М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

3817. Сенченко М. Харківському університетові - 150 років / М. Сенченко // Рад. Україна. - 1955. - 29 січ.

3818. Барабашов Н. П. Люди, годы: [К 160-летию университета] / Н. П. Барабашов // Красное знамя. - 1965. - 18 апр.

3819. Лаврушин В. Ф. Наше минуле і майбутнє: [160 років з дня відкрит­тя університету в Харкові] / В. Ф. Лаврушин // Харк. ун-т. - 1965. - 28 січ.

3820. Методические материалы по подготовке к празднованию 175-летия со дня основания Харьковского университета / Отв. за вып.: И. Е. Тарапов. - Х., 1980. - 33 с.

3821. Тарапов И. Е. Славный путь: [175-летие ХГУ] / И. Е. Тарапов // Красное знамя. - 1980. - 12 марта.

3822. Костюк П. Д. Заметки о 150-летнем юбилее Харьковского универ­ситета / П. Д. Костюк // Харк. історігр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х.,

2004. - Вип. 7. - С. 142-160.

Див. також № 43, 48, 49.

2.3. Спомини

3823. Академик А. И. Ахиезер о времени и о себе // UNгУERSГTATES. -

2005. - № 4. - С. 14-22; 6 фото. - На фото: А. И. Ахиезер, Н. И. Ахиезер, Л. Д. Ландау, И. А. Ахиезер, С. В. Пелетминский, В. П. Шелест, А. Г. Ситенко.

3824. Астахова В. І. Дав мені усе...: [Харк. ун-т у житті ректора Нар. укр. академії] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. - 2005. - 25 січ.

3825. Горбачова О. Вони воювали за Сталінград, за майбутнє універси­тету / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

3826. Дениско Л. М. Знали ціну життя...: [Проф. каф. теорет. та практ. філософії розповідає про своє покоління та своїх вчителів] / Л. М. Дениско // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

3827. Епштейн А. І. Харківський істфак перед війною й по війні: (Сторі­нки спогадів) / А. І. Епштейн // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харк. історіогр. зб. / ХДУ, Харк. гуманітар. ін-т «НУА». - Х., 1995. -Вип. 1. - С. 87-99.

3828. Зеленина Е. Термоядерный синтез в Харькове: Сражение за «Укра­ину»: [Беседа с чл.-кор. НАН Украины, д-ром физ.-мат. наук, физиком-экспериментатором, выпгускником физ.-мат. ф-та Харьк. ун-та, науч. рук. термоядерной программы ХФТИ (1966-1987 гг.) В. Т. Толоком] // Время. -2005. - 21 мая. - С. 5 с фото.

3829. Из ответов на анкету: [Воспоминания В. С. Кравцова, выпускника ист. ф-та Харьк. ун-та 1960 г., об ист. ф-те 1950-х гг.] // Харк. історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2006. - Вип. 8. - С. 206-238.

Про проф. М. О. Юркевича, Б. А. Шрамка, А. П. Ковалівського, К. Е. Гриневича та ін.

3830. Калашник В. C. Альма матер свята...: [Розповідь зав. каф. укр. мови про свій шлях та своїх вчителів] / В. С. Калашник // Харк. ун-т. - 2004. -16 листоп.

3831. Козинець О. Уроки мужності: ППро учених ХНУ - захисників Ленінграду] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

399

3832. Колєсніков В. М. Наука об'єдує: [Доц. каф. неорг. хімії розповідає про свій шлях в ун-ті та своїх вчителів] / В. М. Колєсніков // Харк. ун-т. -2004. - 16 листоп.

3833. Красовицкий Б. М. Мои учителя и сверстники / Б. М. Красовиц-кий. - Х.: Фолио, 1996. - 240 с.; 2-е изд. - Х.: Фолио, 2004. - 223 с.

3834. Нам нелегко далась Победа...: Воспоминания преподавателей и сотрудников Харьк.ун-та - участников Великой Отеч. Войны / Отв. ред.: Е. П. Пугач. - Х.: ХГУ, 2006. - 132 с.

3835. Пушкарев С. Г. Воспоминания. 1917 год / С. Г. Пушкарев // Харк. історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2004. - Вип. 7. - С. 163-172.

Про Харк. ун-т.

3836. 55-та річниця визволення України: [Працівники ХНУ - учасники Великої Вітчизн. війни] // Харк. ун-т. - 2002.- 5 листоп.- С. 1 з фото.

3837. Третяк-Шилдс Н. Славетне та жахливе: Унів. роки: [Спогади] / Н. Третяк-Шілдс; Перекл. та комент. Г. Г. Грінченко, В. Ю. Іващенко // Біог-рафістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень: Харк. історіогр. зб. - Х., 2003. - Вип. 6. - С. 143-154.

3838. Харківський університет очима колишніх студентів: [Спогади: Л. Дражевської (1928-29, 1933-35), О. Буревій (1939-41), О. Соловей (1936­41), Н. Світличної (1953-58)] // Сучасність. - 1983. - № 1-2. - С. 252-292.

3839. Холодилина-Царевская М. Н. Воспоминания о годах учебы (1946­1951) в ХГУ / М. Н. Холодилина-Царевская // ВХУ. - 2005. - № 669: Сер. Хімія. - Вип. 13 (36). - 239-240.

Див. також Ч. 3, розд. 4. Спомини.

2.4. Окремі питання історії університету

3840. Нерух О. О. Педагогічні школи класичного Харківського національ­ного університету ім. В. Н. Каразіна / О. О. Нерух // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2001. - Вип. 7 (№ 540). - 121-129.

3841. Харківський університет: [Будова, у якій міститься університет з початку 1960-х рр.: Реконструйована будівля колишнього Дому проектів]: [Фото] // Харків. 350: Фотоальбом. - Х., 2003. - С. 12-13, 68-69, 71.

Див. також 119, 130, 4123.

2.5. Харківський університет в 1917-1933 рр.

3842. Савва В. Харьковский университет на службе народа / В. Савва // Жизнь России. - 1918. - 17 янв.

3843. Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1918 год // ЗХУ. - 1918-1919. - С. 31-62.

3844. Нехворосний О. І. На боротьбу за кадри для кадрів: (Перевибори про­фесури) / О. І. Нехворосний // Студент революції. - 1929/1930. - № 3. - С. 38-39.

3845. Короливский С. М. Харьковский университет в период борьбы за победу Великой Октябрьской социалистической революции и построение фундамента социалистического общества (1917-1932 гг.) / С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 4. - С. 191-270.

3846. Барак В. И. Борьба за Советскую высшую школу (1917-1933) / В. И. Барак, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х., 1980. - Разд. 2. - С. 43-62.

3847. Іващенко В. Ю. Харківський університет кінця ХІХ - початку ХХ ст. у спогадах 1920 - 1930-х років / В. Ю. Іващенко // ВХУ. - 2004. - № 633: Історія. - Вип. 36. - С.4 - 12.

3848. Кадєєв В. І.   Харківський університет у  1919-1920 роках /

B. І. Кадєєв, С. О. Наумов // UNГУERSГTATES. - Х., 2003. - № 1. - С. 8-15 з іл., фото.

3849. Пушкарев С. Г. Воспоминания. 1917 год // Харк. історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2004. - Вип. 7. - С. 163-172.

Про Харк. ун-т. Див. також № 3835.

***

3850. Богдашина О. М. Головні напрями науково-організаційної та гро­мадсько-політичної діяльності Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. Д. І. Багалія (1921-1934 рр.) / О. М. Богдашина // Зб. наук. праць викладачів та аспірантів історичного факультету / Харк. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 1993. - Вип. 1. - С. 76-88.

2.5.1. Академія теоретичних знань (1920-1921)

3851. Королівський     С. М.     Академія     теоретичних     знань /

C. М. Королівський // Короткі нариси з історії Харківського дер­жуніверситету ім. О. М. Горького. - Х., 1940. - С. 68-71.

3852. Короливский С. М. Академия теоретических знаний / С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 4. - С. 222-235.

3853. Калиниченко И. Академия терзаний: [Кратко об истории ХГУ] / И. Калиниченко // Круг. - Х., 1995. - № 2. - С. 16-17 с фото.

3854. 3 липня 1920р. по червень 1921 р.: [Вільна Академія теоретичних знань] // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 2.

3855. Кадєєв В. І. Харківський університет у 1919-20 роках / В. І. Кадєєв,

С. О. Наумов // UNГУERSГTATES. - 2003. - № 1. - С. 8-15 с портр.; ил.

***

3856. [Список работ сотрудников секции зоологии беспозвоночных Харьковской н.-и. кафедры зоологии, напечатанных в течении 1919-1920 гг.] // Тр. Харк. т-ва дослідників природи. - 1929. - Т. 52, № 1. - С. 4-5.

401

2.5.2. Харківський інститут народної освіти (1921-1930 рр.)

3857. Королівський С. М. Інститут народної освіти // Короткі нариси історії держуніверситету ім. О. М. Горького. - Х., 1940. - С. 71-84.

3858. Короливский С. М. Институт народного образования / С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 4. - С. 235-264.

3859. Булах В. И. Институт народного образования (1921-1930) /

B. И. Булах, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х., 1980. - Разд. 2. - С. 48-60.

3860. Рябченко О. Л. Харківський інститут народної освіти ім. О. О. Потебні (1921-1930 рр.) / О. Л. Рябченко. - Х.: ХДАМГ, 2000. - 214 с.

3861. Рябченко О. Л. Проблеми вищої педагогічної освіти в Україні у 1920-х роках і доля університетів / О. Л. Рябченко // Багаліївські читання в НУА.У: Вік ХХ: реформи в українській вищій школі: Програма і матеріали, 5 листоп. 2002 р. - Х., 2002. - С. 28-37.

На прикладі Харк. ун-ту.

***

3862. Зарецкий М. В педагогическом кружке при [Х]ИНО / М. Зарецкий // Наука на Украине. - 1922. - № 2. - С. 155.

3863. Из деятельности харьковских н.-и кафедр: Каф. истории европ. культуры (за янв.-май 1922 г.) // Наука на Украине. - 1922. - № 3. - С. 246­248.

3864. Из жизни студенчества ХИНО // Путь просвещения. - 1922. - № 7­8. - С. 305-308.

3865. Попов А. Факультет социального воспитания ХИНО / А. Попов // Там же. - № 2. - С. 215-244.

3866. Редакционный комитет для издания сочинений А. А. Потебни: [О присвоении ХИНО и лингв. н.-и каф. при ХИНО имени А. А. Потебни] // Наука на Украине. - 1922. - № 3. - С. 233.

3867. В атеистическом кружке студентов ХИНО // Студент революции. -1922. - № 2-3. - С. 121.

3868. Увольнения и новые назначения профессуры в ВУЗах Харькова: [О назначении ректором ХИНО проф. С. Д. Стрельбицкого] // Там же. -№ 1. - С. 98.

3869. Щукарев А. Из деятельности научно-исследовательских учрежде­ний (в Харькове в 1921 г.) / А. Щукарев // Наука на Украине. - 1922. - № 1. -

C. 47-69.

У тому числі про кафедри при ХІНО.

3870. Зарецкий М. Семинар по организации школ рабочей молодежи в ХИНО / М. Зарецкий // Путь просвещения. - 1923. - № 7-8. - С. 122-165.

3871. О подготовительных курсах при ХИНО, ХИНХ и мединститутах // Путь просвещения. - 1923. - № 2. - С. 330-331. - Подпись: А. В.

3872. Финкельштейн Е. А. Из жизни в ХИНО: [Об общеинститут. собрании 4.02.23] / Е. А. Финкельштейн // Студент революции. - 1923. - № 4-5. - С. 108.

3873. [Харьковский] институт народного образования // Студент рево­люции. - 1923. - № 2-3. - С. 114-115.

3874. Культосвітня праця у ХІНО // Студент революції. - 1924. - № 2-3. -С. 85. - Підпис: Д. Б.

3875. По нашей печати // Студент революции. - 1924. - № 8-9. - С. 57­60. - Підпис: Т. П.;

С. 57: про настінну газету ХІНО «Жовтневий».

3876. Поляк М. Із життя семінарів та практикумів біологічного факультету ХІНО / М. Поляк, І. Синиця // Студент революції. - 1924. - № 1-2. - С. 85-86.

3877. Рачинська. У ХІНО // Студент революції. - 1924. - № 8-9. - С. 46-48.

3878. Факультет профобра ХИНО: [Список профессоров и преподавате­лей // Весь Харьков: Адрес.-справ. кн. - 1924. - Х., 1924. - Стб.106.

3879. Факультет социального воспитания ХИНО: [Список проф. и преподавателей] // Там же. - Стб.104.

3880. Щукін. Робфак ХІНО / Щукін // Студент революції. - 1924. - № 1-2. -

С. 90.

3881. Зильберштейн А. Факультет политпросвета: [Об открытии нового ф-та при ХИНО] / А. Зильберштейн // Путь просвещения. - 1925. - № 10. -

С. 40-48.

3882. Итоги Харьковской губконференции пролетстуда // Студент рево­люции. - 1925. - № 1. - С. 36-40. - Підпис: Т. П.

3883. Реорганизация Харьковского института народного образования // Коммунист. - 1925. - 10 февр.

3884. Стругацький І. За нову школу: (Стінгазети вузів міста Харкова) / І. Стругацький // Студент революції. - 1925. - № 8. - С. 40-42.

С. 41: про стінну газету ХІНО «Робітник освіти».

3885. Харьковский гос. институт народного образования (ИНО): [Список проф. и преподавателей] // Весь Харьков: Адрес.-справ. кн. - 1925. - Х., [1925]. - Стб. 154-157.

3886. Арнольд Ю. Ф. Постановка екскурсій у літньому (ГУ) триместрі агро-біологічного відділу факультету просвіти ХІНО / Ю. Ф. Арнольд // Зап. ХІНО. - 1926. - Т. 1. - С. 27-38.

3887. Булаховський Л. А. Лінгвістика на факультеті профосу ІНО / Л. А. Булаховський // Там само. - С. 39-41.

3888. Гаврілов М. С. Учбово-організаційний стан ХІНО в 1925-26 році: [Тези доп. в Методкомі НКО] / М. С. Гаврілов // Там само. - С. 3-8.

3889. Головченко А. П. Про педагогічні предмети на факпрофосі ХІНО / А. П. Головченко // Там само. - С. 42-45.

3890. Головченко А. П. Факпрофосу ХІНО: [Про учбово-організац. стан в 1925-26 році]: Тези доп. в Методкомі НКО / А. П. Головченко // Зап. ХІНО. - 1926. - Т. 1. - С. 10-14.

3891. Грузинський О. С. До справи викладання української мови та письменства в школах профосвіти: (Спроба метод. курсу у вузі): [З досвіду ХІНО] / О. С. Грузинський // Там само. - С. 113-118.

3892. Душін М. М. Другий Всеукраїнський семінар виробничого циклу для викладачів педвузів, [проведений ХІНО] (5.05. - 15.5.1926 р.) / М. М. Душн // Там само. - С. 97-112.

3893. Зільберштейн А. Факультет політосвіти ХІНО / А. Зільберштейн // Там само. - С. 119-133.

3894. Зоологический музей при кафедре зоологии ХИНО // Весь Харь­ков: Адрес.-справ. кн. на 1926 г. - Х., 1926. - Стб. 428.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007