М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

3895. Кривіцький М. М. Постанова викладання політичної економії в ХІНО / М. М. Кривіцький // Зап. ХІНО. - 1926. - Т. 1. - С. 15-20.

3896. Нагорний О. В. Система «концентрів» на агро-біологічному відділі ХІНО / О. В. Нагорний, І. С. Гаїбов // Там само. - С. 134-140.

3897. Передмова: [Про видання ХІНО] // Там само. - С. 1-2. - Підпис: О. С. Грузинський.

3898. Соколянський. Учбово-методична праця факсоцвиху ХІНО: [Тези доп. в Методкомі НКО] / Соколянський // Там само. - С. 8-10.

3899. Стругацький І. У провінції: (Стенгазети вузів) / І. Стругацький // Студент революции. - 1926. - № 2. - С. 25-26.

С. 25: про стінгазету ХІНО «Робітник освіти».

3900. Харьковский государственній институт народного образования (ИНО): [Список проф. и преподавателей] // Весь Харьков: Справ. кн., 1926 г. - Х., 1926. - Стб. 162-165.

3901. Берас Г. Студорганізації молодого ХІНО / Г. Берас // Робітник освіти. - 1927. - 7 листоп.

3902. Білоусов М. Ф. Досягнення за 10 років в галузі загальної та по­рівняльної фізіології та гістології на Україні / М. Ф. Білоусов // Вісн. приро­дознавства. - 1927. - № 5-6. - С. 331-332.

3903. Блях В. А. Організація факультету фізкультури при Інституті соц­іального виховання / В. А. Блях // Зап. ХІНО. - 1927. - Т. 2. - С. 53-56.

3904. Бондар М. Робота профстудорганізації ХІНО / М. Бондар // Там само. - С. 86-94.

3905. Гендрихівська А. І. До постановки дошкільно-переддошкільного ухилу на факсоцвихові / А. І. Гендрихівська // Там само. - С. 19-27.

3906. Гольдман О. Фізика на Україні у 10-ту річницю Радянської Ук­раїни / О. Гольдман // Вісн. природознавства. - 1927. - № 5-6. - С. 257-263.

Є відомості про роботу фізиків ХІНО.

404

3907. [Звіти кафедр ХІНО за 1925-1926 рр.] // Наука на Україні. - 1927. -

№ 2-4.

С. 78-80: н.-д. каф. геології; С. 80-94: географії та антропології; С. 94: прикл. ма­тематики; С.94-97: геометрії; С. 97-100: мат. аналізу; С. 100-102: н.-д. каф. фізи­ки; С.103-105: н.-д. каф. фіз. хімії; С.106-108: н.-д. каф. ботаніки; С.108-112: зооло­гії; С.158-171: історії укр. культури; С. 181-184: н.-д. каф. літературознавст­ва; С. 189-193: н.-д. каф. європ. культури.

3908. Зубко Я. П. Увага до організації біологічної лабораторії при роб-факові ХІНО: («Куток живої природи») / Я. П. Зубко // Зап. ХІНО. - 1927. -Т. 2. - С. 82-85.

3909. Кафедра історії української культури [при ХІНО: Склад секцій; Наук. діяльність]: По наук. закладах // Культура і побут. - 1927. - № 39. -

С. 5.

3910. Коршиков А. А. Звіт про роботу н.-д. каф. ботаніки в Харкові / А. А. Коршиков // Вісн. природознавства. - 1927. - № 5-6. - С. 326-328.

3911. Красуський К. А. До історії добування та дослідження органічних а-окисів в органічніх лабораторії Харківського університету та Ін-ту народ­ної освіти / К. А. Красуський // Ювілейний збірник на пошану акад. Дмитра Івановича Багалія. - К., 1927. - С. 1161-1169.

3912. Нікольський О. М. Науково-дослідна кафедра зоології в Харкові /

0. М. Нікольський, Т. В. Родіонова // Вісн. природознавства. - 1927. - № 5­6. - С. 330.

3913. Носів А. Досягнення української антропології за останнє десяти­річчя / А. Носів // Там само. - С. 295-298.

Висвітлюється також діяльність вчених ХІНО.

3914. Олександрів О. В. Програма курсу «Економполітика СРСР», про­роблена у ХІНО 1926-1927 учб. року / О. В. Олександрів // Зап. ХІНО. -1927. - Т. 2. - С. 57-62.

3915. Родіонова Т. В. Біологічна виставка при ХІНО / Т. В. Родіонова // Путь просвещения. - 1927. - № 4. - С. 53-60, 1 л. іл.

3916. Рудницький С. Досягнення географії України за десятиріччя Жовтневої революції / С. Рудницький // Вісн. природознавства. - 1927. -

№ 5-6. - С. 273-277.

Висвітлюється також діяльність вчених ХІНО.

3917. Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський // Там само. - С. 279-284.

Висвітлюються також дослідження вчених ХІНО.

3918. Список науково-педагогічного персоналу ХІНО на 1 липня 1927 року // Зап. ХІНО. - 1927. - Т. 2. - С. 97-99.

3919. Схема ХІНО // Там само. - С. 95-96.

3920. Тарнані І. Успіхи зоології на Україні за десять (1917-1927) років /

1. Тарнані // Вісн. природознавства. - 1927. - № 5-6. - С. 285-290.

Висвітлюються також дослідження вчених ХІНО.

3921. Шамрай А. П. Дещо про поетику й методологію літератури в програ­мах факпрофосу ХІНО / А. П. Шамрай // Зап. ХІНО. - 1927. - Т. 2. - 79-81.

3922. Шарлемань М. Короткий огляд фауністичних дослідів на Україні за 10 років / М. Шарлемань // Вісн. природознавства. - 1927. - № 5-6. - С. 291-294.

Висвітлюються також праці вчених ХІНО.

3923. Беседина-Невзорова В. П. Експериментально-фонетичне дослідження української літературної мови в ХІНО / В. П. Беседина-Невзорова // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 38-48.

3924. Борисполь. По нетрях Уралу, Бурятії та Далекого Сходу: (З щоден­ника екскурсгрупи студентів ХІНО) / Борисполь // Студент революції. -1928. - № 6. - С. 60-68.

3925. Ветухов О. В. Свято Потебні в ХІНО 25 лютого 1928 року / О. В. Ветухов // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 3-4.

3926. Головченко А. П. Наша сировина й напівфабрикати: [Про вичення контингенту факпрофосу ХІНО] / А. П. Головченко // Там само. - С. 61-65.

3927. Інструкція про порядок закінчення ХІНО, відбування стажу та одержання кваліфікації: (Складена на підставі розпоряджень НКО) // Там само. - С. 146-149. - Підписи: М. С. Гаврилів, А. Головченко.

3928. Коваль А. М. Із лабораторії хімічної технології ХІНО: Виготовлен­ня фарадеївських рурок, користуючись з геля селікатової кислоти // А. М. Коваль, О. Кобилянський // Там само. - С. 123-127.

3929. Михайловський В. С. За полярним колом: Звіт про екскурсію сту­дентів факсоцвиху ХІНО на Кольський півострів і Мурманське узбережжя Північного Льодового океану // Там само. - С. 155-170.

3930. Правила приймання до факультету політосвіти ХІНО на 1927/28 рік // Бюл. НКО. - 1928. - № 18. - С. 17-19.

3931. Пурель М. Робота профстудорганізації ХІНО / М. Пурель // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 128-134.

3932. Соловей І. П. Практичні роботи на селі студентів ФПОЛ [ф-ту по­літ. освіти] / І. П. Соловей // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 66-75.

3933. Соляник А. Про що свідчать анонімні анкети: (З матеріалів об­слідування побуту студентів) / А. Соляник // Студент революції. - 1928. -№ 7. - С. 54-55.

3934. Сулима М. Ф. Мова нашого студента [ХІНО]: (З приводу тої мови і про саму мову) / М. Ф. Сулима // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 19-28.

3935. Уточнення функції керівничого апарату ХІНО // Там само. - С. 141­146.

3936. Правила приймання до факультету політосвіти ХІНО на 1929/30 уч.р. // Бюл. НКО. - 1929. - Т. 3. - С. 17-19.

3937. Сулима М. Ф. Заклик до вчителів мови в школи соцвиху: [Про кабінет мови та літератури при факультеті соцвиховання ХІНО] / М. Ф. Сулима // Рад. освіта. - 1929. - № 2. - С. 96-97.

406

3938. Харківський інститут народної освіти: [Список професорів і викла­дачів] // Весь Харків: Адресно-довідкова книга на 1929 р. - Х., 1929. - С. 72.

3939. Филиппов А. М. Мероприятия партии и правительства по реоргани­зации системы педагогического образования на Украине в годы первой пяти­летки // УЗХУ. - 1961. - Т. 118. Тр. каф. истории КПСС. - Т. 9. - С. 150-164.

Є згадування про ХІНО.

3940. Коваль М. К. Про створення та діяльність наукових історичних установ / М. К. Коваль // Укр. іст. журн. - 1966. - № 4. - С. 66-72.

С. 69-70: заснування Д. І. Багалієм у жовтні 1922 р. в Харкові кафедри історії' України.

3941. Бутник-Сіверський Б. З історії української етнографії та фолькло­ристики / Б. Бутник-Сіверський // Нар. творчість та етнографія. - 1968. -№ 2. - С. 54-59.

Про «Науковий збірник» Етнографічно-краєзнавчої сукції кафедри історії українсь­кої культури при ХІНО.

3942. Комаренко Н. В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках / Н. В. Комаренко // Історіографічні дослідження в УРСР. - К., 1971. - Вип. 4. - С. 33-47.

Є відомості про діяльність н.-д. кафедри історії України в Харкові.

3943. Лаврушин В. Ф. Мы учились с энтузиазмом: [О рабфаке при ХИНО] / В. Ф. Лаврушин // Красное знамя. - 1977. - 19 окт.

3944. Водотика С. Г. Нові матеріали по науково-дослідну кафедру історії України в Харкові / С. Г. Водотика, Л. П. Савенок // Арх. України. - 1989. -№ 4. - С. 67-70.

3945. Побожій С. Харківська секція кафедри мистецтвознавства на тлі тоталітарної доби [при ХІНО (1921 р.)] / С. Побожій // Наук. конф. «Худож­нє життя Харкова першої третини ХХ століття»: Тези доп. і повідомл. / Харк. худож.-промисл. ін-т. - Х.: ХХПІ, 1993. - С. 7-8.

3946. Смолій Ю. Мистецтвознавча діяльність Є. Б. Берченко, [співробітниці Харк. н.-д. каф. Історії укр. культури] / Ю. Смолій // Там

само. - С. 38-40.

3947. Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія (1921­1934 рр.) / О. М. Богдашина. - Х., 1994. - 195 с.

3948. Заїкін В. Харківський університет: Харк. наук.-дослід. каф. історії України: Огляд її діяльності в 1922-1924 рр. / В. Заїкін // Березіль. - 1994. -№ 9-10. - С. 162-166.

3949. Рябченко О. Л. З досвіду використання нових методів навчання в Харківському інституті народної освіти / О. Л. Рябченко // Материалы и тезисы науч. конф., посвящ. 30-летию кафедры историографии, источни­коведения и археологии ХГУ. - Х., 1994. - С. 55.

3950. Рябченко О. Л. Дело Барвинского / О. Л. Рябченко // Харківський історіографічний збірник. - Х., 1995. - Вип. 1. - С. 111-118.

3951. Рябченко О. Л. Краєзнавство в Харківському інституті народної освіти / О. Л. Рябченко // Тези Всеукр. краєзнавчої конф., присвяч. 70-річчю Укр. комітету краєзнавства, 28-29 черв. 1995 р. - Х., 1995. - С. 50.

3952. Зайцев Б. П. Історичні дисципліни у Харківському інституті народної освіти (1921-1930 рр.) / Б. П. Зайцев, О. Л. Рябченко // Українська історична нау­ка на порозі ХХІ століття: Харк. історіогр. зб. - 1997. - Вип. 2. - С. 151-160.

3953. Рябченко О. Л. Історична наука та освіта у Харківському інституті народної освіти ім. О. О. Потебні (1921-1930 рр.). - Х., 1997. - 31 с. -Бібліогр.: с. 21-26 (120 назв.).

3954. Бездрабко В. М. ХІНО та журнал «Краєзнавство» / В. М. Бездрабко // Українська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювілейн. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газети «Харківський університет». -Х., 1998. - С. 31-38.

3955. Університетська церква св. Антонія: [Закриття церкви за постано­вою ликвід. відділу Нар. комісаріату юстиції: За арх. матеріалами (1922­1924 рр.)] // Харк. ун-т.- 1999. - 25 трав. - С. 4.

3956. На початку існування ХІНО // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 2.

3957. Сірополко С. Вищі школи // Сірополко С. Історія освіти в Україні. -К., 2001. - С. 737-767.

Є відомості про вузи Харкова 1920-х рр., у т.ч. ХІНО.

3958. Калиниченко И. В. Деятельность научно-исследовательской кафе­дры истории украинской культуры по материалам фондов музея истории Харьковского университета им. В. Н. Каразина / И. В. Калиниченко // Бага-ліївські читання в НУА: Програма і матеріали УІІ Багаліїв. читань, м. Харків, 7 листоп. 2006 р. - Х., 2006. - Ч. 7: Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку українької культури. - С. 26-28.

Див. також № 3850.

***

3959. Спис наукових творів співробітників ХІНО за 1926-1927 учб. рік (надрукованих) // Зап. ХІНО. - 1928. - Т. 3. - С. 135-141.

2.5.3. Фізико-хіміко-математичний інститут1 (1930-1933 рр.)

3960. Короливський С. М. Харьковский педагогический институт про­фессионального образования и физико-химико-математический институт / С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 4. - С. 265-270.

3961. Булах В. И. Харьковский педагогический институт профессио­нального   образования  и   физико-химико-математический   институт /

1 Далі скорочено: ФХМІ.

408

В. И. Булах, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х., 1980. - С. 60-62.

***

3962. Інститут «університетських хіміків»: [Про доцільність існування фіз.-хім.-мат. ін-ту] // Студент революції. - 1931. - № 2. - С. 19. - Підпис: Студент.

3963. Айсберг В. Перший день [нового учбового року в новому хімічному корпусі ФХМІ] / В. Айсберг // Там само. - 1932. - № 27. - С. 14.

3964. Мироненко В. Оборонну роботу - на принципову височинь: [Про обо­ронну роботу у ФХМІ] / В. Мироненко, П Павлій // Там само. - № 13. - С. 14.

3965. По бойовому - за реалізацію постанови! [ЦВК СРСР від 20 верес. 1932 р. «Про навчальні програми і режим у вищій школі і технікумах»: Об­говорення постанови у ФХМІ] // Там само. - № 28. - С. 10. - Підпис: Ів. Б[уланкін].

3966. Рапопорт А. Увагу новому будівництву навчальних закладів /

A. Рапопорт // Там само. - № 16. - С. 5-7.

С. 6: про будівництво ФХМІ.

2.5.4. Харківський педагогічний інститут професійної освіти1 (1930­1933)

3967. Ковальов Г. Харківський комсомол на передових позиціях: [Про комсомол. організацію ХПІПО] / Г. Ковальов // Студент революції. - 1932. -№ 4. - С. 20-22.

3968. Павловський В. Кафедра педагогіки [ХПІПО] розгортає роботу /

B. Павловський // Там само. - № 1. - С. 24.

3969. Штейн С. Руку - пролетаріям закордону!: [Про листування ХПІПО з зарубіжними країнами] / С. Штейн // Там само. - № 16. - С. 12-13.

3970. Костюк Г. Моя педагогічна праця: Харк. пед. ін-т проф. освіти // Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. Кн. 1 / Г. Костюк. - Едмонтон, 1987. - С. 448-455.

2.6. Університет у передвоєнні роки та в період Великої Вітчизняної війни

2.6.1. Університет в 1933-1941 рр.

3971. Бражнін І. Народження університету / І. Бражнін // Харк. проле­тар. - 1933. - 1 серп.

3972. Довідник про Харківський держуніверситет: (Для вступників). - Х.: Вид-во ун-ту, 1934 . - 39 с.

3973. Котовский. Юбилей [130 лет] Харьковского университета / Котов-ский // Комс. правда. - 1935. - 12 окт.

1 Далі скорочено: ХПІПО.

409

3974. Нехворосний О. І. До стотридцятиріччя [ХДУ] / О. І. Нехворосний // УЗХУ. - 1935. - Кн. 2-3. - С. 7-18.

3975. Святкування 130-річного ювілею Харківського держуніверситету // Соц. Харківщина. - 1936. - 19 груд.

3976. Харківський університет // Проблемно-тематичні плани н.-д. робо­ти н.-д. установ і кафедр держуніверситетів УРСР на 1936 рік. - К., 1936. -

С. 36-97.

3977. Гуревич Л. І. Про складання плану Ш п'ятирічки по ХДУ / Л. І. Гуревич // За більшовицькі кадри. - 1937. - 28 черв.

3978. Бойко И. Стотридцатипятилетие Харьковского государственного университета им. А. М. Горького / И. Бойко, К. Вич // Историк-марксист. -1940. - Кн. 6. - С. 152-156.

3979. Договір про соціалістичне змагання між Харківським та Дніпропетровським університетами на 1939/1940 учб. рік. - Х., 1940. - 16 с.

3980. Справочник для поступающих в [Харьковский] университет. -[Х., 1941]. - 16 с.

3981. Короливский С. М. Харьковский государственный университет в период борьбы за завершение строительства социалистического общества и постепенный переход от социализма к коммунизму накануне Великой Отечественной войны (1933-1941 гг.) / С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 5. - С. 271­304.

3982. Чуркин В. Ф. Мужание юности / В. Ф. Чуркин, Ф. Г. Турченко // Очерки истории комсомольской организации Харьковского университета. -Х., 1969. - Гл. 2. - С. 30-49.

3983. Перший ректор [Я. С. Блудов] // Веч. Харків. - 1972. - 15 листоп. з фото.

3984. Мигаль Б. К. Университет в 1933-1941 годах / Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. -Х., 1980. - Разд. 2. - С. 62-81.

3985. Харьковский государственный университет. 1933: [Генеал. древо] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 1.

3986. Дениско Л. Н. Кафедра философии Харьковского университета в период 1933-1941 годов / Л. Н. Дениско // ВХУ. - 2006. - № 734: Філос. перипетії. - С. 7-11.

Див. також № 3837.

2.6.2. Університет в 1941-1945 рр.

3987. Харківський університет відновив наукову роботу // Нова Украї­на. - Х., 1942. - 22 жовт.

3988. Курилова Л. Університет оживає / Л. Курилова // Рад. Україна. -1943. - 4 верес.

3989. Палунск И. А. Встретим новый учебный год / И. А. Палунск // Правда Южного Казахстана. - 1943. - 7 авг.

3990. Сушкевич А. К. Відродимо університет / А. К. Сушкевич // Соц. Харківщина. - 1943. - 19 верес.

3991. Нагорный А. В. Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького [в годы Великой Отечественной войны] / А. В. Нагорный // Ученые Харько­ва к годовщине освобождения родного города. - Х., 1944. - С. 5-9.

3992. Колесник Н. К. Университет в период Великой Отечественной войны (1941-1945) / Н. К. Колесник // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - Х., 1955. - Гл. 6. - С. 305-333.

3993. Нешко В. П. Закалка огнем / В. П. Нешко, Л. М. Неруш // Очерки истории комсомольской организации Харьковского университета. - Х., 1969. - Гл. 3. - С. 50-68.

3994. Круглянский М. Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечест­венной вдйны / М. Р. Круглянский. - М.: Высш. шк., 1970. - 314 с.

С. 81-82, 97, 117, 120, 271, 287: про ХДУ.

3995. Журавський Ю. Й. У час грізних випробувань / Ю. Й. Журавський, Б. К. Мигаль // Веч. Харків. - 1975. - 24 черв.

3996. Мигаль Б. К. Внесок науковців Харківського держуніверситету у боротьбу радянського народу проти фашистської Німеччини / Б. К. Мигаль, Ю. Й. Журавський // Питання історії СРСР. - 1976. -Вип. 21. - С. 10-20.

3997. Из докладной записки ректора Харьковского госуниверситета А. В. Сазонова во Всесоюзный комитет высшей школы при СНК СССР о размещении университета в г. Кзыл-Орда // Далеко от линии фронта: Вос­поминания. Документы и материалы. - Х., 1977. - С. 68-69.

3998. Из заметок заслуженного деятеля науки УССР А. В. Нагорного о научной работе сотрудников Харьковского университета им. А. М. Горького в годы Великой Отечественной войны // Там же. - С. 182-185.

3999. Пилипенко Ю. Людина і зброя: [Про Харк. студ. добровільний батальон, серед бійців якого були студенти ХДУ] / Ю. Пилипенко // Ленін. зміна. - 1978. - 29 жовт.

4000. Ковалець Я. Вирушав на війну студбат [ХДУ]: Слідами героя ро­ману Олеся Гончара «Людина і зброя» / Я. Ковалець // Літ. Україна. -1980. - 1978. - 29 жовт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007