М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 90

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4865. Тихомирова О. И. Музей естествознания [ХГУ] // Тихомирова О. И. Музеи высших учебных заведений СССР: Аннот. справочник / О. И. Тихомирова, Б. А. Савельев, В. Г. Ходецкий. - М., 1975. - С. 75-77.

4866. Авраменко М. Старейший из музеев: [Музей природоведения ХГУ] / М. Авременко // Рабочая газета. - 1977. - 28 янв.

4867. Гаташ В. Земснаряд вимив ... мамонта: [Експозиція музею приро­дознавства ХДУ] / В. Гаташ // Веч. Харків. - 1977. - 29 берез.

4868. Корабельников Л. B. О перспективах развития Музея естествозна­ние Харьковского государственного университета / Л. В. Корабельников, К. М. Колодько // ВХУ. - 1978. - № 164. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и экологии животных. - С. 56-58.

1 Музей виник на базі мінералогічного, геологічного та зоологічного музеїв, що у свій час утворилися з відповідних кабінетів.

4869. Корабельников Л. В. Организация научно-методической работы по проблемам пропаганды охраны среды в Музее природы Харьковского уни­верситета / Л. В. Корабельников, Г. П. Гвоздик, А. В. Климов // ВХУ. -1980. - № 195. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и экологии животных. -

С. 96-98.

4870. Мамонт ... из метро: [Останки мамонта в Музее естествознания ХГУ] // Правда. - 1960. - 3 июня.

4871. О зоологических коллекциях музея природы ХГУ. Сообщение I: Типы беспозвоночных: губки, кишечнополостные плоские, круглые, коль­чатые черви, моллюски. Классы позвоночных: земноводные, пресмыкаю­щиеся, птицы, млекопитающие / Е. В. Астахова, В. И. Ведмедеря, К. М. Колодько и др. // ВХУ. - 1980. - № 195. Проблемы онтогенеза, гетеро­зиса и экологии животных. - С. 92-95.

4872. Музей природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // Харків - моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавс­тва / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х., 2003. - С. 261-266.

7.6.3. Музей історії Харківського університету (1972)

4873. Бова Д. Відображення нашої історії: [Про створення музею історії ун-ту] / Д. Бова // Харк. ун-т. - 1968. - 23 січ.

4874. Зеленецкий В. За дверима студентського музею [історії ХДУ] / В. Зеленецкий // Ленін. зміна. - 1974. - 13 черв.

4875. Тихомирова Э. И. Музей истории университета // Тихомирова Э. И. Музеи высших учебных заведений СССР: Аннот. справочник / Э. И. Тихомирова. Б. А. Савельев, В. Г. Ходецкий. - М., 1975. - С. 77-78.

4876. Яковлева Л. Полум'яні рядки документів: [Про музей історії ХДУ] / Л. Яковлева // Ленін. зміна. - 1975. - 21 черв.

4877. Астахова В. І. Сторінки університетської історії: [Музей історії ХДУ] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. - 1977. - 20 верес.

7.7. Центральна наукова бібліотека (1805)

4878. О Центральной научно-учебной библиотеке: [«Положение о Центральной научно-учебной библиотеке в Харькове», утвержденное по­становлением СНК Украины от 27 февр. 1922 г.] // Собр. узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. - 1922. -№ 9. - С. 152-154.

4879. Центральна науково-учбова бібліотека. (Харків) // Наука на Ук­раїні. - 1927. - № 2-4. - С. 304-310.

4880. Харківська Центральна наукова бібліотека // Бібліол. вісті. - 1928. -№ 1. - С. 88-91.

474

4881. Лісник Ф. Харківська науково-педагогічна бібліотека / Ф. Лісник // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. - 1929. - № 3. - С. 110-113. -Підпис: Ф. Л.

В 1923-1926 рр. педагогічна бібліотека була підрозділом ЦНБ.

4882. Ясинський М. Бібліографія на Радянській Україні. 1927 р. / М. Ясинський // Там само. - С. 71-106.

С. 73-74: про семінар бібліотекознавства ЦНБ, яким керував К. І. Рубинський.

4883. Боровий С. Наукова бібліотека в сучасних умовах / С. Боровий // Бібліол. вісті. - 1930. - № 1. - С. 59-90.

4884. Харківська Центральна наукова бібліотека: [Стан роботи на 1 лип. 1929 р.]. Хроніка // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. - 1930. - № 4. -

С. 103-104.

4885. Дедюхин В. Вредительство и задачи библиотечныых работников / В. Дедюхин // Красный библиотекарь. - 1931. - № 1. - С. 8-9.

Про поганий стан марксистської роботи в ЦНБ ХДУ.

4886. Фельдштейн М. Проти націоналізму в теорії і практиці бібліотеч­ної роботи / М. Фельдштейн, О. Грібненко // Комуніст. освіта. - 1934. -№ 4. - С. 118-136.

Виступ проти прийому на роботу в ЦНБ класово-ворожих осіб.

4887. Про наслідки обстеження Центральної наукової бібліотеки при Харківському держуніверситеті: Наказ № 81 заступника Наркома освіти УРСР т. Хвилі від 31 січ. 1935 р. // Бібліотека у соц. будівництві. - 1935. -№ 2. - С. 60-62.

4888. 130-річчя Харківської наукової бібліотеки // Комуніст. - 1935. -1 жовт.

4889. Научная библиотека Харьковского университета // Красное зна­мя. - 1940. - 29 янв.

4890. Фридьєва Н. Я. Центральна наукова бібліотека Харківського дер­жуніверситету: (До 135-річчя її існування): Іст. нарис / Н. Я. Фридьєва // Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету, 1805-1940 рр. - X., 1940. - С. 107-132.

4891. Ценные книги возвращены библиотеке: [О сохранении работника­ми ЦНБ древн. рукописей и кн.] // Красная звезда. - 1943. - 26 дек.

4892. Мазманьянц В. К. Научной библиотеке Харьковского государст­венного университета исполнилось 150 лет / В. К. Мазманьянц // Библиоте­карь. - 1955. - № 6. - С. 4-6.

4893. Мазманьянц В. К. Найстаріша бібліотека міста / В. К. Мазманьянц, М. Л. Штраймиш // Соц. Харківщина. - 1955. - 18 листоп.

4894. Балла Е. В. Шяхом зростання: [До 175-річчя ЦНБ] / Е. В. Балла // Харк. ун-т. - 1960. - 1 квіт.

4895. Центральная научная библиотека Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького // Библиотеки высших учебных заведений СССР. - М., 1964. - С. 75-78.

4896. Барсукова Т. Д. Обслуговування читачів-студентів в умовах відкритого доступу / Т. Д. Барсукова, М. П. Кирюхін // Бібліотекознавство та бібліографія. - 1966. - Вип. 3. - С. 40-46.

4897. Кирюхин М. П. Вагомі результати, широкі перспективи: [ЦНБ у дев' ятій п' ятирічці] / М. П. Кирюхин // Харк. ун-т. - 1967. - 10 лют.

4898. Кирюхин М. П. Научная организация библиотечного труда / М. П. Кирюхин // Всесоюз. конф. по библиотековедению и библиограф. информации: Тез. докл., Вильнюс, 1970 г. - М., 1971. - С. 13-16.

4899. Кирюхин М. П. Опыт применения средств механизации в Центральной научной библиотеке / М. П. Кирюхин // Тез. докл. се­минара «Обмен опытом работы служб технической информации и библио­тек по механизации информационных и библиотечных процессов», 25 нояб. 1969 г. - X., 1970. - С. 16-18.

4900. Солдатова Г. И. О некоторых вопросах организации информаци­онной работы в библиотеке вуза / Г. И. Солдатова // Сов. библиография. -

1970. - № 5. - С. 10-12.

4901. Ушаков Д. А. Проверено жизнью: [О работе семинара по изучении современного междунар. коммунист. и рабочего движения в ЦНБ] / Д. А. Ушаков // Красное знамя. - 1970. - 24 июня.

4902. Кирюхин М. П. Научната организация на труда в университетската библиотека / М. П. Кирюхин // Библиотекар (Болгария). - 1971. - № 5. -

С. 29-З1.

4903. Кирюхин М. П. 3.000.000 книг, 26.000 читателей [ЦНБ]: Тез. докл.

/ М. П. Кирюхин // Спутник вступающего в Харьковский университет. - X.,

1971. - С. 119-121.

4904. Кирюхин М. П. Научные критерии оценки «уровня организацион­ного стиля» руководящего состава библиотеки / М. П. Кирюхин // Роль ле­нинской национальной политики в развитии вузовских библиотек страны. -М., 1973. - С. 41-44.

4905. Кирюхин М. П. Новая методика определения уровня научной ор­ганизации труда в Центральной научной библиотеке / М. П. Кирюхин // Вопросы методологии и методики преподаваний в высшей школе. - X., 1973. - Вып. 2. - С. 128-133.

4906. Карпова Т. В. Служба информации в Харьковском госуниверсите­те им. А. М. Горького / Т. В. Карпова, Н. Н. Султанова // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1974. - № 8. - С. 14-16.

475

4907. Кирюхин М. П. Стоимость библиотечных процессов: Определе­ние, изучение / М. П. Кирюхин, А. Б. Кац // Науч. и техн. б-ки СССР. -1974. - № 7. - С. 3-10.

В статті висловлюються основні принципи вивчення вартості бібліотечного обслугову­вання на прикладі ЦНБ Харківського університету.

4908. Кирюхин М. Эффективность обслуживания читателей. Чем ее из­мерить?: [Об опыте работы ЦНБ ХГУ] / М. Кирюхин // Библиотекарь. -1976. - № 12. - С. 54-56.

4909. Зайцев Б. П. Центральная научная библиотека ХГУ в годы Вели­кой Отечественной войны / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Война и город: Учебно-метод. материалы для студ. и преподавателей. - Х., 1993. - С. 29-32.

4910. Березюк Н. М. Дорога длиной в 200 лет: Центр. науч. б-ка Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина / Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. - Х., 2001. - С. 20­121. - Библиогр.: С. 120-121.

4911. Березюк Н. М. О. Д. Багалій-Татарінова: сторінки біографії / Н. М. Березюк // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 2002. -Т. 8. - С. 49-52.

4912. Библиотека Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина за 200 лет / Березюк Н. М., Левченко И. Г., Чигринова

Р. П. - Х.: ЧП Тимченко А. Н., 2006. - 390 с.: ил.

***

4913. Гуревич Л. И. Центральная научная библиотека при Харьковском госуниверситете им. А. М. Горького: Библиогр. работы 1946-1947 гг. / Л. И. Гуревич // Сов. библиография. - 1949. - Вып. 1. - С. 91-95.

4914. Александрович E. С. Инкунабулы Центральной научной библио­теки Харьковского университета: Каталог / Е. С. Александрович. - X.: Изд-во ун-та, 1962. - 20 с.

4915. Артисевич В. А. Научная библиотека Харьковского ордена Трудо­вого Красного знамени госуниверситета им. А. М. Горького: [Библиогра­фия] // Артисевич В. А. Книжные фонды библиотек университетов СССР / В. А. Артисевич. - Саратов, 1962. - С. 60-67.

4916. Калініна Л. П. Неоціненні скарби: Покажч. прижиттєвих видань творів Лесі Українки в фондах ЦНБ / Л. П. Калініна . - X., 1971. - 8 с.

4917. Мазманьянц В. К. Ф. М. Достоевский: Указ. прижизненных изд. в фондах ЦНБ: [Буклет] / В. К. Мазманьянц. - X., 1971. - 7 с.

4918. Калинина Л. П. Книги петровской эпохи Центральной научной библиотеки Харьковского университета: [Библиогр. указ.] / Л. П. Калинина, В. А. Машкина. - X., 1972. - 26 с.

4919. Калинина Л. П. Прижизненные издания произведений А. Н. Островского в фондах ЦНБ: [Библиогр. указ.] / Л. П. Калинина. - X., 1973. - 6 с.

4920. Калинина Л. П. Русская нелегальная и запрещенная печать XIX века в фондах ЦНБ: Библиогр. указ. - X., 1976. - 1б с.

4921. Калинина   Л. П.    Прижизненные   публикации произведений

B. И. Ленина в фондах Центральний научной библиотеки Харьковского университета: Каталог / Л. П. Калинина. - X., 1977. - 21 с.

4922. Калинина Л. П. Г. Ф. Квітка-Основ' яненко: Прижиттєві ви­дання творів в фондах ЦНБ / Л. П. Калинина. - X., 1978. - 4 с.

Див. також № 3326.

8. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Партійна організація

4923. Королівський С. М.   З історії парторганізації університету /

C. М. Королівський // За більшовицькі кадри. - 1940. - 25 черв.

4924. Поляков І. М. Комуністи університету / І. М. Поляков // Харк. ун-т. - 1945. - 19 груд.

4925. Гущин М. П. Партбюро і наукова робота / М. П. Гущин // Харк. ун-т. - 1957. - 6 квіт.

4926. Сергиенко В. Народному хозяйству - высококвалифицированные кадры: С отчетно-выборного парт. собр. ХГУ / В. Сергиенко // Красное зна­мя. - 1962. - 31 окт.

4927. Плахтін I. Пароль: дерзання, пошук: [Партійні та громадські ор-гашзацї ХДУ] / І. Плахтін // Рад. освіта. - 1965. - 17 листоп.

4928. Тарапов І. Є. В авангарді: [Підсумки роботи парт. організації за 1967 рік] / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. - 1968. - 12 листоп.

4929. Рубан А. А. Гвардия: [Парт. организация ХГУ] / А. А. Рубан // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 105-108.

4930. Рубан О. А.  Виховна робота - справа кожного викладача /

0. А. Рубан // Сучасність, вуз, студент: 3 досвіду роботи парт. організації вузів України. - К., 1972. - С. 198-203.

4931. Махинько В. І. Партійне бюро й учбова робота / В. І. Махинько,

1. Перьков // Харк. ун-т. - 1975. - 7 жовт.

4932. Ніколаев М. Вдосконалювати підготовку фахівців: Із звітно-виборних парт. зборів ХДУ / М. Ніколаєв // Веч. Харків. - 1975. - 25 жовт.

4933. Велика сила: [Про роботу груп народного контролю] // Харк. ун-т. - 1977. - 19 квіт.

4934. Пугач Є. П. Час творення: [Про успіхи і досягнення ХДУ] / Є. П. Пугач // Ленін. зміна. - 1977. - З0 серп.

4935. Данилевич Б. Ф. Полум'яне слово лектора: [Про унів. організацію т-ва «Знання»] / Б. Ф. Данилевич // Харк. ун-т. - 1978. - 14 берез.

477

4936. Удосконалювати учбовий процес: 3 університет. парт. зборів // Харк. ун-т. - 1978. - 16 трав.

4937. Общественно-политическая жизнь университета // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - X., 1980. - Разд. 2. - С. 157-141.

8.2. Комсомольська організація

4938. Воловик М. П. Свято кількох поколінь: [До історії комсомолу ун­ту] / М. П. Воловик // Харк. ун-т. - 1958. - 26 жовт.

4939. Олефиренко Н. И. Из истории комсомольской организации Харь­ковского    госуниверситета    им.    A. М. Горького    (1945-1958 гг.) /

H. И. Олефиренко, Э. А. Файницкий // Итоговая студ. конф., посвящ. 89-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина: Тез. докл. - X., 1959. - С. 14-16.

4940. Кучер О. О. Комсомол університету / О. О. Кучер // Плем' я комсо­мольське: 36. спогадів з історії Харк. комс. організації (1918-1968). - X., 1968. - С. 227-231.

4941. Чиндін В. Наш перший секретар [комітету комсомолу -М. С. Волков: ХІНО, робітфак] / В. Чиндін // Харк. ун-т. - 1968. - 27 лют.

4942. Очерки истории комсомольской организации Харьковского уни­верситета / Отв. ред.: А. Е. Кучер. - Х.: Изд-во ун-та, 1969. - 135 с.

4943. Решетников Л. Страна твоя комсомолия / Л. Решетников // Спут­ник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени гос­университет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 109-116.

4944. Сталь гартується вогнем: [Комс. організація ХДУ в період Великої Вітчизн. війни] // Харк. ун-т. - 1978. - 9 трав.

4945. Курилін О. Комплексно - значить ефективно: [Про шефську робо­ту комсомольців ХДУ] / О. Курилін // Ленін. зміна. - 1979. - 4 верес.

4946. Крейдун Н. Комсомольские сердца: [Комсомол ХГУ - юбилею ун­та] / Н. Крейдун // Красное знамя. - 1980. - 12 марта.

8.3. Профспілкова організація

4947. Кудря В. Робота наша профспілкова: [Робота профорганізації ун­ту] / В. Кудря // Харк. ун-т. - 1966. - 22 листоп.

4948. Новосьолова О. Щоб було краще: (3 унів. профспілк. конф.) / О. Новосьолова // Харк. ун-т. - 1966. - 13 груд.

4949. Телехов В. Школа громадянства: Профспілк. життя [студентів ХДУ] / В. Телехов // Веч. Харків. - 1974. - 11 груд.

4950. Мігуліна Т. Не усуватися від головних проблем: Із звіт.-вибор. профспілк. конф. / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1976. - 7 груд.

4951. Цехмистро І. 3.    Удосконалювати    організацію    змагання /

I. З. Цехмистро // Харк. ун-т. - 1978. - 24 січ.

479

9. СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4952. Чалов Г. Стипендії ім. 135-річчя Харківського унііверситету / Г. Чалов // Соц. Харківщина. - 1941. - 10 квіт.

4953. Никитин В. Б. Творческий рост студентов / В. Б. Никитин, М. Савво // Вестн. высш. шк. - 1949. - № 9. - С. 51-53.

4954. Буланкін І. М. Двері відчинено!: [Абітурієнти у ХДУ] / І. М. Буланкін // Харк. ун-т. - 1950. - 19 січ.

4955. Наукова діяльність студентів // Соц. Харківщина. - 1950. - 27 трав.

4956. Колесниченко Л. Первенец университета: [Ф-т обществ. профес­сий ХГУ] / Л. Колесниченко // Красное знамя. - 1962. - 12 июня.

4957. Чижик И. Вторые профессии: [Ф-т обществ. профессий ХГУ] / И. Чижик // Красное знамя. - 1963. - 8 мая.

4958. Межова Л. М. Посвячення в студенти: [Традиція ХДУ] / Л. М. Межова // Рад. освіта. - 1965. - 11 верес.

4959. Якушевский А. С. Молодежь хранит славные традиции отцов: [Значит. часть статьи посвящ. воен.-патриот. воспитанию в ХГУ] / А. С. Якушевский // Вестн. высш. шк. - 1966. - № 7. - С. 56-60.

4960. Копьев В. Рождение традиции: [Об итогах первой укр. универсиа­ды, проходившей в ХГУ] / В. Копьев // Красное знамя. - 1967. - 26 апр.

4961. Свято молодості і талантів: [ІІро першу укр. універсіаду, в якій ХДУ зайняв перше місце] // Соц. Харківщина. - 1967. - 8 трав.

4962. Кокотова Е. Дружба не кончается: [Фестиваль дружби ун-тов СССР] / Е. Кокотова // Харк. ун-т. - 1969. - 20 трав.

4963. Кравченко С. О методике бюджетных обследований времени сту­дентов: [Опыт ХГУ] / С. Кравченко // Науч. докл. высш. шк. Экон. науки. -1969. - № 1. - С. 74-79.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007