М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

3751. Борзенков Д. С. О происхождении языков сарматского и славянского от мидского и о сходстве оных с языком санскритским: Пер. отр. из кн.: Sestrenntzewitsch Bohusch. Recherches Historiques sur l'origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves / Д. С. Борзенков. - Т. 1, ч. 2. - С. 32-39.

3752. Gromow J. [Громов Я. Н. ]. Praefatio ad enumerationem stirpium phaenogamarum agri Charkowiensis / J. Gromow. - Т. 1, ч. 1. - С. 136-154.

3753. Kamensky J. [Каменский И. П.]. An vulgaris opinio vera sit, placentae post partum retentionem, per se periculosam esse? / J. Kamensky. - Т. 1, ч. 1. -С. 209-222. - В кн. ошибочно: с.193-206.

3754. Карнеев З. Я. О пути, истине и жизни / З. Я. Карнеев. - Т. 1, ч. 2. -

С. 156-173.

3755. Карнеев З. Я. Рассуждение на псалом 13-й / З. Я. Карнеев. - Т. 1, ч. 2. - С. 146-155.

3756. Карнеев З. Я. Видевый мене виде Отца. Иоан. 14. 9: [Рассуждение на текст] / З. Я. Карнеев. - Т. 1, ч. 2. - С. 174-200.

3757. Книгин И. Д. Рассуждение о жизненной силе и общих способно­стях органических тел / И. Д. Книгин. - Т. 1, ч. 1. - С. 191-208.

3758. Комлишинский В. С. История Харьковского общества наук (1812­1817 гг.) / В. С. Комлишинский. - Т. 1, ч. 1. - С. Ш-ХХХУП. - Автор уста­новлен по кн.: Иванов Е. М. Общество наук (1812-1829 гг.). - Х., 1911. -

С. 22.

3759. Комлишинский В. С. Систематическая номенклатура облаков г. Говарда и естественная история оных / В. С. Комлишинский. - Т. 1, ч. 1. -

С. 109-135.

3760. Могилевский А. Г. Рассуждение о поэзии древних евреев: [Извле­чение из комментариев к книгам Ветхого завета] / А. Г. Могилевский. - Т. 1, ч. 2. - С. 102-119.

Вийшов у світ тільки перший том видання.

2

У бібліографічному опису назва видання «Труды Общества наук» опущено. Наво­диться лише скорочена форма опису: Т. 1, ч. 1 або Т. 1, ч. 2. Опис надається у сучасній орфо­графії.

3761. Муратов В. Г. О происхождении славян: [Пер. отрывка из фр. про­изведения И. О. Потоцкого «Histoire primitive des peuples de la Russie aves ume exposition complete de toutes les notions locales, nationales et traditionalles necessaires a, l'intelligence du cuatrieme livre d'Herodote»] / В. Г. Муратов. -Т. 1, ч. 2. - С. 1-31.

3762. Осиповский Т. Ф. Об астрономических преломлениях / Т. Ф. Осиповский. - Т. 1, ч. 1. - С. 23-41.

3763. Осиповский Т. Ф. Теория движения тел, бросаемых на поверхно­сти земной / Т. Ф. Осиповский. - Т. 1, ч. 1. - С. 1-22.

3764. Suchomlinow J. [Сухомлинов И. ] Utriusque theoriae de natura Halo-genii vel sic dicti acidi muriatici oxydati comparatio / J. Suchomlinow. - Т. 1, ч. 1. - С. 155-190.

3765. Успенский Г. П. О судопроизводстве, пенях и наказаниях у древ­них россиян / Г. П. Успенский. - Т. 1, ч. 2. - С. 65-101.

3766. Успенский Г. П. О языческом предков наших богослужении и о сходстве его с богослужением египтян, греков и других древних народов / Г. П. Успенский. - Т. 1, ч. 2. - С. 40-64.

Післямова до 3 випуску

Наприкінці слід сказати про товариства, які не належать до наукових то­вариств при Харківському університеті, але мають до нього безпосереднє відношення.

У 1819 р. при університеті існувало студентське Товариство любителів вітчизняної словесності, яке видавало свої праці (Труды студентов-любителей отечественной словесности в имп. Харьковском университете) -див. № 853.

Низка наукових товариств міста Харкова була заснована вченими Харківського університету.

У 1811 р. фундатор університету В. Н Каразін заснував Філотехнічне товариство, діяльність якого носила науково-практичний характер, своєю програмою воно відповідало сільськогосподарчій та технічній тематиці.

У 1861 р. з ініціативи проф. В. Ф. Грубе було засновано Медичне това­риство. В утворенні профільних товариств, що входили до його складу, також приймали участь вчені Харківського університету.

У 1880 р. почало діяти Сільськогосподарче товариство, провідна роль в організації якого належала проф. В. А. Кочетову.

У тому ж році відкрилося Харківське відділення Імп. Російського технічного товариства, першим головою якого був обраний проф. хімії М. М. Бекетов.

ЧАСТИНА 2 (1917-1980)

394

1. Постанови партії та уряду про вищу школу та Харківський університет

3767. Про матеріально-технічну базу університетів: Постанова РНК УРСР за 21.07.1933 р. // Бюл. НКО УРСР. - 1933. - № 30-31. - С. 3-4; Собр. Законов и распоряжений правительства Украины. - 1933. - № 43. - С. 11-12.

3768. Про мережу й контингенти університетів УРСР: Постанова РНК УРСР за 21.07.1933 р. // Бюл. НКО УРСР. - 1933. - № 30-31. - С. 1-3; Собр. Законов и распоряжений правительства Украины. - 1933. - № 43. - С. 8-11.

3769. Про організацію на Україні державних університетів: Постанова РНК УРСР за 10 берез. 1933 р. // Бюл. НКО УРСР. - 1933. - № 13. - С. 6-7; Собр. Законов и распоряжений правительства Украины. - 1933. - № 15. -

С. 173.

3770. Про відзначення 100-річного ювілею Київського держуніверситету та 130-річного ювілею Харківського держуніверситету: Постанова Президії Центр. Виконкому УРСР від 16 груд. 1935 р. // Вісті. - 1935. - 20 груд.; УЗХУ. - 1935. - Т. 2-3. - С. 1.

3771. Про надання імені О. М. Горького Харківському державному університету: Постанова Центр. Виконкому // УЗХУ. - 1936. - Т. 6-7. - С. 1.

3772. Про надання студентам Харківського університету ім. Горького пер­сональних стипендій імені 130-річчя Харківського університету: Наказ від 25.03.1941 р. // Зб. Наказів та розпоряджень НКО УРСР. - 1941. - № 9. - С. 12.

3773. О награждении Харьковского государственного университета им. А. М. Горького орденом Трудового Красного Знамени: Указ Президиума Верховного Совета СССР // Ведомости Верх. Совета СССР. - 1955. - № 6. -С. 180; Красное знамя. - 1955. - 19 апр.

3774. Высшая школа: Сб. осн. Постановлений, приказов и инструкций: В 2 ч. Ч. 1. - М.: Высш. Шк., 1978.

Зі змісту: О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой: (Из Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 г.). - С. 14-18; О мерах по дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшению подготовки и использованию специалистов: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 мая 1963 г., № 533). - С. 19-20; О мерах по улучшению подго­товки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специа­льным образованием в стране: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 3 сент. 1966 г., № 729). - С. 21-24; О мерах по дальнейшему совершенствованию вы­сшего образования в стране: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г., № 535). - С. 26-29.

3775. О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 29 июня 1979 г. // Справочник партийного работника. - М., 1980. -

Вып. 20. - С. 331-338.

3776. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Харь­ковского государственного университета им. А. М. Горького орденом Дружбы Народов // Ведомости Верх. Совета СССР. - 1980. - № 6. - С. 19.

2. ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1917-1980 РР.)

2.1. Загальні матеріали

3777. Короткі  нариси  з  історії  Харківського  держуніверситету ім.

0. М. Горького, 1805-1940 рр.: Ювілейне вид. - Х.: Вид-во ун-ту, 1940. - 132 с.

3778. Харцієв В. І. Цитадель науки / В. І. Харцієв // Комуніст. - 1940. - 26 черв.

3779. Барабашов Н. П. Старейший университет Украины / Н. П. Барабашов // Правда Украины. - 1945. - 27 янв.

3780. Буланкін І. М. Харківський університет - вогнище української науки і культури / І. М. Буланкін // Соц. Харківщина. -1945. - 3 жовт.

3781. Буланкін   І. М.    Найстаріший   на   Україні   університет /

1. М. Буланкін // Соц. Харківщина. - 1955. - 29 січ.

3782. Гущин М. П. Старейший университет Украины / М. П. Гущин // Комс. правда. - 1955. - 29 янв.

3783. Слюсарский А. Г. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет / А. Г. Слюсарский, В. И. Астахов, И. Я. Мирошниченко, Б. М. Барак, С. М. Короливский, Н. К. Колесник; Ред. коллегия: С. М. Короливский (пред.) и др. - Х.: Изд-во ун-та. - 1955. - 387 с.

3784. Цифры и факты: [О Харьковском университете] // Блокнот агита­тора. - К., 1955. - № 1. - С. 32-33.

3785. Харківський університет ім. О. М. Горького // Харків: Місця іст. подій. Пам'ятники і заклади культури. Видатні діячі. - Х., 1957. - С. 245­246.

3786. Бутягин А. С. Харковский університет / А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов // Бутягин А. С. Университетское образование в СССР / А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. - М., 1957. - С. 154-164.

3787. Зиновьев С. И. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького // Зиновьев С. И. Высшие учебные заве­дения СССР: Университеты. Экономические и юридические вузы / С. И. Зиновьев, Б. М. Ременников. - М., 1962. - С. 225-231.

3788. Ордена Трудового Красного Знамени университет им. А. М. Горького // Харьков: Путеводитель. - Х., 1963. - С. 58-62.

3789. Стукалова Г. Мой университет / Г. Стукалова // Літ. Україна. - 1963. -3 верес.

3790. Харківський ордена Трудового Червоного Прапора дер­жуніверситет ім. О. М. Горького // УРЕ. - К., 1964. - Т. 15. - С. 448-449.

395

3791. Санько М. Харьков - город университетский / М. Санько // Крас­ное знамя. - 1967. - 1 нояб.

3792. Тарапов И. Е. Харьковский университет им. А. М. Горького / И. Е. Тарапов // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1978. - Т. 28. - Стб. 612-622.

3793. Трипільський А. Незгасне вогнище науки і культури / А. Трипільский // Літ. Україна. - 1980. - 8 лют.

3794. Рибалка И. К. Харковский государственный университет, 1805-1980: Ист. очерк / И. К. Рибалка, А. Е. Кучер, В. И. Булах, С. М. Короливский, Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский, В. Н. Довгопол и др.; Отв. ред. И. Е. Тарапов. - Х.: Вища школа, 1980. - 160 с.

3795. Етапи великого шляху: [Перейменування Харк. ун-ту] // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

3796. История города Харькова ХХ столетия / Ред. кол.: А. Н. Ярмыш, С. И. Посохов, А. И. Эпштейн и др. - Х.: Фолио; Зол. страницы, 2004. - 686 с.

С. 256-268: реорганізація Харк. ун-ту в 20-30-х рр. ХХ ст.; с. 272-277: наука в ХІНО; с. 429, 432: ХДУ у післявоєнні роки; с. 518-519, 520, 521, 523: ХДУ в 50-80-ті ро­ки.

3797. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін.; Худож.-оформлювач: І. В. Осипов. - Х.: Фоліо, 2004. - 750 с.

Зі змісту: Кадєєв В. І. Харківський університет у 1917 - 1920-х роках / В. І. Кадєєв, С. О. Наумов, О. П. Мартем'янов, Г. О. Косінова. - С. 277-300; Кудел­ко С. М. Харківський університет в епоху реорганізації' (1920-1933) / С. М. Куделко, О. Л. Рябченко. - С. 301-372; Мигаль Б. К. Харківський університет у 1933-1941 роках / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев. - С. 373-406; Мигаль Б. К. Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев. - С. 407-432; Ми­галь Б. К. Харківський університет у повоєнне десятиріччя (1945-1955) / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев. - С. 433-457; Пугач Є. П. Харківський університет у другій половині 50-80-х років / Є. П. Пугач, В. М. Духопельников, В. В. Лантух. - С. 458-548.

3798. Харківський університет - рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, Є. П. Пугача. - Х.: НМЦ «СД», 2004. - 200 с.

Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста. Див. також № 56, 63, 70, 89, 91, 105, 3833.

***

3799. История Харьковского университета. Ч. 1, вып. 1 (1917-1980): Сист. указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконис, Р. Г. Найко; Ред.: А. Е. Кучер, М. Г. Швалб. - Х.:ХГУ, 1982. - 57 с. (945 на­зв.).

3800. История Харьковского университета. Ч. 1, вып. 2, 1917-1980: Сист. указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконис,

Р. Г. Найко; Ред.: А. Е. Кучер, М. Г. Швалб. - Х.: ХГУ, 1983. - 52 с. (535

назв.). - Имен. указ. к вып. 1-2. - Прил.: Периодические и продолжающиеся издания Харьковского университета, 1805-1980 / Сост.: С. С.Усатенко. -С. 41-52 (133 назв.).

397

2.2. Ювілеї

3801. Нехворосний О. І. До стотридцятиріччя / О. І. Нехворосний // УЗХУ. - 1935. - Кн. 2-3. - С. 7-18.

3802. Нехворосний О. І. 130 років / О. І. Нехворосний // Соц. Харків­щина. - 1935. - 23 груд.

3803. Палладин А. В. Только в СССР процветает наука: [К 130 летию ХГУ] / А. В. Палладин // Харк. рабочий. - 1935. - 28 дек.

3804. Бойко И. Стотридцатипятилетие Харьковского государственного университета имени А. М. Горького / И. Бойко, К. Вич // Историк-марксист. - 1940. - Кн. 6. - С. 152 - 156.

3805. Дашкевич В. Найстаріший український університет: [До 135-річчя ХДУ] / В. Дашкевич // Літ. газета. - 1940. - 4 лип.

3806. Сазонов А. В. Харьковскому университету 135 лет / А. В. Сазонов // Красное знамя. - 1940. - 29 янв.

3807. 135-летие Харьковского госуниверситета // Правда. - 1940. -29 янв.

3808. Буланкин И. Н. Славный путь: (140 лет Харьк. ун-ту) / И. Н. Буланкин // Красное знамя. - 1945. - 16 дек.

3809. Корнієнко Д. А. Огнище української радянської науки: [До 140-річчя ХДУ] / Д. А. Корнієнко // Соц. Харківщина. - 1945. - 16 груд.

3810. Харківському університету 140 років // Рад. Україна. - 1945. -18 груд.

3811. Буланкін І. Н. Кузня науково-педагогічних кадрів: До 145-річчя Харк. ун-ту / І. Н. Буланкін // Соц. Харківщина. - 1950. - 29 січ.; Красное знамя. - 1950. - 29 янв.

3812. Балака И. Т. Страницы истории: [К 150-летию ХГУ] / И. Т. Балака // Красное знамя. - 1955. - 19 апр.

3813. Буланкін І. М. Видатний науковий центр республіки: До 150-річчя Харк. держ. ун-ту / І. М. Буланкін // Рад. Україна. - 1955. - 19 квіт.

3814. Буланкін І. М. Найстаріший університет України: (До 150-річчя Харк. держ. ун-ту ім. О. М. Горького) / І. М. Буланкін // Наука і життя. -1955. - № 1. - С. 28-29.

3815. Буланкин И. Н. 150-летие Харьковского университета: [Ист. очерк] / И. Н. Буланкин // Вестн. высш. шк. - 1955. - № 4. - С. 46-51.

3816. Леонідов С. Храм науки: (До 150-річчя Харк. ун-ту ім. О. М. Горького) / С. Леонідов // Харьков. - 1955. - Кн. 7. - С. 218-221..

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007