М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4101. Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького в 1969 г. - Х.: Изд-во ун-та, 1969. - 82с.

4102. Хоткевич В. И. Университетский диплом: Проблемы и суждения / В. И. Хоткевич // Правда. - 1970. - 23 мая.

4103. Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького / Сост.: М. В. Черняков. - Х.: Изд-во ун-та, 1971. - 167 с. - Прил.: Малый университетский энциклопеди­ческий словарь / [Сост.: М. Г. Швалб]. - С. 139-166.

4104. Пиріг Р. Висока оцінка: [Нагородження університету ювілейним почесним знаком на честь 50-річчя утворення СРСР] / Р. Пиріг // Веч. Харків. - 1972. - 28 груд.

4105. Толмачов B. М. Освіта широка і фундаментальна: [Підготовка фахівців в ХДУ] / В. М. Толмачов // Там само. - 25 лип.

4106. Хоткевич В. И. Университет: педагогический профиль: [Создание научно-педагогических отделений в ун-те] / В. И. Хоткевич // Правда. -

1972. - 29 груд.

4107. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького: [Проспект]. - Х.: Вища шк., 1975. - 30 с.

4108. Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет / Сост.: Э. В. Балла, В. К. Мазманьянц; Под ред. М. П. Кирюхина. - Х.: Вища шк., 1976. - 71 с.

4109. Тарапов И. Е. Авторитет диплома / И. Е. Тарапов // Красное зна­мя. - 1976. - 7 дек.

4110. Вручение наград харьковский вузам: [Вручение коллективу ХГУ переходящего Красного Знамени Минвуза СССР и ЦК профсоюза] // Крас­ное знамя. - 1978. - 9 апр.

4111. Зайцев Б. Прапор - переможцям змагання: Репортаж: [Вручення колективу ХДУ перехідного Червоного Прапора Мінвуза СРСР і ЦК проф­союза] / Б. Зайцев // Веч. Харків. - 1978. - 8 квіт.

4112. Довгальова С. Орден Дружби народів - на прапорі університету: [Урочисті збори, присвяч. 175-річчю ХДУ] / С. Довгальова // Харк. ун-т. -

1980. - 25 берез.

4113. З днем народження, альма-матер!: Харк. держ. ун-ту - 175 років / Інтерв' ю з проректором з наукової роботи проф. І. І. Залюбовським // Соц. Харківщина. - 1980. - 29 січ. з фото.

4114. Мигуліна Т. Свято, що завжди з нами: 3 урочистого засідання Вче­ної ради ун-ту / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1980. - 2 лют.

4115. Орден на знамени университета: [Ред. статья] // Правда Украины. -

1980. - 13 марта.

4116. Орден на знамени университета: [Ред. статья] // Рабочая газета. -1980. - 14 марта.

4117. Тарапов Г. Є. Сьогодення великого вузу / І. Є. Тарапов // Веч. Харків. - 1980. - 25 листоп.

4118. Тарасова Л. З ювілеєм, товаришу університет!: Сьогодні Харківському держуниверситету ім.О. М. Горького виповнюється 175 років / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1980. - 29 січ.

4119. Журавский Ю. И. Университет сегодня // Журавский Ю. И. Харьковский университет: Фотоочерк / Ю. И. Журавский, Л. М. Межова. - X., 1980. - [Разд. 2]. - С. 55-83.

4120. Сазонов М. Харківський університет: Сказавши „А", треба вимовити і всі інші літери українського алфавіту: [Коротка історія про роль Харк. ун-ту у розвитку українознавства в 30-ті на початку 40-х рр. ХІХ ст.] / М. Сазонов, В. Кравченко // Панорама. - 1992. - Дек. (№51). - С.9.

4121. Кітура Я. Подвиг студентів Харківського університету: [Про ре­пресії у Харк. ун-ті у 60-ті роки] / Я. Кітура // Панорама. - 1997. - 30 серп. -

С. 16.

4122. Домбровська С. М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тим­часової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х - перша половина 60-х років ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд.. іст. наук: 07.00.01 / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2000. - 16 с.

4123. Зиненко Ю. Новий фасад старого вузу: [Реконструкція фасаду бу­дови ХНУ] / Ю. Зиненко // Веч. Харьков. - 2003. - 31 мая.

4124. Астахова В. И. Харьковский университет в трудах В. И. Астахова / В. И. Астахова, Е. В. Астахова // Харк. історіогр. зб. / ХНУ; НУА. - Х., 2004. - Вип. 7. - С. 130-133.

2.7.1. Навчально-виховна робота

4125. Нагорный А. В. Преподавание в высшей школе: [Самост. работа студентов в ХГУ] / А. В. Нагорный, И. Я. Каганов // Красное знамя. - 1946. -

20 апр.

4126. Палунск И. А. Педагогическая практика студентов университета // И. А. Палунск // Красное знамя. - 1948. - 11 июня.

4127. Організація навчання // Короткий довідник для вступників до Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. - X., 1954. - С. І4-І7.

4128. Віленкін В. Л. Деякі думки щодо університетської освіти / В. Л. Віленкін // Соц. Харківщина. - 1958. - 26 листоп.

4129. Гельфенбейн Л. Л. Университет и школа: [О пед. подготовке вы­пускников ун-та] / Л. Л. Гельфенбейн, М. С. Новаковский // Вестн. высш. шк. - 1958. - № 4. - С. 33-37.

4130. Еськов В. Обучение и воспитание - единый процесс: С общего собрания преподавателей госуниверситета / В. Еськов, Н. Инопина // Крас­ное знамя. - 1964. - 26 февр.

4131. Валько В. Автономія... студента: [Учбово-виховна робота в ХДУ] / В. Валько // Молодь України. - 1965. - 7 лип.; 9 лип.

4132. Корниенко В. И. Организацию высшего образования - на прочную основу: О резервах повышения производительности труда преподавателей и студентов [ХГУ] / В. И. Корниенко // Вестн. высш. шк. - 1965. - № 9. - С. 9-15.

4133. Прилепский Д. К. О так называемых проблемных лекциях / Д. К. Прилепский // Вестн. высш. шк. - 1965. - № 10. - С. 71-73.

4134. Терехов Ю. И. В аудитории - производственники: [Заочники об-щенауч. ф-тов] / Ю. И. Терехов // Красное знамя. - 1965. - 25 марта.

4135. Астахова В. І. До питання про естетичне виховання студенства / В. І. Астахова // ВХУ. - 1966. - № 18. Сер. наук. комунізму. - Вип. 1. - С. 62­70.

4136. Инструкция по производственной практике студентов естествен­ных факультетов Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького. - [Х., 1967]. - 10 с.

4137. Астахова В. І. Шляхом удосконалення форм і методів [виховної роботи серед студентів ХДУ] / В. І. Астахова, Б. К. Решетняк // Проблеми вищ. шк. - 1968. - Вип. 1. - С. 136-141.

419

4138. Борисенко Н. Ф. Как учить аспиранта педагогике: [Опыт работы ХГУ] / Н. Ф. Борисенко // Вестн. высш. шк. - 1968. - № 9. - С. 57-58.

4139. Хоткевич В. Г. Виховному процесу наукову основу / В. Г. Хоткевич // Проблеми вищ. шк. - 1969. - Вип. 2. - С. 40-42.

4140. Астахова В. І. Ідейно-виховна робота - важливий фактор впливу на формування особи майбутнього фахівця: [Дослідження у Харк. ун-ті] / В. І. Астахова, І. І. Шеремет // ВХУ. - 1971. - № 47. Сер. наук. комунізму. -

Вип. 6. - С. 48-54.

4141. Бухалов Ю. Ф. Викладання діалектичного матеріалізму на природ­ничих факультетах університету / Ю. Ф. Бухалов, К. Г. Гавриш, Й. В. Тополя // Проблеми вищої школи. - 1971. - Вип. 5. - С. 58-69.

4142. Перспективный план военно-патриотического и воинского воспи­тания студентов на весь период обучения в Харьковском ордена Трудового Красного Знамени госуниверситете им. А. М. Горького. (1971-1975 учеб. годы). - Х., 1971. - 9 с.

4143. Астахова В. І. Деякі питання вдосконалення ідейно-виховної робо­ти в студентській групі / В. І. Астахова, І. І. Шеремет // Проблеми вищ. шк. -1972. - Вип. 9. - С. 64-69.

4144. Гельфенбейн Л. Л. Студенты научно-педагогического: Проблемы унив. подготовки учителя: [Из опыта ХГУ] / Л. Л. Гельфенбейн // Учит. га­зета. - 1972. - 1 июня.

4145. Правоторов В. О. Особливості формування професійного інтересу студентів / В. О. Правоторов // Проблеми вищ. шк. - 1972. - Вип. 12. - С. 66-70.

4146. Шкляревський Г. І. Відповідальність університету: [Про наук.-пед. відділення] / Г. І. Шкляревський // Соц. Харківщина. - 1972. - 9 серп.

4147. Богатов Н. Ф. О развитии учебной и научной кинематографии в университете / Н. Ф. Богатов // Вопр. методологии и методики преподава­ния в высш. шк. - 1973. - Вып. 2. - С. 81-88.

4148. Федоренко М. И. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа [студентов ХГУ] / М. И. Федоренко // Вестн. высш. шк. - 1973. -№ 12. - С. 75-78.

4149. Щербина Т. Приобщение к профессии: [О педпрактике] / Т. Щербина // Красное знамя. - 1973. - 14 окт.

4150. Корнілова В. Формуючи комуністичний світогляд: [Викладання історії КПРС] / В. Корнілова // Веч. Харків. - 1974. - 9 груд.

4151. Перспективный план идейно-воспитательной работы среди студен­тов на весь период обучения в ХГУ им. А. М. Горького: (1974-1978 учеб. годы). - Х., 1974. - 37 с.

4152. Тарапов Г. Є. Про деякі завдання організації навчального процесу: [1974 учб. рік] / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. - 1974. - 26 листоп.

421

4153. Головко В. О. Захист дипломних праць у Харківському дер­жуніверситеті / В. О. Головко, В. Ф. Мещеряков, А. Ф. Репринцев // Укр. іст. журн. - 1975. - № 7. - С. 104-106.

4154. Программа и инструкция по организации и проведению педагоги­ческой практики студентов Харьк. гос. ун-та им. А. М. Горького. - X.,

1975. - 32 с.

4155. Тарапов И. Е. Актуальные проблемы организации учебного про­цесса [в ХГУ] / И. Е. Тарапов // Проблемы высш. шк. - 1975. - Вып. 22. -

С. 3-6.

4156. Вечерняя и заочная формы обучения // Справочник для поступаю­щих в Харьковский госуниверситет. - X., 1976. - С. 38-40.

4157. Махинько В. И. Еще о курсе «Введение в специалъность»: Важный этап воспитания / В. И. Махинько // Вестн. высш. шк. - 1976. - № 5. - С. 19-20.

4158. Перспективный план идейно-воспитательной работы среди студен­тов на весь период обучения в Харьковском ордена Трудового Красного Знамени госуниверситете им. А. М. Горького [1976-1980 учеб. годы]. - [Х.],

1976. - 90 с.

4159. Тарапов И. Е. Опыт совершенствования учебно-воспитательного процесса [в ХГУ] / И. Е. Тарапов // Проблемы высш. шк. - 1976. - Вып. 24. -

С. 100-105.

4160. Шкляревський Г. І. Удосконалювати підготовку спеціалістів на вечірньому і заочному відділеннях / Г. І. Шкляревський // Харк. ун-т. - 1977. -29 берез.

4161. Завершилася практика [п'ятикурсників у школах міста] // Веч. Харків. - 1978. - 30 жовт.

4162. Астахова В. И. Роль преподавателя в активизации самостоятель­ной работы студентов по изучению курса научного коммунизма /

B. И. Астахова // Проблемы высш. шк. - 1979. - Вып. 36. - С. 15-21.

4163. Университет в 1946-1980 годах: Учеб. деятельность и подготовка специалистов / В. Н. Довгопол, Н. Ш. Черномаз, Ю. А. Голубкин и др. // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - X., 1980. - Разд. 2. -

C. 93-108.

2.7.1.1. Суспільно-політична практика студентів

4164. Астахова В. И. Общественно-политическая практика в универси­тете / В. И. Астахова, С. П. Мовчан // Вестн. высш. шк. - 1971. - № 12. -

С. 61-63.

4165. Положение о проведении общественно-политической практики [в ХГУ]. - X., 1971. - 4 с.

4166. Рекомендации ректората, партийного комитета и комитета ЛКСМУ Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького по проведению обществен­но-политической практики в 1971-1972 учебном году. - X., 1971. - 8 с.

4167. Фоменко В. [Громадсько-політична] практика поза програмою / В. Фоменко // Ленін. зміна. - 1971. - 29 квіт.

4168. Гомон М. Джерела громадської активності / М. Гомон // Ленін. зміна. - 1972. - 27 січ.

4169. Пиріг Р. Виховання громадянськості: 3 досвіду роботи Харк. держ. ун-ту по впровадженню громад.-політ. практики студентів / Р. Пиріг // Ленін. зміна. - 1972. - 11 лип.

4170. Программа проведения общественно-политической практики в Харьковском госуниверситете им. А. М. Горького. - X., 1972. - 8 с.

4171. Астахова В. И. Общественно-политическая практика - одна из важнейших форм повышения качества подготовки специалистов [в вузах] / В. И. Астахова // Вопр. методологии и методики преподавания в высш. шк. - 1973. - Вып. 2. - С. 17-24.

4172. Астахова В. І. Громадсько-політична практика як засіб формуван­ня комуністичного світогляду студентів / В. І. Астахова // Проблеми вищ. шк. - 1974. - Вип. 16. - С. 13-15.

4173. Бесідовський О. Г. Керування громадсько-політичною практикою на факультеті / О. І. Бесідовський // Там само. - Вип. 24. - С. 42-45.

4174. Шеремет Г. Г. Вивчення ефективності громадсько-політичної прак­тики / І. І. Шеремет // Там само. - Вип. 16. - С. 45-48.

4175. Астахова B. Г. Дійовий засіб підготовки спеціаліста: [Громад.-політ. практика в ХДУ] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. - 1975. - 18 листоп.

4176. Возненко П. Ідейний гарт студентів: [Про удосконалення громад.-політ. практики студентів] / П. Возненко // Веч. Харків. - 1977. - 11 січ.

4177. Положение об общественно-политической практике студентов Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / [Сост.:] Н. П. Столя­рова. - X., 1979. - 9 с.

2.7.2. Наукова робота

4178. Ювілейна наукова сесія, [присвяч. 130-річчю Харк. ун-ту] // Ко­муніст. - 1935. - 24 груд.

4179. Ювілейно-наукова конференція з нагоди 130-річчя Харківського держуніверситету // Соц. Харківщина. - 1935. - 26 груд.

4180. Нагорний О. В. Над чим працюють учені нашого університету / О. В. Нагорний // Сталін. кадри. - 1945. - 19 дек.

4181. Нагорний О. В. Шляхами передової науки: До 140-річчя ХДУ: [Наук.-дослід. робота] / О. В. Нагорний // Соц. Харківщина. - 1945. -18 груд.

4182. Нагорный А. В. Исследования, монографии, учебники: [О н.-и. работе в ХГУ] / А. В. Нагорный // Красное знамя. - 1946. - 28 марта.

4183. Программа научно-методических конференций / Харьк. гос. ун-т. -Х.: Изд-во ун-та, 1953. - 15 с.

4184. Программа научно-отчетной конференции, посвященной итогам н.-и. работы за 1952 год и задачам университета... - X., 1953. - 16 с.

4185. Гущин М. П. Наукова робота в університеті / М. П. Гущин // Сталін. кадри. - 1954. - 7 лип.

4186. Програма наукової конференції, присвяченої 300-річчю возз'єднання України з Росією / Харк. держ. ун-т. - X., 1954. - 16 с.

4187. Программа научно-методических конференций / Харк. гос. ун-т. -Х.: Изд-во ун-та, 1954. - 15 с.

4188. Программа отчетной конференции, посвященной итогам н.-и. ра­боты за 1953 год / Харьк. гос. ун-т. - X., 1954. - 24 с.

4189. В честь юбилея: [Науч. конф., посвящ. 150-летию ХГУ] // Красное знамя. - 1955. - 19 апр.

4190. Буланкін І. М. Роки дерзань: [Про н.-д. роботу в ХДУ] / І. М. Буланкін // Прапор. - 1956. - № 2. - С. 110-111.

4191. Программа отчетной конференции [ХГУ], посвященной итогам н.-и. работы за 1955 г. Январь 1956. - X., 1956. - 30 с.

4192. Буланкин И. Н. Совершенствуем научную и учебную работу / И. Н. Буланкин // Красное знамя. - 1957. - 23 янв.

4193. Буланкин И. Н. Теоретические исследования ученых [Харьковско­го] университета / И. Н. Буланкин // Красное знамя. - 1957. - 16 окт.

4194. Програма звітної конференції [ХДУ], присвяченої підсумкам н.-д. роботи за 1956 - січ.-лют. 1957 рр. - X., 1957. - 27 с.

4195. Програма наукової сесії [ХДУ], присвяченої 40-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, жовт. 1957 р. - X., 1957. - 53 с.

4196. Буланкін І. М. Вклад вчених університету / І. М. Буланкін // Наука

і життя. - 1960. - № 1. - С. 56.

4197. Лаврушин В. Ф. Від цього залежить розвиток науки: (Кілька за­уважень про підготовку наукових кадрів) / В. Ф. Лаврушин // Соц. Харківщина. - 1960. - 2 груд.

4198. Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. - Х.: Изд-во ун-та, 1962. - 124 с.

4199. Ільіна М. «УРЕ»: [Про участь вчених ХДУ у створенні Укр. рад. енциклопедії] / М. Ільіна // Харк. ун-т. - 1966. - 19 квіт.

4200. Костюк П. Д. Сім років плідної роботи [н.-д. сектору ХДУ] / П. Д. Костюк // Харк. ун-т. - 1966. - 15 берез.

4201. Лаврушин В. Ф. Университет и наука: [Вклад ученых ХГУ в раз­витие науки] / В. Ф. Лаврушин // Красное знамя. - 1966. - 13 апр.

423

4202. Хоткевич В. Г. В глибини незвіданого: [Про розвиток науки в Харкові за роки Рад. влади, зокрема в ХДУ] / В. Г. Хоткевич // Соц. Харківщина. - 1967. - 7 листоп.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007