М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4466. Зінченко П. І. Експеримент атакує традиції: Педагогічні роздуми: [Про вивчення кафедрою психології ХДУ можливостей рац. використання пам' яті в процесі навчання] / П. І. Зинченко // Рад. Україна. - 1966. - 11 верес.

4467. Шахбазов В. Г. Перспективи розвитку біофізики в нашому університеті / В. Г. Шахбазов // Харк. ун-т. - 1966. - 12 квіт.

4468. Живые генераторы: [Исследования каф. дарвинизма и генетики ХГУ // Красное знамя. - 1968. - 16 апр.

4469. Зинченко П. И. Исследования по психологии памяти и обучения [в ХГУ] / П. И. Зинченко // ВХУ. - 1968. - № 30. Сер. психол - Вып. 1. - С. 3-7.

4470. Биологическая наука в университетах и педагогических институтах Украины за 50 лет: Мат. межвуз. респ. конф. - Х.: Изд-во ун-та, 1968. - 399 с.

Зі змісту: Прокудин Ю. Н. Главнейшие итоги изучения флоры Украины ботаниками украинских университетов и пединститутов за 50 лет Советской власти. - С. 4-10; Бе-льгард А. Л. Главнейшие достижения украинских университетов и пединститутов в области изучения растительности за 50 лет Советской власти. - С. 10-16; Процен-ко Д. Ф. Развитие физиологии и биохимии растений в университетах и педагогических институтах Украины. - С. 91-100; Мазурмович Б. Н. Развитие зоологии в университетах и педагогических институтах УССР за 50 лет Советской власти. -С. 157-167; Гельфенбейн Л. Л. Развитие на Украине исследований по истории биоло­гии / Л. Л. Гельфенбейн, М. Г. Швалб. - С. 196-197; Мельников Г. Б. Итоги развития пресноводной гидробиологии на Украине за 50 лет. - С. 198-202; Леут-ский В. К. Физиология и биохимия в университетах и педагогических институтах Укра­ины за 50 лет / В. К. Леутский, В. Н. Никитин. - С. 279-285; Ситько П. Развитие генети­ческих и цитогенетических исследований на Украине. - С. 350-357.

4471. Никитин В. Н. Развитие физиологии в Харькове за 50 лет / В. Н. Никитин, Б. А. Вартапетов // Физиол. журн. СССР им. И. И. Сеченова. - 1968. - Т. 54, № 10. - С. 1244-1247.

4472. «Омолодження» старості: [Про дослідження на каф. біохімії ХДУ] // Наука і суспільство. - 1968. - № 6. - С. 10.

4473. Полонін В. Аудиторія ім. Олександри Дубровіної [на біофаці] / В. Полонін // Ленін. зміна. - 1968. - 19 берез.

4474. Ярошенко Т. В. Исследования по микологии и фитопатологии в Харьковском университете за 50 лет (1917-1957) / Т. В. Ярошенко // Био­логическая наука в университетах и педагогических институтах Украины за 50 лет. - X., 1968. - С. 25-27.

4475. Смирнова О. Науковці біофаку - ювілеєві: [До 100-річчя з дня на­родження В. І. Леніна] / О. Смирнова // Харк. ун-т. - 1969. - 23 груд.

4476. Вивчення нуклеїнових кислот: [Роботи біохіміків ХДУ] // Веч. Харків. - 1970. - 2 груд.

4477. Гельфенбейн Л. Л. Некоторые принципы разработки нового инди­видуального   учебного   плана   биологического   факультета   [ХГУ] /

Л. Л. Гельфенбейн // Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе. - X., 1970. - С. 44-52.

4478. Шевченко Г. К. Щоб зникли «білі плями» / Інтерв'ю з доц. каф. ентомології Г. К. Шевченко // Ленін. зміна. - 1970. - 26 верес.

4479. Гельфенбейн Л. Л. Розвиток методичного мислення студентів-біологів / Л. Л. Гельфенбейн // Проблеми вищ. шк. - 1971. - Вип. 7. - С. 49-54.

4480. Матвієнко О. М. Альгологічні дослідження у Харківському університеті з часу його заснування: Каф. нижчих рослин / О. М. Матвієнко // ВХУ. - 1971. - № 69. Біологія. - Вип. 3. - С. 25-33.

4481. Матвиенко A. M. Харьковская школа альгологов и ее роль в разви­тии отечественной альгологии / А. М. Матвиенко // Материалы 1-ої конф. по споровым растениям Украины. - К., 1971. - С. 18-22.

4482. Шкорбатов Г. Л. Биолог - специалист широкого профиля / Г. Л. Шкорбатов // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 39-42.

4483. Клименко В. Житиме довго: [Дослідження біологів ХДУ в області геронтології] / В. Клименко // Веч. Харків. - 1972. - 22 січ.

4484. Ладыгина Н. М. В лаборатории фитогельминтологии Харьковского университета / Н. М. Ладынина // Защита растений. - 1972. - № 10. - С. 14-15.

4485. Володін С. Радіохвилі приходять з донесеннями: [Спільні дослідження вчених І-ту радіоелектроніки та біофаку ХДУ по оп­ромінюванню живої клітини радіохвилями] / С. Володін // Ленін. зміна. -1973. - 20 груд.

4486. Сафронов В. Вища математика пам' яті: (Про дослідження психології пам'яті людини та її моделювання в ХДУ) / В. Сафронов // Знання та праця. -1973. - № 8. - С. 6-7.

4487. Сафронов В. Людина у країні роботів: [Розповідь про дослідження психологів ХДУ] / В. Сафронов // Ленін. зміна. - 1973. - 3 лип.

4488. Скільки жити людині?: [Про дослідження каф. фізіології людини та тварин ХДУ] // Ленін. зміна. - 1973. - 7 берез.

4489. Калиман П. А. Биологический факультет / П. А. Калиман // Справоч­ник для поступающих в Харьковский госуниверситет. - X., 1976. - С. 21-24.

4490. Крыжановский О. Л. О пленуме Совета ВЭО при АН СССР / О. Л. Крыжановский, М. А. Козлов // Энтомол. обозрение. - 1976. - Т. 55,

вып. 3. - С. 720-721.

С. 720: про закриття кафедри ентомології в Харк. ун-ті.

4491. Нікітін В. М. Таємниці довголіття / Інтерв'ю з акад. В. М. Нікіті-ним; Записала В. Александрова // Соц. Харківщина. - 1977. - 23 січ.

4492. Калабухов Н. И. Жизнь зоолога: (Полвека изучения млекопитаю­щих и др. животных) / Н. И. Калабухов. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 182 с.

Розд.: Кафедра экспериментальной экологии животных в Харьк. ун-те. - С. 139-145.

445

4493. Лемешев К. Новая служба древней науки: [Об отделении психоло­гии ХГУ] / К. Лемешев // Красное знамя. - 1978. - 6 авг.

4494. Гаташ В. Загадка чудесной силы: [Изучение гетерозиса на каф. ге­нетики и цитологии ХГУ] / В. Гаташ // Красное знамя. - 1979. - 4 февр.

4495. Гаташ В. Ключ до таємниць молодості: проблеми, над якими пра­цюють наші учені [кафедри генетики і цитології] / В. Гаташ // Харк. ун-т. -1979. - 10 квіт.

4496. Сафронов В. Що потрібно оператору?: [Про роботу каф. психології ХДУ] / В. Сафронов // Наука і суспільство. - 1979. - № 1. - С. 14-16.

4497. Биология // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. -X., 1980. - Разд. 2. - С. 118-121.

4498. Симпозиум биологов [в ХГУ, посвященный изучению структуры и функций клеточного ядра] // Красное знамя. - 1980. - 18 июня.

На симпозіумі виступили В. М. Нікітін, В. Г. Шахбазов.

4499. Шестопалова Н. Г. Розвиваючи традиції, примножуючи здобутки [на біофаці ХДУ] / Н. Г. Шестопалова, А. Новикова // Харк. ун-т. - 1980. - 15 січ.

4500. Бочарова С. П. История кафедры психологии ХГУ: К 175-летию Харьк. ун-та / С. П. Бочарова // ВХУ. - 1981. - № 209: Психология памяти и обучения. - Вып. 14. - С. 3-8.

4501. Борейко В. Е. Владимир Владимирович Станчинский (1882-1942) // Борейко В. Е. Популярный биографо-библиографический словарь-справочник деятелей заповедного дела и охраны природы Украины, цар­ской России и СССР (1860-1960) / В. Е. Борейко. - К., 1995. - Т. 2. - С. 119­127. - Библиогр.: 40 назв. - (Сер. История охраны природы, Вып. 5).

4502. Харківські генетики і селекціонери в галузі рослинництва: [Частко­во про генетичні дослідження Харк. ун-ту] // Харків - моя мала Батьківщи­на: Навч. посіб. з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х., 2003. - С. 257-260.

4503. Чешко В. Ф. Генетическая научная школа: [Каф. генетики и цито­логии Харьк. ун-та (сущ с 1933 г.)] / В. Ф. Чешко, В. Г. Шахбазов // Генетика в современном обществе:Тез. конф., посвящ. 70-летию каф. генетики и ци­тологии ХНУ им. В. Н. Каразина, 14-15 окт. 2004 г. - Х., 2004. - С. 4-11 с фото.

Див. також № 878, 2334, 2335, 2339, 2352, 2361, 2362, 4050, 4561.

***

4504. Зообіологічний інститут ХДУ: Список праць сектора експерим. зоології (з 1930 до 1935 р.). Список праць сектора еволюц. теорії та генетики (з 1932 до 1935 р.). Список праць сектора фізіології (з 1921 до 1935 р.). Спи­сок праць сектора екології (з 1921 - до 1935 р.) // Праці н.-д. зоол.-біол. ін-ту. - 1936. - [Т.] 1. - С. 281-286.

4505. Нагорний О. В. Вікова біохімія і фізіологія в СРСР за 20 років: (Бібліографія) / О. В. Нагорний // Експерим. медицина. - 1938. - № 3. -

С. 95-107.

Подано також праці біохіміків ХДУ.

4506. Диссертации, вышедшие из кафедр физиологии животных и биохимии Харьковского университета за 30 лет // УЗХУ. - 1947. - Т. 25. Тр. н.-и. ин-та биологии. - Т. 12. - С. 284.

4507. Волчанецкий И. Б. Список научных работ зоологов Харьковского университета [за 1832-1954 гг.] / И. Б. Волчанецкий, С. И. Медведев, М. П. Воловик // Там же. - 1955. - Т. 59. Тр. н.-и. ин-та биологии и биол. ф-та. - Т. 22. - С. 111-122.

4508. Никитин В. Н. Отечественные работы по возрастной физиологии, биохимии и морфологии: Ист. очерк и библиография / В. Н. Никитин. - Х.: Изд-во ун-та, 1958. - 201 с.

4509. Швалб М. Г. Исследования по проблеме гетерозиса, проведенные в Харьковском госуниверситете за период с 1966 по 1973 годы: Библиогр. указ. / Отв. ред. проф. В. Г. Шахбазов. - X., 1974. - 20 с.

3.8. історичний факультет (1933)

4510. Ученые Харькова на украинской археологической конференции // Красное знамя. - 1946. - 1 июня.

4511. Короливский С. М. О научной работе кафедры истории СССР и УССР Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / С. М. Короливский // Вопр. истории. - 1948. - № 6. - С. 153-154.

4512. Семенов-Зусер С. А. Кафедра древней истории и археологии Харьковского университета за 1944-49 гг. / С. А. Семенов-Зусер // Вестн. древней истории. - 1949. - № 3. - С. 200-202.

4513. Гольденберг В. А. Научная работа исторического факультета Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / В. А. Гольденберг // Вопр. истории. - 1950. - № 6. - С. 141-142.

4514. Шрамко Б. А. Кафедра древней истории и археологии ХГУ им.

A. M. Горького / Б. А. Шрамко // Вестн. древней истории. - 1951. - № 4. -

С. 236-237.

4515. Исторический факультет // Краткий справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1952. - С. 8-9.

4516. Історичний факультет // Короткий довідник для вступу до Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. - X., 1954. - С. 34-37.

4517. Пузаков Е. В. Вклад ученых Харьковского университета в разви­тие отечественной археологической науки (1917-1954 гг.) / Е. В. Пузаков // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 84-й годовщине со дня рождения

B. И. Ленина: Тез. докл. - X., 1954. - С. 52-54.

447

4518. Шрамко Б. А. Археологічні дослідження експедиції Харківського держуніверситету / Б. А. Шрамко // Соц. Харківщина. - 1954. - 26 груд.

4519. Королівський С. М. Історичні кафедри Харківського університету / С. М. Королівський // Укр. іст. журн. - 1957. - № 2. - С. 156-157.

4520. Лось Ф. Е. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади / Ф. Е. Лось // Розвиток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. - С. 51-55.

С. 33, 40, 48, 49, 52: про ХДУ.

4521. Археология в ХГУ за 40 лет: Путеводитель по выставке в Археологическом музее ХГУ. - Х.: Изд-во ун-та, 1958. - 48 с.

4522. Ковалівський А. П. Дослідження загальної історії у Харківському університеті в 1952-1957 рр. / А. П. Ковалівський, С. І. Сідельников // Укр. іст. журн. - 1958. - № 1. - С. 160-167.

4523. Рибалка І. К. Історики Харківського університету: (До 175-річчя вузу) / І. К. Рибалка, В. М. Довгопол // Укр. іст. журн. - 1960. - № 1. -

С. 128-131.

4524. Ковалівський А. П. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у ХУШ-ХХ віках: [Вступ. ст.] / А. П. Ковалівський // Антологія літератур Сходу. - X., 1962. - С. 9-122.

4525. Довгопол В. Н. О работе историков Харьковского университета / В. Н. Довгопол // Вопр. истории. - 1963. - № 4. - С. 96-102.

4526. Кадеев В. И. Новые открытия под водой: [О подводных исследо­ваниях у берегов Херсонеса археол. экспедиции ХГУ] / В. И. Кадеев // Крас­ное знамя. - 1966. - 13 окт.

4527. Кадеев В. И. Херсонес раскрывает тайны: [Об исследованиях ар-хеол. экспедиции ХГУ] / В. И. Кадеев // Красное знамя. - 1966. - 20 дек.

4528. Ковалевский А. П. Индианистика в Харькове после П. Г. Риттера / А. П. Ковалевский // Профессор П. Г. Ріттер (1872-1939): Зб. біогр. та 6ібліогр. матеріалів. - X., 1966. - С. 29-39.

4529. Сухарев В. В. Исследование истории славянских стран харьков­скими славистами / В. В. Сухарев, Г. И. Чернявский // Сов. славяноведе­ние. - 1966. - № 2. - С. 122-125.

4530. Шрамко Б. А. Исследование лесостепной полосы УССР [археол. экспедицией ХГУ] / Б. А. Шрамко // Археологические открытия, 1966 г.: [Сб. ст.]. - М., 1967. - С. 195-201.

4531. Шрамко Б. А. Харківській університет / Б. А. Шрамко // Укр. іст. журн. - 1967. - № 12. - С. 142-143.

4532. В глубь веков: [Археол. экспедиции студентов ХГУ] // Красное знамя. - 1968. - 16 июля.

4533. Кадєєв В. І. Археологія на дні моря: [Про археологічні розкопки вчених ХГУ] // Знання та праця. - 1968. - № 5. - С. 25-26.

4534. Короливский С. М. Историческая наука - могучее оружия человечест­ва / С. М. Короливский // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудо­вого Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 27­30.

4535. Судаков О. Сіль науки: [Про археол. практику студ. істфаку] / О. Судаков // Ленін. зміна. - 1971. - 24 серп.

4536. Иванов И. Интересные находки археологов [университета] / И. Иванов // Красное знамя. - 1972. - 17 окт.

4537. Щеглов А. Н. Вопросы античной археологии в изданиях Харьковс­кого университета / А. Н. Щеглов // Сов. археология. - 1972. - № 1. - С. 298­300.

4538. Подлєсний М. П. Інформація про наукову роботу кафедри нової та новітньої історії Харківського університету, (1966-1970 рр.) / М. П. Подлєсний, В. О. Головко // Питання нової та новітньої історії. - К.,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007