М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4203. Хоткевич B. Г. До нових рубежів: [Науковці ун-ту] / В. Г. Хоткевич // Харк. ун-т. - 1968. - 23 січ.

4204. Хоткевич В. Г. Один із флагманів науки: / Розмова з ректором Харк. держ. ун-ту, д-ром фіз.-мат. наук В. Г. Хоткевичем; Інтерв' ю підготував В. Павленко // Прапор. - 1968. - № 1. - С. 8-9.

4205. Програма ювілейної наукової конференції Харківського держ. університету ім. О. М. Горького, присвяченої 100-річчю від дня народження

B. І. Леніна, 5-26 берез. 1970 р. - X., 1970. - 51 с.

4206. Воробйов В. Раціонально використовувати науковий потенціал: [Основні напрямки наук. досліджень в ХДУ] / В. Воробйов // Веч. Харків. -

1971. - 20 серп.

4207. Університетьскі дослідники: від студентів до академіків: [Про роз­виток науки в ХДУ. Розмова з вченими] / В. Г. Хоткевич, В. М. Кузьмичов, Б. А. Шрамко, С. М. Королівський, М. П. Комар, В. Г. Шахбазов // Наука і суспільство. - 1972. - № 7. - С. 10-13.

4208. Астахова В. И. Научно-исследовательская работа - важнейшее условие повышения качества подготовки специалиста / В. И. Астахова // Молодежь и научно-технический прогресс. - М., 1974. - С. 124-126.

4209. Залюбовський І. І. Наукову роботу - в навчальні плани [ХДУ] / І. І. Залюбовський // Веч. Харків. - 1974. - 30 жовт.

4210. Родин П. Р. Перспективная форма содружества ученых [вузов и институтов АН СССР] / П. Р. Родин // Вестн. высш. шк. - 1974. - № 9. -

C. 43-49.

Містить матеріал про ХДУ.

4211. Залюбовський І. І. Стратегія фундаментальної науки: [Досліди науко­вців ХДУ] / І. І. Залюбовський // Наука і суспільство. - 1976. - № 2. - С. 8-9.

4212. Залюбовський І. І. Славний шлях: [Наук. діяльність ХДУ за роки Рад. влади] / І. І. Залюбовський // Харк. ун-т. - 1977. - 22 листоп.

4213. Тарапов І. Є. Науковий потенціал університету: Думка вченого / І. Є. Тарапов // Рад. Україна. - 1979. - 4 жовт.

4214. Рідний край: Навч. посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х.: ХДПУ, 1999. - 527 с.

Зі змісту: Розд.7: Розвиток науки. - С. 414-488.

4215. Таньшина А. В. Основатели харьковских научных школ в физике: Учеб. пособие по истории физики: Ч. 1. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 2002. - 512 с.

4216. Харків - моя мала Батьківщина: Навч. посібник з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х.: ОВС, 2003. - 544 с.

Зі змісту: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - С. 139-142; [Разд. V]: Наука і науковці. - С. 205-396.

4217. Харківський університет - рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, Є. П. Пугача. - Х.: НМЦ «СД», 2004. - 200 с.

Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста. Див. також № 611, 876-879.

***

4218. Гуревич Л. И. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1935-1960 гг. / Л. И. Гуревич, Е. А. Чернушенко. - Х.: Изд-во ун-та, 1963. - 76 с.

4219. Чернушенко Е. А. Каталог диссертаций, защищенных в Харьков­ском университете в 1961-1970 гг. - X., 1975. - 109 с.

3. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТІВ

3.1. Механіко-математичний факультет (19301)

4220. Синцов Д. М. Огляд робіт з геометрії на Україні за 20 років (1917­1937): (3 промови на ювілейній сесії ХДУ) / Д. М. Синцов // Геометричний зб.: Праці сектора геометрії н.-д. ін-ту математики і механіки і каф. геометрії ХДУ. - 1938. - Т. 1. - С. 3-8.

4221. Ахиезер Н. И. Конструктивная теория функций в Харьковском университете и Математическом институте [1917-1947] / Н. И. Ахиезер // Успехи мат. наук. - 1947. - Т. 2, № 3. - С. 158-174.

4222. Гіршвальд Л. Я. Математичні кафедри університету і середня школа: [До підсумків мат. олімпіади] / Л. Я. Гіршвальд // Сталін. кадри. - 1933. -10 черв.

4223. Гордєвський Д. З. Математики нашого університету / Д. З. Гор-дєвський // Сталін. кадри. - 1955. - 18 черв.

4224. Бланк Я. П. Геометрия в Харьковском университете / Я. П. Бланк, Д. З. Гордевский, А. В. Погорелов // УЗХУ. - 1955. - Т. 65. Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. - Т. 24. - С. 41-57.

4225. Гиршвальд Л. Я. Теория вероятностей в Харьковской университете / Л. Я. Гиршвальд // Там же. - С. 65-73.

4226. Дринфельд Г. И. О некоторых работах по анализу и алгебре в Харьковской университете / Г. И. Дринфельд, В. А. Марченко, А. Я. Повзнер // Там же. - С. 59-64.

1 Виник як окремий факультет у складі фізико-хіміко-математичного інституту (див. розд. 2.1.3) у 1930 р. під назвою «математичний». У 1933 р. у складі Харк. ун-ту разом з фізичним утворив фізико-математичний факультет. У 1950-ті рр. під теперішньою назвою знову став існу­вати як окремий підрозділ.

426

4227. Марчевский М. Н. История математических кафедр в Харьковском университете за 150 лет его существования / М. Н. Марчевский // УЗХУ. -1955. - Т. 65. Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. - Т. 24. - С. 7­29.

4228. Савін Г. М. Про розвиток механіки на Україні за 40 років Радянської влади / Г. М. Савін // Розвиток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. - С. 176-203.

С. 177, 180, 194, 200: про ХДУ.

4229. Штокало Й. З. Досягнення математиків УРСР за 40 років Радянсь­кої влади / Й. З. Штокало // Там само. - С. 149-175.

С. 154, 155, 157, 158, 165, 166, 169, 173: про розвиток математики у ХДУ.

4230. Глущенко Л. А. На стыке наук: [О творч. содружестве базовой лабо­ратории зубчатых передач Харьк. совнархоза и каф. геометрии ХГУ] / Л. А. Глущенко, В. К. Топорский // Вестн. высш. шк. - 1964. - № 7. - С. 50-51.

4231. Гордєвський Д. З. Якщо любиш математику: [Мех.-мат. ф-т ХДУ] / Д. З. Гордєвський // Знання та праця. - 1965. - № 6. - С. 22.

4232. Орлова А. Заочная школа юных математиков [при ХГУ] / А. Орлова // Красное знамя. - 1965. - 31 марта.

4233. Гордєвський Д. З. Рік пошуків: [Про роботу математиків ХДУ в 1966 р.] / Д. З. Гордєвський // Харк. ун-т. - 1966. - 30 груд.

4234. Гордевский Д. З. О физико-математической школе [№ 27 г. Харь­кова и помощь ученых мехмата ХГУ в ее организации] / Д. З. Гордевский // Красное знамя. - 1966. - 11 мая.

4235. Бланк Я. П. Обзор работ по геометрии на Украине за 50 лет (1917­1967): [В частности, геометров ХГУ] / Я. П. Бланк, Е. П. Сенькин // Укр.

геометр. сб. - 1968. - Вып. 5-6. - С. 3-9.

4236. Александрова Р. Юбилей механико-математического факультета [1961-1971 гг.] / Р. Александрова // Красное знамя. - 1971. - 24 марта.

4237. Татарченко Л. П. Математика: Наука, которая нужна всем // Спут­ник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени гос­университет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 46-49.

4238. История математического образования в СССР. - К.: Наук. думка,

1975.

С. 122, 136, 137, 155, 183: математика у ХДУ.

4239. Львов В. А. Механико-математический факультет / В. А. Львов // Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. - Х., 1976. -

С. 10-13.

4240. Львов В. А. Механіко-математичний факультет: славні традиції, світлі перспективи: [До 175-річчя ХДУ] / В. А. Львов // Харк. ун-т. - 1979. - 29 трав.

4241. Гордевский Д. З. Учитель математики - выпускник университета / Д. З. Гордевский // Вестн. высш. шк. - 1960. - № 1. - С. 16-17.

4242. Кузниченко В. Факультет найбільший, важкий і цікавий: [Ме­ханіко-математичний] / В. Кузниченко // Харк. ун-т. - 1980. - 15 квіт.

427

4243. Львов В. А. Математики потрібні всюди / В. А. Львов // Харк. ун-т. - 1980. - 18 берез.

4244. Математика. Механика // Харьковский госуниверситет. 1805-1980: Ист. очерк. - X., 1980. - Разд. 2. - С. 109-111.

4245. Золотарьов В. Дещо з історії мехмату і не тільки / В. Золотарьов // Харк. ун-т. - 2004. - 14 верес. з фото.

Див. також № 2012.

***

4246. Список робіт членів кафедри геометрії ХДУ, надрукованих від 1917 по 1937 рік // Геометр. зб. - 1938. - [Т.] 1. - С. 141-143.

3.2. Фізичний факультет (19301)

4247. Сластьонов О. І. Наукова основа сучасної техніки: [Про фіз.-мат. ф-т ХДУ] / О. І. Сластьонов // Сталін. кадри. - 1951. - 7 черв.

4248. Сластьонов О. Г. Школа радянських фізиків і математиків [ХДУ] // Сталін. кадри. - 1952. - 5 черв.

4249. Бублик А. И. Вклад в науку: [Про роботу каф. фізики твердого тіла ХДУ] / А. И. Бублик // Сталін. кадри. - 1955. - 10 груд.

4250. Гегузин Я. Е. К истории кафедры физики твердого тела / Я. Е. Гегузин // УЗХУ. - 1955. - Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. - Т. 5. -

С. 81-92.

4251. Кафедры экспериментальной, теоретической и общей физики фи­зико-математического факультета (1930-1955 гг.) / Б. И. Веркин, А. С. Миль-нер, Л. Н. Розенцвейг, Я. Б. Файнберг, В. И. Хоткевич, И. Н. Шкляревский // Там же. - С. 63-79.

4252. Полякова Н. Л. Физика в Харьковском университете с 1917 по 1930 год / Н. Л. Полякова // Там же. - С. 57-62.

4253. Вальтер А. К. Досягнення в галузі фізики на Україні за 40 років Радянської влади / А. К. Вальтер, Б. Г. Лазарев, К. Д. Синельников // Розви­ток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. - С. 127-148.

4254. Ліфшиц І. М. Досягнення молодої науки: [Теоретична фізика в ХДУ] / І. М. Лівшиц // Харк. ун-т. - 1957. - 7 листоп.

4255. Физика // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - X., 1960. - Разд. 2. - С. 111-118.

4256. Гегузін Я. Є. Кристал «лікує» власні рани: Про що розповідають фотографії: [Фіз. ф-т ХДУ] / Я. Є. Гегузін, Н. Овчаренко // Наука і життя. -1964. - № 12. - С. 29-30.

1 Виник як окремий факультет у складі фізико-хіміко-математичного інституту (див. розд. 2.1.3) у 1930 р. під назвою «фізичний». У 1933 р. у складі Харк. ун-ту разом з математичним утворив фізико-математичний факультет. У 1950-ті рр. під теперішньою назвою знову став існу­вати як окремий підрозділ.

4257. Кордун Г. Г. До історії розвитку фізики в Харківському університеті / Г. Г. Кордун // Звітно-наукова конференція кафедр [Київ. пед.] ін-ту за 1964 рік: Тези доп. (Физ.-мат. науки). - К, 1965. - С. 59-60.

4258. Лігостаєва С. Фізика і фізики: [Нарис. каф. експерим. фізики ХДУ] / С. Лігостаєва // Харк. ун-т. - 1966. - 5 квіт.

4259. Мірошниченко Ф. Д. До історії розвитку вчення про магнетизм на Україні, [зокрема, в ХДУ] / Ф. Д. Мірошниченко, Г. Г. Кордун // Нариси з історії природознавства і техніки. - 1970. - Т. 12. - С. 51-57.

4260. Магальник Г. Знакомство с «соседями» земли: [Изучение Марса на каф. астрономии ХГУ] / Г. Магальник // Красное знамя. - 1971. - 4 нояб.

4261. Бесідовський O. Г. Керування громадсько-політичною практикою на [фізичному] факультеті [ХДУ] / О. І. Бесідовський // Проблеми вищ. шк. - 1974. - Вип. 16. - С. 42-45.

4262. Гущина Ю. Здесь ждут увлеченных: [О работе каф. эксперим. фи­зики физ. ф-та] / Ю. Гущина // Красное знамя. - 1974. - 29 мая.

4263. Мигуліна Т. Тут готуються науковці: [Каф. фізики кристалів ХДУ] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1975. - 15 груд.

4264. Ярова 3. Телескопи дивляться в небо: [150 років астрономії ХДУ] / З. Ярова // Харк. ун-т. - 1975. - 23 верес.

4265. Гончаров О. Перед объективом - капля: [О киностудии научно-эксперим. фильмов при каф. кристаллографии ХГУ] / О. Гончаров, В. Нат // Рабочая газета. - 1976. - 6 окт.

4266. Зиман 3. Поліпшити експериментальну підготовку випускника: [Фіз. ф-т] / З. Зиман // Харк. ун-т. - 1976. - 10 лют.

4267. Фалько И. И. Физический факультет // Справочник для поступаю­щих в Харьковский госуниверситет. - X., 1976. - С. 13-15.

4268. Залюбовський І. І. Виднокола кріогеники: [Внесок вчених ХДУ у розвиток фізики низьких температур] / І. І. Залюбовський // Соц. Харківщина. - 1977. - 27 серп.

4269. Александров Ю. В. Развитие астрофизики в Харьковском универ­ситете за 60 лет Советской власти // Ю. В. Александров // ВХУ. - 1978. -№ 176. Физика Луны и планет. - Вып. 13. - С. 3-12.

4270. Воробйов В. Один із найстаріших у ХДУ: [Фіз. ф-т] / В. Воробйов // Харк. ун-т. - 1978. - 21 берез.

4271. Мигуліна Т. Школа здалека і зблизька: [Конф. випускників наук.-пед. відд. фіз. ф-ту] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1978. - 11 квіт.

4272. Александров Ю. В. Шлях до зірок: [Про каф. астрономії ХДУ] / Ю. В. Александров // Харк. ун-т. - 1979. - 30 січ. з фото.

4273. Воробйов В. Попереду - широкі перспективи: [175-річчя фіз. ф-ту ХДУ] / В. Воробйов, А. Мураховський // Харк. ун-т. - 1979. - 4 груд.

4274. Фалько І. Школа фізиків-теоретиків / І. Фалько // Там само. - 30 січ.

429

4275. Шехтер Н. Кафедра [експерим. фізики]: День за днем: Нарис / Н. Шехтер // Харк. ун-т. - 1979. - 13 берез.

4276. Воробйов В. Фізика на все життя / В. Воробйов // Харк. ун-т. -1980. - 18 берез.

4277. Ульянов В.В. К истории физического факультета и кафедры теоре­тической физики. Ч.1 / В.В.Ульянов. - Х.: ХНУ, 2003. - 20 с.

4278. Ульянов В.В. К истории физического факультета и кафедры теоре­тической физики. Ч. 2 / В.В.Ульянов. - Х.: ХНУ, 2003. - 20 с.

4279. Ермолаев А. М. К истории физического факультета и кафедры тео­ретической физики. Ч. 3 / А. М. Ермолаев, В. В. Ульянов. - Х.: ХНУ, 2004. -

80 с.

4280. Толок В. Т. Физика и Харьков: Сб. ст. / В. Т. Толок. - Х., 2005. -111 с.

4281. Толок В. Т. Физика и Харьков / В. Т. Толок // UMVERSFrATES. -Х., 2004. - № 1. - С. 42-53 с фото.

4282. Таньшина А. В. Засновники харківських наукових шкіл у фізиці / А. В. Таньшина. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Академперіодика, 2005. -

630 с.

Див. також № 2033, 2227, 2228, 3823, 3824, 4043.

***

4283. Гегузин Я. Е. Список статей, опубликованных сотрудниками ка­федры твердого тела в 1932-1954 годах / Я. Е. Гегузин // УЗХУ. - 1955. -Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. - Т. 5. - С. 89-92.

4284. Сластенов А. И. Диссертации по астрономии, написанные в Харьковском университете за 150 лет его существования // Сласте-нов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет (1805-1955): Ист.очерк / А. И. Сластенов. - Х., 1955. - С. 164-165.

4285. Список лиц, окончивших физико-математический факультет гос­университета в период с 1944 по 1955 гг. и защитивших дипломную работу по астрономии // Там же. - С. 166-167.

3.3. Радіофізичний факультет (1952)

4286. Терещенко A. Г. На радіофізичному факультеті / А. І. Терещенко // Сталін. кадри. - 1955. - 14 трав.

4287. Ткач В. К. Очерк развития радиофизики на физико-математическом факультете / В. К. Ткач // УЗХУ. - 1955. - Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. - Т. 5. - С. 93-102.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007