и последних страницах газет, а в газет. врачеб. указателе местн. прессы] // Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. - 1910. - Т. 19, № 2. - С. 56-57.

26.11. Юридичне товариство (1900-1910 ?)

3685. Костырь И. Весть о Харьковском юридическом обществе / И. Костырь // ХГВ. - 1864. - № 10. - Прибавл.*

Про необхідність утворення Товариства.

3686. [Предложение профессоров юридического факультета учредить юридический отдел при ХИФО] // ХГВ. - 1897. - 19 дек. (№ 326). - С. 2.

3687. [Вопрос о создании юридического общества при Харьковском уни­верситете] // ХГВ. - 1898. - 24 сент. (№ 244). - С. 2.

Питання про утворення юридичного товариства ставилося ще 20 років тому, але міністр народної освіти не дав дозволу. На майбутній нараді професорів юридич­ного факультету з членами судового відомства знов буде підніматися це питання, а також обговорюватися статут та організація товариства.

3688. Ризников С. К вопросу о Харьковском юридическом обществе / С. Ризников // Юрид. газета. - 1898. - № 68.*

3689. Возникновение Харьковского юридического общества // ЖМЮ. -1899. - № 4. - С. 255-256; 1900. - № 10. - С. 173-174.

3690. Муллов П. О распространении в России юридических знаний / П. Муллов // Там же. - № 12, ч. 2. - С. 297-324.

3691. [О создании в Харькове юридического общества, о работе над про­ектом его устава проф. Н. О. Куплеваского и члена суда Х. И. Затворниц-кого] // ХГВ. - 1899. - 24 июня.

3692. Ризников С. О протоколах Харьковского юридического общества / С. Ризников // ЖМЮ. - 1899. - № 4. - С. 255-256.

Товариство ще не засновано. Скасування відомостей, які були поміщені в № 2 про обмін протоколами з Єкатеринославським юридичним товариством.

3693. Юридическое общество [при Харьковском университете] // Харь­ков. - 1899. - 6 марта. (№ 24). - С. 187-188. - Прибавл. - Подпись: «Край-дянский мельник».

Про необхідність заснувати юридичні товариства у великих містах Росії, у т. ч. в Харкові, та про завдання цих товариств.

3694. Открытие Харьковского юридического общества [21 дек. 1900 г.;

пред. Н. О. Куплеваский] // ЖМЮ. - 1901. - № 2. - С. 222-223; № 3. -С. 221-222.

3695. Открытие Юридического общества [при Харьковском университе­те 4 февр. 1901 г.] // ХГВ. - 1901. - 9 февр. (№ 37). - С. 3.

3696. Вязигин А. С. Юридическое общество при имп. Харьковском уни­верситете / А. С. Вязигин // Мирный труд. - 1902. - № 4, отд. 10. - С. 203­205. - Подпись: Каут А.

3697. [По поводу задач Комиссии для рассмотрения проектов семейного и вотчинного права, организованной по решению совета Юридического общества при Харьковском университете] // ЮК. - 1902. - 4 нояб. (№ 7544). - С. 4.

3698. Юридическое общество Харьковского университета. Годичное заседание. 1902. Материалы. - Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1902. -76 с. - Список членов Юрид. о-ва. - С. 71-76.

3699. Библиография трудов членов Харьковского юридического общест­ва // Систематический указатель к «Журналу Министерства юстиции» за 10 лет (1894-1904).*

3700. О деятельности Харьковского юридического общества за 1903 г. // ЖМЮ. - 1904. - Т. 5. - С. 220.

3701. Гредескул Н. А. Именной Высочайший указ, данный Правительст­вующему Сенату 18 февраля 1905 г., и Высочайший рескрипт, данный по имя Министра внутренних дел, гофмейстера А. Г. Булыгина, 18 февр. 1905 г. / Н. А. Гредескул // ЖМЮ. - 1905. - Т. 4. - С. 158.

3702. Сумцов Н. Ф. [Приветствие по поводу открытия Юридического общества при Харьковском университете 4 февраля 1901 г.] / Н. Ф. Сумцов // СХИФО. - 1905. - Т. 14. - С. ХХХУ-ХХХУГ.

3703. К 10-летию существования Харьковского юридического общества // ЮК. - 1910. - 3 нояб. - С. 3. - Подпись: М. Р.

Юридичне товариство засновано 3 листопада 1900 р., почало роботу 3 лютого 1901 р. Діяльність його була припинена в 1905 р., у лютому 1909 р. була спроба її відновити.

3704. Багалей Д. И. [Юридическое общество при юридическом факуль­тете Харьковского университета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 3378. - С. 632.

3705. Инский М. Харьковское юридическое общество, [созданное при Харьковском университете, прекратило свою деятельность в 1905 г. О необходимости скорейшего возобновления его работы] / М. Инский // ЮК. - 1916. - 5 февр. (№ 13189). - С. 6.

3706. [О создании юридического общества при Харьковском универси­тете в 1901 г.] // См. № 3371. - С. 33.

3707. Лортикян Э. Л. [Юридическое общество при Харьковском универ­ситете] // Лортикян Э. Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столе­тия: очерки истории экономической науки и экономического образования / Э. Л. Лортикян. - Х., 1995. - С. 16.

Див. також № 3110.

***

3708. Труды Юридического общества при имп. Харьковском универси­тете. - Х.: Тип. и литогр. Н. В. Петрова, 1904. - 270 с.

26.11.1. Статут

3709. [Проект устава Юридического общества выдвинут на утверждение МНП] // ЮК. - 1899. - 10 няб. (№ 6483). - С. 3.

3710. Устав Юридического общества при Харьковском университете: [Утв. 3 нояб. 1900]. - Х.: Тип. ун-та, 1901. - 11с.

26.11.2. Звіти

3711. [Отчет о состоянии и деятельности Юридического общества] // ЗХУ. - Ч. офиц.

385за 1901 г. - 1902. - Кн. 2. - С. 149.

То же. - Годичное торжественное заседание юридического общества при Харьковском университете, 1902. - Х., 1902. - С. 65-67.

за 1902 г. - 1903. - Кн. 2. - С. 164-165.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007