М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4612. Авксентьєв Л. Г. Сила слова: [Минуле і сучасне філол. ф-ту] / Л. Г. Авксентьєв, П. Я. Корж // Харк. ун-т. - 1979. - 19 черв.

4613. Бондар В. Інженерам допомогають ... лінгвісти: [Про каф. заг. та приклад. мовознавства ХДУ] / В. Бондар // Веч. Харків. - 1979. - 14 лют.

4614. Бондар В. Словник мови письменника [Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, що був укладенний вченими філологічного факультету ХДУ] / В. Бондар // Веч. Харків. - 1979. - 27 січ.

4615. Новикова 3. Повернись до шкільного порогу: [Лед. практика сту­дентів філол. ф-ту ХДУ] / З. Новикова // Ленін. зміна. - 1979. - 17 квіт.

4616. Авксентьєв Л. Г. Учитися на філфаці цікаво / Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. - 1980. - 18 берез.

4617. Бондарь В. Словарь Квитки-Основьяненко, [составленный на кафедре украинского языка ХГУ] / В. Бондарь // Красное знамя. - 1980. - 8 мая.

4618. Корж П. Я. З історії науково-методичних видань у Харківському університеті / П. Я. Корж // ВХУ. - 1980. - № 193. Філологія. - Вип. 13. -

С. 67-72.

4619. Корж Н. Г. Из истории классической филологии в Харьковском университете / Н. Г. Корж, Ф. И. Луцкая // Там само. - С. 61-66.

4620. Луцкая Ф. И. Развитие классической филологии в Харьковском университете за 175 лет / Ф. И. Луцкая, Н. Г. Корж // Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы античной истории и классической филологии». - X., 1980. - С. 132-133.

4621. Михилев А. Д. Вопросы комического в работах филологов Харь­ковского университета / А. Д. Михилев // ВХУ. - 1980. - № 193. Філологія. -Вип. 13. - С. 49-53.

4622. Дорошенко С. Естафета поколінь Харківської філологічної школи в педагогічному університеті / С. Дорошенко // Від бароко до постмодерніз­му: Зб. праць каф. укр. та світ. літ. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2005. -

Т. 3. - С. 314-322.

Згадуються    викладачі    Харк.    держ.    ун-ту    В. П. Бесєдіна-Нєвзорова, Ф. П. Медвєдєв, М. М. Баженов, М. О. Габель, С. М. Утєвський та ін. Див. також № 1514, 1651, 1655, 3830.

***

4623. Ройтман М. Я. Труды ученых Харьковского госуниверситета о М. Горьком: (Материалы к библиографии) / М. Я. Ройтман // ВХУ. -1968. - № 36. Сер. филол. - Вып. 4. - С. 129-135.

4624. Мазманьянц В. К. Шевченкознавство в Харківському університеті: Хронол покажч. літ. (1882-1971) / Ред.: І. Г. Булашенко. - Х., 1971. - 35 с.

3.11. Факультет іноземних мов (1949і)

4625. Факультет иностранных языков // Краткий справочник для поступаю­щих в Харьковский госуниверситет им. A. M. Горького. - X., 1952. - С. 27-28.

4626. Шитова М. Про роботу нашої кафедри [французської мови] / М. Шитова // Сталін. кадри. - 1952. - 21 січ.

4627. Факультет іноземних мов [ХДУ] // Короткий довідник для вступу до Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. - X., 1954. - С. 42-43.

1 Факультет виник у складі ХДУ, незалежно від Харківського педагогічного інститу­ту іноземних мов ім. Н. К. Крупської, організованого у 1930 р. та закритого у 1956 р. У 1956/57 навч. р. факультет іноземних мов був перетворений у відділення романо-германської філології філфаку, де працювали викладачі колишнього інституту ім. Н. К. Крупської. У 1960 р. факультет іноземних мов відновив свою роботу.

455

4628. Шитова М. Про викладання іноземних мов в Харківському університеті / М. Шитова // Сталін. кадри. - 1955. - 17 груд.

4629. [О работе клуба любителей английского языка на инязе ХГУ] // Красное знамя. - 1966. - 24 нояб.

4630. Анютина Н. Н. Изучать иностранные языки - веление времени / Н. Н. Анютина // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 59-61.

4631. Анютина Н. Н. Некоторые аспекты профессиональной подготовки учителей иностранных языков в ХГУ им. A. M. Горького / Н. Н. Анютина, Г. В. Ейгер, Б. И. Рогозская // Вопросы методологии и методики преподава­ния в высш. шк. - X., 1973. - Вып. 2. - С. 74-80.

4632. Анютіна Н. Мова чужа звучить мені мов рідна: [Про ф-т інозем. мов] / Н. Анютіна // Харк. ун-т. - 1974. - 28 трав.

4633. Анютина Н. Н. Факультет иностранных языков / Н. Н. Анютина // Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. - X., 1976. -

С. 33-36.

4634. Котятко М. Серйозно і наполегливо: [Шефська робота каф. нім. філології] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1977. - 7 черв.

4635. Анютіна Н. Ключ до скарбів культури: [Про ф-т інозем. мов] / Н. Анютіна // Харк. ун-т. - 1978. - 21 берез.

4636. Анютіна Н. З почуттям високої відповідальності: [Ф-т інозем. мов] / Н. Анютіна, В. Каравашкін // Харк. ун-т. - 1980. - 26 лют.

4637. Із історії факультету іноземних мов // Мовна компетенція, креа-тивність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. - Х., 1998. -

С. 13-15.

Історія Харківського педагогічного інституту іноземних мов ім. Н. К. Крупської, який у 1960 р. увійшов до складу ХДУ на правах факультету іноземних мов. Ін­ститут був організований у 1930 р. як Український інститут лінгвістичної освіти на базі відділення іноземних мов і літератури КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

3.12. Підготовче відділення (1969)

4638. Шиловцев Ю. В. Робітфак, перший рік навчання / Ю. В. Шиловцев // Соц. Харківщина. - 1970. - 7 лип.

4639. Шиловцев Ю. В. Большие права, серьезные обязанности: (Подгот. отд-ние ХГУ) / Ю. В. Шиловцев // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. -X., 1971. - С. 65-68.

4640. Гур'єва Є. Підготовче відділення і його пільги / Є. Гур'єва // Зоря Полтавщини. - 1972. - 3 листоп.

4641. Петрова Г. Здравствуй, рабфаковец! / Г. Петрова // Красное зна­мя. - 1972. - 13 дек.

4642. Шиловцев Ю. В. Чекаємо на робітничу молодь: На підгот. відділенні ун-ту / Ю. В. Шиловцев // Соц. Харківщина. - 1973. - 5 жовт.

4643. Проторська Н. Як справи, робітфак?: Проблеми вищої школи / Н. Проторська // Соц. Харківщина. - 1975. - 20 трав.

4644. Довгаль В. Е. Подготовительное отделение / В. Е. Довгаль // Спра­вочник для поступающих в Харьковский гос. университет. - X., 1976. -

С. 36-37.

4645. Чубук В. Шлях в науку: [Підгот. відділення філфаку] / В. Чубук // Ленін. зміна. - 1976. - 12 жовт.

4646. Бридун Л. Університетський робітфак / Л. Бридун // Веч. Харків. -

1977. - 27 лип.

4647. Довгаль В. Е. Форма совершенствования: [Подгот. отделение] / Е. В. Довгаль // Красное знамя. - 1977. - 19 жовт.

4648. Коньшин Е. Все условия: [Подгот. отделение] / Е. Коньшин // Там же.

4649. Лукаш С. Поповнення з робітфаку / С. Лукаш // Соц. Харківщина. -

1978. - 14 черв.

4650. Новикова О. Поповнення для робітфаку / О. Новикова // Веч. Харків. - 1978. - 9 жовт.

4651. Тараненко М. Один крок до мрії: [Робітфак] / М. Тараненко // Ленін. зміна. - 1978. - 13 лип.

4652. Довгаль В. Є. Запрошує робітфак / В. Є. Довгаль // Харк. ун-т. - 1980. -18 берез.

3.13. Підготовчий факультет для іноземних громадян (1961)

4653. Володін С. Стартовий факультет / С. Володін // Ленін. зміна. - 1965. -4 квіт.

4654. Смоляков Н. Они учатся в Харькове: [Подгот. ф-т] / Н. Смоляков // Красное знамя. - 1968. - 25 мая.

4655. Александрова Р. Пусть придет большое счастье: [Подгот. ф-т] / Р. Александрова // Красное знамя. - 1970. - 1 янв.

4656. Мігуліна Т. Щиро дякуємо!: [Студенти з різних країн світу у ХДУ] / Т. Мігуліна // Веч. Харків. - 1970. - 6 лип.

4657. Оприщенко Л. Підготовчі відділи: Уроки і проблеми / Л. Оприщенко, Ю. В. Шиловцев // Рад. Україна. - 1970. - 10 груд.

4658. Петрова Л. В единой студенческой семье: [Подгот. ф-т] / Л. Петрова // Красное знамя. - 1972. - 25 мая.

4659. Устименко P. M. Праздник на подготовительном факультете / Р. М. Устименко // Красное знамя. - 1972. - 8 марта.

4660. Фідчунова М. Посланці 68 країн: [Десятирічний ювілей підгот. ф-ту] / М. Фідчунова // Рад. Україна. - 1972. - 25 трав.

4661. Мігуліна Т. Урок російської мови [на підгот. ф-ті] / Т. Мігуліна // Ленін. зміна. - 1973. - 16 січ.

457

4662. Куликова С. На підготовчому факультеті ХДУ [вчиться група вик­ладачів медичних училищ Демокр. Респ. В' єтнам] / С. Кулікова // Ленін. зміна. - 1974. - 10 груд.

4663. Межов П. Інтерзагонівці / П. Межов // Соц. Харківщина. - 1976. -

2 трав.

4664. Меліхов В. Головний здобуток: Третій, трудовий / В. Меліхов // Веч. Харків. - 1977. - 25 серп.

4665. Шалаев В. Ювілей підготовчого: [15-річчя ф-та] / В. Шалаев // Харк. ун-т. - 1977. - 24 трав.

4666. Меліхов В. Притягальна сила російської мови / В. Меліхов // Веч. Харків. - 1978. - 9 трав.

4667. Корсун С. Щасти вам, друзі!: [Другий міський тур Всесоюз. олімпіади

3 рос. мови інозем. студентів] / С. Корсун // Веч. Харків. - 1979. - 27 берез.

4668. Меліхов В. Я російську вивчив би тільки затим...: [Підгот. ф-т] / В. Меліхов // Ленін. зміна. - 1979. - 23 жовт.

3.14. Факультет підвищення кваліфікації (1967)

4669. Астахов В. И. Учатся преподаватели общенаучных дисциплин / В. И. Астахов, Б. Ф. Данилевич // Вестн. высш. шк. - 1969. - № 12. - С. 54-57.

4670. Данилевич Б. Ф. Проблеми і справи тринадцятого факультету: [ФПК] / Б. Ф. Данилевич // Харк. ун-т. - 1969. - 14 жовт.

4671. Петренко І. Вчаться вчителі студентів [на ФПК] / І. Петренко // Веч. Харків. - 1970. - 9 берез.

4672. Данилевич Б. Ф. [Факультет повышения квалификации при ХГУ: Выступление] / Б. Ф. Данилевич // Всесоюз. совещание работников вузов в Москве, 6-8 февр. 1980 г. - М., 1980. - С. 176-178.

4673. Данилевич Б. Ф. Школа для викладачів / Б. Ф. Данилевич // Веч. Харків. - 1980. - 15 серп.

3.15. Факультет громадських професій (1961)

4674. Положение о факультете общественных профессий / ХГУ. - Х., 1972. - 8 с.

4. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

4675. Семковский С. Ю. Из истории философии [в Харьковском универ­ситете за 130 лет] / С. Ю. Семковский // Фронт науки и техники. - 1936. -№ 3. - С. 27-34.

4676. Шардин Д. И. Быстрее перестроить работу кафедр философии: [Состояние работы каф. философии ХГУ] / Д. И. Шардин // Вестн. высш. шк. - 1948. - № 1. - С. 19-22.

4677. Острянин Д. Ф. За высокую идейность преподавания: [Из опыта работы каф. диалект. и ист. материализма] / Д. Ф. Острянин // Правда Ук­раины. - 1952. - 23 апр.

4678. Воскресенский А. А. Опыт работы методических секций [кафедры марксизма-ленинизма] / А. А. Воскресенский // Вестн. высш. шк. - 1954. -

№ 12. - С. 23-26.

4679. Бадиян Е. М. Научная работа студентов [кафедры марксизма-ленинизма] / Е. М. Бадиян // Вестн. высш. шк. - 1956. - № 1. - С. 45.

4680. Перечень важнейших научно-исследовательских работ, выполняе­мых кафедрой истории КПСС Харьковского госуниверситета в 1961­1967 гг. // УЗХУ. - 1961. - Т. 118. Труды каф. истории КПСС. - Т. 9. -

С. 178-180.

4681. Научная конференция кафедры политической экономии по исто­рическим решениям ХХП съезда КПСС и новой программе партии // УЗХУ. - 1963. - Т. 134. Тр. каф. политэкономии. - Т. 7. - С. 137-143.

4682. Бухалов Ю. Ф. Дорогоцінна частка інтелектуального багатства: [Робо­та каф. філософії ХДУ] / Ю. Ф. Бухалов // Харк. ун-т. - 1965. - 12 жовт.

4683. Загородняя А. А. Философские исследования в высшей школе Ук­раины: [Работа каф. философии ХГУ] / А. А. Загородняя, В. И. Шинкарук // Науч. докл. высш. шк. Филос. науки. - 1965. - № 4. - С. 108-113.

4684. Научная конференция кафедры политической экономии Харьков­ского госуниверситета им. A. M. Горького по актуальным проблемам эко­номической теории, [февр. 1965 г.: Обзор докладов] // ВХУ. - 1965. - № 9. -Сер. политэкономии. - Вып. 2. - C. 131-134.

4685. Сазонов Н. И. Наука об обществе будущего: [Курс основ науч. коммунизма в ХГУ] / Н. И. Сазонов // Красное знамя. - 1965. - 18 мая.

4686. Гаврилов В. М. Складові прогресу: [Робота каф. фізвиховання ХДУ] / В. М. Гаврилов // Спорт. газ. - 1967. - 31 жовт.

4687. Сіроштан Й. А. Вище рівень викладання суспільних наук [у вузах Харкова, зокрема ХДУ] / Й. А. Сіроштан // Соц. Харківщина. - 1967. - 15 верес.

4688. Історичний нарис діяльності кафедри історії КПРС ХДУ (1938­1967 рр.) // ВХУ. - 1968. - № 27. Сер. історії КПРС. - Вип. 4. - С. 3-7.

4689. Блудов Я. С. Дещо про розвиток марксистсько-ленінської філософії у Харківському держуніверситеті у 1920-1935 рр. / Я. С. Блудов // ВХУ. -1969. - № 43. Філософія. - Вип. 5. - С. 69-77.

4690. Воскресенский А. А. О проблемном чтении лекций по истории КПСС: (Из опыта работы каф. истории КПСС Харьк. ун-та) / А. А. Воскресенский, Е. М. Бадиян // Вопросы методики преподавания ис­тории КПСС: Сб. ст. - К., 1970. - С. 27-33.

4691. Корнилова В. А. Роль кафедры истории КПСС в проведении об­щественно-политической    практики    студентов    /    В. А. Корнилова,

B. И. Танцора // Вопр. обществ. наук. - 1977. - Вып. 30. - С. 84-93.

4692. Плахотний О. Ф. Вищий прояв соціальної активності: [Участь вик­ладачів каф. філософії у формуванні активної життєвої позиції студентства] / О. Ф. Плахотний // Харк. ун-т. - 1979. - 22 трав.

4693. Научная конференция молодых ученых и аспирантов, [проведенная на базе кафедры политэкономии ХГУ] // ВХУ. - 1960. - № 197. Актуальные экономические проблемы развитого социализма. - Вып. 16. - С. 105-107.

4694. Общественные науки // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х., 1980. - Разд. 2. - С. 128-132.

4695. Сидоренко О. Л. До питання історії кафедри педагогіки в Харків­ському національному університеті / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. каф. пе­дагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2003. - Вип. 10. - С. 201-207. - Бібліогр.: с. 206-207 (16 назв).

4696. Дениско Л. Н. Кафедра философии Харьковского университета в период 1933-1941 годов / Л. Н. Дениско // ВХУ. - 2006. - № 734: Філос. перипетії. - С. 7-11.

Див. також № 1513, 3826.

***

4697. Список тем диссертаций, защищенных в 1954-1955 и 1955-1956 учеб. годах на соискание ученой степени кандидата исторических наук по кафедре «История КПСС» Харьковского университета // УЗХУ. - 1956. -Т. 75. Тр. каф. истории КПСС и диалект. и ист. материализма. - Т. 3. -

C. 219-220.

4698. Список тем диссертаций, защищенных в послевоенный период на соискание ученой степени кандидата экономических наук по кафедре поли­тической экономии Харьковского госуниверситета // УЗХУ. - 1957. - Т. 92. Труды каф. политэкономии. - Т. 3. - С. 347-348.

4699. Перечень научно-исследовательских работ, выполняемых кафед­рой истории КПСС Харьковского университета в 1961-1967 гг. // УЗХУ. -1961. - Т. 118. Труды каф. ист. КПСС. - Т. 9. - С. 178-180.

4700. Список диссертаций, защищенных в 1957-1960 гг. на соискание ученой степени кандидата экономических наук по кафедре политической экономии Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького // УЗХУ. -1961. - Т. 144. Тр. каф. политэкономии. - Т. 4. - С. 203.

4701. Список научных работ, напечатанных преподавателями кафедры политической экономии Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького с 1950 по 1960 год // УЗХУ. - 1961. - Т. 113. Тр. каф. политэкономии. -

Т. 4. - С. 203-207.

460

4702. Алфавитный указатель к «Трудам кафедры истории КПСС» Харь­ковского госуниверситета. Тт. 1-10 (1955-1962 гг.) / [Сост.: Х. С. Надель, Т. М. Сова] // УЗХУ. - 1962. - Т. 128. Труды каф. истории КПСС. - Т. 10. -

С. 273-279.

4703. Ушаков Д. А. Печатные работы по истории Харьковской партий­ной организации, выполненные научными работниками Харьковского уни­верситета / Д. А. Ушаков, Р. А. Ставинская // УЗХУ. - 1963. - Т. 139. Тр. опорной каф. ист. КПСС. - Т. 2. - С. 298-309.

4704. Надель Х. С. Работы научных сотрудников Харьковского универ­ситета о деятельности В. И. Ленина, опубликованные после XX съезда КПСС / Х. С. Надель // ВХУ. - 1964. - № 1. Сер. ист. КПСС. - Вып. 1. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007