М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

299. Багалей    Д. И. [Предначертание    о    Харьковском университете

B. Н. Каразина] / Д. И. Багалей // См. № 2. - С. 61-67.

300. Багалей Д. И. Просветительная деятельность Василия Назаровича Карази-на: (Речь, сказанная 8 нояб. 1892 г. по случаю 50-летия со дня кончины Карази-на) / Д. И. Багалей // ЗХУ. - 1893. - Кн. 1, Летопись... - С. 5-35.

То же, отд. отт.. - X, 1893. - 31 с. То же // СХИФО. - 1911. - Т. 20. -С. 81-111.

301. Багалей Д. И. Чем обязан В. Н. Каразину Харьковский университет / Д. И. Багалей // ХГВ. - 1889. - 27 мая (№ 134). - С. 2.

302. Болебрух А. Г. Василь Назарович Каразін (1773-1842) / А. Г. Болебрух,

C. М. Куделко. - Х.: Вид-во «Авто-Енергія», 2005. - 348 с.: іл.

303. Верчик К. Із поверненням, Василю Назаровичу!: [Презентація пам' ятника засновникові ун-ту на його новому місці] / К. Верчик // Харк. ун-т. - 2004. - 14 верес.

304. Головин Р. Він пам' ятник собі життям своїм створив: Про Каразіна Василя / Р. Головин // За вільну Україну. - 1992. - 15 груд.

305. Данилевский Г. П. Василий Назарович Каразин (1773-1842 гг.) // Дани­левский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории укр. лит. и нар. образования / Г. П. Данилевский. - X., 1866. - С. 97-169.

306. Из «Записки» Ф. В. Каразина об его отце, основателе Харьковского униве­рситета: Речь В. Н. Каразина в собрании харьк. дворянства 11 авг. 1802 г. // Да­нилевский Г. П. Украинская старина. - X., 1866. - С. 124-128.

То же // Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. - СПб., 1914. - Вып. 1. - С. 76-77.

307. Іваніна М. Вперше в історії [23-24 листоп. 2004 р. на базі Миколаїв. держ. гуманіт. ун-ту ім. П. Могили відбулася міжнар. студ. конф., присвяч. В. Н. Каразіну] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2004. - 14 груд. - С. 1.

49

308. Василь Назарович Каразін в оцінках сучасників та нащадків (до 225-річчя з дня народження) / Уклад.: Б. П. Зайцев, С. I. Посохов, В. Д. Прокопова. - Х.: Бізнес Гнформ, 1998. - 44 с.: іл. - (Визначні постаті в історії Харкывського університету).

309. Василь Каразін - вчений і громадський діяч: [Презентація книги, при-свяч. В. Н. Каразіну] // Уряд. кур'єр. - 2005. - 25 листоп. - С. 9.

310. В. Н. Каразин: [Краткая биография] // Харьк. листок. - 1905. - 17 янв. (№ 1662). - С. 1-2. - Подпись: С. В-ій.

311. Каразин В. Н. Речь, говоренная в дворянском собрании Слободско-Украинской губернии (в сентябре 1802 года): [Отрывки] / Выборка

B. Д. Прокоповой // Харк. ун-т. - 2001. - 25 груд. - С. 1.

312. Каразин Ф. В. Василий Назарович Каразин - основатель Харьковского университета / Ф. В. Каразин // Рус. старина. - 1875. - № 2. - С. 329-338; № 5. -

C. 61-80; № 9. - С. 185-200; № 10. - С. 268-279; № 11. - С. 470-477.

313. Каховський С. М. Фундатор Харківського університету / С. М. Каховський // Соц. Харківщина. - 1917. - 26 трав.

314. Красиков М. М. Василь Каразін у легендах земляків / М. М. Красиков // Другі Сумцовські читання: Тези наук. конф., 18 квіт. 1996 р. - Х., 1996. -

С. 45-47.

315. Куделко С. М. Василий Назарович Каразин в оценке современников и потомков // Освітні традиції Слобожанщини на межі тисячоліть: Матеріа­ли наук.-метод. конф.: (Перші Каразінські читання, м. Богодухів, 11 трав. 2001 р.). - Х., 2001. - С. 8-14.

316. Лавріненко Ю. Василь Каразин - архітект Відродження: Матеріяли і думки до 200-ліття з дня народження (1773-1973) / Ю. Лавріненко. - Мюн­хен: Сучасність, 1975. - 190 с.

317. Лавровский Н. А. Василий Назарович Каразин и открытие Харьковско­го университета / Н. А. Лавровский // ЖМНП. - 1872. - Ч. 159, № 1. - С. 57 -106; № 2. - С. 197-247.

318. Лавровский Н. А. Воспоминание о Василии Назаровиче Каразине: (1773-1873) // ЖМНП. - 1873. - Ч. 165, № 2, отд. 2. - С. 294-311.

319. Лапина М. С. «Коллекция Аделунга» и В. Н. Каразин...: (К вопросу об отставке В. Н. Каразина от унив. дел) / М. С. Лапина // ВХУ. - 2000. -№ 485, вып. 32. - С. 242-259.

320. Логвиненко Л. «Добро улюбленій моїй Україні»: [Про В. Н. Каразіна] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2003. - 17 січ. з фото.

321. Лосієвський І. Я. Каразінські автографи, [що зберігаються у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка] / І. Я. Лосієвський // Слобід. край. - 2004. -6 берез.

322. Львов В. Е. Жизнь Каразина: Ист. повесть / В. Е. Львов // Нева. -1978. - № 3. - С. 3-57; № 4. - С. 33-110.

51

323. Новикова О. Відтепер - назавжди: [Вчетверте перенесений пам' ятник В. Н. Каразіна на нове, почесне місце перед своїм дітищем] // Харк. ун-т. - 2004. - 31 серп. з фото.

324. Олійник О. Просвітитель, учений, винахідник: До 200-річчя від дня наро­дження В. Н. Каразіна / О. Олійник // Прапор. - 1973. - № 4. - С. 100-104.

325. Павлова О. Г. В. Н. Каразін та розвиток художньої освіти у Харкові у першій половині ХІХ ст. / О. Г. Павлова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Х., 1998. - Вип. 3. - С. 140-144.

326. Сірополко С. [В. Н. Каразін - засновник Харківського університету] // Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. - К., 2001. - Розд. VII. Освіта на Наддніпрянській Україні в ХІХ ст. - С. 234-237.

327. Скирда В. В. В. Н. Каразін і археологія / В. В. Скирда // Актуальні пробле­ми вітчизняної та всесвітньої історії. - Х., 1998. - Вип. 3. - С. 156-159.

328. Слюсарский А. Г. Василий Назарович Каразин: (Ученый и обществ. деятель, 1773-1842) / Под ред. Д. Ф. Острянина. - [X.]: Кн. -газ. изд-во,

1952. - 68 с.

Рец.: Кондуфор С. Ю. Книга про В. Н. Каразіна // Соц. Харківщина. -

1953. - 17 січ.; Пономаренко Є. // Харків. - 1963. - Кн. 3. - С. 199-200.

329. Слюсарский А. Г. В. Н. Каразин, его научная и общественная деятель­ность / А. Г. Слюсарский . - X.: Изд-во Харьк. ун-та, 1955. - 157 с.

330. Слюсарский А. Г. Основатель Харьковского университета: К 200-летию со дня рождения В. Н. Каразина / А. Г. Слюсарский // Красное зна­мя. - 1973. - 10 февр.

331. Тихий Н. И. Василий Назарович Каразин и Харьковский университет / Н. И. Тихий // ЮК. - 1905. - 17 янв. (№ 8337). - С. 3-4.

332. Тихий Н. И. В. Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове: По поводу брошюры г. И-ва «В. Н. Каразин, мнимый основа­тель Харьковского университета» / Н. И. Тихий // ЗХУ. - 1905. - Кн. 2, Ле­топись... - С. 1-60.

333. Тихий Н. И. В. Н. Каразин: Его жизнь и общественная деятельность. -К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира; Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1905. - 302, 27, PV с. - Библиогр.: 27с

То же // КС. - 1905. - Т. 88, № 1. - С. 1-47; № 2. - С. 263-301 [Гл. 4. Уч­реждение Харьк. ун-та, 1802-1804 гг.]; № 3. - С. 349-372; Т. 89, № 4. -С. 1-35; № 5. - С. 234-291; № 6. - С. 321-360; Т. 90, № 7-8. - С. 1-58. -Примеч.: В журн. варианте нет гл.12 и библиогр. списка. То же // "Я смело могу стать пред судом потомков...": Каразинский сборник / Предисл.: Е. Узбек, В. Грамма, Н. Белякова, В. Свич. - Х.: Майдан, 2004. - С. 1-336.

334. Тронько П. Треба відроджувати історичну пам' ять: [Про В. Н. Каразіна і Харк. ун-т] / П. Тронько; Бесіду вів В. Знаковський // Слобода. - 1998. -14 июля, з фото.

335. Узбек О. А. Василь Каразін з роду Караджі. - Х.: Майдан, 2002. -132 с. - (Життєпис видатних греків України).

336. Харьковский университет и В. Н. Каразин // ХГВ. - 1891. - 17 янв. (№ 16). - С. 2; 6 февр. (№ 34). - С. 2. - Подпись: С. Р.

337. Холманская Л. Неизвестные истории рода Каразиных: [Исслед. гл. биб­лиографа ЦНБ ХНУ Н. М. Березюк] / Л. Холманская // Веч. Харьков. -2004. - 1 апр.

338. Чествование памяти В. Н. Каразина по случаю 50-летия со дня его сме­рти // ЮК. - 1892. - 9 нояб. (№ 4071). - С. 1. То же // КС. - 1892. - № 12. -С. 438-452.

339. Чугуй О. П. Зрадлива доля: Драма в одну дію: Засновникові Харк. ун­ту В. Н. Каразіну присвячується. - Х.: Просвіта, 2003. - 40 с.

340. Шаховський С. М. Фундатор Харківського університету: [Про В. Н. Каразіна] / С. М. Шаховський // Соц. Харківщина. - 1937. - 26 трав.

***

341. Дешко Л. Прислів'я моєї родини: [Село Кручик - батьківщина В. Н. Каразіна] / Л. Дешко // Харк. ун-т. - 2002. - 9 квіт. - С. 4 з фото.

342. [Интересный дар Харьковскому университету] // ЮК. - 1904. - 24 февр. (№ 8011). - С. 4.

Лист і пояснювальна записка В. Н. Каразіна Н. Н. Новосильцеву з приводу за­снування Харк. ун-ту.

343. Историческая записка В. Н. Каразина о приношении слободских дворян на университет [31 октября 1804 г.]: [Из кн. «Сочинения, бумаги и письма В. Н. Каразина»] // Харк. ун-т. - 2002. - 26 берез. - С. 1.

344. Куриленко І. „Зрадлива доля" - на університетській сцені: [Вистава про життя засновника ун-ту В. Н. Каразіна за п' єсою проф. О. П. Чугуя] / І. Куриленко // Харк. ун-т. - 2005. - 29 листоп. - На фото: учасники вистави, серед яких О. П. Чугуй.

345. Нерух О. Свято нащадків духу: [Урочистості у Богодухові, присвяч. 160-річчю від дня смерті засновника Харк. ун-ту В. Н. Каразіна] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют. - С. 2.

346. Так живуть Каразіни.: [Про свого предка розповідає студентка ф-ту психології ХНУ Лідія Каразіна] / Розмовляла О. Нерух // Харк. ун-т. -2001. - 23 січ. - С. 1-2.

Див. також іменний покажчик.

***

347. В. Н. Каразин (1773-1842): Биобиблиография / Сост.: Э. С. Беркович, Л. И. Гуревич, В. А. Станишевский, Р. И. Штраймиш. - X.: Изд-во Харьк. ун-та, 1953. - 116 с.

53

Рец.: Боровой С. Я. // Вопросы истории. - 1954. - № 10. - С. 148-149.

348. [Бібліографія В. Н. Каразіна] // "Я смело могу стать пред судом потом­ков...": Каразинский сборник / Предисл.: Е. Узбек, В. Грамма, Н. Белякова, В. Свич. - Х.: Майдан, 2004. - С. С. 32-83. - Сост. библ. указ. до 1953 г.: Э. С. Беркович, Л. И. Гуревич, В. А. Станишевский, Р. И. Штраймиш; Биб­лиогр. ред.: Л. И. Гуревич; Сост. указ. с 1954 по 2004 гг.: В. Д. Прокопова, Е. А. Узбек; Библиогр. ред.: С. Б. Глибицкая.

4.1.1. Пам'ятники В. Н. Каразіну

349. [Об открытии памятника В. Н. Каразину - основателю Харьковского уни­верситета] // Рус. старина. - 1873. - № 3. - С. 418; 1889. - № 1. - С. 207-208; Циркуляр... - 1875. - № 7. - С. 2; 1891. - № 11. - С. 5-7; КС. - 1889. - Т. 26, № 7. - С. 291-292; 1903. - № 10. - С. 27; № 11. - С. 79; ХГВ. - 1880. - 19 июня (Н. Ф. Сумцов); 1889. - 22 апр.; 1892. - 13 марта (Ю. Морозов); 1907. - 21 июня. ЮК. - 1881. - 15 янв. (Эф-Эс-Ге); 1892. - 17 янв., 29 февр; 1896. - 4 дек.; 1897. -10 дек.; 1898. - 25 сент., 29 нояб.; 1903. - 5 февр., 21 март., 20 мая, 16 июня, 8 авг., 14, 17, 28 (Н. Ф. Сумцов), 30 сент.; 1, 15, 27 окт.; 11, 14 дек.; 1904. - 6 янв., 18 авг, 1 окт.; 1906. - 25 марта; 1907. 20, 21 июня (Описание торжества, речь Д. И. Багалея). Утро. - 1907. - 21 июня (Д. И. Багалей).

350. Тихий Н. И. Boqxx; о памятнике В. Н. Каразину / Н. И. Тихий. - X., 1907. - 4 с.

351. Рудько В. Засновникові університету: [Історія спорудження пам'ятника засновникові Харк. ун-ту В. Н. Каразіну] / В. Рудько // Веч. Харків. - 1984. -1 серп.

352. [Памятник В. Н. Каразину: Краткая справка] // Красное знамя. - 1985. -1 сент.

353. [Пам'ятник В. Н. Каразіну] // Соц. Харківщина. - 1985. - 22 січ.

354. [Заклик Вченої Ради Харківського національного університету розпоча­ти збір пожертвувань на спорудження монумента В. Н. Каразіна в с. Кручик] // Харк. ун-т. - 2002. - 30 квіт. - С. 1.

355. [Кошти на спорудження пам'ятника В. Н. Каразіну в с. Кручик] // Харк. ун-т. - 2002. - 11 черв. - С. 4.

356. Мерзликина М. Сто лет. и такой молодой: [Памятник Каразину, по­ставленный к 100-летию Харьк. ун-та] / М. Мерзликина // Слобода. - 2002. -12 февр. - С. 3.

357. На ниві науки: [Відкриття геральд. меморіал. дошки на честь засновника ХНУ В. Н. Каразіна] // Слобід. край. - 2002. - 21 берез. - С. 1 з фото.

358. Василий Назарович Каразин встанет перед входом в университет: [Принято решение градостроит. совета] // Время. - 2003. - 25 февр.

359. Нерух О. Знай і люби свій університет: [Про пам'ятники В. Н. Каразіну та студбатівцям] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт. - С. 1, 4.

360. Новикова О. Відтепер - назавжди: [Вчетверте перенесений пам'ятник В. Н. Каразіна на нове, почесне місце перед своїм дітищем] // Харк. ун-т. -2004. - 31 серп. з фото.

361. Іванін О. Пам'ять і пам'ятник [В. Н. Каразіну: Історія створення та пе­реміщень] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2006. - 29 серп. - С. 5 з фото.

362. Новикова О. Відтепер - назавжди: [Вчетверо перенесений пам' ятник В. Н. Каразіна став на нове, почесне місце перед своїм дітищем] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2004. - 31 серп. з фото.

4.2. Відкриття університету (17 січ. 1805 р.)

363. Багалей Д. И. [Открытие Харьковского университета 17 янв. 1805 г.] / Д. И. Багалей // См. № 2. - С. 189-202.

То же, в излож. Д. Л. Мордовцева, под назв.: Университетский празд­ник 89 лет назад // ЮК. - 1895. - 17 янв. (№ 4819). - С. 2. - Подпись:

Д. м.

То же, отрывок, под назв.: Торжество открытия Харьк. ун-та 17 января 1805 г. // ЮК. - 1899. - 17 янв. (№ 6195). - С. 2. То же, отрывок, под назв.: Торжество открытия Харьк.ун-та // Gaudeamus: Студ. сборник. -X., 1916. - С. 1-2.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007